Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Biểu thức có chứa 3 chữ - Trường TH Tân Tạo

b.Giá trị của biểu thức có chứa ba chữ

Nếu a=2, b=3 và c= 4

 9 là một giá trị của biểu thức a+b+c

Nếu a=5, b=1 và c= 0 thì a+b+c=

 6 là một giá trị của biểu thức a+b+c

Nếu a=1, b=0 và c= 2 thì a+b+c=

 3 là một giá trị của biểu thức a+b+c

KẾT LUẬN: Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a+b+c

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Biểu thức có chứa 3 chữ - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA 3 CHÖÕ 
Lớp : Bốn 4 
Tháng 10-2016 
2. Baøi môùi : 
Toán 
Biểu thức có chứa 3 chữ 
HOẠT ĐỘNG 1 :  Hình thành kiến thức 
 Ví dụ : An, Bình và Cường cùng đi câu cá . An câu được con cá , Bình câu được  con cá . Cường câu được  con cá . Cả ba người câu được  con cá . 
Số caù của An 
Soá caù cuûa Bình 
Soá caù cuûa Cường 
Soá caù cuûa cả ba người 
Kết luận : a+b+c là biểu thức có chứa ba chữ 
2 
5 
1 
a 
3 
1 
0 
b 
4 
0 
2 
c 
2+3+4 
5+1+0 
1+0+2 
a+b+c 
b.Giá trị của biểu thức có chứa ba chữ 
Nếu a=2, b=3 và c= 4 
	9 là một giá trị của biểu thức a+b+c 
Nếu a=5, b=1 và c= 0 thì a+b+c = 
	6 là một giá trị của biểu thức a+b+c 
Nếu a=1, b=0 và c= 2 thì a+b+c = 
	3 là một giá trị của biểu thức a+b+c 
th ì 
a+b+c = 
2+3+4= 
 9 
5+1+0= 
6 
1+0+2= 
3 
KẾT LUẬN : Mỗi lần thay chữ bằng số , ta tính được một giá trị của biểu thức a+b+c 
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP 
Bài 1: Tính giá trị của a+b+c nếu : 
a) a = 5, b = 7, c =10 
 Nếu a = 5, b = 7, c =10 th ì gi á trị của 
biểu thức : a+b+c = 5+7+10 =22 
Bài 2: a x b x c là biểu thức có chứa 3 chữ 
Nếu a = 4, b = 3, c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là 
	a x b x c = 4 x 3 x 5 = 60 
 Tính giá trị của a x b x c nếu : 
a = 9, b = 5 v à c = 2 
b) a = 15, b = 0 v à c = 37 
 a ) Nếu a = 9, b = 5, c = 2 th ì gi á trị của biểu 
thức a x b x c l à : 
a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90 
b ) Nếu a = 15, b = 0 , c = 37 th ì gi á trị của biểu thức a x b x c l à : 
	a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0 
1.Hôm nay chúng ta học bài gì ? 
2. Khi biết giá trị của từng chữ trong biểu thức thì giá trị của biểu thức có chứa chữ được tính như thế nào ? 
TL: Ta thay chữ bằng số và thực hiện phép tính của biểu thức . 
3. CỦNG CỐ: 
Dặn dò 
- Làm bài tập : 1b, 3 
- Chuẩn bị bài : Tính chất kết hợp của phép cộng 
Bài 3: Cho biết : m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị của biểu thức : 
a)m + n + p 	b) m – (n + p) 
c) m + n x p 
Với m =10, n = 5, p =2 th ì gi á trị của biểu thức : 
a) m + n+ p = 10 + 5 + 2 = 15 + 2 = 17 
b) m – (n + p ) = 10 – (5 + 2) = 10 – 7 = 3 
c) M +n x p = 10 + 5 x 2 = 10 + 10 = 20 
Bài 4: Độ dài các cạnh của hình tam giác là : a, b, c. 
Gọi P là chu vi của hình tam giác.Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó . 
a 
b 
c 
b) T í nh chu vi của h ì nh tam gi á c biết : 
a=5cm, b = 4 cm, c=3cm 
a=10cm, b=10cm, c=5cm 
a= 6dm, b= 6dm,c= 6dm 
P = a +b +c 
Nếu a=5cm, b = 4 cm, c=3cm thì : 
	 P = 5 + 4 + 3 = 12cm 
Nếu a=10cm, b=10cm, c=5cm thì : 
P = 10 + 10 + 5 = 25 cm 
 Nếu a= 6dm, b= 6dm,c= 6dm thì : 
	 P = 6 + 6 + 6 = 18 cm 
a 
b 
c 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_7_bieu_thuc_co_chua_3_chu_truong_t.ppt
Giáo án liên quan