Những câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa hay nhất

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Phản ứng trao đổi là quá trình trao đổi các nguyên tử của các nguyên tố giữa các chất phản ứng với nhau

B. Phản ứng trao đổi là sự trao đổi hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành chất mới

C. Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học trong đó các chất phản ứng với nhau tạo ra nhiều chất mới

D. Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học trong đó hai hợp chất trao đổi với nhau thành phần cấu tạo nên chúng

 

doc7 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa hay nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : 6395 	
Loại phản ứng nào dưới đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hoá - khử? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. phản ứng hoá hợp 
B. phản ứng phân huỷ 
C. phản ứng trao đổi 
D. phản ứng thế 
Đáp án là : (C)
Bài : 6394 
Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Phản ứng trao đổi là quá trình trao đổi các nguyên tử của các nguyên tố giữa các chất phản ứng với nhau 
B. Phản ứng trao đổi là sự trao đổi hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành chất mới 
C. Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học trong đó các chất phản ứng với nhau tạo ra nhiều chất mới 
D. Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học trong đó hai hợp chất trao đổi với nhau thành phần cấu tạo nên chúng 
Đáp án là : (D)
Bài : 6393 
Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Phản ứng thế là phản ứng hoá học trong đó nguyên tử của đơn chất thế chỗ nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất 
B. Phản ứng thế là phản ứng hoá học trong đó có sự tham gia của các chất và các hợp chất 
C. Phản ứng thế là phản ứng hoá học trong đó có sự tham gia của đơn chất với hợp chất tạo thành một chất mới 
D. Phản ứng thế là quá trình tạo thành nhiều chất mới từ hai hay nhiều chất ban đầu 
Đáp án là : (A)
Bài : 6392 
Phát biểu nào dưới đây là đúng? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó có hai hay nhiều chất mới được tạo thành từ các chất ban đầu 
B. Phản ứng phân huỷ là sự phân huỷ hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành chất mới 
C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới 
D. Phản ứng phân huỷ là quá trình phân huỷ chất thành nhiều chất mới 
Đáp án là : (C)
Bài : 6391 
Có các phản ứng sau: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Trong các phản ứng hoá học trên, các phản ứng hoá hợp là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. phản ứng (1) và (3) 
B. phản ứng (2) và (4) 
C. phản ứng (1), (2) và (3) 
D. phản ứng (2), (3) và (4) 
Đáp án là : (A)
Bài : 6390 
Phát biểu nào dưới đây là đúng? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu 
B. Phản ứng hoá hợp là sự kết hợp hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành các chất mới 
C. Phản ứng hoá hợp là quá trình kết hợp các đơn chất thành một hợp chất 
D. Phản ứng hoá hợp là quá trình kết hợp các đơn chất và hợp chất thành các hợp chất mới 
Đáp án là : (A)
Bài : 6389 
Phát biểu nào dưới đây không đúng?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự khử là sự mất hay cho electron 
B. Sự oxi hoá là sự mất electron 
C. Chất khử là chất nhường electron 
D. Chất oxi hoá là chất thu electron 
Đáp án là : (A)
Bài : 6388 
Cho các quá trình sau: 
Đốt cháy than trong không khí (1) 
Làm bay hơi nước biển trong quá trình sản xuất muối (2) 
Nung vôi (3) 
Tôi vôi (4) 
Iot thăng hoa (5) 
Trong các quá trình trên, quá trình nào có phản ứng hoá học xảy ra? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tất cả các quá trình 
B. Các quá trình 1, 2, 3 
C. Các quá trình 2, 3, 4, 5 
D. Các quá trình 1, 3, 4 
Đáp án là : (D)
Bài : 6387 
Quy tắc bát tử không đúng với trường hợp phân tử chất nào dưới đây?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (B)
Bài : 6386 
Cho các phân tử sau: . Phân tử có liên kết mang nhiều tính chất ion nhất là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (B)
Bài : 6385 
Cho các nguyên tố sau 
Nguyên tố O Cl Mg Ca C H Al N B 
Lần lượt có độ âm điện là: 3,44 3,16 1,31 1,00 2,55 2,20 1,61 3,04 2,04 
Trong các phân tử dưới đây: , phân tử có độ phân cực nhỏ nhất là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (B)
Bài : 6384 
Cho các chất sau: . Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong phân tử là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. [ct] N_2 , HCl, KCl, NaCl[/c]t 
C. 
D. 
Đáp án là : (A)
Bài : 6383 
Hoá trị của lưu huỳnh trong là
Chọn một đáp án dưới đây
A. -2 
B. 2 
C. 1 
D. -1 
Đáp án là : (B)
Bài : 6382 
Cho hai chất hữu cơ X và Y. Nhận xét nào dưới đây là đúng?
≡
Chọn một đáp án dưới đây
A. Phân tử X và Y có số liên kết σ và số liên kết π bằng nhau 
B. Phân tử X có số liên kết σ và số liên kết π nhiều hơn phân tử Y 
C. Phân tử X có số liên kết σ nhiều hơn, nhưng số liên kết π ít hơn phân tử Y 
D. Phân tử X có số liên kết σ ít hơn, nhưng số liên kết π ít hơn phân tử Y 
Đáp án là : (A)
Bài : 6379 
Liên kết trong phân tử gồm
Chọn một đáp án dưới đây
A. một liên kết đôi 
B. hai liên kết đơn 
C. một liên kết ba 
D. một liên kết đơn, một liên kết ba 
Đáp án là : (C)
Bài : 6378 
Cấu hình electron nguyên tử của là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (C)
Bài : 6377 
Hợp chất nào dưới đây có cả liên kết cộng hoá trị và liên kết ion trong phân tử?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (D)
Bài : 6376 
Số oxi hoá của lưu huỳnh trong ion là
Chọn một đáp án dưới đây
A. +8 
B. -6 
C. +6 
D. +4 
Đáp án là : (C)
Bài : 6375 
Số oxi hoá của nitơ trong ion là
Chọn một đáp án dưới đây
A. +3 
B. -3 
C. +4 
D. -4 
Đáp án là : (B)
Bài : 6374 
Dãy chỉ chứa các hợp chất có liên kết cộng hoá trị là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (C)

File đính kèm:

  • docde 90.doc