Phương pháp giải toán hóa hữu cơ và vô cơ với một số lưu ý về hợp chất hữu cơ

VD1:Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M.

 Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:

Giải: nH2SO4 =0,05 = n SO42- --->nH += 0,1

2H+ + O2- = H2O

 0,1 0,05 mol

 

doc32 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Phương pháp giải toán hóa hữu cơ và vô cơ với một số lưu ý về hợp chất hữu cơ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ®ùng CaCl2 khan , råi b×nh 2 ®ùng dd KOH sau thÝ nghiÖm klg b×nh 1 t¨ng 6,43 g, b×nh 2 t¨ng 9,82 g. X® ct cña 2 ankan vµ tÝnh thÓ tÝch c¸c khÝ vµ % klg cña ankan.
8. §èt ch¸y htoµn 33,6 lit hh (®kc) gåm 2 hi®rocacbon no, m¹ch hë ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. Cho toµn bé sp qua dd NaOH t¹o ra286,2 g Na2CO3 vµ 252 g NaHCO3. X® tªn 2 hi®rocacbon no trªn vµ tÝnh thÓ Ých cña tõng khÝ.
9. Hçn hîp X gåm 2 hi®rocacbon A, B m¹ch hë MA < MB . Trong X , A chiÕm 75% thÓ tÝch. §èt ch¸y htoµn X cho toµn bé sp hÊp thô qua b×nh chøa dd Ba(OH)2 d­ sau thÝ nghiÑm klg dd gi¶m 12,78g. §ång thêi thu ®ù¬c 19,7g kÕt tña. X§CTPT cña A, B . BiÕt dX/H2= 18,5. A, B cïng d·y ®ång ®¼ng. 
10. §èt ch¸y 2 lit hh 2 hi®rocacbon A,B ë thÓ khÝ cïng ®ång ®¼ng cÇn 10 lit O2 t¹o thµnh 6 lit CO2 (c¸c khÝ ®o ë cïng ®k) . X® d·y ®ång ®¼ng vµ x® ctptö , ctct cña A,B . BiÕt VA = VB.
11. §èt ch¸y mét hi®rocacbon A víi l­îng «xi võa ®ñ. Toµn bé sp ch¸y ®­îc dÉn qua CaCl2 khan d­ thÊy thÓ tÝch gi¶m ®I h¬n mét nöa. X® ctct cña A. BiÕt trong A cacbon chiÕm 80% klg.
12. Mét hh gåm 2 ankan cã klg lµ 10,2 g .§èt ch¸y ht hh ankan nµy cÇn dïng 25,76 lit O2 (®kc) 
a. tÝnh tæng sè mol cña 2 ankan
b. tÝnh klg CO2 vµ H2O t¹o thµnh
c. T×m ctptö cña ankan biÕt r»ng ptö khèi cña mçiankan kh«ng qu¸ 60 ®vc.
13. Khi ®èt ch¸y ht 0,1 mol mét hi®ocacbon no ng­êi ta dïng hÕt 84 lit kk (®kc) O2 chiÕm 20%. H·y x® ct cña hi®rocacbon no.
14. Trén 50 ml hh A gåm 1 hi®ro cacbon ë thÓ tÝch vµ CO2 víi 350 ml O2 råi ®èt ch¸y ht thu ®­îc 430ml khÝ . Lµm l¹nh ®Ó ng­ng tô hÕt n­íc thu ®­îc 310 ml khÝ . DÉn khÝ nµy qua dd KOH d­ cßn l¹i 200 ml mét khÝ duy nhÊt (c¸c khÝ ®ã cïng to, p)
a. X® ct cña CxHy vµ tÝnh % V c¸c khÝ trong A b. tÝnh dA/C3H4 vµ nªu nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ ®ã.
Anken
 1. Cho 3,36 lit hh gåm 1 ankan vµ 1 anken ®I qua n­íc Br«m thÊy cã 8 g Br«m tham gia pø . Klg cña 6,72 lit hh ®ã lµ 13 g a. X® ctptö cña 2 hi®rocacbon
b. §èt ch¸y 3,36 lit hh trªn thu ®­îc bao nhiªu lit CO2 vµ bao nhiªu g H2O. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc.
2. Mét hh A gåm 2 «lefin khÝ lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña nhau. NÕu cho 1,792 lit hh A ë o0c , 2,5 at qua b×nh dd Br2 d­ thÊy klg b×nh t¨ng thªm 7 g. a. x® ct ptö cña 2 «lªfin b. tÝnh % V cña tõng chÊt A
3. Sau khi t¸ch hi®ro, hh etan vµ pr«pan t¹o thµnh hh ªtilen vµ pr«pilen. Klg ptö trung b×nh cña hh ªtilen vµ pr«pilen nhá h¬n klg ptö trung b×nh cña hh ban ®Çu lµ 6,55%. TÝnh % V cña hh ®Çu.
4. Hçn hîp khÝ A gåm C2H6 vµ C3H8. §èt ch¸y A thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O tØ lÖ thÓ tÝch lµ 11 : 15. 
a. TÝnh % thÓ tÝch c¸c chÊt trong A
b. §un nãng A cã xt ®Ó thùc hiÖn pø ®Ò hi®ro ho¸ (t¸ch 1 H2) thu ®­îc hh B cã dB/H2 = 13,5. TÝnh hiÖu suÊt pø ®Ò hi®ro ho¸. BiÕt pø cã hiÖu suÊt nh­ nhau.
5. A lµ hh khÝ ë ®kc gåm 2 «lªfin. §Ó ®èt ch¸y 7 thÓ tÝch A cÇn 31 thÓ tÝch O2 ë ®kc.
a. x® ct cña 2 «lªfin biÕt «lªfin ã klg ptö lín chiÕm 40 dÕn 50% thÓ tÝch 
b. tÝnh % klg cña c¸c «lªfin trong A.
6. Trén 4,704 lit hh A(C2H4 ; C4H8) víi V lit H2 ë ®kc råi ®un nãng víi Ni, xt. Hçn hîp sau pø cho ®i qua tõ tõb×nh n­íc Br2 thÊy n­íc br«m bÞ nh¹t mµu vµ klg b×nh t¨ng thªm 2,8910 g. BiÕt hiÖu suÊt c¸c pø ®¹t 100% vµ dA/H2 = 20,65 a. tÝnh V 
b. tÝnh klg ptö TB cña 2 ankan thu ®­îc biÕt tØ lÖ sè mol c¸c ankan b»ng tØ lÖ mol c¸c ankan t­¬ng on.
7. Cr¾c kinh V lit butan thu ®­îc 35 lit hh A gåm H2, CH4, C2 H6, C3H6, C2H4, C4H8 vµ C4H10 ch­a bÞ cr¾c kinh. Gi¶ sö c¸c pø x¶y ra nh­ sau:
C4H10 CH4 + C3H6 C4H10 C2H6 + C2H4 C4H10 C4H8 + H2
Cho hh A léi tõ tõ qua b×nh nøoc Br2 d­ thÊy thÓ tÝch cßn 20 lit. LÊy 1 lit khÝ cßn l¹i ®em ®èt ch¸y ht thu ®­îc 2,1 lit CO2
a. tÝnh % butan tham gia pø b. tÝnh %V mçi khÝ trong A. BiÕt nC2H4 = 2( C3H6 + C4H8)
c. trïng hîp tÊt A H%=60%. TÝnh klg p«lime thu ®­îc.
8. Trong 1 b×nh kÝn dung tÝch 20 lit chøa 9,6 g «xi vµ m g hh khÝ 3 hi®rocacbon A, B, C ë OoC, 0,448 at. BËt tia löa ®iÖn thÊy hi®rocacbon ch¸y hÕt thÊy ¸p suÊt trong b×nh lµ P ë 136,5oC. Cho hh sp qua lÇn l­ît b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®, b×nh 2 ®ùng KOH thÊy b×nh 1 t¨ng 4,05 g, b×nh 2 t¨ng 6,16 g
a. tÝnh P b. x® ctptö cña A, B . BiÕt B, C cïng sè ngtö cacbon vµ nA = 4(nB + nC)
9. Tæng thÓ tÝch ë o0c cña hi®rocacbon A vµ «xi võa ®ñ pø víi A b»ng nöa thÓ tÝch c¸c sp ®èt ch¸y ë 195oC. Sau khi lµm l¹nh tíi OoC th× thÓ tÝch cña c¸c sp ®èt ch¸y cßn b»ng nöa thÓ tÝch ban ®Çu cña hh. BiÕt c¸c khÝ ®o cïng ¸p suÊt. X® ctct cña A.
10. Thùc hiÖn pø t¸ch 2H tõ A thu ®­îc hh sp B. §èt ch¸y ht 4,032 lit B thu ®­îc 6,720 lit CO2. DÉn 0,252 lÝt khÝ B qua dd Br2 ®· lµm klg dd nÆng thªm 0,21 g. H·y tÝnh % V c¸c khÝ trong B. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc (chØ cã pø t¸ch H)
11. Cho hh khÝ X gåm 2 «lªfin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña nhau dX/H2 = 19.
a. x® ctptö vµ t¸ch % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X
b. Trén X víi H2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2 : 1 cã Ni xt thu ®­îc 47,04 lit hh Y. Nung nãng Y ®Ó pø htoµn thu ®­îc hh Z. TÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong Z. BiÕt tèc ®é cña c¸c pø cña c¸c «lªfin b»ng nhau.
12. Cho 19,04 lit hh A ë ®kc gåm H2 vµ 2 «lªfin ®® kÕ tiÕp nhau qua Ni, to H=100% thu ®­îc hh khÝ B biÕt r»ng B lµm mÊt mµu dd Br2. Tèc ®é pø 2 «lªfin nh­ nhau. MÆt kh¸c khi ®èt ch¸y 1/2 B thu ®­îc 43,56 g CO2 vµ 20,43 g H2O
a. x® cptö, ctct cña 2 «lªfin b. tÝnh % thÓ tÝch cña c¸c khÝ trong A c. tÝnh dB/N2.
13. Cho hh X gåm 2 anken A, B lµ ®® kÕ tiÕp vµ H2 cã thÓ tÝch t­¬ng øng lµ a, b, 2b lit vµo b×nh kÝn cã thÓ tÝch V lit chøa 1 Ýt Ni. ThÊy ¸p suÊt b×nh lµ P. BiÕt b=0,25V. Nung nãng b×nh mét thêi gian sau ®ã ®­a vÒ to ban ®Çu ta ®­îc hh Y ¸p suÊt b×nh lµ P1.
a. tØ khèi h¬i cña Y so víi X lµ m. Hái m cã gi¸ trÞ trong kho¶ng nµo b. tÝnh kho¶ng gi¸ trÞ cña P1 theo P
c. NÕu P1 = 0,75 P tÝnh % c¸c khÝ trong Y. BiÕt hiÖu suÊt cña c¸c pø vµ cña c¸c «lªfin víi H2 nh­ nhau.
14. Cho 2,24 lit hh H2, C2H4, C3H6 ë ®kc. VC2H4 = VC3H6 vµo b×nh kÝn cã 1 Ýt Ni. §èt nãng hh 1 thêi gian sau ®ã ®­a vÒ ooc ¸p suÊt lµ P. BiÕt tØ khèi cña hh tr­íc vµ sau pø so víi H2 lµ 7,6 vµ 8,445.
a. gi¶i thÝch t¹i sao tØ khèi t¨ng b. tÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong b×nh tr­íc pø c. tÝnh P
d. tÝnh hiÖu suÊt pø ®èi víi mçi «lªfon biÕt r»ng cho hh khÝ sau khi pø ®i qua dd Br2 d­ thÊy klg dd t¨ng 1,05 g
15. Hçn hîp khÝ A gåm H2 vµ 1 «lªfin ë 81,90c, 1 at cã tØ lÖ mol 1:1. Cho a qua èng ®ùng Ni to ®­îc hh B cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 23,2. HiÖu suÊt cña pø lµ b% a. t×m ctptñ cña «lªfin vµ tÝnh hiÖu cña pø
b. ®èt ch¸y ht V lit B cho toµn bé sp qua 128g dd H2SO4 98% th× dd bÞ pha lo·ng thµnh 62,72%. TÝnh thÓ tÝch V cña B ë 81,90c, 1 at.
16. DÉn 5,6 lit hh A gåm C2H4, H2 qua bét Ni, t0 ng­êi ta thu ®­îc hh 4,48 lit B. Cho khÝ B nµy qua dd Br2 d­ pø ht th× thÊy cã klg t¨ng 1,4 g a. tÝnh hiÖu suÊt pø
b. tÝnh % thÓ tÝh c¸c khÝ trong B vµ trong A. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc.
17. Mét hh khÝ X gåm 2 ankan A,B kÒ nhau vµ 1 anken C cã thÓ tÝch 5,04 lit ®kc. Sôc qua b×nh dd Br2 th× cÇn võa ®ñ 12 g Br2 pø. MÆt kh¸c cho 11,6 g X pø võa ®ñ víi 16 g Br2. X® ctptö vµ % V c¸c khÝ A,B, C trong X.
18. Cho V lit (®kc) hh A gåm C3H6, H2 cã dA/H2 = 6. Cho ®I qua èng sø nung nãng cã chøa Ni th× thu ®­îc hh khÝ B cã dB/H2 = 7,5.
a. gi¶I thÝch t¹i sao d l¹i t¨ng b. tÝnh % V c¸c khÝ trong A, t6Ýnh %VB (®kc) c. tÝnh hiÖu suÊt pø.
19. Cho 1680ml hh 2 hi®r«cacbon m¹ch hë ®I chËm qua dd Br2 d­ sau pø ht cßn l¹i 1120 ml vµ l­îng Br2 ®· pø lµ 4 g. MÆt kh¸c ®èt ch¸y ht 1680 ml hh trªn råi cho toµn bé sp ch¸y hÊp thô vµo n­íc v«I trong d­ th× thu ®­îc 12,5 g ktña. X® ctptö 2 hi®rocacbon. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc.
20. Hçn hîp khÝ A gåm H2 mét Pra fin vµ 2 «lªfin ®2 kÕ tiÕp. Cho 560 ml A qua èng chøa Ni, t0 ®­îc 448 ml hh khÝ A1. Cho léi qua n­íc Br2 d­ thÊy klg b×nh t¨ng 0,343 g. Hçn hîp A2 ®i qua khái b×nh Br2 chiÕm thÓ tÝch 291,2 ml cã tØ khèi ®èi víi kk b»ng 1,313. X® ctptö cña c¸c hi®rocacbon vµ % VA. Gi¶ sö c¸c pø htoµn, tèc ®é pø c¸c «lªfin nh­ nhau. C¸c khÝ ®o ë ®kc.
21. Cho 1,568 lit hh X gåm 2 hi®rocacbon m¹ch hë qua b×nh Br2 d­ sau pø ht cßn l¹i 448 cm3 khÝ tho¸t ra vµ ®· cã 8 g Br2 pø. MÆt kh¸c ®èt ch¸y ht X råi cho toµn bé sp qua b×nh chøa dd Ca(OH)2 th× ®­îc 15 g ktña. Läc bá ktña ®un nãng dd n­íc läc thu thªm tèi ®a 2 g ktña n÷a. BiÕt c¸c khÝ ®Òu ®o ë ®kc.
a. x® ctct 2 hi®rocacbon b. tÝnh dX/H2 c. viÕt c¸c pø t¸ch riªng mçi khÝ trong X.
22. DÉn hçn hîp khÝ A gåm 1 hi®rocacbon M vµ 1 hi®rocacbon kh«ng no N hë vµo b×nh n­íc Br2 chøa 10 g Br2 sau khi Br2 pø hÕt th× klg b×nh t¨ng lªn 1,75 g vµ thu ®­îc dd X ®ång thêi khÝ A’ bay ra khái b×nh cã klg 3,65 g. §èt ch¸y ht khÝ bay ra thu ®­îc 10,78 g CO2. BiÕt A/ cßn d­ N vµ N cã sè NTö C kh¸c nhau a. x® ctptö cña 2 hi®rocacbon trªn vµ dA/H2
b. cho 1 l­îng võa ®ñ n­íc v«I trong vµo dd X ®un nãng sau ®ã thªm tiÕp mét l­îng d­ dd AgNO3. TÝnh klg ktña t¹o thµnh.
23. Cho 2 hi®rocacbon A,B ®® cña nhau klg ptö A b»ng 2MB. Sè ngtö C cña A = 2 sè ngtö C cña B
a. x® ct tæng qu¸t cña A, B
b. x® ctptö cña A,B. BiÕt dB/KK = 0,966 vµ tØ khèi hh ®ång thÓ tÝch A,B so víi C2H6 b»ng 2,1.
24. §èt ch¸y ht 2,8 g mét chÊt h÷u c¬ A råi cho toµn bé s¶n phÈm hÊp thô vµo dd NaOH th× dd nµy cã klg t¨ng thªm 12,4 g thu ®­îc 2 muèi cã tæng céng 19 g vµ 2 muèi cã tØ lÖ mol 1:1. MÆt kh¸c 2,8 g A pø víi dd Br2 d­ thu ®­îc 9,2 g s¶n phÈm céng. X® tªn A.
25. Mét hh A1 gåm 2 hi®rocacbon A,B cã sè mol b»ng nhau. Cho A1 léi qua 100ml dd Br2 0,8M trong CCl4 .Sau pø nång ®é Br2 gi¶m 1/2 kh«ng cã khÝ bay ra. NÕu ®èt ch¸y ht A1 cho toµn bé sp qua dd Ca(OH)2 d­ thÊy klg b×nh t¨ng thªm 8,68 g vµ cã 14 g ktña.
a. CM r»ng A,B cïng 1 d·y ®ång ®¼ng b. X® ctptö cña A, B
26. Cho 5,6 lit hh 2 «lªfin lµ ®2 kÕ tiÕp hîp n­íc cã xt thu ®­îc hh 2 r­îu . Chia lµm 2 phÇn b»ng nhau P1 t/d víi Na d­ thu ®­îc 840 ml khÝ , P2 ®èt ch¸y htoµn. Cho toµn bé sp ch¸y hÊp thô trong dd NaOH th× klg b×nh NaOH t¨ng 13,75 g. BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®kc. a. X® ctptö vµ ctct cña 2 «lªfin
b. tÝnh % sè mol mçi «lªfin chuyÓn ho¸ thµnh r­îu. BiÕt lóc ®Çu «lªfin lín chiÕm 60% V.
27.Mét hh R gåm C2H4 vµ C3H6 trong ®ã C3H6 chiÕm 71,43% vÒ thÓ tÝch. Mét hh X gåm R, H2 trong ®ã R cã sè mol = 5 sè mol H2. LÊy 9,408 lit X (®kc) ®un nãng víi Ni xt pø ht thu ®­îc hh Z. BiÕt r»ng tØ lÖ mol cña 2 «lªfin pø = tØ lÖ cuÈ 2 ankan sinh r

File đính kèm:

  • docTONG HOP DAY DU VO CO VA HUU CO CHUONG TRINH THPT.doc
Giáo án liên quan