Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện - Trường TH Tân Tạo

Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

1/ Đọc đề bài (s/64)

Truyện có những nhân vật nào?

Có 2 nhân vật:Chàng tiều phu và cụ già.

Câu chuyện kể lại chuyện gì?

Kể lại việc chàng trai nghèo đi đốn củi và được ông tiên thử thách tính thật thà, trung thực qua việc mất rìu.

Truyện có ý nghĩa gì?

Khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thàtrong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 23/11/2023 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một chàng tiều phu đang đốn củi 
thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng. 
Tập làm văn 
Luyện tập xây dựng đoạn văn 
kể chuyện. 
1. Nĩi đến Đoạn văn trong bài văn kể chuyện chúng ta phải ghi nhớ điều gì? 
2. Hãy kể lại phần thân đoạn của cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên? 
3. Hãy kể lại tồn truyện Hai mẹ con và bà tiên? 
 KIỂM TRA BÀI CŨ 
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện 
1/ Đọc đề bài (s/64) 
Truyện có những nhân vật nào? 
Có 2 nhân vật:Chàng tiều phu và cụ già. 
Câu chuyện kể lại chuyện gì? 
Kể lại việc chàng trai nghèo đi đốn củi và được ông tiên thử thách tính thật thà, trung thực qua việc mất rìu.ø 
Truyện có ý nghĩa gì? 
Khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thàtrong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc. 
Câu chuyện kể lại việc chàng trai được tiên ông thử thách tính thật thà, trung thực qua những lưỡi rìu. 
Dựa vào tranh minh họa, ke ålại cốt truyện Ba lưỡi rìu. 
Một chàng tiều phu đang đốn củi 
thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng. 
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp. 
Lần thứ nhất, cụ vớt lên 
 một lưỡi rìu bằng vàng. 
Lần thứ hai, cụ vớt lên 
một lưỡi rìu bằng bạc. 
Lần thứ ba, cụ vớt lên 
một lưỡi rìu bằng sắt. 
Cụ già khen chàng trai thật thà 
và tặng chàng cả ba lưỡi rìu. 
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu. 
Một chàng tiều phu đang đốn củi 
thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng. 
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp. 
LÇn thø nhÊt, cơ vít lªn mét l­ìi r×u b»ng vµng . 
Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc. 
LÇn thø ba, cơ vít lªn mét l­ìi r×u b»ng s¾t. 
Cơ giµ khen chµng trai thËt thµ vµ tỈng chµng c¶ ba l Ư ìi r×u. 
Ý nghĩa: Truyện khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc. 
Bµi 2: Ph¸t triĨn ý nªu d­íi mçi tranh thµnh mét ®o¹n v¨n kĨ chuyƯn. 
Chĩ ý: 
a. H×nh dung ®Çy ®đ diƠn biÕn trong mçi ®o¹n: 
- C¸c nh©n vËt ®ang lµm g×? 
- C¸c nh©n vËt nãi g×? 
b. Miªu t¶: 
- Ngo¹i h×nh cđa c¸c nh©n vËt. 
- L­ ỡ i r×u vµng, r×u b¹c, r×u s¾t. 
Đoạn 
Nhân vật làm gì? 
Nhân vật nĩi gì? 
Ngoại hình nhân vật 
Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt 
Chàng tiều phu đang đốn củ thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng. 
“Cả gia tài nhà ta chỉ cĩ lưỡi rìu này. Nay mất rìu khơng biết làm gì để sống đây?” 
Chàng ở trần, đĩng khố, người nhễ nhại mồ hơi. 
Lưỡi rìu sắt bĩng lống . 
Cơ giµ hiƯn lªn. 
Cơ høa vít r×u giĩp chµng trai. Chµng ch¾p tay c¶m ¬n. 
Cơ giµ r©u tãc b¹c ph¬, vỴ mỈt hiỊn tõ. 
Cụ già vớt dưới sơng lên một lưỡi rìu, đưa cho chàng trai. Chàng xua tay. 
Cụ bảo: “ Lưỡi rìu của con đây.” Chàng nĩi:” Đây khơng phải rìu của con.” 
Chµng trai vỴ mỈt thËt thµ 
Lưỡi rìu vàng sáng lố. 
Đoạn 
Nhân vật làm gì? 
Nhân vật nĩi gì? 
Ngoại hình nhân vật 
Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt 
Cơ giµ vít lªn mét l ư ìi r×u thø hai. Chµng vÉn xua tay. 
Cơ hái:” L­ìi r×u nµy cđa con chø?” Chµng ®¸p:” L ư ­ìi r×u nµy cịng kh«ng ph¶i cđa con”. 
L­ìi r×u b¹c s¸ng lÊp l¸nh. 
Cơ giµ vít lªn l­ ư ìi r×u thø ba, chØ tay vµo l­ìi r×u. Chµng trai gi¬ hai tay lªn trêi. 
Cơ hái : “ L­ìi r×u nµy cã ph¶i cđa con kh«ng?” Chµng trai mõng rì : “ §©y míi ®ĩng lµ r×u cđa con.” 
Chµng trai vỴ mỈt hín hë. 
L­ìi r×u s¾t. 
Cơ giµ tỈng chµng trai c¶ ba l­ìi r×u. Chµng ch¾p tay t¹ ¬n. 
Cơ khen : “ Con lµ ng­êi trung thùc, thËt thµ. Ta tỈng con c¶ ba l­ìi r×u”. Chµng trai mõng rì nãi” Ch¸u c¶m ¬n cơ”. 
Cơ giµ vỴ hµi lßng. Chµng trai vỴ mỈt vui s­ ư íng. 
Đoạn 
Nhân vật làm gì? 
Nhân vật nĩi gì? 
Ngoại hình nhân vật 
Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt 
Chµng tiỊu phu ®ang ®èn cđ th× l­ưỡi r×u bÞ v¨ng xuèng s«ng. 
“C¶ gia tµi nhµ ta chØ cã l­ ư ìi r×u nµy. Nay mÊt r×u kh«ng biÕt lµm g× ®Ĩ sèng ®©y?” 
Chµng ë trÇn, ®ãng khè, ng ư ­êi nhƠ nh¹i må h«i. 
L ư ìi r×u s¾t bãng lo¸ng. 
Cơ giµ hiƯn lªn. 
Cơ høa vít r×u giĩp chµng trai. Chµng ch¾p tay c¶m ¬n. 
Cơ giµ r©u tãc b¹c ph¬, vỴ mỈt hiỊn tõ. 
Cơ giµ vít d ư ­íi s«ng lªn mét l ư ­ìi r×u, ®­a cho chµng trai. Chµng xua tay. 
Cơ b¶o: “ L ư ­ìi r×u cđa con ®©y.” Chµng nãi:” §©y kh«ng ph¶i r×u cđa con.” 
Chµng trai vỴ mỈt thËt thµ 
L ư ­ìi r×u vµng s¸ng lo¸. 
Cơ giµ vít lªn mét l ư ìi r×u thø hai. Chµng vÉn xua tay. 
Cơ hái:” L ư ­ìi r×u nµy cđa con chø?” Chµng ®¸p:” L ư ­ìi r×u nµy cịng kh«ng ph¶i cđa con”. 
L ­ư ìi r×u b¹c s¸ng lÊp l¸nh. 
Cơ giµ vít lªn l­ ư ìi r×u thø ba, chØ tay vµo l ư ­ìi r×u. Chµng trai gi¬ hai tay lªn trêi. 
Cơ hái : “ L ư ­ìi r×u nµy cã ph¶i cđa con kh«ng?” Chµng trai mõng rì : “ §©y míi ®ĩng lµ r×u cđa con.” 
Chµng trai vỴ mỈt hín hë. 
L ư ­ìi r×u s¾t. 
Cơ giµ tỈng chµng trai c¶ ba l ư ­ìi r×u. Chµng ch¾p tay t¹ ¬n. 
Cơ khen : “ Con lµ ng­ ư êi trung thùc, thËt thµ. Ta tỈng con c¶ ba l ư ­ìi r×u”. Chµng trai mõng rì nãi” Ch¸u c¶m ¬n cơ”. 
Cơ giµ vỴ hµi lßng. Chµng trai vỴ mỈt vui s ư ­íng. 
 Ngày xưa có một chàng tiều phu sống bằng nghề chặt củi. Cả gia tài của anh chỉ là một chiếc rìu sắt. Một hôm chàng đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Chàng đang không biết làm cách nào vớt lên thì một ông cụ hiện lên hứa giúp chàng. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, nhưng chàng bảo không phải của mình. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, nhưng chàng không nhận là của mình. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt, anh sung sướng nhận ra lưỡi rìu của mình và cảm ơn cụ. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu. 
Củng cố 
 Nêu cách phát triển câu chuyện trong bài học. 
DẶN DÒ 
CHÀO TẠM BiỆT 
CÁC EM ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_4_bai_luyen_tap_xay_dung_doan_van.ppt
Giáo án liên quan