Đềthi thử đại học 4 - 2009 môn hoá học thời gian : 90 phút

1. Trong một nhóm A trừnhóm VIIIA ,theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tửthì

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tửtăng dần. B. tính kim loại tăng dần, độâm điện tăng dần.

C. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tửgiảm dần. D. độâm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

2. Công thức công thức ôxit cao nhất của nguyên tốR là RO2. Trong công thức với hidro thì R chiếm 75% vềkhối

lượng. Nguyên tốR là

A. C B. Si C. N D. S

pdf10 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đềthi thử đại học 4 - 2009 môn hoá học thời gian : 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 D. 4 
33. Cho 0,75g một anđêhit X, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng 
hết với axit HNO3 đặc, thoát ra 2,24 lít khí. CTCT X là: 
 A. CH3CHO B. HCHO C. CH3CH2CHO D. CH2=CHCHO 
34. Cho 4 chất C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH. Thứ tự tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm 
OH của chúng được sắp xếp như thế nào? 
A. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH B. C6H5OH < C2H5OH < HCOOH < CH3COOH 
C. C2H5OH < CH3COOH < HCOOH < C6H5OH D. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH 
35. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức tác dụng với H2 (Ni,to) thấy tốn V lít H2 (đktc) và thu đợc 2 rượu no. Nếu 
cho hỗn hợp rợu này tác dụng hết với Na thu đợc 0,375V lít H2(đktc). Hỗn hợp X gồm những andehit 
 A. 2 anđehit no. B. 2 anđehit không no. C. 1 no và 1 không no. D. 1 không no và 1 thơm 
36. Phát biểu đúng là : 
 A. Phản ứng giữa axit và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. 
 B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. 
 C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C3H6(OH)2. 
 D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 
37. Hai chất hữu cơ X, Y đều có CTPT C3H7O2N khi phản ứng với NaOH thì X, Y lần lượt tạo thành 2 muối là 
C2H4O2NNa và C3H6O2NNa. Nhận xét nào sau đây đúng ? 
 A. Nhiệt độ sôi của Y lớn hơn X . B. X ,Y đều là aminoaxit. 
 C. X, Y đều là este của aminoaxit. D. X, Y đều là hợp chất lưỡng tính. 
38. Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 
0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là : 
 A. C2H5COOH B. CH3COOH C. HCOOH D. C3H7COOH 
39. Có 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. CT của A có dạng nào? 
 A. (H2N)2R(COOH)2 B. (H2N)2RCOOH C. H2NRCOOH D. H2NR(COOH)2 
40. Metyl axetat được điều chế từ: 
 A. CH3COOH và CH3OH. B. CH3COOH và CH2 = CH - OH. 
 C. HCOOH và C6H5CH2OH. D. CH3COOH và C2H2. 
41. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức bậc 2 sinh ra 0,05 mol N2, cùng với 6,72 lit CO2 ( đktc), và 8,1 gam nước. 
Amin đó là 
 A. Propylamin B. Etylmetylamin C. Isopropylamin D. Trimetylamin 
42. Hợp chất X có công thức cấu tạo: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH2(CH3)-COOH . Khi 
thuỷ phân hoàn toàn X thu được mấy amino axit: 
 A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 
43. Để sản xuất 59,4 kg xelunlozơ trinitrat (hiệu suất 90%) bằng phản ứng giữa dd HNO3 60% với xenlulozơ thì khối 
lượng dung dịch HNO3 cần dùng là 
 A. 70,0 kg. B. 21,0 kg. C. 63,0 kg. D. 23,3 kg. 
44. Cho 3 dd NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa, và ba chất lỏng C2H5OH, C6H6, C6H5NH2. Chất nào sau đây có thể dùng 
để nhận biết được cả 6 chất trên? 
 A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH C. khí CO2 D. dung dịch CaCl2 
45. Cho các hợp chất sau: 
 1) Glixerol 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 
 5) Mantozơ 6) Tinh bột 7) Xenlulozơ 
 Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ là: 
 A. 4, 5, 6,7 B. 3, 4, 5, 6, 7 C.1, 2, 5, 6, 7 D. 5, 6, 7 
46. Khối lượng của một đoạn mạch nilon-6,6 là 27346 đvC . Số lượng mắt xích trong đoạn mạch này là 
 A. 152. B. 114. C. 121 D. 113 
47. Chất nào sau đây không có liên kết hidro 
 A. C2H5OH B. HF C. CH3NH2 D. C2H5Cl 
48. Chất hữu cơ X có CTPT C6H10O2 , X phản ứng với dd NaOH tạo ra muối X1 và ancol X2. Cho X2 phản ứng với 
CuO nung nóng tạo ra X3 không có phản ứng tráng gương. Đun X2 với H2SO4 đặc ở 1700C thu được olefin (anken). 
CTCT đúng của X là 
 A. CH3CH2CH2-COO-CH=CH2 B. CH2=CH-COO-CH2-CH2-CH3 
 C. CH3CH2COO-CH2-CH=CH2 D. CH2=CH-COO-CH(CH3)2 
49. Cho các chất (1) axit propionic (2) axeton, (3) andehit axetic (4) glucozơ. 
 (5) Axit acrylic (6) etilen (7) axetilen (8) Metan 
 Chất nào phản ứng được với dd Bôm 
 A. Cả 8 chất B. Trừ (8) C. Trừ (1), (2), (8) D. Trừ ( 1), (2), (5), (8). 
50. Muối nào sau đây không dùng làm xà phòng 
 A. Natri oleat B. Natri panmitat C. Natri stearat D. Natri axetat 
Nguyễn Đức Sơn 
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 4 - 2009 
 ------------------o0o------------------ Môn Hoá Học 
 Thời gian : 90 phút 
Họ, tên thí sinh:....................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
Cho biết khối lượng nguyên tử ( theo đvC ) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; Si = 28; N = 14; O = 16; Mg = 24; 
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
1. Trong một nhóm A trừ nhóm VIIIA ,theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì 
 A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. 
 C. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. D. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 
2. Công thức công thức ôxit cao nhất của nguyên tố R là RO2. Trong công thức với hidro thì R chiếm 75% về khối 
lượng. Nguyên tố R là 
 A. C B. Si C. N D. S 
3. Cho các phản ứng sau: 
 a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) → 
 c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3→ 
 e) CH3CHO + H2 f) glucozơ + AgNO3 trong dung dịch NH3 → 
 g) C2H4 + Br2→ h) glixerol + Cu(OH)2→ 
 Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: 
 A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, d, e, g. 
4. Phản ứng tổng hợp NH3: N2 + 3H2 2NH3 DH <0 
 Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi: 
 A . Tăng nhiệt độ, tăng áp suất . B. Hạ nhiệt độ, hạ áp suất . 
 C. Hạ nhiệt độ, tăng áp suất. D. Tăng nhiệt độ, hạ áp suất . 
5. Cho dãy chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, Ca(HCO3)2 .Số chất có tính chất lưỡng tính là 
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 
6. Trộn 100 ml dd A gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 dd B gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M, thu 
được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là 
 A. 1 B. 2 C. 6 D. 7 
7. Cho các phản ứng sau : 
 4HCl + MnO2 ® MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + Fe ® FeCl2 + H2. 
 14HCl + K2Cr2O7 ® 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. 6HCl + 2Al ® 2AlCl3 + 3H2. 
 16HCl + 2KMnO4 ® 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. 
 Số phản ứng trong đó HCl bị oxi hóa là 
 A. 2 B.1 C. 3 D. 4 
8. Chọn nhận xét đúng 
 A. Để phân biệt SO2 và CO2 , người ta dùng thuốc thử là Ca(OH)2. 
 B. Muốn biết không khí có lẫn H2S người ta cho không khí qua giấy lọc tẩm dd Pb(NO3)2. 
 C. Phốt pho đỏ hoạt động hoá học mạnh hơn phot pho trắng. 
 D. Ôxi có tính oxi hoá mạnh hơn ozon. 
9. A là hỗn hợp đồng số mol gồm FeO; Fe2O3; Fe3O4. Chia A làm 2 phần bằng nhau: 
-Hòa tan phần 1 bằng V(lit) dung dịch HCl 2M (vừa đủ). 
-Dẫn một luồng CO dư qua phần 2 nung nóng được 33,6 gam sắt. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là 
 A. 1,2 lít B. 0,8 lít C. 0,75 lít D. 0,45 lít. 
Nguyễn Đức Sơn 
10. Cho phương trình phản ứng Al + H2SO4 đặc à Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tỉ lệ số phân tử chất bị khử và chất bị oxi 
hoá là 
 A. 1:3 B. 3:2 C. 3:1 D. 2:3 
11. Điện phân dd hỗn hợp gồm AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Pb(NO3)2 với điện cực trơ. Thứ tự các kim loại lần lượt 
xuất hiện tại Catôt là: 
 A. Ag, Cu, Fe, Pb B. Ag, Cu, Pb, Fe C. Ag, Fe, Cu, Pb D. Fe, Ag, Cu, Pb 
12. Nung 13,6 gam hỗn hợp Mg, Fe trong không khí sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm các oxit có khối lượng 
19,2gam. Để hòa tan hoàn toàn X cần tối thiểu V ml dd HCl 1M . Giá trị V là 
 A. 800ml. B. 600ml. C. 500ml. D. 700ml. 
13. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Nếu cho X tác dụng với H2O dư thì thu được V1 lít H2. Nếu cho X tác dụng với dd 
NaOH dư thì thu được V2 lít H2(các khí đo cùng đk). Quan hệ V1 và V2 là: 
A. V1 = V2 B. V1 > V2 C. V1 < V2 D. V1 ≤ V2 
14. Một mẫu nước cứng chứa các ion : Ca2+, Mg2+, HCO3– .Chất không làm mềm được mẫu nước cứng trên là : 
 A. Na2CO3 B. Na3PO4 C. NaOH D. HCl 
15. Cho x mol Mg vào dd chứa y mol CuSO4 và z mol FeSO4. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dd Y chứa 2 ion 
kim loại. Vậy: 
 A. y < x ≤ y + z B. x ≤ y C. y ≤ x < y + z D. y + z ≤ x 
16. Chọn khái niệm đúng . Sự ăn mòn kim loại là : 
 A. sự phá huỷ kim loại do tác dụng của không khí. 
 B. sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. 
 C. sự phá huỷ kim loại do tác dụng của các chất hoá học. 
 D. sự phá huỷ kim loại và các hợp chất của kim loại do tác dụng với môi trường xung quanh. 
17. Cho V lít dd NaOH 3M vào dd chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 
7,8g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là: 
 A. 0,3 B. 0,4 C. 0,25 D. 0,35 
18. Hoà tan hết x mol CuFeS2 bằng dd HNO3 đặc nóng sinh ra y mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Liên hệ đúng giữa 
x và y là 
 A. y =17x B. x =15y C. x =17y D. y=15x 
19. Có 3 cốc chứa các dd có cùng nồng độ mol/l chứa từng chất sau: NaOH ; NaHCO3 ; Na2CO3 . Giá trị pH của dd 
tăng dần theo thứ tự 
 A. NaHCO3 < Na2CO3 < NaOH B. Na2CO3 < NaHCO3 < NaOH 
 C. NaOH < Na2CO3 < NaHCO3 D. NaHCO3 < NaOH < Na2CO3 
20. Hòa tan hết 0,3mol Fe bằng một lượng dd HNO3 vừa đủ thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất ở đktc. V 
có giá trị nhỏ nhất là: 
 A. 2,24 . B. 4,48. C. 8,96. D. 6,72. 
21. Ion đicromat Cr2O72-, trong môi trường axit, oxi hóa được muối Fe2+ tạo muối Fe3+, còn đicromat bị khử tạo muối 
Cr3+. Cho biết 10 ml dung dịch FeSO4 phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch K2Cr2O7 0,1M, trong môi trường axit 
H2SO4. Nồng độ mol/l của dung dịch FeSO4 là: 
 A. 0,52M B. 0,82M C. 0,72M D. 0,62M 
22. Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 
gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl (dư) sinh ra V lít H2 (đktc). Giá trị của V là 
 A. 3,36 B. 4,48 C. 7,84 D. 10,08 
23. Chọn phát biểu không đúng về ankan 
 A. Ankan có CT chung CnH2n+2 ( n≥1). 
 B. Khi đun nóng, ankan dễ tham gia phản ứng thế, phản ứng cháy. 
 C. Phân tử chỉ có liên kết xich ma(σ) bền vững. 
 D. Ankan không có trong thành phần 

File đính kèm:

  • pdfde thi thu truong Ngo Gia Tu.pdf
Giáo án liên quan