Trắc nghiệm Dẫn xuất halogen-Ancol-phenol (tiếp theo)

Câu 1: Số đồng phân bậc I của dẫn xuất có công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: phân tích hoàn toàn 9,9 gam một chất hữu cơ A thu được CO2, H2O và HCl. Dẫn toàn bộ sản phẩm (khí và hơi) qua dd AgNO3 dư, thấy thoát ra một khí duy nhất có thể tích bằng. Khống lượng bình đựng tăng thêm 10,9 gam và có 28,7 gam tủa trắng. Biết trong phân tử A có chứa 2 nguyên tử Cl. Vậy CTPT của A là:

 A. CH2Cl2 B. C2H4Cl2 C. C3H4Cl2 D. C3H6Cl2

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Dẫn xuất halogen-Ancol-phenol (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cấu tạo của X (C3H5Br3). Biết rằng khi thuỷ phân hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm Ychứa nhóm ancol (-OH) bậc nhất và nhóm anđehit (-CHO).
	 Br Br
 ê	 ê 
	A. CH3-C-CH2-Br	B. CH3-CH2-C-Br	C. CH3-CH-CH-Br	D. CH2-CH2-CH-Br 
 ê ê ê ê ê ê 
 Br Br Br Br Br Br 
Câu 10: trong các ancol sau ancol nào là ancol no, bậc I, II:
	A. CH3-CH2-OH 	B. HO-CH2-CH2-CH2-OH
	C. HOCH2-CHOH-CH2OH 	D. CH3-CHOH-CH3 
Câu 12: Trong mỗi cặp ancol sau đây cặp ancol nào có tổng số đồng phân cấu tạo là lớn nhất:
	A. CH3OHvà C5H11OH	B. C2H5OH và C4H9OH	
	C. C3H7OH và C4H9OH	D. C2H5OH và C3H7OH 
Câu 13: Một ancol có công thức đơn giản nhất là C2H5O. Vậy công thức phân tử của ancol trên là:
	A. C2H5O	B. C3H15O3	C. C4H10O2	D. C4H10O
Câu 14: 1700C, H2SO4 đậm đặc 
+ HCl 
Cho sơ đồ sau: 
	C2H5OH (M) (N) . Vậy M và N lần lượt là
	A. C2H2 , C2H3Cl	B. C2H6 , C2H5Cl	C. C2H4 , C2H5Cl	D. C2H2 , C2H4
Câu 15: Khi oxi hoá một ancol X bằng CuO (t0) ta thu được một anđehit tương ứng. Vậy A là ancol bậc:
	A. I	B. II	C. III	D. I hoặc II
Câu 16: Để thu được 460 ml etanol 500 (d = 0,8 g/ml) ở hiệu suất 50%, thì khối lượng nếp (có chứa 80% tinh bột về khối lượng) cần phải dùng là:
	A. 450 gam	B. 520 gam	C. 810 gam	D. 860 gam
Câu 17: Cho m gam hh A gồm glixerin và etanol t/d với lượng Na kim loại dư, sau p/ứ thu được 8,4 lít H2 (ở đktc). Mặt khác, m gam hh A lại hóa tan vừa hết 9,8 gam Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng. Vậy m có giá trị là:
	A. 23,5 gam	B. 25,0 gam	C. 23,0 gam	D. 25,3 gam
Câu 18: Cho các rượu etylic và phenol lần lượt tác dụng với: Na , NaOH , HCl , nước Brom, Na2CO3. Vậy tổng số phản ứng xảy ra sẽ là :
	A. 2	B. 4 	C. 6	D. 8
Câu 19: Có 4 chất sau: (X) C6H5OH ; (Y) C6H5-CH2OH ; (Z) C6H5-CH =CH2 ; (T) CH2= CH-CH2-OH. Khi cho 4 chất trên tác dụng với Na, dd NaOH, dd nước brom, thì phát biểu nào sau đây là đúng:
	A. (X), (Y), (Z), (T) đều tác dụng với Na	
	B. (X), (Z), (T) đều tác dụng với nước brom
	C. (X), (Y) tác dụng với NaOH. 	
	D. (Z), (T) tác dụng được cả Na và nước brom 
Câu 20: Đun 1,66 gam hỗn hợp 2 rượu với H2SO4 đậm đặc thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau (giả thiết hiệu suất đạt 100%). Nếu đốt hỗn hợp 2 anken đó cần phải dùng 2,688 lít O2 (ở đktc). Biết rằng ete tạo ra rừ 2 rượu trên có mạch nhánh. Vậy công thức cấu tạo của 2 rượuh là:
	A. C2H5OH và CH3 -CH2 -CH2 –OH	B. C2H5OH và (CH3)2 CH –OH
	C. (CH3)2CH-OH và (CH3)3 C -OH 	D. (CH3)2CHOH và CH3 –CH2-CH2 -CH2 -OH
Câu 21: Moät dung dòch X chöùa 5,4 gam chaát ñoàng ñaúng cuûa phenol ñôn chöùc. Cho dung dòch X phaûn öùng vôùi nöôùc brom dö thu ñöôïc 17,25 gam hôïp chaát chöùa ba nguyeân töû brom trong phaân töû, giaû söû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Coâng thöùc phaân töû chaát ñoàng ñaúng cuûa phenol laø:
	A. C7H7OH	B. C8H9OH	C. C9H11OH	D. C10H13OH
Câu 22: Cho các chất sau: 
	(1) HO-CH2-CH2-OH ; 	(2) CH3-CH2-CH2-OH ; 	(3) CH3-CH2-O-CH3 ; 	(4) HO-CH2-CHOH-CH2-OH. 
Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:
	A. 1	B. 3	C. 2	D. 4
Câu 23: Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Vậy 2 ancol đó là:
	A. C3H5OH và C4H7OH	B. C2H5OH và C3H7OH	C. C3H7OH và C4H9OH	D. CH3OH và C2H5OH
Câu 24: Khối lượng glucôzơ cần để điều chế 0,1 lít rượu etylic (d = 0,8 g/ml) với hiệu suất bằng 80% là:
	A. 195,65 gam	B. 196,7 gam	C. 156,52 gam	D. 165,7 gam
Câu 25: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch:
	A. HCHO trong môi trường axit	B. CH3CHO trong môi trường axit
	C. HCOOH trong môi trường axit	D. CH3COOH trong môi trường axit
Câu 26: Phenol không tan trong nước là vì:
	A. Không có liên kết hiđro	
	B. Khối lượng phân tử lớn
	C. Phenol là chất rắn	
	D. Vì gốc–C6H5 kị nước dù phenol liên kết hiđro với nước 
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam hợp chất hữu cơ X thu được 0,72 gam nước. Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy tạo thành 3 gam kết tủa. Lọc bỏ tủa, đun dung dịch nước lọc ta thu được 2 gam kết tủa nữa. Biết trong phân tử X chỉ chứa một nguyên tử oxi.
	a. Vậy CTPT của X là:
	A. C2H6O	B. C6H6O	C. C6H5O	D. C7H8O 
	b. Thể tích dung dịch Ca(OH)2 0,02M là:
	A. 2,24 lít	B.1,5 lít	C. 2,5 lít	D. 2,55 lít
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,65 gam sôđa, 2,25 gam H2O, 12,1 gam CO2. Biết trong phân tử của A chỉ chứa 1 nguyên tử Oxi. Vậy công thức phân tử của A là:
	A. C6H5OH	B. C6H5ONa	C. C7H7OH 	D. C7H7ONa 
Câu 29: Cho 7,6 gam một ancol có công thức phân tử dạng CnH2n(OH)2 tác dụng với lượng dư Na, thu được 2,24 lít H2 (ở đktc). Vậy công thức của ancol trên là:
	A.C2H4(OH)2	B. C3H6(OH)2	C. C4H8(OH)2	D. C5H8(OH)2	
Câu 30: Ôxi hóa 6 gam rượu đơn chức no đơn chức X thu được 5,8 gam anđehit. Vậy CTCT của X là:
	A. CH3-CH2-OH	B. CH3-CH2-CH2-OH	C. CH3-CHOH-CH3	D. CH3-OH
Câu 31: Oxi hóa 8 gam rượu metylic bằng CuO (t0), rồi cho anđehit thu được tan vào 10 gam nước ta được dd Y. Nếu hiệu suất của phản ứng oxi hóa là 80%, thì nồng độ % của anđehit trong dd Y là:
	A. 67%	B. 42,9%	C. 76,6%	D. 37,5% 
Câu 32: Có 3 rượu đa chức: (1) CH2OH-CHOH-CH2OH; (2) CH2OH-CH2OH; (3) CH3-CHOH-CH2OH. Chất nào có thể phản ứng được với cả Na, HBr, Cu(OH)2:
	A. (1), (2), (3)	C. (1), (2)	C. (1), (3)	D. (2), (3)
Câu 33: Cho các chất sau: (1) phenol ; (2) rượu etylic ; (3) rượu alylic lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, Na2CO3, nước brom. Vậy tổng số phương trình xảy ra sẽ là:
	A. 4 	B. 5 	C. 6	D. 7
Câu 34: Ứng với công thức C8H100 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với NaOH ? 
	A. 5	 B. 8	 C. 7	D. 9
Câu 35: Ñun noùng moät hh goàm 2 röôïu no ñôn chöùc vôùi H2SO4 ñaëc ôû 1400C thu ñöôïc 21,6g nöôùc vaø 72g hh 3 ete, bieát 3 ete thu ñöôïc coù soá mol baèng nhau vaø phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Hai röôïu coù CTPT laø:
	 A.CH3OH vaø C2H5OH	B. C2H5OH vaø C3H7OH 
	C. CH3OH vaø C3H7OH 	D. Taát caû ñeàu sai
Ñaùp aùn
1.B	2. B	3. A	4. C	5. C	6.D	7. B	8. A	9. D	10. C	12. B	
13. C	14. C	15. A	16. C	17. D	18. C	19. B	20. A	21. A	22. C	23. B	
24. A 	25. A	26. D	27. a.D-b.C	28. B	29. B	30. A	31. D	32. A	33. D	34. C	35. A
Chương IV
ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
Câu 1: Trong các hợp chất sau hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ:
	A.CH3COONa	B. CH3Cl	C. C6H5NH2	D. (NH4)2CO3 
Câu 2: Để chất hữu cơ được tinh khiết hơn thì ta dùng phương pháp chiết, chưng cất hoặc phương pháp khác. Vậy phương pháp chưng cất dùng để tách loại chất hữu cơ nào sau đây:
	A. các chất rắn	B. các chất khí	
	C. 2 chất lỏng không trộn lẫn được vào nhau	D. các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều
Câu 3: Để chất hữu cơ được tinh khiết hơn thì ta dùng phương pháp chiết, chưng cất hoặc phương pháp khác. Vậy phương pháp chiết dùng để tách loại chất hữu cơ nào sau đây:
	A. các chất rắn	B. các chất khí	
	C. 2 chất lỏng không trộn lẫn được vào nhau	D. các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều
Câu 4: Nhận xét nào sau đây không đúng với tính chất vật lí của đại đa số hợp chất hữu cơ:
	A. Có nhiệt độ nóng chảy thấp	B. Có nhiệt độ sôi thấp và dễ bay hơi
	C. Thường không tan hoặc ít tan trong nước	D. Không tan trong dung môi hữu cơ
Câu 5: Điểm chung về tính chất hoá học nào sau đây của các hợp chất hữu cơ là không chính xác:
	A. Kém bền bởi nhiệt nên dễ bị phân huỷ	B. Bị cháy khi đốt 
	C. Phản ứng thường không theo 1 hướng nhất định	D. Phản ứng chậm nhưng xảy ra hoàn toàn.
Câu 6:Cho các chất sau: (1) C2H2; (2) C2H5OH; (3) C6H6 ; (4) C2H5Cl; (5) C2H7N; (6) C6H5OH. Số chất được gọi là dẫn xuất của hiđrocacbon là:
	A. 3	B. 4	C. 5	C. 6
Câu 7: Gọi tên hiđrocacbon sau theo IUPAC của hợp chất : CH3-CH-CH3
 ê
 CH-CH3
 ê
	 CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-CH3
	A. 4-butyl-1,2-đimetyl octan	B. 4-propyl-1,2-đimetyl octan
	C. 2,3-đimetyl-4-propyl octan	D. 1,2-đimetyl-3-butyl octan
Câu 8: Hãy chọn công thức đúng của của metyl isopropyl axetile trong 4 công thức sau:
	A. CHºC-CH2-CH-CH2-CH3	B. CH3-CºC-CH-CH3
 ½ 	 ½ 
	 CH3	 CH3
	C. CH3-CºC-CH2-CH2-CH3	D. CH3-CH-CH2-CºCH
 	 ½ 
	 	 CH3
Câu 9: Trong cá hợp chất sau : (1) C2H6; (2) C2H5-O-C2H5; (3) C2H5OH ; (4) C6H5OH. Số hợp chất có nhóm chức là:
	A (1)	B. (3) và (4)	C. (3)	D. (2), (3) và (4) 
Câu 10: Công thức đúng của Vinyl clo rua là:
	A. CH2=CH-CH2-OH	B. CH2=CH-CH2-Cl	C. CH2=CH-Cl	D. HO-CH2-CH2-OH
Câu 11: Phân tích định lượng 0,15 gam hợp chất hữu co X ta thấy tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố lần lượt theo thứ tự là: . Nếu phân tích định lượng M gam X thì tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố lần lượt theo thứ tự như trên sẽ là:
	A. 4 : 1 : 6 : 2	B. 2,4 : 0,5 : 3,2 : 1,4	C. 1,2 : 1 : 1,6 : 2,8	D. 1,2 : 1,5 : 1,6 : 0,7
Câu 12: Oxi hoaù hoaøn toaøn moät löôïng chaát höõu cô Z chöùa C, H, Cl, (baèng oxi cuûa khoâng khí) thì thu ñöôïc 0,22g CO2 vaø 0,09g H2O cuøng vôùi moät löôïng khí HCl . Daãn toaøn boä khí naøy loäi qua dung dòch AgNO3 dö thaáy sinh ra 1,435g keát tuûa . Bieát tyû khoái hôi cuûa Z so vôùi hyñro nhỏ hơn 45 . Công thức phân tử của Z:
	A. CH2Cl2	B. C2H3Cl	C. C2H4Cl2	D. C3H5Cl
Câu 13. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,15 gam chaát A caàn ra caàn vöøa ñuû 5,88 lít O2 thu ñöôïc 4,05 gam H2O vaø 5,04 lít hoãn hôïp goàm CO2 vaø N2 . Bieát raèng, trong phaân töû cuûa A coù chöùa 1 nguyeân töû nitôvaø caùc theå tích khí ño ôû ñktc. Vaäy CTPT cuûa A laø:
A. C4H7O2N	B. C4H9O2N	C. C4H11O2N	D. C3H9O2N
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một chất hữu cơ A, ta thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Vậy % khối lượng của nguyên tố oxi trong A bằng:
	A. 33,33%	B. 43,33%	C. 53,33%	D. 63,33%
Câu 15: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 11,1 gam chaát höõu cô A ñöôïc 3,36 lít CO2 ( ñktc ) vaø 5,4 gam H2O . Tæ khoái hôi cuûa A ñoái vôùi hiddro laø 37 . Vaäy A coù coâng thöùc phaân töû laø :
 A. C2H4O2	B. C3H6O2	C. C4H8O2	D. Keát quaû khaùc.
Câu 16: Đốt cháy hết 1,152 gam một hiđrocacbon mạch hở, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dd Ba(OH)2 thu được 3,94 gam kết tủa tr

File đính kèm:

  • docchuyen de hoa huu co 11soan theo chuongco dap an.doc
Giáo án liên quan