Ôn tập tiếng Anh 12

 I) Xem tranh khoanh troøn a hoaëc b ( 1ñ ) :

1/ What is this ?

a. It’s a pen

b. It’s a pencil

2/ Is this a ruler ?

a. Yes, it is

b. No, it is not.

3/ Is this a bag ?

a. Yes, it is.

b. No, it isn’t. It’s a chair.

3/ What color is this ?

a. It’s black.

b. It’s a bag.

 

docx5 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập tiếng Anh 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 I) Xem tranh khoanh troøn a hoaëc b ( 1ñ ) :
1/ What is this ?
a. It’s a pen
b. It’s a pencil
2/ Is this a ruler ?
a. Yes, it is
b. No, it is not.
3/ Is this a bag ?
a. Yes, it is.
b. No, it isn’t. It’s a chair.
3/ What color is this ?
a. It’s black.
b. It’s a bag.
II) Khoanh troøn a hoaëc b sau ñoù ñieàn vaøo oâ troáng ( 3ñ ) :
1/ What …………………… your name ?
 a. is b. are
2/ My …………………….. is Jenny.
 a. John b. name
3/ ________ are you ? I am fine. Thank you.
 a. How b. What 
4/ ………………….this a pencil ?
 a. are b. Is
5/ This is ……………………… orange pen.
 a. an b. a
6/ It is …………………………….eraser.
 a. a b. an
III) Saép xeáp caâu ( 1ñ ) :
1/ is / a / book / this / blue.
…………………………………………………
……………………….
2/ red / and / is / a / yellow / pen / this.
3/ thank you / fine / I / am.
…………………………………………………
…………………….
4/ is / Jenny / name / My 
 …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….
IV) Ñieàn A, B ,C vaøo oâ troáng thích hôïp ( 1ñ ) :
 V ) Noái caùc tranh vaø meänh leänh sao cho phuø hôïp ( 2ñ ) : 
Put your pencil down Look at the board Take out your book Put your hand down
VI) Xem tranh boå sung chöõ coøn thieáu vaøo oâ troáng ( 2ñ ) :
N
R
L
R
 1/
2/
D
E
R
A
R
S
I) Khoanh troøn caâu traû lôøi ñuùng (2ñ) : 
1/ How are you ?
a. I’m fine . Thank you.
b. I’m John.
2/ What color is this ?
a. It’s yellow.
b. It’s a bag.
3/ What’s this ?
a. Yes, it is.
b. It’s a pencil.
4/ Is this a book ?
a. It’s a pen.
b. No, it is not.
II) Xem tranh vaø khoanh troøn a hoaëc b ( 1,5ñ ) : 
1/ a. It’s a bag. 
 b. It’s an eraser.	
2/ a. Put away your book.
 b. Raise your hands.
3/ a. Open your book
 b. Close your book.
4/ a. Stand up.
 b. Sit down.
5/ a . Is this a book ? Yes, it is .
 b. Is this a pencil ? Yes, it is. 
6/ a. It’s a chair.
 b. It’s a ruler.
IV ) Ñieàn töø cho saün vaøo choã troáng( 1,5ñ ) : 
color , is , red , chair, name , my
1/ What is your …………………………… ?
2/ ……………….. name is Kate.
3/ What …………………….. this ?
4/ It’s a ………………………………
5/ What ……………………….. is this ?
6/ It’s a …………………………… pencil. 
V) Gheùp caâu hoûi vaø caâu traû lôøi cho ñuùng ( 2,5 ñ ): 
1/ What’s your name ? 	a. It’s a desk.
2/ How are you ? 	b. It’s blue.
3/ What’s this ? 	c. Yes, it is.
4/ Is this a ruler ? 	d. My name is Scott.
5/ What color is this ? 	e. I’m fine. Thank you.
 1/_____ 2/______ 3/_______ 4/_______ 5/_______
VI ) Ñieàn A, B hoaëc C vaøo oâ troáng ( 2,5 ñ ) : 
1/ 
A
T
2/
A
G
3/ 
O
O
K
4/
P
P
L
E
5/
H
A
I
R

File đính kèm:

  • docxde thi stater lop 2.docx
Giáo án liên quan