Bài giảng môn Đạo đức Lớp 2 - Bài: Chăm chỉ học tập

Bài tập 3.

 a) Chăm chỉ học tập để trở thành học trò ngoan, được bạn bè yêu mến.

b) Chăm chỉ học tập giúp em mau tiến bộ.

c) Chăm chỉ học tập để được nhiều điểm tốt.

d) Chỉ nên chăm học khi bố mẹ hứa thưởng.

e) Chăm chỉ học tập giúp em thực hiện tốt quyền được học tập của trẻ em.

Chăm chỉ học tập có lợi ích là:

 - Chăm chỉ học tập giúp các em đạt kết quả tốt hơn.

 - Chăm chỉ học tập được thầy cô và bạn bè yêu mến.

 - Thực hiện tốt quyền được học tập.

 - Chăm chỉ học tập làm bố mẹ hài lòng.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đạo đức Lớp 2 - Bài: Chăm chỉ học tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hµ ®ang ngåi häc bµi th× cã mét b¹n ®Õn rñ ®i đánh cầu lông . NÕu em lµ Hµ, em sÏ lµm g× ? 
T×nh huèng 
	 Khi đang học, đang làm bài tập, các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập . 
§¸nh dÊu + vµo « tr­íc ý kiÕn ®óng 
Ch¨m chØ häc tËp lµ: 
a) Cè g¾ng tù hoµn thµnh bµi tËp ®­îc giao 
b) TÝch cùc tham gia häc tËp cïng c¸c b¹n trong nhãm, trong tæ. 
c) ChØ dµnh tÊt c¶ thêi gian cho viÖc häc tËp mµ kh«ng lµm c¸c viÖc kh¸c 
d) Tù gi¸c häc bµi mµ kh«ng cÇn nh¾c nhë 
®) Tù söa ch÷a sai sãt trong bµi lµm cña m×nh 
Bài tập 3 . 
  a) Chăm chỉ học tập để trở thành học trò ngoan, được bạn bè yêu mến. 
  b) Chăm chỉ học tập giúp em mau tiến bộ. 
  c) Chăm chỉ học tập để được nhiều điểm tốt. 
  d) Chỉ nên chăm học khi bố mẹ hứa thưởng. 
  e) Chăm chỉ học tập giúp em thực hiện tốt quyền được học tập của trẻ em. 
 a) Chăm chỉ học tập để trở thành học trò ngoan, được bạn bè yêu mến. 
Bài tập 3 . 
 
b) Chăm chỉ học tập giúp em mau tiến bộ. 
e) Chăm chỉ học tập giúp em thực hiện tốt quyền được học tập của trẻ em. 
c) Chăm chỉ học tập để được nhiều điểm tốt. 
d) Chỉ nên chăm học khi bố mẹ hứa thưởng. 
 
 
 
 
 C hăm chỉ học tập có lợi ích là: 
 - Chăm chỉ học tập giúp các em đạt kết quả tốt hơn. 
 - Chăm chỉ học tập được thầy cô và bạn bè yêu mến. 
 - Thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc häc tËp. 
 - Chăm chỉ học tập làm bố mẹ hài lòng. 
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký 
Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa được Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil trao huy chương Fields. 
 Chưa học bài xong thì chưa đi ngủ 
 Chưa học bài đủ thì chưa đi chơi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dao_duc_lop_2_bai_cham_chi_hoc_tap.ppt