Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Thành phố Hồ Chí Minh - Huỳnh Tấn Lợi

Hoạt động 1:

Chỉ vị trí của thành phố

 Hồ Chí Minh trên lược đồ

Và cho biết thành phố

tiếp giáp những tỉnh nào ?

 Chỉ trên bản đồ vị trí thành phố

Hồ Chí Minh và cho biêt thành phố

Hồ Chí Minh nằm ở vị trí nào của

nước ta ?

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam nước ta, cách Hà Nội khoảng 1730 km.

 

ppt45 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Thành phố Hồ Chí Minh - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA LÝ - LỚP 4 
GVCN: Huỳnh Tấn Lợi 
Lớp Bốn 4 kính chào quý thầy cô 
L­îc ®å Thµnh phè Hå ChÝ Minh 
Chỉ vị trí của thành phố 
 Hồ Chí Minh trên lược đồ 
Và cho biết thành phố 
tiếp giáp những tỉnh nào ? 
Ñòa lí 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Hoạt độ ng 1: 
L­îc ®å Thµnh phè Hå ChÝ Minh 
Từ thành phố có thể đi tới 
các tỉnh khác bằng những 
loại đường giao thông nào ? 
Ñòa lí 
Thành phố Hồ Chí Minh 
 Chỉ trên bản đồ vị trí thành phố 
Hồ Chí Minh và cho biêt thành phố 
Hồ Chí Minh nằm ở vị trí nào của 
nước ta ? 
Ñòa lí 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam nước ta, cách Hà Nội khoảng 1730 km. 
Ñòa lí 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Câu 1 : 
Thành phố Hồ Chí Minh 
đã bao nhiêu tuổi ? 
Câu 2 : 
 Trước đây thành phố có tên gọi là gì ? 
Trước đây, thành phố có tên : Sài Gòn , Gia Định 
Câu 3 : 
Thành phố mang tên Hồ Chí Minh từ năm nào ? 
Ñòa lí 
2. Thaønh phoá lôùn nhaát caû nöôùc 
Thành phố Hồ Chí Minh 
d) Đánh số thứ tự các thành phố theo thứ tự từ lớn nhất 
đến nhỏ nhất về diện tích và số dân trong bảng số liệu sau 
vào sách giáo khoa trang 128. 
Thaønh phoá 
Dieän tích 
(km2 ) 
Soá daân 
 naêm 2003 
(nghìn ngöôøi) 
Haø Noäi 
Haûi Phoøng 
Ñaø Naüng 
Thaønh phoá Hoà Chí Minh 
Caàn Thô 
 921 
1503 
1247 
2090 
1389 
3007 
1754 
 747 
5555 
1112 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
5 
4 
3 
2 
Ñòa lí 
3. Trung taâm kinh teá, vaên hoùa, khoa hoïc lôùn 
Thành phố Hồ Chí Minh 
 D©y chuyÒn l¾p r¸p ti vi 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
Nh à máy điện Phú Mĩ 2 
C«ng nghiÖp c¬ khÝ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
 Ph©n x­ëng dÖt 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
C¶ng Sµi Gßn 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
Chợ Bến Thành 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
Khách sạn Caravelle 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TẾ 
Siêu thị điện máy Nguyễn Kim - TP Hồ Chí Minh 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Bảo tàng lịch sử Việt Nam 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC 
Bến Nhà Rồng 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Trường đại học Bách Khoa 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Công viên nước Đầm Sen 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Suối Tiên 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
trung t©m tP Hå ChÝ mInh 
Nhaø thôø Ñöùc Baø 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Böu ñieän Thaønh phoá Hoà Chí Minh 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM VĂN HÓA, KHOA HỌC LỚN 
Trung tâm 
 kinh tế 
Trung tâm văn hóa, 
 khoa học 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
+ Trung tâm công nghiệp lớn 
nhất cả nước. 
+ Các ngành công nghiệp của 
thành phố rất đa dạng: điện, luyện 
kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản 
xuất vật liệu xây dựng 
+ Có nhiều chợ và siêu thị lớn. 
+ Có sân bay quốc tế và cảng biển 
 lớn nhất cả nước. 
- Có nhiều viện bảo tàng, nhà hát, 
rạp chiếu phím. 
- Có nhiều trường đại học và viện 
nghiên cứu. 
- Có nhiều khu vui chơi giải trí. 
- Nơi thu hút rất nhiều khách du lịch 
Hãy tìm dẫn chứng thể hiện cho các ý trong sơ đồ sau về Hà Nội 
Thành phố Hồ Chí Minh 
GHI NHỚ 
 Đọc sách giáo khoa trang 130 
O 
Ả 
T 
Ử 
T 
Ệ 
 I 
Đ 
À 
B 
Ế 
T 
T 
Ơ 
S 
N 
 
T 
N 
Ấ 
N 
H 
N 
H 
N 
Ấ 
V 
P 
Ò 
G 
Ồ 
R 
N 
H 
À 
N 
G 
H 
Ê 
N 
M 
Ầ 
C 
V 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
C âu 2 
C âu 3 
C âu 4 
C âu 5 
C âu 6 
C âu 1 
H 
7 
S 
À 
 I 
G 
Ò 
N 
TRÒ CHƠI : Giải ô chữ 
T 
Ơ 
S 
N 
 
T 
N 
Ấ 
Hàng ngang thứ nhất gồm 10 chữ cái 
S ân bay quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh là 
5 
4 
3 
2 
1 
H 
N 
À 
B 
Ế 
T 
N 
H 
N 
H 
Hàng ngang thứ hai gồm 8 chữ cái 
Đây là chợ nằm ở trung tâm thành phố và cũng là biểu tượng về giao lưu thương mại từ xưa đến nay. 
5 
4 
3 
2 
1 
Ử 
T 
Ệ 
 I 
Đ 
N 
Hàng ngang thứ ba gồm 6 chữ cái: 
Đây là một ngành công nghiệp của thành phố chuyên sản xuất máy vi tính, ti vi, 
5 
4 
3 
2 
1 
G 
Ồ 
R 
N 
H 
À 
N 
Hàng ngang thứ tư gồm 7 chữ cái: 
Tên bến cảng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 
5 
4 
3 
2 
1 
Ấ 
V 
P 
Ò 
G 
Hàng ngang thứ năm gồm 5 chữ cái: 
Đây là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh trước đây nổi tiếng với làng nghề trồng hoa 
5 
4 
3 
2 
1 
O 
Ả 
T 
H 
Ê 
N 
M 
Ầ 
C 
V 
 I 
Hàng ngang thứ sáu gồm 11 chữ cái: 
Một khu vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi này còn được gọi là “sở thú”. 
5 
4 
3 
2 
1 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_thanh_pho_ho_chi_minh_huynh_tan_l.ppt
Giáo án liên quan