Giáo án lớp 2 - Tuần 9 đến tuần 12 môn môn Chính tả

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Rèn kĩ năng nghe – viết chính xác và trình bày đúng bài: Quê hương ruột thịt. Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài.

- Luyện viết tiếng có vần khó oai/oay âm l/n và dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng.

II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giấy khổ to, kẻ bảng để học sinh thi đua nhau tìm từ có vần oai/oay

- Bảng phụ chép sẵn câu văn bài tập 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc13 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1351 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 9 đến tuần 12 môn môn Chính tả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ám, chöõa baøi
- GV treo baûng phuï coù cheùp baøi, yeâu caàu HS ñoái chieáu chöõa baøi
- GV thu vôû chaám 1 soá baøi
- Nhaän xeùt baøi vieát chính taû cuûa HS
3. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû
Baøi taäp 2: GV treo baûng phuï, yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi
+ Yeâu caàu HS suy nghó laøm vôû baøi taäp baøi 1/50
- Goïi 1 HS leân baûng laøm baûng phuï 
- Cho HS nhaän xeùt baøi treân baûng
- Ai laøm ñuùng nhö baïn? Ai sai?
- GV choát yù ñuùng, cho ñieåm HS
+ Goïi HS ñoïc baøi taäp vöøa ñieàn xong
Baøi taäp 3: GV choïn baøi taäp b
- Goïi HS ñoïc baøi taäp 3b, cho HS xem tranh minh hoïa. Ghi lôøi giaûi caâu ñoá vaøo baûng con.
- Goïi HS ñoïc lôøi giaûi caâu ñoá
- HS nhaän xeùt, GV choát yù ñuùng
Löu yù HS nhöõng töø coù aâm l – n vaø caùc daáu hoûi, daáu ngaõ, daáu naëng.
- HS caû lôùp haùt
- 1 HS ñoïc cho caùc baïn vieát baûng con caùc töø khoù
- Hs nghe giôùi thieäu
- GV môû SGK ñoïc thaàm theo coâ.
- 1 HS ñoïc laïi baøi thô
- Chuøm kheá ngoït, ñöôøng ñi coù böôùm vaøng bay, con dieàu thaû treân ñoàng, con ñoø nhoû, caàu tre, hoa cau ruïng traéng ngoaøi heø.
- Chöõ ñaàu teân baøi vaø chöõ caùc doøng thô.
- 2 HS leân baûng vieát , lôùp vieát baûng con
- HS nghe vieát vaøo vôû chính taû 
- HS doø baøi
- HS ñoái chieáu chöõa baøi baèng buùt chì ra leà vôû.
- 1 HS ñoïc ñeà baøi taäp 2
Ñieàn vaøo choã troáng et hay oet
- 1 HS leân baûng laøm, lôùp laøm vôû baøi taäp 1/50
- HS nhaän xeùt chöõa baøi
- 1 HS ñoïc baøi taäp vöøa ñieàn
- 1 HS ñoïc baøi 3b
- HS ghi lôøi giaûi caâu ñoá vaøo baûng con, ñoïc lôøi giaûi
 - HS nhaän xeùt
4. Cuûng coá – daën doø:
- Nhaän xeùt, tuyeân döông lôùp hoïc
- Nhaéc nhôû HS veà söûa loãi xuoáng cuoái baøi vieát. Chuaån bò baøi hoâm sau chính taû : nghe – vieát : Tieáng hoø treân soâng
TUAÀN 11
TIEÁT 21
Chính Taû : NGHE VIEÁT
Tieáng Hoø Treân Soâng
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU
- Reøn kó naêng vieát chính taû: Nghe vieát ñuùng baøi Tieáng hoø treân soâng	. Vieát hoa ñuùng caùc chöõ ñaàu caâu vaø teân rieâng trong baøi ( Gaùi, Thu Boàn) ghi ñuùng caùc daáu caâu( daáu chaám, daáu phaûy, daáu chaám löûng)
- Luyeän vieát phaân bieát tieáng coù vaàn khoù ong – oong. Thi tìm vieát ñuùng töø coù aâm ñaàu s – x, vaàn öôn – öông.
II. CHUAÅN BÒ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- Baûng phuï vieát baøi, noäi dung baøi taäp 2.
- 4 tôø giaáy khoå to ñeå HS caùc nhoùm thi tìm töø baøi taäp 3
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU.
A.Oån ñònh toå chöùc.
B. Kieåm tra baøi cuõ: Toå chöùc cho HS thi giaûi ñoá ôû baøi tröôùc. Cho moät HS leân baûng ñoïc thuoäc 1 caâu ñoá. HS khaùc vieát lôøi giaûi vaøo baûng con.
- GV nhaän xeùt, khen HS giaûi ñuùng vieát chöõ ñeïp.
C. Daïy baøi môùi
1. Giôùi thieäu baøi: Chính taû nghe – vieát baøi
Tieáng hoø treân soâng. Bieát vieát hoa teân rieâng trong baøi, luyeän vieát phaân bieát caùc töø coù aâm vaàn khoù.
2. Höôùng daãn HS vieát chính taû 
a. Höôùng daãn HS chuaån bò SGK /87
- GV ñoïc thong thaû roõ raøng baøi Tieáng hoø treân soâng
- Goïi moät HS ñoïc laïi baøi chính taû 
- Ñieäu hoø cheøo thuyeàn cuûa chò gaùi gôïi cho taùc giaû nghó ñeán nhöõng gì ?
- Baø chính taû coù maáy caâu?
- Em haõy neâu teân rieâng coù trong baøi
- Cho HS vieát baûng con, moät HS leân baûng vieát caùc töø khoù : ñieäu hoø, lô löûng. Cheøo thuyeàn, ngang trôøi, chaûy laïi.
b. Ñoïc cho HS vieát vaøo vôû chính taû 
- GV nhaéc nhôû HS tö theá ngoài vieát, reøn chöõ ñeàu neùt, saïch ñeïp.
- Ñoïc cho HS doø baøi 1 löôït 
c. Chaám – chöõa baøi
- GV treo baûng phuï cheùp baøi, yeâu caàu HS ñoái chieáu chöõa baøi
- GV thu vôû chaám 1 soá baøi.
- Nhaän xeùt tuyeân döông baøi vieát chính taû .
3. Höôùng daãn Hs laøm baøi taäp chính taû
Baøi taäp 2: Goïi HS ñoïc ñeà baøi taäp 2
- Yeâu caàu HS suy nghó laøm vaøo vôø baøi taäp ( Baøi 1/52)
2 HS leân baûng laøm baøi a – b
- Cho HS nhaän xeùt, chöõa baøi treân baûng 
- Gv nhaän xeùt , cho ñieåm HS
- Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp vöøa ñieàn
Baøi taäp 3: GV choïn baøi taäp 3a
- GV phaùt 4 phieáu cho 4 nhoùm, yeâu caàu HS thi ñua tìm töø coù aâm s –x 
- Goïi ñaïi dieän daùn baøi phieáu cuûa nhoùm leân baûng, ñoïc to baøi laøm cuûa nhoùm
- Cho HS nhaän xeùt soá löôïng töø tìm ñöôïc, caùch phaùt aâm cuûa caùc nhoùm
Bình choïn nhoùm thaéng cuoäc – tuyeân döông
Caû lôùp haùt
- Moät HS leân baûng ñoïc caâu ñoá
- Lôùp vieát lôøi giaûi leân baûng con
HS nghe giôùi thieäu
- HS môû SGK ñoïc thaàm theo
- 1 HS ñoïc laïi baøi
- Taùc giaû nghó ñeán queâ höông vôùi hình aûnh côn gioù chieàu thoåi nheï qua ñoàng ñeán con soâng Thu Boàn
- Coù 4 caâu
- Gaùi, Thu Boàn
- Moät HS leân baûng vieát 
- HS khaùc vieát baûng con töø khoù
- HS nghe – vieát vaøo vôø chính taû
- HS doø baøi
- HS ñoái chieáu chöõa baøi ra leà vôû baèng buùt chì.
- Moät HS ñoïc ñeà baøi taäp 2
- HS laøm vaøo vôû baøi taäp baøi 1/52
- Haøi HS leân baûng laøm( moãi em moät baøi a,b
- Hs nhaän xeùt
- Moät HS ñoïc baøi laøm
- Hs caùc nhoùm thi ñua tìm töø ghi vaøo phieáu
- Ñaïi dieän leân daùn phieáu treân baûng vaø ñoïc keát quaû cuûa nhoùm
- Hs nhaän xeùt veà soá löôïng, caùch phaùt aâm cuûa caùc nhoùm
4. Cuûng coá – daën doø
- Nhaän xeùt tuyeân döông tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS, tieát boä veà chöõ vieát, coá gaéng khaéc phuïc nhöõng loãi ñaõ maéc phaûi
- Chuaån bò baøi hoâm sau: Chính taû nhôù – vieát : Veõ queâ höông
Tieát 22
Chính Taû: NHÔÙ VIEÁT
Veõ Queâ Höông
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU
-Reøn kó naêng nhôù – vieát ñuùng moät ñoaïn vaên trong baøi Veõ queâ höông theå thô 4 chöõ.
- Luyeän ñoïc – vieát ñuùng moät soá chöõ coù aâm vaàn deã laãn loän nhö: s – x , öôn – öông
II. CHUAÅN BÒ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- Baûng phuï cheùp baøi chính taû : baøi taäp 2
-Vôû baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY– HOÏC CHUÛ YEÁU
A. OÂån ñònh toå chöcù lôùp
B. Kieåm tra baøi cuõ: Cho HS thi tìm nhanh caùc töø coù tieáng baét ñaàu baèng s – x hoaëc vaàn öôn – öông
- Moãi toå cöû 5 baïn leân baûng vieát tieáp söùc moãi em moät töø roài chuyeån phaán cho baïn vieát tieáp. Toå naøo nhanh nhieàu töø ñuùng seõ thaéng cuoäc.
- Cho HS nhaäc xeùt, bình choïn toå thaéng cuoäc – tuyeân döông
C. Daïy baøi môùi
1. Giôùi thieäu baøi: Chính taû nhoá – vieát moät ñoaïn trong baøi Veõ queâ höông ( töø ñaàu ñeán … em toâ ñoû thaém) vaø luyeän vieát ñ1ung caùc chöõ coù aâm vaàn deã laãn loän s – x 
2. Höôùng daãn HS vieát chính taû 
a. Höôùng daãn HS chuaån bò 
- GV ñoïc ñoaïn thô caàn vieát chính taû trong baøi Veû queâ höông 
- Goïi 2 Hs ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô 
- Vì sao baïn nhoû thaáy böùc tranh queâ höông raát ñeïp ?
- Trong ñoaïn thô treân coù nhöõng chöõ naøo caàn phaûi vieát hoa ? vì sao?
- Caàn trình baøy baøi thô 4 chöõ nhö theá naøo?
- Yeâu caâu HS töï ñoïc ñoaïn thô, vieát chöõ khoù ra vôû nhaùp.
- Goïi HS ñoïc to caùc töø khoù : Laøng xoùm, luùa xanh, löôïn quanh, baùt ngaùt.
- Gv nhaän xeùt, nhaéc nhôû HS vieát ñuùng caùc töø ñoù.
b. Höôùng daãn HS vieát baøi
- Gv cho HS ghi ñaàu baøi, nhaéc nhôû caùch trình baøy baøi
- Goïi HS ñoïc laïi moät laàn ñoaïn thô SGK ñeå caû lôùp ghi nhôù.
- Yeâu caàu HS gaáp SGK, töï nhôù vieát vaøo vôû chính taû 
c. Chaám chöõa baøi
- GV yeâu caàu HS ñoåi cheùo vôû kieåm tra, söûa loãi baøi cuûa nhau
- GV thu chaám moät soá baøi
- Nhaän xeùt baøi chính taû nhôù vieát cuûa HS
3. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû
Baøi taäp 2 : GV choïn baøi taäp 2a : HS neâu yeâu caàu
- Caùc em tìm nhöõng töø coù aâm s – x ñeå ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp. Lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp( baøi 1a/56)
- Goïi 1 HS leân baûng ñieàn baûng phuï 
- Cho HS nhaän xeùt, chöõa baøi
- GV choát yù ñuùng, tuyeân döông , cho ñieåm HS
- Goïi 1 HS ñoïc laïi baøi taäp vöøa ñieàn
- HS caû lôùp haùt
- HS hai toå A – B ( moãi toå cöû 5 em leân thi tieáp söùc, moãi em vieát moät töø) 
- Hs nhaän xeùt, bình choïn toå thaéng cuoäc
- HS nghe giôùi thieäu
- Hai HS ñoïc thuoäc loøng ñoaïn thô
- Vì baïn raát yeâu queâ höông
- Vieát hoa caùc chöõ: ñaàu teân baøi, ñaàu moãi doønh thô laø caùc chöõ Veõ, Buùt, Em, Xanh …
- Caùc chöõ ñaàu doønh thô ñeàu caùch leà vôû 2 oâ ly
- Hs tìm töø khoù vaø ñoïc to caùc töø vöøa tìm
- Moät HS ñoïc ñoaïnthô SGK
- HS töï nhôù – vieát vaøo vôû chính taû
- HS ñoåi vôû kieåm tra, söûa loãi baøi cuûa nhau
1 HS ñoïc ñeà baøi ñieàn vaøo choã troáng s hay x
- Lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp baøi 1a/56
- 1 HS leân baûng laøm
- HS nhaän xeùt, chöõa baøi
- 1 HS ñoïc baøi taäp vöøa ñieàn
4. Cuûng coá – daën doø
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông lôùp hoïc
- Nhaéc Hs thuoäc loøng caùc caâu thô baøi taäp 2: söûa loãi xuoáng cuoái baøi
- Chuaån bò baøi hoâm sau chính taû:
Nghe – vieát : Chieàu treân soâng Höông
TUAÀN 12
TIEÁT 23
Chính Taû: NGHE VIEÁT
Chieàu Treân Soâng Höông
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU
- Reøn luyeän kyõ naêng nghe vieát, trình baøy ñuùng teân baøi: Chieàu treân soâng Höông
- Vieát ñuùng caùc tieáng coù vaàn khoù: oc – ooc, giaûi caâu ñoá, vieát ñuùng moät soá tieáng coù aâm vaàn deã laãn loän: traâu – traàu - traáu …
II. CHUAÅN BÒ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- Baûng phuï vieát baøi chính taû, baûng vieát baøi taäp 2
- Mieáng traàu, (laù traàu) maáy haït thoùc vaø vo ûtraáu
- Vôû baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
A. OÂån ñònh toå chöùc
B. Kieåm tra baøi cuõ:Goïi 2 HS leân baûng , lôùp vieát baûng con: trôøi xanh, xöù sôû, khu vöôøn, vaán vöông, bay löôïn…
- GV nhaän xeùt - ghi ñieåm cho HS
C. Daïy baøi môùi
1. Giôùi thieäu baøi: chính taû nghe vieát baøi: Chieàu treân soâng Höông. Vieát ñuùng teân töø coù aâm vaàn deã laãn loän oc – ooc …
2. Höôùng daãn HS vieát chính taû
a. Höôùng daãn Hs chuaån bò : môû SGK /96
- GV ñoïc toaøn baøi 1 löôït, nghæ hôi laâu ôû daáu chaám löûng.
- GV : Ñoaïn vaên taû caûnh buoåi chieàu treân soâng Höông, laø doøng soâng noåi tieáng ôø TP Hueá.
- Goïi moät HS ñoïc laïi baøi
Taùc giaû taû nhöõng hình aûnh vaø aâm thanh naøo treân soâng Höông ?
- GV: phaûi thaät yeân tónh ñeå ta môùi coù theå nghe thaáy tieáng goõ lanh canh cuûa thuyeàn chaøi
- Nhöõng chöõ naøo trong baøi phaûi vieát hoa? Vì s

File đính kèm:

  • docC TA.doc
Giáo án liên quan