Đề 6 thi trắc nghiệm môn hóa học thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: Cho 4,6 gam kim loại kiềm M tác dụng với lượng nước (dư) sinh ra 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại M là

A. Na. B. Li. C. Cs. D. K.

Câu 2: Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng của

A. axit axetic với vinyl clorua. B. axit axetic với axetilen.

C. axit axetic với etilen. D. axit axetic với ancol vinylic.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 775 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 6 thi trắc nghiệm môn hóa học thời gian làm bài: 60 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT
ĐỒNG QUAN
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài:60 phút; 
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết số khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; 
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137
Câu 1: Cho 4,6 gam kim loại kiềm M tác dụng với lượng nước (dư) sinh ra 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại M là
A. Na.	B. Li.	C. Cs.	D. K.
Câu 2: Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng của
A. axit axetic với vinyl clorua.	B. axit axetic với axetilen.
C. axit axetic với etilen.	D. axit axetic với ancol vinylic.
Câu 3: Khi đun hợp chất X với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y ( C2H4NNaO2) và Z ( C2H6O). Công thức phân tử của X là
A. C4H7NO2.	B. C4H10NO2.	C. C4H9NO2.	D. C4H7NNaO2.
Câu 4: Cho một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hoà tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra; dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa trắng ( không tan trong axit mạnh). Loại quặng đó là
A. xiđerit.	B. hematit.	C. manhetit.	D. pirit sắt.
Câu 5: Cho dãy các kim loại: K, Ca, Al, Fe. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhất là
A. Al.	B. Fe.	C. Ca.	D. K.
Câu 6: Cho dãy các kim loại: K, Na, Ba, Ca, Be. Số kim loại trong dãy khử được nước ở nhiệt độ thường là
A. 5.	B. 3.	C. 4.	D. 2.
Câu 7: Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HCl (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là
A. 2,7gam và 2,8gam.	B. 3,5gam và 2,0gam.	C. 2,5gam và 3,0gam.	D. 2,8gam và 2,7gam.
Câu 8: Cho sắt lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc nóng (dư). Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt (II) là
A. 4.	B. 6.	C. 5.	D. 3.
Câu 9: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. C2H5OH, C2H5COOCH3, CH3COOH.	B. C2H5Cl, C2H5COOCH3, C6H5- CH2OH
C. C2H5Cl, C2H5COOCH3, CH3COOH.	D. C2H5Cl, C2H5COOCH3, CH3OH.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi ancol X thu được 3 thể tích khí CO2 và 4 thể tích hơi nước ( các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức của X là
A. C3H7OH.	B. C2H5OH.	C. CH3OH.	D. C4H9OH.
Câu 11: Cho dãy các chất CH3COONa, CH3COOCH3, H2NCH2COOH, CH3CH2NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 1.	B. 2.	C. 4.	D. 3.
Câu 12: Khi đun ancol X ( công thức phân tử C2H6O) với axit Y( công thức phân tử C2H4O2) có axit H2SO4 đặc làm chất xúc tác thu được este có công thức phân tử
A. C4H10O2.	B. C4H10O3.	C. C4H8O2.	D. C4H8O3
Câu 13: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra một khí không màu, hoá nâu trong không khí. Khí đó là
A. N2.	B. NO2.	C. NO.	D. NH3.
Câu 14: Dãy gồm các chất tham gia phản ứng tráng bạc là
A. axit axetic, glucozơ, mantozơ.	B. andehit axetic, glucozơ, mantozơ.
C. vinyl axetat, glucozơ, mantozơ.	D. andehyt axetic, saccarozơ, mantozơ
Câu 15: Cho dãy các chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khí ( chứa nitơ) là
A. 2.	B. 4.	C. 5.	D. 3.
Câu 16: Kim loại X có thể khử được Fe3+ trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+ nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2. Kim loại X là
A. Cu.	B. Fe.	C. Zn.	D. Mg.
Câu 17: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là
A. cho ion kim loại tác dụng với bazơ.	B. cho ion kim loại tác dụng với axit.
C. khử ion kim loại thành nguyên tử.	D. oxi hoá ion kim loại thành kim loại.
Câu 18: Khi xà phòng hoá triolein bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là
A. natri oleat và etylen glicol.	B. natri oleat và glixerol.
C. natri stearat và etylen glicol.	D. natri stearat và glixerol.
Câu 19: Để trung hoà 6,0 gam một axit cacboxylic X ( no, đơn chức, mạch hở) cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của X là
A. C2H5COOH.	B. HCOOH.	C. C3H7COOH.	D. CH3COOH.
Câu 20: Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng để sản xuất clorua vôi. Chất X là
A. NaOH.	B. Ba(OH)2.	C. Ca(OH)2.	D. KOH.
Câu 21: Cho dãy các chất: Na, Na2O, NaOH, NaHCO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra chất khí là
A. 4	B. 2.	C. 3.	D. 1.
Câu 22: Este CH3COOC2H5 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra các sản phẩm hữu cơ là
A. C2H5COONa và CH3OH.	B. CH3COONa và C2H5OH.
C. C2H5ONa và CH3COOH.	D. C2H5COOH và CH3ONa.
Câu 23: Hai chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. CH3COOH và C2H5OH.	B. CH3OH và CH3COOCH3.
C. C2H5OH và CH3COOCH3.	D. CH3COOH và CH3COOCH3.
Câu 24: Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn, người ta thường cho chất béo lỏng tác dụng với
A. NaOH.	B. CO2.	C. H2O.	D. H2.
Câu 25: Cho dãy các chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 3.	B. 5.	C. 2.	D. 4.
Câu 26: Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt: axit α- amino axetic, axit axetic người ta dùng một thuốc thử là
A. quỳ tím.	B. AgNO3/NH3.	C. phenolphtalein.	D. NaOH.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sắt bị oxi hoá bởi clo tạo thành hợp chất sắt (II).
B. Hợp chất sắt(II) bị oxi hoá thành hợp chất sắt (III).
C. Sắt tác dụng với axit loãng H2SO4, HCl đều tạo thành hợp chất sắt (III).
D. Hợp chất sắt (III) bị oxi hoá thành sắt.
Câu 28: Polime được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là
A. poli metyl acrylat .	B. poli phenol – fomanđehit .
C. poli metyl axetat .	D. poli metyl metacrylat .
Câu 29: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 30: Thuốc thử để phân biệt ba dung dịch riêng biệt: NaOH, HCl, H2SO4 loãng là
A. BaCO3.	B. Fe.	C. BaSO4.	D. Al.
Câu 31: Lên men chất X sinh ra sản phẩm gồm ancol etylic và khí cacbonic. Chất X là
A. tinh bột.	B. xenlulozơ.	C. glucozơ.	D. saccarozơ.
Câu 32: Một loại than đá dùng cho một nhà máy nhiệt điện có chứa 2% lưu huỳnh. Nếu mỗi ngày nhà máy đốt hết 100 tấn than đá trong một năm (365 ngày) khối lượng khí SO2 xả vào khí quyển là
A. 1530 tấn.	B. 1460 tấn.	C. 1250 tấn.	D. 1420 tấn.
Câu 33: Cho m gam Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch HNO3, thể tích khí NO ( sản phẩm duy nhất, ở đktc) thu được là 1,12 lít. Giá trị của m là
A. 2,8.	B. 4,2.	C. 7,0.	D. 5,6.
Câu 34: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là
A. NH3, C6H5NH2, CH3NH2.	B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.	D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
Câu 35: Dãy gồm các chất đều có tính chất lưỡng tính.
A. NaHCO3, Al(OH)3, Al2O3.	B. Al, Al(OH)3, Al2O3.
C. AlCl3, Al(OH)3, Al2O3.	D. AlCl3, Al(OH)3, Al2(SO4)3.
Câu 36: Cho dãy các chất: AlCl3, NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3, Al. Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl, dung dịch NaOH là
A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 5.
Câu 37: Cấu hình electron của cation R+ có phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là
A. Mg.	B. Li.	C. K.	D. Na.
Câu 38: Một hợp chất của crom có khả năng làm bốc cháy S, C, P, C2H5OH khi tiếp xúc với nó. Hợp chất đó là
A. Cr2O3.	B. CrO3.	C. Cr(OH)3.	D. Cr2(SO4)3.
Câu 39: Số amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H9NO2 là
A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 2.
Câu 40: Cho 6,85 gam kimloại X thuộc nhóm IIA vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là
A. Ba.	B. Ca.	C. Sr.	D. Mg.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docTN_H_357.doc
Giáo án liên quan