Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Bảng nhân 8 - Đỗ Thị Kim Cúc

Lập bảng nhân 8

8 được lấy 1 lần, ta viết :

8 x 1 = 8

8 được lấy 2 lần, ta có :

8 x 2 =

8 + 8

16

Vậy : 8 x 2 = 16

8 được lấy 3 lần, ta có :

8 x 3 =

8 + 8 + 8

24

Vậy : 8 x 3 = 24

ppt22 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Bảng nhân 8 - Đỗ Thị Kim Cúc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 3.8 
Giáo viên : Đỗ Thị Kim Cúc 
Trường Tiểu học Tân Tạo 
Kế hoạch bài dạy Toán 
Bảng nhân 8 
Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016 
Toán 
 Gọi hs đọc các bảng nhân đã học. 
Kiểm tra bài cũ 
Bảng nhân 8 
Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016 
Toán 
Lập bảng nhân 8 
 8 được lấy 1 lần, ta viết : 
 8 được lấy 2 lần, ta có : 
 8 được lấy 3 lần, ta có : 
 8 x 1 = 8 
Vậy : 8 x 2 = 16 
 Vậy : 8 x 3 = 24 
8 + 8 = 
8 + 8 + 8 = 
8 x 2 = 
8 x 3 = 
16 
24 
Bảng nhân 8 
8 x 1 = 8 
8 x 2 = 16 
8 x 3 = 24 
8 ñôn vò 
 8 x 1 = 8 
8 x 2 = 16 
8 x 3 = 24 
8 x 4 = 
8 x 5 = 
8 x 6 = 
8 x 7 = 
8 x 8 = 
8 x 9 = 
8 x 10 = 
32 
40 
48 
56 
80 
72 
64 
Bảng nhân 8 
Bảng nhân 8 
8 x 1 = 
8 x 3 = 
 8 x 4 = 
8 x 5 = 
8 x 6 = 
8 x 7 = 
8 x 8 = 
8 x 9 = 
8 x 10 = 
8 x 2 = 
8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
Bảng nhân 8 
8 x 1 = 
8 x 3 = 
8 x 4 = 
8 x 5 = 
8 x 6 = 
8 x 7 = 
8 x 8 = 
8 x 9 = 
8 x 10 = 
8 x 2 = 
8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
Luyện tập 
Baøi 1 
Tính nhaåm 
8 x 3 = 8 x 8 = 
8 x 5 = 8 x 6 = 
8 x 7 = 8 x 4 = 
8 x 2 = 8 x 1 = 
8 x 10 = 0 x 8 = 
8 x 9 = 8 x 0 = 
24 
40 
56 
16 
80 
72 
32 
48 
64 
8 
0 
0 
Bảng nhân 8 
2. Mỗi can có 8 l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? 
Tóm tắt 
1 can : 8 l dầu 
6 can : l dầu? 
 Bài giải 
Số lít dầu 6 can có là: 
 8 x 6 = 48 (lít) 
 Đáp số : 48 lít dầu 
 3. Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống: 
8 
16 
40 
72 
 24 
 32 
48 
56 
 64 
80 
Bảng nhân 8 
NGỌN NẾN 
MAY MẮN 
1) Tính nhaåm: 
8 x 7= 56 
Đúng rồi! 
8 x 7 = 
8 x 8= 64 
Đúng rồi 
8 x 8= 
8 x 4= 32 
Đúng rồi 
8 x9 = 72 
Đúng rồi 
8 x 9= 
8 x 2= 16 
Đúng rồi 
8 x 2 = 
8 x 0 = 0 
Ñuùng roài!! 
8 x 0 = 
8 x 5 = 40 
Đúng rồi 
8 x 5 = 
CHUÙC 
CAÙC EM 
HOÏC TOÁT 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_bang_nhan_8_do_thi_kim_cuc.ppt
Giáo án liên quan