Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình - Lê Thị Bích Thủy

2. Các thế hệ trong một gia đình:

- Đối với những gia đình chưa có con, chỉ có hai vợ chồng cùng chung sống thì được gọi là gia đình mấy thế hệ ?

Đối với những gia đình chưa có con, chỉ có hai vợ chồng cùng chung sống thì được gọi là gia đình mét thế hệ.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình - Lê Thị Bích Thủy, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
PHÒNG GD & ĐT QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Kế hoạch bài dạy 
Môn Tự nhiên và xã hội 
GV thực hiện: Lê Thị Bích Thủy 
Lớp: 3.8 
- Cơ quan thần kinh gồm những bộ phận nào? 
- Cơ quan thần kinh gồm não, tủy sống và các dây thần kinh. 
- Cần làm gì để giữ gìn cơ quan thần kinh? 
- Cần ăn, ngủ, học tập, vui chơi điều độ và không sử dụng các chất kích thích. 
Tự nhiên và xã hội 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
1. T×m hiÓu vÒ gia ®×nh: 
 Gia ®×nh b¹n cã mÊy ng­êi? 
Trong gia ®×nh b¹n ai lµ ng­êi nhiÒu tuæi 
nhÊt, ai lµ ng­êi Ýt tuæi nhÊt? 
 1. Tìm hiểu về gia đình: 
Trong mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống như: ông bà, bố mẹ, các con cháu. 
- Những người ở các lứa tuổi khác nhau đó được gọi là: các thế hệ trong một gia dình. 
 2. C¸c thÕ hÖ trong mét gia ®×nh: 
Gia ®×nh b¹n Minh 
-Gia đình bạn Minh có mấy người? 
-Giới thiệu từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất? 
-Gia đình bạn Minh có mấy thế hệ cùng chung sống? 
} 
OÂâng baø cuûa Minh 
} 
B è meï cuûa Minh 
} 
Minh vaø em 
Theá heä thöù 1 
Theá heä thöù 2 
Theá heä thöù 3 
Gia ®×nh b¹n Minh cã 6 ng­êi, gåm 3 thÕ hÖ: 
2. C¸c thÕ hÖ trong mét gia ®×nh: 
Ông bà của Minh là lớp người nhiều tuổi nhất. 
Minh và em Minh là lớp người ít tuổi nhất. 
2. C¸c thÕ hÖ trong mét gia ®×nh: 
- Gia ®×nh Lan cã mÊy thÕ hÖ cïng chung sèng? 
- Mçi thÕ hÖ gåm cã nh÷ng ai? 
Gia đình bạn Lan có hai thế hệ: 
 Boá meï Lan 
 Lan vaø em 
 Theá heä thöù 1 
 Theá heä thöù 2 
2. C¸c thÕ hÖ trong mét gia ®×nh: 
- Đối với những gia đình chưa có con, chỉ có hai vợ chồng cùng chung sống thì được gọi là gia đình mấy thế hệ ? 
 Đối với những gia đình chưa có con, chỉ có hai vợ chồng cùng chung sống thì được gọi là gia đình m ét thế hệ. 
Ngoaøi gia ®×nh cã 2, 3 thÕ hÖ coøn coù gia ñình 1 theá heä vaø còng coù gia ñình coù tíi 4 theá heä . 
Thứ bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2013Tự nhiên và xã hội Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình/38+39 
2. C¸c thÕ hÖ trong mét gia ®×nh: 
Kết luận: 
Moãi gia ñình coù theå coù nhieàu theá heä cuøng chung soáng . 
Gia ñình 1 theá heä: laø gia ñình chæ coù vôï choàng, chöa coù con . 
Gia ñình 2 theá heä: laø gia ñình coù boá meï, caùc con. 
Gia ñình 3 theá heä: laø gia ñình coù oâng baø, boá meï vaø con chaùu cuøng chung soáng . 
Ngoài ra có gia đình có nhiều hơn ba thế hệ . 
C¶ nhµ th­¬ng nhau 
 Nhạc và lời: Phan Văn Minh 
 Hát : 
 Bµi h¸t nãi ®Õn nh÷ng ai? 
- Gia ®×nh trong bµi h¸t cã mÊy thÕ hÖ? 
 T×nh c¶m cña mäi ng­êi trong bµi h¸t thÕ nµo? 
 3. Giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh: 
 Gia ®×nh em cã mÊy ng­êi? 
Gåm mÊy thÕ hÖ? Mçi thÕ hÖ cã nh÷ng ai? 
- T×nh c¶m cña mäi ng­êi trong gia ®×nh? 
3. Giới thiệu về gia đình 
- Gia ®×nh lµ mét phÇn cña x· héi. Muèn x· héi ph¸t triÓn th× mçi gia ®×nh cÇn ph¶i lµm g×? 
 Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình 3 thế hệ (gia đình bạn Minh), có những gia đình 2 thế hệ (gia đình bạn Lan), cũng có gia đình chỉ có một thế hệ, có gia đình có ®Õn 4 thế hệ . 
 * Mçi gia ®×nh lµ mét tÕ bµo cña x· héi . 
* Muèn x· héi ph¸t triÓn th× mçi gia ®×nh cÇn ph¶i: 
 Cã ý thøc chÊp hµnh tèt c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ nhµ n­íc. 
 Thùc hiÖn sinh ®Î cã kÕ ho¹ch (mçi gia ®×nh chØ nªn sinh tõ 1 ®Õn 2 con ®Ó có điều kiện nu«i d¹y cho tèt). 
Các thế hệ trong gia đình cần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. 
- LÊy vÝ dô c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷, bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn vÒ t×nh c¶m gia ®×nh? 
Ai nhanh- Ai đúng! 
TRÒ CHƠI 
a) Vợ và chồng 
 cùng chung sống. 
b) Bố,mẹ và các con 
cùng chung sống. 
c) Ông, bà, bố, mẹ và 
các con cùng chung 
 sống. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
Gia đình 3 thế hệ 
là gia đình có: 
Câu hỏi 
Đáp án 
1 
HÕt giê 
a) Vợ và chồng cùng 
chung sống. 
b) Bố, mẹ và các con 
 cùng chung sống. 
c) Ông, bà, bố, mẹ và 
 các con cùng chung 
 sống. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
Gia đình 1 thế hệ 
 là gia đình có: 
Câu hỏi 
Đáp án 
2 
HÕt giê 
a) Vợ và chồng cùng 
 chung sống. 
 b) Bố, mẹ và các 
con cùng chung 
sống. 
c) Ông, bà, bố, mẹ và 
 các con cùng chung 
sống. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
Gia đình 2 thế hệ 
là gia đình có: 
Câu hỏi 
Đáp án 
3 
HÕt giê 
 Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình 3 thế hệ (gia đình bạn Minh), có những gia đình 2 thế hệ (gia đình bạn Lan), cũng có gia đình chỉ có một thế hệ, có gia đình có ®Õn 4 thế hệ . 
 Về nhà: 
 - « n bµi: C¸c thÕ hÖ trong mét gia ®×nh. 
 - ChuÈn bÞ bµi: Hä néi, hä ngo¹i 
DÆn dß 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. 
 Xin chào quý thầy cô. Chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_19_cac_the_he_trong_m.ppt
Giáo án liên quan