Giáo án Hình học 11 tiết 38: Hai mặt phẳng vuông góc

Tiết 38.

I.Mục Tiêu:

Qua bài học HS cần:

1. Về kiến thức:

-Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng;

-Khái niệm về điều kiện để hai mặt phẳng vuông;

-Tính chất hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương;

- Khái niệm hình chóp đều và hình chóp cụt đều.

2. Về kỹ năng:

-Xác định được góc giữa hai mặt phẳng.

-Biết chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.

- Vận dụng được tính chất của hình lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp đều, chóp cụt đều để giải một bài tập.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11 tiết 38: Hai mặt phẳng vuông góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 38.
I.Mục Tiêu:
Qua bài học HS cần:
1. Về kiến thức:
-Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng;
-Khái niệm về điều kiện để hai mặt phẳng vuông;
-Tính chất hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương;
- Khái niệm hình chóp đều và hình chóp cụt đều.
2. Về kỹ năng:
-Xác định được góc giữa hai mặt phẳng.
-Biết chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
- Vận dụng được tính chất của hình lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp đều, chóp cụt đều để giải một bài tập.
 3. Về tư duy:
+ Phát triển tư duy trừu tượng, trí tưởng tượng không gian.
+ Biết quan sát và phán đoán chính xác.
4. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực hoạt động.
II.Chuẩn bị: 
GV: Giáo án, phiếu học tập,..
HS: Soạn bài trước khi đến lớp, trả lời các câu hỏi trong các hoạt động.
III. Phương Pháp: 
 - Gợi mở, vấn đáp, đan xen hoạt động nhóm.
IV. Tiến trình bài học: 
 *Ổn định lớp, giới thiệu: Chia lớp thành 4 nhóm
*Kiểm tra bài cũ: Kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm.
- Nêu định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc, điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc.
*Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi b¶ng – Tr×nh chiÕu
HĐ1: Ve hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc 
HĐTP 1:DÉn d¾t
 GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày lời giải bài tập 1 (có giải thích)
GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)
HĐTP2: Thuc hiÖn
GV cho HS thảo luận theo nhóm và gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.
Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)
GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)
HS đứng tại chỗ trình bày lời giải (có giải thích)
HS suy nghĩ và rút ra kết quả:
HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích)
HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép
HS trao đổi và rút ra kết quả:
Bµi 1: Cho h×nh chãp S. ABCD cã ®¸y 
ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt, SA vu«ng gãc víi (ABCD).
chøng minh r»ng hai mÆt ph¼ng (SAB) vµ (SBC) vu«ng gãc.
VÏ AH, AK lÇn l­ît lµ ®­êng cao
cña c¸c tam gi¸c SAB, SAD. Chøng minh r»ng hai mÆt ph¼ng (AHK) vµ (SAC) vu«ng gãc.
HĐ2: C¸c bµi to¸n liªn quan
HĐTP1: DÉn d¾t
GV cho HS thảo luận theo nhóm và gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.
GV vẽ hình lên bảng
Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)
GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)
HĐTP2: Thùc hiÖn
GV vẽ hình, phân tích và nêu lời giải bài tập 6 SGK
GV gọi HS nêu phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc 
HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích)
HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép
HS trao đổi và rút ra kết quả:
HS chú ý theo dõi trên bảng để lĩnh hội kiến thức và trả lời câu hỏi 
Bµi 2: Tø diÖn ABCD cã c¹nh AB vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (BCD). Trong tam gi¸c BCD, vÏ ®­êng cao BE vµ DF c¾t nhau t¹i O. Trong mÆt ph¼ng (ACD) vÏ DK vu«ng gãc víi AC t¹i K. Gäi H lµ trùc t©m cña tam gi¸c ACD.
Chøng minh r»ng mÆt ph¼ng (ADC) vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (ABE) vµ mÆt ph¼ng (ADC) vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (DFK),
Chøng minh OH vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (ACD).
HĐ3: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà:
*Củng cố:
- Nhắc lại định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc với nhau, điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
- Nêu phương pháp chứng minh hai mặt phẳng và vuông góc với nhau.
*Áp dụng: Giải bài tập 7 SGK trang 114.
*Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại các bài tập đã giải; 
- Làm các bài tập còn lại trong SGK.

File đính kèm:

  • docGia an Bai tap hai mp vuong goc cuc ki hay.doc