Bài tập trắc nghiệm hidrocacbon

Bài 1:Một hỗn hợpgồm 1 ankan, 1 anken và 1 ankin có thể tích 1,792 lít chia hai phần bằng nhau.

Phần 1: Qua dung dịch AgNO3/ NH3 dư tạo 0,735 gam kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%.

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 9,2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0125 M thấy khối lượng dung dịch tăng 6,91gam và có tạo ra 11gam kết tủa. Xác định CTPT và % về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết số ngtử Cacbon trong ankan < trong="">

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm hidrocacbon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi tËp hidrocacbon.
Bài 1:Một hỗn hợpgồm 1 ankan, 1 anken và 1 ankin có thể tích 1,792 lít chia hai phần bằng nhau.
Phần 1: Qua dung dịch AgNO3/ NH3 dư tạo 0,735 gam kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 9,2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0125 M thấy khối lượng dung dịch tăng 6,91gam và có tạo ra 11gam kết tủa. Xác định CTPT và % về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết số ngtử Cacbon trong ankan < trong anken.
Bài 2: Một hỗn hợp gồm 2 ankin là đồng phân của nhau. Dẫn 448(ml) khí đkc hai 2 ankin này qua dung dịch AgNO3/ NH3 dư thu được 1,61g kết tủa. Khí thoát ra dẫn qua bình Brom dư thấy khối lượng bình tăng 0,54 gam.Xác định CTPT, viết CTCT 2 ankin. ĐS:C4H6 
Bài 3: Có một ankan CnH2n+2 và một anken CmH2m, trong đó n + m =6 và n ¹ m ¹ 1.
Xác định CTPT của ankan, anken
Hỗn hợp trên khi phản ứng với HCl thu được 2 sản phẩm cộng. Tìm CTCT 
 ĐS: C2H6 và C4H8 hay C4H10 và C2H4
Bài 4: Một hydrocacbon A tác dụng với H2 tạo thành hydrocacbon no B. Phân tích thành phần nguyên tố của B thấy tỉ lệ khối lượng mC: mH = 6:1. Biết = 42. Tìm CTPT A, B. Cho biết thuộc dãy đồng đẳng nào? ĐS: C6H12(B); C6H6(A)
Bài 5: Đốt cháy một hydrocacbon A thu được 0,396 gam CO2 và 0,108 gam H2O.
Tìm công thức nguyên A
Trùng hợp 3 phân tử A thu được B là đồng đẳng Benzen. Xác định CTCT của A,B. ĐS: (C3H4)n
Bài 6: Cho 5,2 gam stiren đã bị trùng hợp một phần tác dụng với 100ml dung dịch Br2 0,15M. Sau phản ứng cho thêm KI dư vào hỗn hợp thu được 0,635 gam Iot
Giải thích quá trình thí nghiệm bằng phản ứng. 
Tính % stiren đã bị trùng hợp. ĐS: 75%
Bài 7: Một hydrocacbon A lỏng có dA/kk = 2,69
 Đốt cháy A thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ khối lượng 4,9: 1. Tìm:
a. CTPT của A.
b. Cho A tác dụng với Brom theo tỉ lệ mol 1:1 có Fe thu được B và khí C. Khí C được hấp thụ bởi 2 lít dung dịch NaOH 0,5 M. Để trung hoà NaOH dư cần 0,5 lít dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng A phản ứng và khối lượng B tạo thành.
	ĐS: C6H6; 39g; 78,5g
Bài 8: Đốt cháy 100 cm3 hỗn hợp gồm H2, ankan, anken thu được 210 cm3 CO2. Mặt khác nếu nung 100 cm3 hỗn hợp trên với Ni, sau phản ứng còn 70 cm3 một hydrocacbon duy nhất. Các thể tích khí đo cùng đk. 
Tìm CTPT hai hydrocacbon trên, tính % thể tích mỗi chất.
Tính thể tích O2 cần đốt cháy hỗn hợp 
Bài 9: Một hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon mạch hở, trong phân tử mỗi chất chứa không quá một liên kết ba hay liên kết đôi. Số cacbon mỗi chất tối đa bằng 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp thu được 0,25 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Tìm CTPT 2 hydrocacbon. 
	ĐS: C2H2 và C7H14 hay C5H8 và C5H10 hay C5H8 và C5 H12. 
Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A và B khác dãy đồng đẳng , trong đó A hơn B một nguyên tử C, người ta chỉ thu được H2O và 9,24 gam CO2. Biết tỷ khối hơi của X đối với H2 là . Tìm CTPT của A,B và % mỗi chất trong hỗn hợp X.
	ĐS: C2H2; CH2O (27,78%) hay CH4; C2H6
Bài 11: Một hỗn hợp 2 khí có khối lượng 7,6 gam gồm 22,4 lít một hydrocacbon mạch thẳng A và 1,12 lít một ankin B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết trong dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 108,35 gam kết tủa. Các khí đo đkc.
A thuộc loại hydrocacbon nào?
Viết CTPT, CTCT của A, B biết chúng hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử.
Viết phản ứng của A,B với H2O ĐS: anken; C4H8; C3H4
Bài 12: Cho 1,568 lít hỗn hợp khí X gồm 2 hydrocacbon mạch hở vào bình Br2 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn chỉ còn lại 448cm3 khí thoát ra và đã có 8 gam Br2 phản ứng. Mặt khác ,nếu đốt cháy hoàn toàn X trên rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong thu được 15 gam kết tủa. Lọc kết tủa, đun nóng nước lọcth tối đa 2 gam kết tủa nữa. Các thể tích khí đo ở đktc.
Xác định CTPT của 2 hydrocacbon
Tính tỷ khối hơi của X so với hydrocacbon
Viết phản ứng tách riêng mỗi khí trong X
	ĐS: C2H4; C3H8; 19,286
Bài 13: Cho 0,42 lít hỗn hợp khí B gồm 2 hydrocacbon mạch hở đi rất chậm qua bình nước Br2 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thấy có 0,28 lít khí ra khỏi bình và có 2 gam Br2 đã tham gia phản ứng. Các khí đo đkc. Tỉ khối hơi của B so với H2 là 19. Hãy xác định CTPT, số gam mỗi chất trong hỗn hợp B. ĐS: C2H6(0,375g); C4H6(0,3375g)
	 C4H8(0,55g); C2H2(0,1625g)
Bài 14: Một hỗn hợp khí X gồm 2 hydrocacbon CnHx và Cn Hy mạch hở. Tỷ khối hơi của hỗn hợp so với N2 là1,5. Khi Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp thu được 10,8 gam H2O.
a. Xác định CTPT, CTCT hai hydrocacbon
b. Khi cho 8,4 gam hỗn hợp khí X vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được kết tủa A. Tách hoàn toàn kết tủa A phản ứng với HCl dư thu được một trong hai hydrocacbon trên. Viết phản ứng xảy ra, tính khối lượng kết tủa A,B. Hiệu suất 100%
ĐS: C3H4; C3H8; 14,7g; 14,35g
Bµi 15: §èt ch¸y hoµn toµn toµn 8 gam hai khÝ ankin ë ®iÒu kiÖn th­êng thu ®­îc 26,4 gam CO2. 
X¸c ®Þnh c«ng thøc cña hai ankin.
Cho 8 gam hai anin trªn t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 thÊy sau mét thêi gian khèi l­îng kÕt tña ®· v­ît qua 25 gam. T×m c«ng thøc cÊu t¹o cña hai ankin.
 DS. C2H2 vµ C4H6
Bµi 16: §èt ch¸y hoµn toµn 31 gam hçn hîp hai ankin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña nhau.S¶n phÈm ch¸y cho qua b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng lªn 131,8 gam.
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hai ankin
DÉn 31 gam hai ankin qua hçn hîp AgNO3 / NH3 d­ thu ®­îc 14,7 gam kÕt tña. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña hai ankin.
 DS.C3H4 Vµ C4H6
Bµi17: Cho 7,8 gam chÊt A cã c«ng thøc ph©n tö lµ C6H6 t¸c dông víi AgNO3/ NH3 d­ thÊy thu ®­îc 29,2 gam kÕt tña. Cho 7,8 gam chÊt B còng cã c«ng thøc ph©n tö nh­ A t¸c dông víi AgNO3/ NH3 d­ thÊy thu ®­îc 18,5 gam kÕt tña. ViÕt tÊt c¶ c¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña Avµ B.
Bµi 18: Mét b×nh ®ùng dung tÝch 17,92 lÝt H2 vµ C2H2 ( 00C vµ 1 atm) vµ mét Ýt bét Ni. Nung b×nh råi lµm l¹nh ®Õn 00C.
NÕu cho l­îng khÝ trong b×nh sau khi nung qua dung dÞch AgNO3/ NH3 d­ t¹o ra 2,4 gam kÕt tña vµng.TÝnh khèi l­îng cña C2H2 cßn l¹i sau ph¶n øng.
NÕu cho l­îng khÝ trong b×nh sau khi nung qua dung dÞch n­íc Br2 thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng lªn 0,82 gam .TÝnh khèi l­îng cña C2H4 t¹o thµnh trong b×nh.
TÝnh khèi l­îng cña etan vµ H2 cßn d­, biÕt r»ng hçn hîp khÝ ban ®Çu cã tØ khèi víi H2 lµ 4. 

File đính kèm:

  • docbai tap hidrocacbon 02.doc
Giáo án liên quan