Bài giảng Tính chất hoá học của kim loại (tiết 8)

Tác dụng với Phi kim

Tác dụng với Axit

Tác dụng với Muối

Từ các nhóm phản ứng trên, hãy dự đoán các TCHH của Kim loại?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tính chất hoá học của kim loại (tiết 8), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹iNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giêho¸ häc 9Kiểm tra bài cũCâu 1: Hoàn thành các PTHH sau:.......... + O2  Fe3O4 Al + .........  Al2O3.........+ ..............  MgCl2 + H2  Na + ............  Na2SO4 + H2 ........ + CuSO4  ZnSO4 + ...........Cu + AgNO3  .............. + .............3Fe2toto3O242Mg2HClH2SO42ZnCu Cu(NO3)22Ag 2Câu 2: Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử? Chất khử? Chất oxi hoá?	3Fe + 2O2  Fe3O4 	4Al + 3O2  Al2O3	2Na + Cl2  2NaCl	Mg + S  MgS 	Mg + 2HCl  MgCl2 + H2  	2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2 	Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu	Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2AgCác phản ứng trên có điểm gì giống nhau?Từ các nhóm phản ứng trên, hãy dự đoán các TCHH của Kim loại?Tác dụng với Phi kimTác dụng với AxitTác dụng với MuốitotototoI. Tác dụng với phi kim	Vd: 	3Fe + 2O2  Fe3O4 	4Al + 3O2  Al2O3Sản phẩm tạo ra thuộc loại hợp chất nào?Gọi tên các sản phẩm?Trong thực tế, có kim loại nào không tác dụng được với oxi?Rút ra kết luận gì về khả năng tác dụng của kim loại với oxi?Sắt từ oxitNhôm oxitTác dụng với OxitotoKim loại để trong không khí lâu ngày có hiện tượng gì? Nguyên nhân?VD: 	2Na + Cl2  2NaCl	Fe + S  FeSI. Tác dụng với phi kimTác dụng với Oxi2. Tác dụng với Phi kim kháctotoMagie sunfuaNatri CloruaSản phẩm tạo ra thuộc loại hợp chất nào?Gọi tên các sản phẩm?Rút ra kết luận gì về khả năng tác dụng của kim loại với các phi kim khác (Cl2, S...)?Nhận xét về hoá trị của Clo và Lưu huỳnh trong phản ứng?II, Phản ứng của kim loại với dung dịch axitVD: 	Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 	2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2 Nhận xét sản phẩm của phản ứng?Có phải kim loại nào cũng tác dụng với dung dịch axit không?ĐồngDung dịch HClNgười ta nói, Mg và Na là những kim loại hoạt động mạnh, Cu là kim loại hoạt động yếuViết PTHH: Na + H2O 	 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 Quan sát thí nghiệm sauNêu bản chất của phản ứng?Nhận xét khả năng phản ứng của Mg, Na so với H?Khi cho Na vào dung dịch H2SO4 loãng, phản ứng xảy ra như thế nào?Lưu ý: Khi cho kim loại phản ứng với nước ở đk thường vào dung dịch axit, kim loại sẽ phản ứng với axit trước.CuAlCl3TN 1 :Cho mét thanh kim lo¹i Cu vµo dung dÞch AgNO3TN 2 :Cho mét thanh kim lo¹i Cu vµo dung dÞch AlCl3 HiÖn t­îng : Kh«ng cã hiÖn t­îng g×HiÖn t­îng :Cã chÊt r¾n mµu tr¾ng b¸m vµo, dung dÞch chuyÓn mµu xanh lam CuAgNO3Cu(NO3)2III. Ph¶n øng cña kim lo¹i víi dung dÞch muèi Quan s¸t thÝ nghiÖm nªu hiÖn t­îng, gi¶I thÝch vµ viÕt PTP¦ x¶y ra ? Cu(r) + 2AgNO3(dd)  Cu(NO3)2(dd) + 2Ag(r)Cu ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh h¬n AgCu ho¹t ®éng ho¸ häc yÕu h¬n AlTN 3 :Ph¶n øng cña kÏm víi dung dÞch ®ång(II) sunfatCuSO4ZnZnSO4Zn(r) + CuSO4(dd)  ZnSO4(dd) + Cu(r) HiÖn t­îng :Cã chÊt r¾n mµu ®á b¸m vµo d©y kÏm, mµu xanh lam nh¹t dÇnZn ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh h¬n CuKhi cho Na vào dung dịch CuSO4 có các phản ứng2Na + 2H2O  2NaOH + H2 2NaOH + CuSO4  Cu(OH)2 ↓+ Na2SO4Vậy Na có phản ứng với muối không?Kết luận:Kim lo¹i ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh (trõ Na,K,Ca...) cã thÓ ®Èy kim lo¹i ho¹t ®éng ho¸ häc yÕu h¬n ra khái dung dÞch muèi, t¹o thµnh muèi míi vµ kim lo¹i míi.Khi cho bản kim loại vào dung dịch muối phản ứng 1 thời gian. Khối lượng bản kim loại thay đổi như thế nào so với lúc đầu?Khi nào tăng? khi nào giảm?	Hiện tượng: Kim loại sinh ra bám vào bản kim loại phản ứng.mkl tan > mkl bám →khối lượng bản kim loại giảm(kl phản ứng)Khối lượng giảm = mkl tan - mkl bám mkl tan < mkl bám →khối lượng bản kim loại tăng (kl phản ứng)Khối lượng tăng = mkl bám - mkl tan Bài tậpNgâm 1 lá Đồng trong dung dịch AgNO3 cho tới khi Đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá Đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân lên thấy khối lượng lá Đồng tăng thêm 1,52 gam. Tính khối lượng Đồng phản ứng và khối lượng Bạc tạo thành.Bài tập 2Dựa vào TCHH của kim loại, hãy viết các PTHH biểu diễn các chuyển đổi sau đâyMgMgSO4Mg(NO3)2MgSMgOMgCl22Mg + O2  2MgOMg + Cl2  MgCl2Mg + S  MgSMg + 2AgNO3  Mg(NO3)2 + 2Ag ↓Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 totoH­íng dÉn vÒ nhµ - Hoµn thµnh bµi tËp 1,2,3,4, 5 /SGK -Häc kÕt luËn SGK-§äc tr­íc bµi d·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹iB¹cThuû ng©n Ch× T×m hiÓu vÒ kim lo¹i Dùa vµo tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i, h·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn c¸c chuyÓn ®æi sau ®©y Mg MgO MgCl2 MgSO4MgS12341) Mg(r) + Cl2(k)  MgCl2(r) 2) Mg(r) + O2(k)  2MgO(r) 3) Mg(r) + H2SO4(k) MgSO4(r) + H2(k)4) Mg(r) + S(r) MgS(r)Bµi gi¶I Ch×t0t0t0 Ch× (Pb) là kim loại mềm và ®­îc con ng­êi ph¸t hiện và sö dông c¸ch ®©y khoảng 6.000 năm, do ®ã cã nhiÒu øng dông trong ®êi sèng.NhiÒu hîp chÊt cña ch× ®­îc sö dông t¹o ra c¸c mµu kh¸c nhau ®Ó pha s¬n,tranh vÏ vµ mùc in...Ch× x©m nhËp vµo c¬ thÓ th«ng qua con ®­êng h« hÊp, tiÕp xóc qua da vµ ®­îc tÝch luü trong m¸u,x­¬ng vµ g©y ra tæn th­¬ng thËn, lµm gi¶m chøc n¨ng gan, ®©u khíp, ®au ®Çu buån n«n, ®©u bông, mÖt mái, ¶nh h­ëng ®Õn hÖ thÇn kinh... KIM LO¹I CH× C¸c kim lo¹i A,B,C,D t¸c dông riªng biÖt víi dung dÞch HCl. HiÖn t­îng quan s¸t ®­îc lµ : Kim lo¹i T¸c dông víi dung dÞch HClAGi¶I phãng hi®r« chËmBGi¶I phãng hi®r« nhanh, dung dÞch nãng dÇnCKh«ng cã hiÖn t­îng g× x¶y raDGi¶I phãng hi®r« rÊt nhanh, dung dÞch nãng lªn Theo em nÕu c¸ch s¾p xÕp 4 kim lo¹i trªn theo chiÒu ho¹t ®éng ho¸ häc gi¶m dÇn th× c¸ch s¾p xÕp nµo ®óng trong c¸c c¸ch s¾p xÕp sau : A,B,C,D B,A,D,C D,B,A,C C ,B,A,DABCDKim loaiThuû ng©n x©m nhËp vµo c¬ thÓ th«ng qua con ®­êng h« hÊp vµ qua da.Thuû ng©n sÏ g©y c¶m gi¸c r¸t cho da vµ m¾t khi tiÕp xóc.Khi hÝt ph¶I h¬I thuû ng©n sÏ khiÕn bÞ ho, ®au tøc ngùc cã c¶m gi¸c ®au r¸t ë phæi vµ g©y khã thë.TiÕp xóc víi thuû ng©n th­êng xuyªn sÏ bÞ nhiÔm ®éc thuû ng©n, triÖu chøng cña nhiÔm ®éc thuû ng©n lµ ch©n tay bÞ run, gi¶m trÝ nhí, mÊt kh¶ n¨ng tËp trung, mê m¾t vµ bÞ c¸c chøng bÖnh vÒ thËn...THUû NG¢N 	Cho 5,4 g mét kim lo¹i M ho¸ trÞ III t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl d­. Sau ph¶n øng thu ®­îc 6,72 lÝt khÝ H2(®ktc).M lµ: ABCDFeAlZnBaB¹c B¹c lµ kim lo¹i øng dông lµm ®å trang søc. Ngoµi ra b¹c cßn cã nhiÒu øng dông kh¸c.B¹c cã thÓ giÕt chÕt nhiÒu lo¹i vi khÈn, vi trïng vµ b¶o vÖ søc khoÎ vµ phßng chèng bÖnh tËt.NhiÒu d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó”kþ giã”, “phßng bÖnh”.NhiÒu nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn l¹nh hµng ®Çu nh­ Samsung,Tosiba,...øng dông c«ng nghÖ nano b¹c trong tñ l¹nh ®iÒu hoµ víi môc ®Ých s¸t khuÈn.Tuy nhiªn mét sè hîp chÊt cña b¹c cã thÓ g©y mét sè bÖnh ®èi víi c¬ thÓ ng­êi .B¹c (Ag)kÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ.Chóc c¸c em häc tèt!

File đính kèm:

  • pptTinh chat Hoa hoc KL.ppt
Giáo án liên quan