Bài giảng Toán Khối 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 6 - Bùi Thị Ngọc Bích

5 + 1 = 6
4 + 2 = 6
3 + 3 = 6
2 + 4 = 6
1 + 5 = 6

5 + 1 = 6
4 + 2 = 6
3 + 3 = 6
2 + 4 = 6
1 + 5 = 6

2. Tính:

4 + 2 =

2 + 4 =

5 + 1 =

1 + 5 =

5 + 0 =

0 + 5 =

 

pptx28 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Khối 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 6 - Bùi Thị Ngọc Bích, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GD - ÑT QUAÄN BÌNH TAÂN 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO 
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY 
MOÂN : TOAÙN 
GIAÙO VIEÂN : BUØI THÒ NGOÏC BÍCH 
Lôùp : Moät 3 
4 + 1 =... 
5 
2+ 2 + 0 =... 
4 
4 + 1... 4 
> 
 5 –.... = 3 
2 
6 
6 
5 
+ 
1 
= 
1 
+ 
5 
= 
5 + 1 = 6 
1 + 5 = 6 
1 + 5 ... 5 + 1 
= 
5 + 1 = 64 + 2 = 63 + 3 = 62 + 4 = 61 + 5 = 6 
5 + 1 = 64 + 2 = 63 + 3 = 62 + 4 = 61 + 5 = 6 
5 + 1 = 64 + 2 = 63 + 3 = 62 + 4 = 61 + 5 = 6 
Nghæ giöõa tieát 
 5 
 1 
...... 
 2 
 4 
...... 
 3 
 3 
... . 
 1 
 5 
..... 
 4 
 2 
..... 
 0 
 6 
..... 
1. Tính: 
5 
1 
+ 
6 
2. Tính:  
4 + 2 = 
2 + 4 = 
5 + 0 = 
0 + 5 = 
5 + 1 = 
1 + 5 = 
3. Tính: 
4 + 1 + 1 =... 
3 + 2 + 1 =... 
5 + 1 + 0 =... 
4 + 0 + 2 =... 
4 + 1 + 1 =... 
6 
3. Tính: 
4 + 1 + 1 =... 
3 + 2 + 1 =... 
5 + 1 + 0 =... 
4 + 0 + 2 =... 
6 
3. Tính: 
4 + 1 + 1 =... 
3 + 2 + 1 =... 
5 + 1 + 0 =... 
4 + 0 + 2 =... 
6 
6 
6 
6 
4. Vieát pheùp tính thích hôïp: 
4 
+ 
2 
= 
6 
2 
+ 
4 
= 
6 
3 
+ 
3 
= 
6 
5 + 1 = 64 + 2 = 63 + 3 = 62 + 4 = 61 + 5 = 6 
Chuùc söùc khoeû Thaày Coâ vaø caùc em hoïc sinh 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_1_bai_phep_cong_trong_pham_vi_6_bui_thi.pptx
Giáo án liên quan