Kế hoạch bài dạy lớp 4 - Trường Tiểu học Ealm - Tuần 19

 I. MỤC TIÊU:

 - Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tài năng, sức khỏe của bốn cậu bé.

 - Hiểu nội dung : Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây. Trả lời CH sgk

 - Luyện đọc thêm Hs yếu

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sgk, tranh minh họa bài học,KHBD

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc27 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 891 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch bài dạy lớp 4 - Trường Tiểu học Ealm - Tuần 19, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø chính xaùc.
-Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau.
-2HS nhắc lại đề bài
-Laéng nghe.
-Hs nghe keát hôïp nhìn tranh minh hoaï, ñoïc phaàn lôøi döôùi moãi tranh trong SGK.
-Tìm lôøi thuyeát minh cho moãi tranh.
-Neâu lôøi thuyeát minh.
-Nhaän xeùt lôøi thuyeát minh cuûa baïn.
-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2, 3.
-Keå trong nhoùm vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän.
-Hs thi keå.
-Laéng nghe baïn keå vaø ñaët caâu hoûi cho baïn.
-HD caû lôùp
-Chuù yù HS yeáu
-Hướng daãn HS yeáu kể
________________________________________
Tiết 2 Môn: Taäp ñoïc
Baøi: CHUYEÄN COÅ TÍCH VEÀ LOAØI NGÖÔØI
I. MUÏC TIÊU: 
-Biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn thơ.
-Hieåu yù nghóa: Moïi vaät treân traùi ñaát ñöôïc sinh ra vì con ngöôøi, vì treû em, do vậy cần daønh cho treû em moïi ñieàu toát ñeïp nhaát. (trả lời được các CH trong SGK ; thuộc ít nhất 3 khổ thơ)
 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: 
- Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong SGK.
- Söu taàm nhöõng böùc aûnh khaùc veà sinh hoaït vui chôi, hoïc taäp cuûa treû em.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
Hoaït Ñoäng Cuûa GV
Hoaït Ñoäng Cuûa HS
H t ÑB
A.Kiểm tra baøi cuõ: 
- Yeâu caàu HS ñoïc bài Bốn anh tài vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK. 
Nhận xét-ghi điểm.
B.Dạy baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi-ghi bảng
2p. Höôùng daãn HS luyeän ñoïc
- GV nghe vaø nhaän xeùt vaø söûa loãi luyeän ñoïc cho HS. 
- Ñoïc dieãn caûm caû baøi. 
3. Tìm hieåu baøi
-Trong caâu truyeän coå tích naøy, ai laø ngöôøi sinh ra ñaàu tieân?
-Sau khi treû sinh ra, vì sao caàn coù ngay maët trôøi ?
-Sau khi treû sinh ra, vì sao caàn coù ngay ngöôøi meï?
-Boá giuùp treû nhöõng gì? 
-Thaày giaùo giuùp treû nhöõng gì?
- Yeâu caàu HS trao ñoåi tìm yù nghóa cuûa truyeän. 
* Baøi thô traøn ñaày tình yeâu meán con ngöôøi, vôùi treû em. Taùc giaû baøi thô cho raèng : moïi thöù treân ñôøi naøy coù laø vì treû em. Treû em phaûi ñöôïc yeâu thöông, chaêm soùc, daïy doã. Taát caû nhöõng gì toát ñeïp nhaát ñeàu ñöôïc daønh cho treû em. 
4.Ñoïc dieãn caûm 
 + Hoïc thuoäc loøng baøi thô
- GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. Chuù yù höôùng daãn HS ngaét gioïng , nhaán gioïng ñuùng. 
C.Cuûng coá ,daën doø
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Veà nhaø hoïc thuoäc loøng baøi thô. 
- Chuaån bò : Boán anh em ( tt ). 
-2HS đọc và trả lời câu hỏi
-2HS nhắc lại đề bài
- Xem tranh minh hoaï chuû ñieåm 
- Xem tranh minh hoaï 
- HS khaù gioûi ñoïc toaøn baøi .
- 5 HS noái tieáp nhau ñoïc trôn töøng khoå thô. 
- 1,2 HS ñoïc caû baøi . 
- HS ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi töø môùi. 
+ HS ñoïc thaàm 2 ñoaïn ñaàu – thaûo luaän nhoùm ñoâi traû lôøi caâu hoûi 1,2 
- Treû con sinh ra ñaàu tieân, caûnh vaät troáng vaéng, tròu traàn, khoâng daùng caây, ngoïn coû
- Coù maët trôøi cho treû em nhìn roõ. 
-Coù meï ñeå beá boàng chaêm soùc. 
-Coù boá ñeå baûo cho bieát ngoan, bieát nghó. 
-Coù chöõ, coù gheá, baøn lôùp, tröôøng, coù thaày giaùo ñeå daïy treû hoïc haønh. 
+ HS trao ñoåi – Ñaïi dieän nhoùm nhaän xeùt, traû lôøi caâu hoûi. 
- 1 HS ñoïc caû baøi thô. 
- Taùc giaû giaûi thích moïi vaät, moïi ngöôøi sinh ra laø vì treû em, ñeå yeâu meán, giuùp ñôõ treû em.
+ Baøi thô ca ngôïi con ngöôøi. 
+ Chuyeän loaøi ngöôøi laø quan troïng nhaát. 
+ Treû em ñöôïc öu tieân. 
+ Moïi thöù sinh ra vì treû em.
- HS luyeän ñoïc dieãn caûm. 
- HS thi hoïc thuoäc loøng töøng khoå vaø caû baøi.
 -Chuù yù HS yeáu
-HS yeáu
-HD caû lôùp
-Chuù yù HS yeáu
Tiết 3: Môn : Ñòa lyù
Bài : THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
I.MUÏC TIÊU: 
-Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hải Phòng : 
+Vị trí : ven biển, bên bờ sông cấm.
+Thành phố cảng, trung tâm công nghiệp đóng tàu, trung tâm du lịch,
-Chỉ được Hải Phòng trên bản đồ (lược đồ).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
- Baûn ñoà thieân nhieân, haønh chính Vieät Nam.
- Baûn ñoà ñaát troàng Vieät Nam. Tranh aûnh thieân nhieân veà ñoàng baèng Nam Boä.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
Hoaït Ñoäng Cuûa GV
Hoaït Ñoäng Cuûa HS
H t ÑB
A.Kiểm tra bài cũ
B.Dạy baøi môùi: 
1. Giôùi thieäu bài-ghi bảng 
2.Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng nhóm
-GV yeâu caàu HS dựa vào SGK, các bản đồ hành chính và giao thông Việt Nam, tranh ảnh thảo luận theo gợi ý :
+Thành phố Hải Phòng nằm ở đâu ?
+Hải Phòng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để trở thành một cảng biển ?
+Mô tả về hoạt động của Hải phòng.
-GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
3.Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng cả lớp
-Dựa vào SGK, trả lời các câu hỏi
-GV bổ sung.
4.Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhóm
-Dựa vào SGK, tranh, ảnh, vốn hiểu biết của bản thân, thảo luận theo gợi ý : Hải phòng có những điều kiện nào để phát triển ngành du lịch ?
-GV bổ sung
 C.Củng cố- Daën doø: 
-Chuaån bò baøi: Ñoàng baèng Nam Boä
-2HS nhắc lại đề bài
-Theo doõi treân bản ñoà
và thảo luận theo nhóm
-Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp.
-HS trả lời câu hỏi SGK
-Caùc nhoùm trao ñoåi theo gôïi yù cuûa SGK
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp.
-HD caû lôùp
-Gôïi yùù HS yeáu
-Chú ý HS yếu
-Chú ý HS yếu
______________________________________
Tiết 4 Môn : Toaùn
Baøi: HÌNH BÌNH HAØNH
I - MUÏC TIEÂU : 
-Nhaän bieát được hình bình haønh và moät soá ñaëc ñieåm cuûa nó. Laøm BT 1,2.
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
GV: baûng phuï coù veõ saün moät soá hình: hình vuoâng, hình chöõ nhaät, hình bình haønh, töù giaùc.
HS: chuaån bò giaáy maøu coù keû oâ vuoâng 1 cm x 1 cm.
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
Hoaït Ñoäng Cuûa GV
Hoaït Ñoäng Cuûa HS
H t ÑB
A.Kiểm tra baøi cuõ: 
-GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø.
-GV nhaän xeùt-ghi điểm
B.Dạy baøi môùi: 
1.Giôùi thieäu bài-ghi bảng 
2. Giôùi thieäu khaùi nieäm hình bình haønh
-GV ñöa baûng phuï & giôùi thieäu hình bình haønh coù treân baûng phuï
-Yeâu caàu HS quan saùt, nhaän xeùt hình daïng cuûa hình veõ treân baûng phuï? (coù phaûi laø töù giaùc, hình chöõ nhaät hay hình vuoâng khoâng?)
-Hình bình haønh coù caùc ñaëc ñieåm gì?
-GV giôùi thieäu teân goïi cuûa hình veõ laø hình bình haønh.
-Yeâu caàu HS töï moâ taû khaùi nieäm hình bình haønh?
-Yeâu caàu HS neâu moät soá ví duï veà caùc ñoà vaät trong thöïc teá coù hình daïng laø hình bình haønh & nhaän daïng theâm moät soá hình veõ treân baûng phuï.
3.Thöïc haønh
Baøi taäp 1: Nhaän bieát hình bình haønh
GV yeâu caàu HS töï ghi teân hình 
Baøi taäp 2:
GV goïi moät soá HS ñoïc keát quaû baøi.
C. Cuûng coá - Daën doø: 
-Chuaån bò baøi: Dieän tích hình bình haønh.
-Laøm baøi trong SGK
-2HS lên bảng làm bài
-2HS nhắc lại đề bài
-HS quan saùt hình.
HS neâu.
-Caïnh AB song song vôùi caïnh ñoái dieän CD
-Caïnh AD song song vôùi caïnh ñoái dieän BC
-Caïnh AB = CD, AD = BC
-Vaøi HS nhaéc laïi.
-HS laøm baøi
-HS laøm baøi
-HS söûa
-HD caû lôùp
-Chuù yù HS yeáu
-HS yeáu
Tiết 5 Moân: Mó Thuaät
Baøi: THÖÔØNG THÖÙC MÓ THUAÄT: XEM TRANH DAÂN GIAN VN
I. MUÏC TIEÂU :
-Hiểu vài nét về nguồn gốc và giaù trò ngheä thuaät cuûa tranh daân gian VN thông qua nội dung và hình thức.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : SGK , SGV ; 1 soá tranh daân gian , chuû yeáu laø tranh Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng . Hoïc sinh :SGK , Tranh daân gian 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
Hoaït Ñoäng Cuûa GV
Hoaït Ñoäng HS
H t ÑB
A. Kieåm tra baøi cuõ :
B. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi –ghi bảng
2. Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu sô löôïc veà tranh daân gian 
-Giôùi thieäu hai doøng tranh daân gian :Ñoâng Hoà(Baéc Ninh) vaø Haøng Troáng (Haø Noäi).
+Tranh Ñoâng Hoà: chaát lieäu giaáy ñieäp in treân baûn khaéc goã, duøng maøu thieân nhieân.
+Tranh Haøng Troáng: chæ in neùt vieàn treân baûn goã roài veõ maøu, maøu ôû ñaây laø phaåm nhuoäm
-Ñeà tài tranh phong phuù: lao ñoäng saûn xuaát; leã hoäi; pheâ phaùn caùi xaáu; ca ngôïi caùc vò anh huøng; theå hieän öôùc mô..
-Tranh daân gian coù giaù trò ngheä thuaät cao.
-Cho hs xem moät soá tranh daân gian.
-Yeâu caàu hs neâu teân caùc tranh maø hs bieát.
-Ngoaøi ra em coøn bieát doùng tranh daân gian naøo nöõa?
-Yeâu caàu hs xem tranh vaø neâu teân, xuaát xuaát, hình veõ, maøu saéc.
*Tranh daân gian thöôøng theå hieän: nhöõng öôùc mô cuoäc soáng, haïnh phuùc, ñoâng con, nhieàu chaùu..
+Boá cuïc chaët cheõ, coù hình aûnh chính, phuï laøm roõ noäi dung.
+Maøu saéc töôi vui.
3. Hoaït ñoäng 2:Xem tranh lí ngö voïng nguyeät (haøng troáng)vaø caø Cheùp (Ñoâng Hoà) 
-Yeâu caàu hs quan saùt tranh trang 45 SGK vaø gôïi yù:
+Tranh Lí ngö voïng nguyeät coù nhöõng hình aûnh naøo?
+Tranh Caù cheùp coù nhöõng hình aûnh naøo?
+HÌnh aûnh naøo laø chính trong hai böùc tranh treân?
+Hình aûnh phuï trong hai böùc tranh treân ñöôïc theå hieän ôû ñaâu?
*Gioáng nhau:Hình caù cheùp thaân uoán löôïn, bôi uyeån chuyeån, soáng ñoäng.
*Khaùc nhau:
+Caù cheùp ôû tranh Haøng Troáng nheï nhaøng, neùt khaéc thanh maûnh, trau chuoát; maøu chuû ñaïo laø maøu xanh eâm dòu.
+Caù cheùp ôû tranh Ñoâng Hoà maäp maïp, neùt döùt khoaùt, khoeû khoaén, maøu chuû ñaïo laø maøu naâu ñoû, aám aùp.
-Ñaây laø hai böùc tranh ñeïp cuûa laøng tranh daân gian Vieät Nam.
4. Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt, ñaùnh gía 
-Nhaän xeùt, tuyeân döông hs coù nhieàu yù kieán ñoùng goùp.
-Cho hs xem tranh neáu coøn thôøi gian
C. Daën doø:-Quan saùt chuaån bò cho baøi 20.
-2HS nhắc lại đề bài
-HS lắng nghe
-HS xem moät soá tranh daân gian.
-Laøng Sình (Hueá), Kim Hoaøng(Haø Taây)
-Quan saùt.
+Caù Cheùp, ñaøn caù con, rong reâu.
+Caù Cheùp, ñaøn caù con, boâng hoa sen.
+Caù Cheùp.
+ÔÛ xung quanh hình aûnh chính.
-Chuù yù HS yeáu
-HS yeáu
-Chuù yù HS yeáu
 Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2012.
Tiết 1 Môn :Toaùn
Baøi: DIEÄN TÍCH HÌNH BÌNH HAØNH
I - MUÏC TIEÂU: Biết cách tính diện tích hình bình hành. Laøm Bt 1,3a.
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
GV: baûng phuï & caùc maûnh bìa coù daïng nhö hình trong SGK.
 HS: chuaån bò giaáy keû oâ vuoâng, thöôùc keû, eâ ke & keùo caét.
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
Hoaït Ñoäng Cuûa GV
Hoaït Ñoäng Cuûa HS
H t ÑB
A.Kiểm tra baøi 

File đính kèm:

  • docT19sua.doc