Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài: Cây gỗ - Trường TH Tân Tạo

Họat động 1: Quan sát và tìm hiểu đặc điểm của cây gỗ

Họat động 2: Ích lợi của cây gỗ trong cuộc sống

Họat động 1:
Quan sát và tìm hiểu đặc điểm của cây gỗ

Họat động 2:
Ích lợi của cây gỗ trong cuộc sống

 

ppt26 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài: Cây gỗ - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN BÌNH TÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Lớp: Một. 2 
BÀI CŨ 
Cây hoa 
Câu 2 : Người ta trồng hoa để làm gì? 
Câu 1 : Hãy cho biết cây hoa gồm có mấy phần? 
Bài : 
Cây gỗ 
Họat động 1 : Quan sát và tìm hiểu đặc điểm của cây gỗ 
Họat động 2 : Ích lợi của cây gỗ trong cuộc sống 
Họat động 1:  Quan sát và tìm hiểu đặc điểm của cây gỗ 
Reã 
Thaân 
Laù 
Thư giãn 
Họat động 2:  Ích lợi của cây gỗ trong cuộc sống 
Keå teân moät soá caây goã maø em bieát 
Ích lôïi cuûa caây goã : 
 + Laáy goã laøm ñoà duøng. 
+ Cho boùng maùt. 
+ Giöõ ñaát, chaén gioù, ngaên luõ. 
 + Laøm cho khoâng khí trong laønh. 
Trò chơi: 
Củng cố 
Ai nhanh ai ñuùng 
DẶN DÒ 
* Xem l ại bài 
* Tìm h iểu bài Con cá 
Tiết học kết thúc 
Kính chúc quý thầy cô và các em học sinh nhiều sức khỏe. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_cay_go_truong_th_tan.ppt
Giáo án liên quan