Bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 8: It’s hot today! - Lesson 1: Words - Lê Nguyễn Nhật Minh

Unit 7: Are these his trousers?

Lesson 1: Words

1. Listen, point and repeat:

2. Listen and chant:

Unit 7: Are these his trousers?

Lesson 1: Words

Task:

s _ _ ny h _ t

ra _n_ ng w _n_ y

sn_ w_ ng

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 8: It’s hot today! - Lesson 1: Words - Lê Nguyễn Nhật Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAN TAO Primary School 
Welcome to English class! 
Subject: English 
Grade: 3 
Teacher: Lê Nguyễn Nhật Minh 
Unit 8: It’s hot today! 
Weather 
v 
Lesson 1: Words 
sunny 
windy 
snowing 
hot 
raining 
Unit 7: Are these his trousers? 
Lesson 1: Words 
1. Listen, point and repeat: 
2. Listen and chant: 
Unit 7: Are these his trousers? 
Lesson 1: Words 
s _ _ ny	h _ t 
ra _n_ ng	w _n_ y 
sn_ w_ ng 
u 
n 
i 
i 
o 
i 
o 
i 
d 
Task: 
windy 
raining 
sunny 
hot 
snowing 
a. hot 
b. windy 
c. cloudy 
d. sunny 
e. raining 
f. snowing 
1. 
1. 
5. 
2. 
4. 
3. 
Thank you for your attention! 
Hoping you a good health and happiness! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_3_unit_8_its_hot_today_lesson_1_word.ppt
Giáo án liên quan