Lịch báo giảng lớp 4 trọn bộ

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Ôn tập các số đến 100000

Trung thực trong học tập (T1)

Giáo viên bộ môn dạy

Ôn tập

Bài 1: Hai vầng trăng

 

doc725 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 3608 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Lịch báo giảng lớp 4 trọn bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 2: Em hãy nêu nguyên nhân gây ra bệnh béo phì ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
TIẾT 2: TOÁN LUYỆN TÂP CHUNG
I, Môc tiªu: Gióp häc sinh rÌn kÜ n¨ng: 
- Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh nh©n vµ chia.
- Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
- §äc biÓu ®å vµ tÝnh to¸n sè liÖu trªn biÓu ®«.
II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc;
1, Giới thiệu bài ghi đầu bài.2’
2, H­íng dÉn luyÖn tËp:33’
*Bµi 1: RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh nh©n, chia.
- Tæ chøc cho hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
*Bµi 2:RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn chia cho sè cã 3 ch÷ sè.
- Tæ chøc cho hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
*Bµi 3: RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- H­íng dÉn hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
*Bµi 4:RÌn kÜ n¨ng ®äc biÓu ®å vµ xö lÝ sè liÖu trªn biÓu ®å.
- H­íng dÉn hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Tæ chøc cho hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
3, Cñng cè, dÆn dß:1’
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi.
- Hs nªu c¸ch t×m thõa sè, sè chia, sè bÞ chia,... ch­a biÕt.
- Hs lµm bµi hoµn thµnh b¶ng.
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi.
- Hs thùc hiÖn ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
- Hs ®äc ®Ò bµi.
- Hs x¸c ®inh yªu cÇu cña bµi.
- Hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.
 Bµi gi¶i:
Mçi tr­êng nhËn sè thïng hµng lµ:
 468 : 156 = 3 (thïng)
Mçi tr­êng nhËn sè bé ®å dïng lµ:
 3 x 40 = 120 (bé0
 §¸p sè: 120 bé.
- Hs quan s¸t biÓu ®å, nªu yªu cÇu.
- Hs ®äc biÓu ®å.
a, TuÇn 1 b¸n Ýt h¬n tuÇn 4 lµ:
 5500 – 4500 = 1000 ( cuèn)
b, TuÇn 2 b¸n nhiÒu h¬n tuÇn 3:
 6250 – 5750 = 500 ( cuèn)
c, Trung b×nh mçi tuÇn b¸n lµ:
(5500+ 4500 + 6250 + 5750):4=5500(cuèn)
 §¸p sè:5500 cuèn
TIẾT3: CHÍNH TẢ(N-V) MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO.
I, Môc tiªu:
- Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi v¨n miªu t¶ Mïa ®«ng treeb rÎo cao.
- LuyÖn viÕt ®óng c¸c ch÷ cã ©m ®Çu hoÆc vÇn dÔ lÉn: l/n; ©t/ ©c.
II, §å dïng d¹y häc:
- PhiÕu bµi tËp 2a, 3.
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, KiÓm tra bµi cò:5’
2, D¹y häc bµi míi:30’
a, Giíi thiÖu bµi:
b, H­íng dÉn nghe – viÕt:
- Gv ®äc bµi viÕt.
- Gv l­u ý hs mét sè ch÷ dÔ viÕt sai, l­u ý c¸ch tr×nh bµy bµi.
- Gv ®äc chËm râ ®Ó hs nghe-viÕt bµi.
- Gv thu mét sè bµi, chÊm, nhËn xÐt, ch÷a lçi.
c, H­íng dÉn luyÖn tËp;
*Bµi 2a: §iÒn vµo chç trèng l/n.
- Tæ chøc cho hs lµm bµi vµo phiÕu, vë.
- Ch÷a bµi, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
*Bµi 3: Chän tõ viÕt ®óng chÝnh t¶ trong ngoÆc ®¬n ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau:
- Yªu cÇu hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
4, Cñng cè, dÆn dß:1’
- LuyÖn viÕt thªm ë nhµ.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- Hs chó ý nghe gv ®äc ®o¹n viÕt.
- Hs ®äc l¹i ®o¹n viÕt.
- Hs luyÖn viÕt c¸c tõ dÔ viÕt sai, viÕt lÉn.
- Hs nghe ®äc, viÕt bµi.
- Hs tù söa lçi trong bµi.
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi.
- Hs lµm bµi.
- Mét vµi hs lµm bµi vµo phiÕu.
C¸c tõ cÇn ®iÒn: lo¹i, lÔ, næi.
- Hs nªu yªu cÇu.
- Hs lµm bµi vµo vë, vµi hs lµm bµi vµo phiÕu.
- Hs ®äc l¹i ®o¹n v¨n ®· hoµn chØnh.
TIẾT 4: LUỆN TỪ VÀ CÂU: CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I, Môc tiªu:
- N¾m ®­îc cÊu t¹o c¬ b¶n cña c©u kÓ Ai lµm g×?
- NhËn ra hai bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷ cña c©u kÓ Ai lµm g×? tõ ®ã biÕt vËn dông kiÓu c©u kÓ Ai lµm g×? vµo bµi viÕt.
II, §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô viÕt bµi tËp 1 – nhËn xÐt.
- PhiÕu bµi tËp 1.
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, KiÓm tra bµi cò:5’
- ThÕ nµo lµ c©u kÓ? Cho vÝ dô.
- NhËn xÐt.
2, D¹y häc bµi míi:15’
a, PhÇn nhËn xÐt.
- T×m trong ®o¹n v¨n c¸c tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng, chØ ng­êi hoÆc vËt ho¹t ®éng.
- Hs nªu.
- Hs ®äc ®o¹n v¨n sgk.
- Hs x¸c ®Þnh sè l­îng c©u trong ®o¹n v¨n.
- Hs t×m tõ chØ ho¹t ®éng vµ tõ chØ ng­êi, vËt ho¹t ®éng.
C©u
Tõ chØ ho¹t ®éng
Tõ chØ ng­êi hoÆc vËt ho¹t ®éng.
1.C¸c cô giµ nhÆt cá, ®èt l¸.
nhÆt cá, ®èt l¸
C¸c cô giµ
2,MÊy chó bÐ b¾c bÕp thæi c¬m.
b¾c bÕp thæi c¬m
MÊy chó bÐ
3.C¸c bµ mÑ tra ng«.
tra ng«.
C¸c bµ mÑ
4.C¸c em bÐ ngñ kh× trªn l­ng mÑ.
ngñ kh× trªn l­ng
C¸c em bÐ
5.Lò chã sña om c¶ rõng.
sña om c¶ rõng
Lò chã
- §Æt c©u hái:
+ Cho tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng.
+ Cho tõ ng÷ chØ ng­êi hoÆc vËt ho¹t ®éng.
*, Ghi nhí: sgk.
- Gv viÕt s¬ ®å c©u kÓ Ai lµm g×?
3/ LuyÖn tËp:15’
*Bµi 1: T×m nh÷ng c©u kÓ ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n.
- NhËn xÐt.
*Bµi 2: T×m chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ trong mçi c©u võa t×m ®­îc.
- Tæ chøc cho hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, chèt l¹i lêi gi¶i.
*Bµi 3: ViÕt ®o¹n v¨n kÓ vÒ c¸c c«ng viÖc trong mét buæi s¸ng cña em. Cho biÕt nh÷ng c©u nµo trong ®o¹n v¨n lµ c©u kÓ Ai lµm g×?
- NhËn xÐt.
4, Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- Hs ®Æt c©u hái theo yªu cÇu.
- Hs nèi tiÕp nªu c©u hái cña m×nh.
- Hs ®äc ghi nhí sgk.
- Hs quan s¸t s¬ ®å c©u kÓ Ai lµm g×?
- Hs nªu yªu cÇu.
- Hs ®äc ®o¹n v¨n, x¸c ®Þnh c©u kÓ Ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n.
- Hs x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ trong mçi c©u t×m ®­îc ë bµi 1.
+ Cha/lµm cho t«i chiÕc chæi cä ®Ó quÐt....
+ MÑ/®ùng h¹t gièng ®Çy mãm l¸ cä.....
+ ChÞ t«i/®an nãn l¸ cä, ®an c¶ mµnh cä....
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi.
- Hs viÕt ®o¹n v¨n.
- Hs nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n võa viÕt.
	Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
TIẾT 1: TẬP ĐỌC: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG
I, Môc tiªu:
1, §äc l­u lo¸t, tr¬n tru toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ linh ho¹t. §äc ph©n biÖt lêi ng­êi dÉn truyÖn víi lêi c¸c nh©n vËt: Chó hÒ, nµng c«ng chóa nhá.
2, HiÓu nghÜa c¸ tõ ng÷ trong bµi.
HiÓu néi dung bµi: TrÎ em r¸t ngé nghÜnh ®¸ng yªu. C¸c em nghÜ vÒ ®å ch¬i nh­ c¸c ®å vËt thËt trong ®êi sèng. C¸c em nh×n thÕ giíi xung quanh, gi¶i thÝch vÒ thÕ giíi xung quanh rÊt kh¸c ng­êi lín.
II, §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ truyÖn trong sgk.
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, KiÓm tra bµi cò:5’
- §äc nèi tiÕp truyÖn RÊt nhiÒu mÆt tr¨ng.
- Néi dung bµi.
2, D¹y häc bµi míi:33’
a, Giíi thiÖu bµi:
- Hs ®äc truyÖn.
b, H­íng dÉn LuyÖn ®äc:
- Chia ®o¹n: 3 ®o¹n.
- Gv ®äc mÉu toµn bµi 
- Tæ chøc cho hs ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
- Gv söa ph¸t ©m, ng¾t giäng cho hs, gióp hs hiÓu nghÜa mét sè tõ khã.
.b, T×m hiÓu bµi:
- Nhµ vua lo l¾ng vÒ ®iÒu g×?
- Nhµ vua cho vêi c¸c vÞ ®¹i thÇn vµ c¸c nhµ khoa häc ®Õn ®Ó lµm g×?
- V× sao mét lÇn n÷a c¸c vÞ ®¹i thÇn vµ c¸c nhµ khoa häc l¹i kh«ng gióp ®­îc vua?
- Chó hÒ ®Æt c©u hái víi c«ng chóa vÒ hai mÆt tr¨ng ®Ó lµm g×?
- C«ng chóa tr¶ lêi thÕ nµo?
- C¸ch gi¶i thÝch ®ã cña c«ng chóa nãi lªn ®iÒu g×?
c, H­íng dÉn däc diÔn c¶m:
- Gv gióp hs nhËn ra giäng ®äc phï hîp.
- Tæ chøc cho hs luyÖn ®äc diÔn c¶m.
- Tæ chøc cho hs thi ®äc diÔn c¶m.
3, Cñng cè, dÆn dß:2’
- Néi dung bµi.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- Hs chia ®o¹n.
- Hs chó ý nghe gv ®äc mÉu.
- Hs ®äc nèi tiÕp ®o¹n tr­íc líp.
- Hs ®äc trong nhãm 3.
- 1-2 hs ®äc bµi.
- Hs ®äc ®o¹n 1.
- Nhµ vua lo l¾ng ®ªm ®ã mÆt tr¨ng s¸ng trªn bÇu trêi, c«ng chóa biÕt mÆt tr¨ng ®eo trªn cæ c« lµ gi¶, c« sÏ èm trë l¹i.
- §Ó nghÜ c¸ch gióp vua lµm cho c«ng chóa kh«ng thÓ nh×n thÊy mÆt tr¨ng.
- V× mÆt tr¨ng ë rÊt xa, to¶ s¸ng rÊt réng...
- Chó hÒ muèn dß hái c«ng chóa nghÜ thÕ nµo khi thÊy mét mÆt tr¨ng ®ang to¶ s¸ng trªn bÇu trêi vµ mét mÆt tr¨ng ®ang ®eo trªn cæ c«.
- Khi ta mÊt mét chiÕc r¨ng, chiÕc m[pis sÏ mäc ngay vµo chç Êy. Khi ta c¾t nh÷ng b«ng hoa trong v­ên, nh÷ng b«ng hoa míi sÏ mäc lªn,...MÆt tr¨ng còng vËy....
- Nãi lªn c¸i nh×n cña trÎ em vÒ thÕ giíi xung quanh th­êng rÊt kh¸c víi ng­êi lín.
- Hs luyÖn ®äc diÔn c¶m.
- Hs tham gia thi ®äc diÔn c¶m.
TIẾT 2: TOÁN DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2.
I, Môc tiªu: Gióp häc sinh: 
- BiÕt dÊu hiÖu chia hÕt cho 2 vµ kh«ng chia hÕt cho 2.
- NhËn biÕt sè ch½n vµ sè lÎ.
- VËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan ®Õn chia hÕt cho 2 vµ kh«ng chia hÕt cho 2.
II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, KiÓm tra bµi cò:5’
- Ch÷a bµi luyÖn tËp thªm (nÕu cã)
2, D¹y häc bµi míi:12’
a/DÊu hiÖu chia hÕt cho 2:
a, Tù ph¸t hiÖn dÊu hiÖu chia hÕt cho 2.
b, Tæ chøc cho hs th¶o luËn ph¸t hiÖn dÊu 
- Hs ®­a ra mét vµi vÝ dô vÒ sè chia hÐt cho 2 vµ sè kh«ng chia hÕt cho 2. ( dùa vµo b¶ng chia)
- Hs th¶o luËn nhãm 4 ®iÒn vµo b¶ng.
Sè chia hÕt cho 2
hiÖu chia hÕt cho 2.
b/, Giíi thiÖu sè ch½n sè lÎ:
- C¸c sè chia hÕt cho 2 gäi lµ sè ch½n.
- C¸c sè kh«ng chia hÕt cho 2 gäi lµ sè lÎ.
3, LuyÖn tËp:21’
*Bµi 1: 
- Tæ chøc cho hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
*Bµi 2:
- Yªu cÇu hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
*Bµi 3:
- NhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
*Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
- Tæ chøc cho hs lµm bµi.
- NhËn xÐt.
3, Cñng cè, dÆn dß:2’
- Ghi nhí dÊu hiÖu chia hÕt cho 2.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
Sè kh«ng chia hÕt cho 2
2 : 2 = 1
4 : 2 = 2
............
3 : 2 = 1 d­ 1
- DÊu hiÖu chia hÕt cho 2.
- Hs lÊy vÝ dô sè ch½n sè lÎ.
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi.
- Hs lµm bµi:
+ Sè chi

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4 tron bo ca nam.doc
Giáo án liên quan