Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Từ ngữ về sông biển - Mai Thị Hợp

Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân

Đàn bò béo tròn vì đợc chăm sóc tốt.

Vì sao đợc chăm sóc tốt đàn bò béo tròn?

Vì sao đàn bò béo tròn?

Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt?

 

ppt33 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Từ ngữ về sông biển - Mai Thị Hợp, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu 
Kiểm tra bài cũ : 
Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân 
Cây cỏ héo khô vì hạn hán 
vì hạn hán 
Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô? 
TRệễỉNG TIEÅU HOẽC TAÂN TAẽO 
LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU 
Tệỉ NGệế VEÀ SOÂNG BIEÅN 
LễÙP HAI 2 
GV: MAI THề HễẽP 
Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân 
Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt. 
vì được chăm sóc tốt . 
Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt? 
Luyện từ và cõu 
 Từ ngữ về sông biển 
 Dấu phẩy 
 cá chép	 cá mè 	 cá nục 
	 cá chim 	 cá chuồn 
 cá thu cá trê cá quả 
Bài 1 : Hãy quan sát các loài cá dưới đây 
Đánh dấu vào cỏch chia loại đúng nhất: 
Cỏch 1 : 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
	cá chuồn 
	cá mè 
	cá chép 
	cá trê 
	cá chim 
	cá thu 
	cá quả 
	cá nục 
	cá chim 
	cá chuồn 
	cá thu 
	cá mè 
	cá quả 
	cá nục 
	cá chép 
	cá trê 
Cá nước mặn (cá biển) 
Cỏch 2 : 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
Cá nước mặn (cá biển) 
	cá chép 
	cá chuồn 
	cá thu 
	cá nục 
	cá quả 
	cá mè 
	cá chim 
	cá trê 
Cỏch 3 : 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
Cá nước mặn (cá biển) 
	cá chim 
	cá chuồn 
	cá thu 
	cá nục 
	cá quả 
	cá mè 
	cá chép 
	cá trê 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
Cá nước mặn (cá biển) 
Cỏch 4 : 
Bài 2: Hóy quan sỏt đoạn băng sau và cho 
 biết : 
 a) Trong đoạn băng có mấy con vật? 
 b) Hãy kể tên các con vật đó? 
Bật băng về các động vật dưới nước 
Đáp án: 
Đoạn băng trên có 7 con vật 
Đó là: cua, cá đỏ, cá heo, bạch tuộc, cá đuối, rùa, sao biển. 
Bài 3 : Hãy đọc đoạn văn sau: 
“ Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều . Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần vàng dần càng nhẹ dần .” 
Hãy đọc kĩ lại câu1: 
Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, 
 tôi đã thấy nhiều . 
Hãy trả lời xem câu trên cần phải có tất cả là: 
1 dấu phẩy 
2 dấu phẩy 
3 dấu phẩy 
Các con đã tìm rất đúng các vị trí dấu phẩy của câu văn trên. Vậy theo các con : 
Trong một câu chỉ có 1 dấu phẩy 
Trong một câu có 1 hoặc nhiều dấu phẩy 
Có thể có 1 hoặc nhiều dấu phẩy hoặc không có dấu phẩy nào. 
Bây giờ vận dụng những kiến thức vừa xong các con làm bài tập tiếp nhé. Hãy đọc kĩ lại câu 4: 
“ Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần .” 
Trong câu trên cần có tất cả: 
1 dấu phẩy 
2 dấu phẩy 
3 dấu phẩy 
Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân 
Cây cỏ héo khô vì hạn hán 
Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô? 
S 
Con sai rồi! Hãy xem lại nhé! 
Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân 
Cây cỏ héo khô vì hạn hán 
Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô? 
S 
Sai rồi! Con xem lại đi! 
Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân 
Cây cỏ héo khô vì hạn hán 
Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán? 
Vì sao cây cỏ héo khô? 
Đ 
Đúng rồi! Chúc mừng con! 
Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt . 
Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt? 
S 
Con sai rồi! Xem lại nhé! 
Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt . 
Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt? 
Đ 
Đúng rồi! Con giỏi lắm! 
Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt . 
Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn? 
Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt? 
S 
Sai rồi! Xem lại nhé! 
Nhóm 1 
Cá nước mặn (cá biển) 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
	 cá chuồn 
	cá mè 
	cá chép 
	cá trê 
	 cá chim 
	cá thu 
	 cá quả 
	cá nục 
Sai rồi! Có 2 chú cá bị nhầm chỗ. 
S 
Nhóm 2 
Cá nước mặn (cá biển) 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
	 cá quả 
	 cá nục 
	cá chép 
	cá trê 
	 cá chim 
	cá chuồn 
	cá thu 
	 cá mè 
Sai rồi! Có 2 chú cá bị nhầm chỗ. 
S 
Nhóm 3 
Cá nước mặn (cá biển) 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
	 cá quả 
	cá mè 
	 cá chim 
	cá trê 
	 cá chép 
	cá chuồn 
	cá thu 
	cá nục 
Sai rồi! Có 2 chú cá bị nhầm chỗ . 
S 
Nhóm 4 
Cá nước mặn (cá biển) 
Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ, ao) 
	 cá quả 
	cá mè 
	cá chép 
	cá trê 
	 cá chim 
	cá chuồn 
	cá thu 
	cá nục 
Con giỏi lắm, chúc mừng con! 
Đ 
Hãy đọc kĩ lại câu 1: 
Trăng trên sông trên đồng trên làng quê , 
 tôi đã thấy nhiều . 
Hãy trả lời xem câu trên cần phải có tất cả là: 
1 dấu phẩy 
2 dấu phẩy 
3 dấu phẩy 
S 
Vẫn còn thiếu. 
Hãy đọc kĩ lại câu 1: 
Trăng trên sông , trên đồng trên làng quê , 
 tôi đã thấy nhiều . 
Hãy trả lời xem câu trên cần phải có tất cả là: 
1 dấu phẩy 
2 dấu phẩy 
3 dấu phẩy 
Vẫn còn thiếu. 
S 
Hãy đọc kĩ lại câu 1: 
Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, 
 tôi đã thấy nhiều . 
Hãy trả lời xem câu trên cần phải có tất cả là: 
1 dấu phẩy 
2 dấu phẩy 
3 dấu phẩy 
Đ 
Đúng rồi! Con giỏi lắm! 
Chỉ có 1 dấu phẩy 
S 
Chưa đúng đâu, ở câu: “ Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều ”. Có tới 3 dấu phẩy. 
Có 1 dấu phẩy hoặc nhiều dấu phẩy. 
Đ 
Đúng nhưng chưa đủ. Trong một câu có thể có 1 hoặc nhiều dấu phẩy. Nhưng có câu không có dấu phẩy nào. 
Có thể có 1 hoặc nhiều dấu phẩy và cũng không có dấu phẩy nào. 
Đ 
Đúng rồi! Con trả lời rất chính xác. 
“ Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần .” 
Trong câu trên cần có tất cả: 
1 dấu phẩy 
S 
Chưa đủ đâu, con hãy đọc kĩ lại nhé! 
“Càng lên cao , trăng càng nhỏ dần càng vàng dần , càng nhẹ dần.” 
Trong câu trên cần có tất cả: 
2 dấu phẩy 
S 
Chưa đủ đâu, gần đúng rồi! Con cố gắng lên! 
“Càng lên cao , trăng càng nhỏ dần , càng vàng dần , càng nhẹ dần.” 
Trong câu trên cần có tất cả: 
3 dấu phẩy 
Đúng rồi! Con giỏi lắm! Chúc mừng con! 
Đ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_bai_tu_ngu_ve_song_bien_mai.ppt
Giáo án liên quan