Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước - Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Cây lục bình

Cây lục bình sống ở ao, hồ, sông. Đặc điểm: Cây lục bình sống trôi nổi trên mặt nước. Lá màu xanh gắn với thân cuống lá phình to, mềm và xốp. Hoa mọc thành chùm, có màu tím nhạt. Rễ mọc theo chùm.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước - Nguyễn Thị Mỹ Tiên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Lớp: HAI 8 
GVCN: NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
1 N ê u một số lo à i c â y sống tr ê n cạn m à em biết? 
2 Em h ã y n ê u lợ i í ch của lo à i c â y sống tr ê n cạn? 
Kiểm tra bài cũ 
Thứ ba , ngày 6 tháng 3 năm 201 8 Tự nhiên và xã hội 
Một số loài cây sống dưới nước 
Hoạt động 1: 
Hãy quan sát hình ảnh sgk trang 54 55? 
1 C â y t ê n l à g ì ? 
2 C â y sống ở đ â u? 
3 C â y c ó đặc điểm g ì ? 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
1 
2 
3 
C â y lục b ì nh 
C â y rong 
C â y sen 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
C â y lục b ì nh 
C â y lục b ì nh sống ở ao, hồ, s ô ng . Đặc điểm: C â y lục b ì nh sống tr ô i n ổ i tr ê n mặt nước. L á m à u xanh gắn với th â n cuống l á ph ì nh to, mềm v à xốp . Hoa mọc th à nh ch ù m, c ó m à u t í m nhạt. R ễ mọc theo ch ù m. 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
C â y rong 
C â y rong sống ở ao, hồ, s ô ng. Đặc điểm: C â y rong sống tr ô i n ổ i tr ê n mặt nước. Th â n mềm , l á chia nhỏ th à nh h ì nh kim. 
C â y sen sống ở ao, hồ, đ ầ m. Đặc điểm: Th â n v à r ễ b á m s â u v à o b ù n ở đ á y nước. L á to, m à u xanh, h ì nh tr á i tim. Hoa m à u hồng trắng. 
C â y sen 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Đố c á c em trong những c â y c á c em v ừ a t ì m hiểu th ì c â y n à o sống tr ô i n ổ i tr ê n mặt nước? C â y n à o c ó r ễ cắm s â u xuống b ù n dưới đ á y nước? 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
C â y sống tr ê n 
mặt nước 
C â y c ó rễ b á m s â u 
 dưới đ á y nước 
C â y rong 
C â y sen 
C â y lục b ì nh 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
Kết luận 
Lục b ì nh, rong r ê u sống tr ô i n ổ i tr ê n mặt nước; C â y sen c ó th â n v à r ễ cắm xuống b ù n dưới đ á y ao hồ. C â y n à y c ó cuống l á v à cuống hoa mọc d à i ra đưa l á v à hoa vươn l ê n tr ê n mặt đất. 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
Hoạt động 2 
L à m việc với tranh, ảnh. 
Quan s á t c á c tranh ảnh dưới đ â y v à cho biết: 
1 C â y c ó t ê n l à g ì ? 
2 C â y sống tr ô i n ổ i tr ê n mặt nước hay c ó r ễ b á m s â u v à o b ù n dưới đ á y nước? 
3 H ã y ch ỉ th â n, l á , r ễ , hoa của ch ú ng? 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
2 
3 
4 
1 
C â y hoa s ú ng 
C â y b è o hoa d â u 
C â y rau muống 
C â y l ú a nước 
C â y rau bợ 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Tai b è o 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
C â y đước 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Thứ ba, ng à y 6 th á ng 3 năm 2018 Tự nhi ê n v à x ã hội Một số lo à i c â y sống dưới nước 
C â y d ừ a nước 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
Kết luận 
C á c loại c â y sống dưới nước c ó hai nh ó m. Nh ó m c â y sống tr ô i n ổ i tr ê n mặt nước v à nh ó m c â y c ó r ễ b á m s â u v à o b ù n dưới đ á y nước. 
Hoạt động 3 
Lợi í ch một số c â y sống dưới nước 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Phiếu học tập 
T ê n c â y 
Sống tr ê n mặt nước 
R ễ b á m s â u trong b ù n 
Lợi í ch 
Cây sen 
X 
Làm thức ăn , trang trí, làm thuốc, ... . 
Cây lục bình 
X 
Dùng làm thức ăn cho động vật, làm phân bón. 
Cây rong 
X 
Phơi khô nấu nước uống, nấu súp, trang trí,... 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Một số lợi í ch của c â y rong 
22 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Một số lợi í ch của c â y sen 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Một số lợi í ch của c â y lục b ì nh 
Lợi í ch của một số lo à i c â y sống dưới nước: 
-L à m thức ăn, g ó i thức ăn 
-L à m cảnh, 
-L à m thuốc cứu người 
-D ù ng để diệt lăng quăng 
-L à m trang sức, đồ mĩ nghệ 
-Qu à lưu niệm. 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Một số c â u thơ mi ê u tả về hoa sen 
Trong đầ m g ì đẹ p b ằ ng sen 
L á xanh, b ô ng trắng lại chen nhị v à ng 
Nhị v à ng b ô ng trắng l á xanh 
G ầ n b ù n m à ch ẳ ng h ô i tanh m ù i b ù n. 
Hoặc: Th á p Mười đẹ p nhất b ô ng sen 
Việt Nam đẹ p nhất c ó t ê n B á c Hồ. 
Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội 
Ch ú ng ta cần l à m g ì để bảo vệ c á c lo à i c â y sống dưới nước? 
 Ch ú ng ta c ầ n: Chăm s ó c c â y trồng, kh ô ng ph á hoại m ô i trường sống của c â y. 
 Tuy ê n truyền mọi người c ù ng nhau bảo vệ c â y 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
Kết luận 
C â y sống dưới nước c ó rất nhiều lợi í ch như: nguồn thức ăn cho người, động vật, trang tr í , l à m thuốc, ... 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
HỘP MÀU KÌ DIỆU 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
30 
Chọn câu trả lời đúng 
A. Cây rong, tai bèo, lục bình 
B. H oa súng, tai bèo , đước 
C. Cây sen, cây quýt , ro ng 
Sai rồi 
Chúc mừng bạn 
Nhóm nào gồm các loài cây sống trôi nổi trên mặt nước : 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
31 
Nhóm nào gồm các loài cây có rễ bám sâu vào 
bùn ở đáy nước 
 Rau nhút, bèo hoa dâu, cây sen 
B. b èo tấm, cây lục bình, rau muống 
C. l úa, dừa nước, rau muống 
Sai rồi 
Ch úc mừng bạn 
Chọn câu trả lời đúng 
Cây gì hoa nở giữa hè 
Trong đầm thơm ngát, lá che được đầu? 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
HOA SEN 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
Suốt đời trôi nổi lênh đênh 
Hoa nở tím biếc trên ao trên hồ 
Bị chê là rẻ nhất đời 
Chuyên để lọc nước giúp người chăn heo? 
Cây bèo tây 
Tắm dưới hồ rất dịu dàng 
Mà sao nghe tiếng đùng đoàng lạ thay? 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  
Cây hoa súng 
 Dặn d ò : 
Xem lại b à i. Chuẩn bị b à i mới “ Lo à i vật sống ở đ â u? ” 
 Thứ ba , ng à y 6 th á ng 3 năm 201 8 Tự nhi ê n v à x ã hội  

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_bai_26_mot_so_loai_cay_so.ppt
Giáo án liên quan