Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (Trang 109) - Đào Thị Yến

Kiểm tra bài cũ

Bài 1:

Cho hai hình A và B như hình vẽ

Hãy chọn ý đúng :

a/Hình A là hình hộp chữ nhật. Hình B là hình lập phương.

Hình A là hình lập phương hình B là hình hộp chữ nhật.

c/ Hình A và B đều là hình hộp chữ nhật .

d/ Hình A và B đều là hình lập phương .

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 5 - Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (Trang 109) - Đào Thị Yến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o 
Giáo viên :Đào Thị Yến 
®Õn dùlớp 5 /5 
Kiểm tra bài cũ 
Hãy chọn ý đúng : 
Cho hai hình A và B như hình vẽ 
A 
B 
a/Hình A là hình hộp chữ nhật. Hình B là hình lập phương. 
 b/ Hình A là hình lập phương hình B là hình hộp chữ nhật. 
c/ Hình A và B đều là hình hộp chữ nhật . 
d/ Hình A và B đều là hình lập phương . 
Bài 1: 
b 
Hình hoäp chöõ nhaät coù maáy maët ? 
a ) 3 maët 
b ) 6 maët 
c ) 8 maët 
d ) 12 maët 
x 
x 
Thứ sáu ngày 17 tháng 01 năm 2014 
Toán 
Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ( trang 109) 
1. Diện tích xung quanh : 
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. 
Ví dụ : Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 
8cm 
8cm 
5cm 
5cm 
4cm 
5cm 
4cm 
8cm 
8cm 
8cm 
5cm 
5cm 
4cm 
8cm 
5cm 
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 
Chiều cao 
Chu vi mặt đáy 
X 
S xq 
= 
(Cùng một đơn vị đo) 
Thứ sáu ngày 17 tháng 01 năm 2014 
Toán 
Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ( trang 109) 
 1. Diện tích xung quanh : 
Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) 
Thứ sáu ngày 17 tháng 01 năm 2014 
Toán 
Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ( trang 109) 
 2. Diện tích toàn phần : 
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy 
2. Diện tích toàn phần 
Diện tích một mặt đáy là: 
8 x 5 = 40 ( cm 2 ) 
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 
104 + 40 x 2 = 184 ( cm 2 ) 
4cm 
8cm 
8cm 
5cm 
5cm 
8cm 
5cm 
 Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. 
4cm 
8cm 
8cm 
5cm 
5cm 
8cm 
5cm 
2. Diện tích toàn phần 
	 Bài 1 (SGK – trang 110) 
5 dm 
3 dm 
4 dm 
Bài giải: 
Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là : 
(5 + 4) x 2 = 18 (dm) 
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là : 
18 x 3 = 54 (dm 2 ) 
Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là: 
5 x 4 = 20 (dm 2 ) 
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 
54 + 20 x 2 = 94 (dm 2 ) 
Đáp số : S xq = 54 dm 2 
	 S tp = 94 dm 2 
xin ch©n thµnh c¶m ¬n 
c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_tiet_105_dien_tich_xung_quanh_va_dien_t.ppt
Giáo án liên quan