Đề 31 trắc nghiệm hóa học lớp 12

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Khi giặt quần áo nilon, len, tơ tằm, ta giặt:

A. Bằng xà phòng có độ kiềm cao

B. Bằng nước nóng

C. Ủi (là) nóng

D. Bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước ẩm

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 31 trắc nghiệm hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[]	
Hãy chọn câu trả lời đúng:
Khi giặt quần áo nilon, len, tơ tằm, ta giặt:
A. Bằng xà phòng có độ kiềm cao
B. Bằng nước nóng
C. Ủi (là) nóng
D. Bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước ẩm.
[]
Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.
B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.
[]
Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của benzen, chỉ chứa C, H, O, N trong đó H chiếm 9,09%, N chiếm 18,18%. Đốt cháy 7,7g X, thu được 4,928 lít khí đo ở , 1 atm. X tác dụng với dung dịch NaOH cho muối của axit hữu cơ. X có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. 
B. 
C. 
D. A và B đúng.
[]
Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trình tự tính bazơ tăng dần từ trái sang phải: amoniac, anilin, p-nitroanilin, p-nitrotoluen, metylamin, đimetylamin.
A. 
B. 
C. 
D. Tất cả đều sai
[]
Để phân biệt các dung dịch: axetandehit, glixerol, axit acrylic và axit axetic ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?
A. Dùng natri kim loại, dùng nước brom, dùng dung dịch trong 
B. Dùng quì tím, dùng , dùng dung dịch trong 
C. Dùng quì tím, dùng nước brom, dùng trong 
D. A, B, C đều sai
[]
Với n tối thiểu bằng bao nhiêu thì có được hợp chất X có công thức phân tử , không tác dụng với Na, khi đun nóng X với axit vô cơ được hai chất tham gia phản ứng tráng bạc.
A. n = 5
B. n = 6
C. n = 4
D. n = 2
[]
Phát biểu nào sau đây là đúng:
(1) Phenol là axit mạnh hơn ancol vì phản ứng được với dung dịch brom.
(2) Dung dịch phenol làm đổi màu quì tím.
(3) Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic vì bị axit cacbonic đẩy khỏi phenolat.
(4) Phenol có tính axit mạnh hơn ancol đó là do ảnh hưởng qua lại giữa nhóm phenyl và nhóm hiđroxyl. Liên kết O-H trở nên phân cực hơn làm cho nguyên tử H linh động hơn.
A. (1) (2) (3)
B. (1) (3) (4)
C. (3) (4)
D. (2) (3) (4)
[]
Hiđroxit cao nhất cảu một nguyên tố R có dạng . R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro theo khối lượng.
R là nguyên tố nào sau đây:
A. P
B. Cl
C. Br
D. I
[]
Khi đốt cháy 2 mol theo phương trình dưới đây, thu được 726kJ năng lượng nhiệt:
Nếu đốt cháy 0,32g  với lượng dư oxi thì nhiệt thu được là bao nhiêu?
A. 363kJ
B. 3,63kJ
C. 7,26kJ
D. Tất cả đều sai
[]
Số electron độc thân trong nguyên tử Mn (Z = 25) ở mức năng lượng thấp nhất của nó là:
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
[]
Có 2 nguyên tố X và Y ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, tổng số điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32.
Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố:
X và Y là nguyên tố nào sau đây:
A. Ca và Sr
B. Mg và Ca
C. Sr và Ba
D. Na và K
[]
Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: và 
Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[]
Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: và 
Nguyên tử khối trung bình của H và Cl lần lượt là:
A. 1,001 va 35,5
B. 1,1 và 35,57
C. 1,001 và 35,58
D. 1,01 và 35,5
[]
Để hoà tan 4g cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05g/ml). Công thức phân tử của oxit sắt là công thức nào sau đây:
A. 
B. FeO
C. 
D. Không xác định được.
[]
Để khử 6,4g một oxit kim loại cần 2,688 lít khí (đktc). Nếu lấy lượng kim loại đó cho tác dụng với dung dịch HCl thì giải phóng 1,792 lít khí (đktc). Kim loại đó là:
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cr
[]
Cho 4 kim loại Mg, Al, Fe, Cu và 4 dung dịch . Kim loại khử được các cation trong dung dịch muối trên là kim loại nào sau đây:
A. Al
B. Fe
C. Mg
D. Tất cả đều sai.
[]
Hoà tan 1,8g muối sunfat kim loại kiềm thổ vào nước thành dung dịch X. Để phản ứng hết với dung dịch X cần dung 20ml dung dịch 0,75M. Công thức phân tử muối sunfat là công thức nào sau đây?
A. 
B. 
C. 
D. Tất cả đều sai.
[]
Cho 1,04g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong dd loãng dư thoát ra 0,672 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là:
A. 3,92g
B. 1,96g
C. 3,52g
D. 5,88g
[]
Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm:
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo ra thành ancol bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh có cùng công thức phân tử ?
A. 6
B. 8
C. 7
D. 9

File đính kèm:

  • docHOA_C3_0031.doc
Giáo án liên quan