Thi học kì I trường thpt môn: hóa năm học: 2008-2009

01. Có 3 hóa chất sau đây : Etylamin , phenylamin và amoniac.Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

A. Phenylamin < amoniac="">< etylamin="">

B. Etylamin < amoniac=""><>

C. Phenylamin < etylamin="">< amoniac="">

D. Amoniac < etylamin=""><>

 

doc7 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi học kì I trường thpt môn: hóa năm học: 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. 62,5 kg	B. 14,6 kg	C. 31,25 kg D. 31,5 kg
04. C3H9N có bao nhiêu đồng phân amin
A. 4	B. 3	C. 2	D. 5
05. Khi thuûy phaân hoaøn toaøn 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là
A. etyl propionat 	B. etyl fomat 
C. propyl axetat	 D. etyl axetat 
06. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ monome bằng phản ứng trùng ngưng là
A. nilon-6,6 , nhựa phenol-fomanđehit , tơ nitron	
B. Cao su buna, nilon-6,6 , tơ nitron
C. nilon-6,6 , nhựa phenol-fomanđehit	
D. Cao su buna , nilon-6,6 , Thủy tinh hữu cơ
07. Phát biểu nào đúng giữa glucozô vaø fructozô
A. ñeàu toàn taïi chuû yeáu ôû daïng maïch hôû
B. laø hai daïng thuø hình cuûa cuøng moät chaát 
C. ñeàu coù nhoùm chöùc CHO trong phaân töû
D. ñeàu taïo ñöôïc dd maøu xanh lam khi taùc duïng vôùi Cu(OH)2 
08. Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng?
A. Dung dòch glucozô pöù vôùi Cu(OH)2 trong mt kieàm ôû nhieät ñoä cao taïo ra phöùc ñoàng glucozô [Cu(C6H11O6)2]
B. Daãn khí hiñro vaøo dd glucozô ñun noùng coù Ni laøm chaát xuùc taùc, sinh ra sotbitol
C. Dung dòch AgNO3 trong dd NH3 oxi hóa glucozô thaønh amoni gluconat vaø taïo ra baïc kim loaïi
D. Dung dòch glucozô taùc duïng vôùi Cu(OH)2 trong mt kieàm khi ñun noùng cho keát tuûa Cu2O
09. Thuûy ngaân deã bay hôi vaø raát ñoäc. Neáu chaúng may nhieät keá thuûy ngaân bò vôõ thì duøng chaát naøo trong caùc chaát sau ñeå khöû ñoäc thuûy ngaân?
A. boät saét 	B. boät than 
C. nöôùc	 D. boät löu huyønh 
10. Cho sô ñoà chuyeån hoùa sau: Tinh boätX Y Axit axetic. X, Y laàn löôït laø
A. mantozô, glucozô 	B. glucozô, etyl axetat 
C. ancol etylic, anñehit axetic	D. glucozô, ancol etylic
11. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etlic với hiệu suất 81%.Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 lấy dư, thu được 100 g kết tủa. Giá trị của m là ?
A. 100 g	B. 90 g	C. 95 g D. 85 g
12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit
A. H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH	
B. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH
C. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH	
D. H2N-CH2-CH2 CONH-CH2-CH2-COOH
13. Khi thuỷ phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. CTCT đúng của este là
A. C17H35COO-CH2 B. C17H35COO-CH2
 |
 C15H31COO-CH C15H31COO-CH
 |
 C15H31COO-CH2 C17H35COO-CH2
 C. C17H35COO-CH2 D. C17H35COO-CH2 
 | 
 C17H33COO-CH C17H35COO-CH 
 |
 C15H31COO-CH2 C17H35COO-CH2 
 14. Nhuùng moät laù saét nhoû vaøo dung dòch chöùa moät trong nhöõng hoaù chaát sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HNO3, H2SO4(ñaëc noùng), NH4NO3. Soá tröôøng hôïp phaûn öùng taïo ra muoái Fe (II) laø
A. 6	B. 4	C. 3	D. 5
15. Cho 3 chất sau : Axit aminoaxetic , axit propionic , butylamin . Thuốc thử duy nhất nào dùng nhận biết 3 chất trên là
A. CH3OH/ HCl	B. quì tím	C. HCl D. NaOH
16. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức no thu được VH2O : VCO2 =1,5( đo cùng đk t0,p) . Công thức của amin là
A. C4H9NH2	B. C2H5NH2	C. C3H5NH2 D. C3H7NH2
17. Cation R+có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3p6.Nguyên tử R là
A. Ca	B. Na	C. Li	D. K
18. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng?
A. Chaát beùo khoâng tan trong nöôùc.
B. Daàu aên vaø môõ boâi trôn coù cuøng thaønh phaàn nguyeân toá.
C. Chaát beùo khoâng tan trong nöôùc, nheï hôn nöôùc nhöng tan nhieàu trong caùc dung moâi höõu cô
D. Chaát beùo laø este cuûa gloxerol vaø axit cacboxylic maïch cacbon daøi.
19. Trung hòa 50ml dung dịch metylamin cần 30ml dd HCl 0,1M. Giả sử thể tích không thay đổi . Nồng độ mol/lit của metylamin là
A. 0,05 M	B. 0,06 M	C. 0,04 M D. 0,01M
20. Hôïp chaát X coù CTCT CH3OOCCH2CH3. Teân goïi cuûa X laø
A. propyl axetat	 B. etyl axetat 
C. metyl propionat D. metyl axetat 
21. ÖÙng vôùi CTPT C4H8O2 coù bao nhieâu este ñoàng phaân cuûa nhau?
A. 4	B. 2	C. 5	D. 3
22. Kim loaïi coù caùc tính chaát vaät lí chung laø
A. Tính daãn ñieän, tính daãn nhieät, aùnh kim, tính ñaøn hoài 
B. Tính deûo, tính daãn ñieän, tính daãn nhieät, aùnh kim.
C. Tính deûo, tính daãn ñieän, tính daãn nhieät, tính cöùng
D. Tính deûo, tính daãn ñieän, tính khoù noùng chaûy, aùnh kim 
23. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric 
( hiệu suất phản ứng là 75%). Giá trị của m là ?
A. 25,2 g	B. 52 g	C. 25 g D. 42,5 g
24. Trong số các loại tơ sau :
[-NH-(CH2)6-NHCO-(CH2)4-CO-]n (1), [-NH-(CH2)5-CO-]n (2) ,
 [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3) Tơ thuộc loại poliamit là
A. (1),(3)	B. (1),(2),(3)	C. (2),(3) D. (1),(2)
25. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 g este A thu được 13,2g CO2 ; 6,3g H2O và 1,12(l) N2(đktc).Công thức phân tử của A là
A. C2H5O2N	B. C3H7O2N	C. C4H9O2N D. C3H6O2N
26. Cho 5,5g moät hoãn hôïp boät Al vaø saét (trong ñoù soá mol Al gaáp ñoâi soá mol saét) vaøo 300ml dd AgNO3 1M. Khuaáy kó cho phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc m g chaát raén . Giaù trò cuûa m laø:
A. 33,95 g	B. 35,2 g	C. 39,35 g D. 35,59 g
27. Cho các polime sau:
 (-CH2-CH2-)n ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n ; (-NH-CH2-CO-)n. Công thức các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là
A. CH2=CH2 , CH3-CH=CH-CH3 , H2N-CH2-CH2-COOH	
B. CH2=CH2 , CH2=CH-CH=CH2 , H2N-CH2-COOH
C. CH2=CHCl , CH3-CH=CH-CH3 , CH3-CH(NH2)-COOH	
D. CH2=CH2 , CH3-CH=CH-CH3 , H2N-CH2-COOH
28. Cho Cu td vôùi dd AgNO3 theo pt ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag. Keát luaän naøo sau ñaây sai?
A. Ag coù tiùnh khöû yeáu hôn Cu	B. Ag+ coù tiùnh oh maïnh hôn Cu2+
C. Cu coù tiùnh khöû maïnh hôn Ag+ 	D. Cu2+ coù tiùnh oh yeáu hôn Ag+ 
29. Cho 3,2 g Cu taùc duïng vôùi dd HNO3 ñaëc, dö thì theå tích khí NO2 thu ñöôïc ñktc laø
A. 3,36lit 	B. 1,12 lit 	C. 2,24lit D. 4,48lit
30. Cho các dãy kim loại sau, dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng tính khử:
A. Ag, Cu, Mg, Al. 	 B. Al, Fe, Zn, Mg. 
C. Ag, Cu, Al, Mg	 D. Na, Mg, Al, Fe. 
31. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi gai là 590000 đvC . Số gốc C6H10O5 trong phân tử xenlulozơ trên là
A. 2771	B. 3661	C. 3773 D. 3642
32. Cho caùc dd: glucozô, glixerol, fomanñehit, etanol. Coù theå duøng thuoác thöû naøo sau ñaây ñeå phaân bieät ñöôïc caû 4 dd treân?
A. Cu(OH)2 B. Na kim loaïi 
C. Dung dòch AgNO3 trong dd NH3 	D. Nöôùc brom
PHẦN RIÊNG
Dành cho thí sinh ban cơ bản
33. Glyxin là một amino axit nên nó
A. Chỉ tác dụng được với dd axit, không tác dụng được với dd bazơ
B. Không tác dụng được với dd axit, chỉ tác dụng được với dd bazơ
C. Vừa tác dụng được với dd axit, vừa tác dụng được với dd bazơ
D. Không tác dụng được với dd axit, cũng không tác dụng được với dd bazơ
34. Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên
A. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh B. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ
C. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat D.Cao su isopren,tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ
35. Chọn câu đúng nhất
A. Chất béo là trieste của ancol với axit béo
B. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ
C. Chất béo là trieste của glixerol với axit 
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
36. Bằng những phương pháp nào có thể điều chế Ca từ dd CaCl2
A. Thủy luyện 	B. Nhiệt luyện 	
C. Điện phân dung dịch 	D. Điện phân nóng chảy
37. Qua nghiên cứu phản ứng este hóa người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) trong xenlulozơ có 
A. 4 nhóm hiđroxyl 	B. 5 nhóm hiđroxyl 	
C. 2 nhóm hiđroxyl 	D. 3 nhóm hiđroxyl 
38. Để khử hoàn toàn 30g hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe3O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít CO(đktc) . Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 26 gam	B. 22 gam	C. 24 gam D. 28 gam
39. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xãy ra ở chổ mối nối hai đoạn dây khi để lâu ngày
A. Đồng bị ăn mòn 	B. Sắt bị ăn mòn	
C. Sắt và đồng điều không bị ăn mòn	D. Sắt và đồng điều bị ăn mòn
40. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp
A. Nilon-6,6 	B. Polisaccarit	
C. Poli(vinyl clorua) 	D. Protein
Dành cho thí sinh ban tự nhiên
33. Có 2 lá kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng bị oxi hóa đến số oxi hóa +2. Một lá ngâm trong dd Pb(NO3)2 và lá kia ngâm trong dd Cu(NO3)2 . Sau phản ứng thấy khối lượng lá kim loại ngâm trong muối chì tăng thêm 19%, khối lượng lá kim loại kia giảm 9,6%. Giả thiết rằng trong 2 phản ứng trên, khối lượng lá kim loại bị hòa tan như nhau.Tên kim loại đã dùng là
A. Zn	B. Cd	C. Ni	D. Sn
34. Trong pin điện hóa xãy ra phản ứng hóa học sau : 2Cr + 3Cu2+ à 2Cr3+ + 3Cu .(Biết E0Cu2+/ Cu = +0,34 V , E0Cr3+/ Cr = - 0,74 V). E0 của pin điện hóa là 
A. 1,08 V	B. 0,40 V	C. 2,5 V D. 1,25 V
35. Từ 3 α- amino axit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó có đủ cả X, Y, Z
A. 2	B. 3	C. 6	D. 4
36. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là
A. Nilon-6,6 ; thủy tinh plexiglas ; tơ lapsan	B. Nilon-6,6 ; nilon-6 ; tơ lapsan
C. Nilon-6,6 ; tơ axetat	D. Nilon-6,6 ; cao su ; tơ nitron
37. Phản ứng nào xãy ra ở anot khi điện phân dd AgNO3
A. Ag+ +1e à Ag	 B. 2H2O +2eà H2 + 2OH-(dd)	
C. 2H2O à O2 + 4H+ + 4e	 D. Ag à Ag+ + 1e
38. Cho sơ đồ phản ứng : 
CH3CH=O HCN A H3O+,t0 B H2SO4,t0 C3H4O2 xt,t0,p C. A,B,C 
lần lượt là
A. CH3-CH(OH)-CN, CH3-CH(OH)-COOH, (-CH2-CH(COOH)-)n 	 
B. CH3-CH(OH)-CN, CH3-CH2-COOH, (-CH2-CH(COOH)-)n 
C. CH3-CH(OH)-CN, CH2 =C(OH)-CHO, (-CH2-CH(COOH)-)n 
D. CH3-CH(OH)-CN, CH2= CH-COOH, (-CH2-CH(COOH)-)n 
39. Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau
B. Metyl α-glicozit không thể chuyển sang dạng mạch hở
C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở
D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc
40. Khi ngâm lá kẽm vào dung dịch FeSO4. Phản kết thúc thấy khối lượng lá kẽm
A. Tăng , do lượng kẽm tan ra ít hơn lượng sắt bám vào
B. Không thay đổi, do kẽm không phản ứng với sắt
C. Không thay đổi , do lượng kẽm tan ra bằng lượng sắt bám vào
D. Giảm , do lượng kẽm tan ra nhiều hơn lượng sắt bám vào
TN100

File đính kèm:

  • docDE THI HOC KI I HOA HOC 12.doc