Phân phối chương trình năm học 2014 - 2015 môn Tiếng Anh - Lớp 9

Unit 1

A visit from a

pen pal 5 2 Getting started + Listen and read+ LF 3

 3 Speak

 4 Listen + LF 1,2

 5 Read

 6 Write

Unit 2

Clothing 6 7 Getting started + Listen and read

 8 Speak

 9 Listen

 10 Read

 11 Write

 12 Language focus

 1 13 KiÓm tra 1 tiÕt

Unit 3

A trip to the countryside 5 + 1 14 Getting started + Listen and read + LF1

 15 Speak +LF 2, 3

 16 Test review

 17 Listen

 18 Read + LF 4

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 4167 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình năm học 2014 - 2015 môn Tiếng Anh - Lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh n¨m häc 2014 - 2015
M«n tiÕng Anh . líp 9 
C¶ n¨m 35 tuÇn (70 tiÕt)
Häc Kú I: 18 tuÇn = 36 tiÕt
Häc kú II: 17 tuÇn = 34 tiÕt
Häc kú I
Bµi
TS tiÕt
TiÕt theo PPCT
Néi dung gi¶ng d¹y
H­íng dÉn Nội dung điều chỉnh gi¶m t¶i
1
1
¤n tËp/ KiÓm tra ®Çu n¨m
Unit 1
A visit from a
pen pal
5
2
Getting started + Listen and read+ LF 3
3
Speak 
4
Listen + LF 1,2
5
Read 
6
Write 
Unit 2
Clothing
6
7
Getting started + Listen and read
8
Speak 
9
Listen 
10
Read
11
Write
12
Language focus 
1
13
KiÓm tra 1 tiÕt 
Unit 3
A trip to the countryside
5 + 1
14
Getting started + Listen and read + LF1
15
Speak +LF 2, 3
16
Test review
17
Listen
18
Read + LF 4
19
Write
Unit 4
Learning a foreign
language
6
20
Getting started + Listen and read
21
Speak 
22
Listen 
23
Read
24
Write
25
Language focus 
1
26
KiÓm tra 1 tiÕt 
Unit 5
The media
5 + 1
27
Getting started + Listen and read + LF3,4
28
Speak + Language focus 1, 2 
29
Test review
30
Listen
31
Read
32
Write
¤n tËp vµ
kiÓm tra
4
33
¤n tËp häc kú 1
34
¤n tËp häc kú 1
35
KiÓm tra häc kú I
36
Test review
Häc kú II
Bµi
TS tiÕt
TiÕt theo PPCT
Néi dung gi¶ng d¹y
H­íng dÉn Nội dung điều chỉnh gi¶m t¶i
Unit 6
The environment 
5
37
Getting started + Listen and read + LF2
38
Speak +LF4, 5
39
Listen + LF 1,3
40
Read
41
Write 
Unit 7
Saving energy
5
42
Getting started + Listen and read + LF 2
43
Speak + Language focus 3
44
Listen 
45
Read + LF 1
46
Write
1
47
KiÓm tra 1 tiÕt 
Unit 8
 Celebrations
5 + 1
48
Getting started + Listen and read + LF 3,4
49
Speak
50
Test review 
51
Listen
52
Read + LF1,2
53
Write 
Unit 9
Natural disasters
5
54
Getting started + Listen and read + LF1
kh«ng d¹y Language focus 2 
55
Speak 
56
Listen 
kh«ng d¹y Language focus 3,4 
57
Read
58
Write
1
59
KiÓm tra 1 tiÕt 
Unit 10
Life on other planets
5 + 1
60
Getting started + Listen and read 
61
Speak + Language focus 1, 3,4
kh«ng d¹y bµi tËp c phÇn Speak
62
Test review
63
Listen 
64
Read + Language focus 2
kh«ng d¹y bµi tËp a phÇn Read
65
Write
¤n tËp vµ
kiÓm tra
3
66
¤n tËp häc kú 2
67
¤n tËp häc kú 2
68
¤n tËp häc kú 2
69
KiÓm tra häc kú II
70
Test review

File đính kèm:

  • docPPCT Anh văn 9.doc