Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 27: Con sẻ - Nguyễn Đức Hà

Tìm hiểu bài

1.Trên đường đi,con chó thấy gì?Theo em,nó định làm gì?

- Trên đường đi, con chó thấy một con sẻ non vừa rơi từ trên tổ xuống. Nó chậm rãi tiến lại gần sẻ non.

2.Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại?

- Bỗng một con sẻ già từ trên cây lao xuống đất cứu con. Dáng vẻ của sẻ rất hung dữ khiến con chó phải dừng lại và lùi.

3. Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 27: Con sẻ - Nguyễn Đức Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
TẬP ĐỌC 
LỚP 4.10 
CON SẺ. 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐỨC HÀ 
NÀM 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
* Đọc nối tiếp bài: Dù sao Trái Đất vẫn quay. 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
Luyện đọc 
* Đọc đúng: 
- tuồng như,khản đặc, náu, bối rối, kính cẩn, 
* Ngắt câu: 
 - Bỗng từ trên cây cao gần đó,/ một con sẻ già/ có bộ ức đen nhánh lao xuống/ như hòn đá trước mõm con chó.// 
* Giải nghĩa từ: 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
- Tuồng như: 
- Khản đặc: 
- Bối rối: 
- Kính cẩn: 
ĐỌC NHÓM. 
THI ĐỌC. 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
1.Treân ñöôøng ñi,con choù thaáy gì?Theo em,noù ñònh laøm gì? 
Tìm hiểu bài 
2.Vieäc gì ñoät ngoät xaûy ra khieán con choù döøng laïi? 
- Bỗng một con sẻ già từ trên cây lao xuống đất cứu con. Dáng vẻ của sẻ rất hung dữ khiến con chó phải dừng lại và lùi. 
- Trên đường đi, con chó thấy một con sẻ non vừa rơi từ trên tổ xuống. Nó chậm rãi tiến lại gần sẻ non. 
3. Hình aûnh con seû meï duõng caûm lao xuoáng cöùu con ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo? 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
- Con sẻ già lao xuống như một hòn đá rơi trước mõm con chó. 
- Lông sẻ dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. 
- Nó nhảy hai, ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. 
- Nó lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. 
Tìm hiểu bài 
3. Hình aûnh con seû meï duõng caûm lao xuoáng cöùu con ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo? 
4. Vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ bé nhỏ? 
- Vì haønh ñoäng cuûa con seû nhoû beù duõng caûm ñoái ñaàu vôùi con choù saên hung döõ ñeå cöùu con laø moät haønh ñoäng ñaùng traân troïng, khieán con ngöôøi cuõng phaûi caûm phuïc. 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
LUYỆN ĐỌC LẠI. 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM. 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
 Vâng, lòng tôi đầy thán phục , xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó. 
Nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm, sả thân cứu sẻ non của sẻ già. 
LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM. 
Tập đọc 
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018 
Con sẻ 
* Nội dung bài nói gì? 
CHÀO CÁC EM ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_27_con_se_nguyen_duc_ha.ppt