Giáo trình Chương 1: Este – Lipit (tiết 3)

1) Gọi tên

Tên este = tên gốc hiđrocacbon + tên gốc axit (đuôi at)

2) Tính chất

Các este thường là các chất lỏng dễ bay hơi, ít tan trong nước, có mùi thơm đặc trưng.

*-*Phản ứng thủy phân:

-Môi trường axit:

 

doc24 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo trình Chương 1: Este – Lipit (tiết 3), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
zô 	B- glucozô, fructozô, tinh boät
C- glucozô, fructozô, xenlulozô 	D- glucozô, fructozô, mantozô
20) Daõy goàm caùc dd ñeàu taùc duïng vôùi Cu(OH)2 laø:
glucozô, glixerin, andehyt fomic, natri axetat 
glucozô, glixerin, mantozô, röôïu etylic
glucozô, glixerin, mantozô, axit axetic
glucozô, glixerin, mantozô, natri axetat 
21) Coù theå duøng Cu(OH)2 ñeå phaân bieät ñöôïc caùc chaát trong nhoùm
A- C3H5(OH)3 ; C2H4(OH)2 	B- CH3COOH ; C2H3COOH
C- C3H5(OH)3 ; C12H22O11 (saccarozô) 	 	D- C3H7OH ; CH3CHO	
Thuyû phaân 324 gam tinh boät vôùi hieäu suaát cuûa pöù laø 75%, khoái löôïng glucozô thu ñöôïc laø:
A- 250 gam 	B- 300 gam 	C- 360 gam 	D- 270 gam
Saccarozô vaø glucozô ñeàu coù:
A- pöù vôùi Ag2O/NH3 ñun noùng 	B- pöù vôùi dd NaCl
C- pöù vôùi dd Cu(OH)2 ôû to thöôøng taïo dd xanh lam 	D- pöù thuyû phaân trong mt axit
Nöôùc eùp quaû chuoái chín coù theå cho pöù traùng göông laø do:
A- coù chöùa moät löôïng nhoû andehyt 	B- coù chöùa ñöôøng saccarozô
C- coù chöùa ñöôøng glucozô 	D- coù chöùa moät löôïng nhoû andehyt fomic
Chæ ra ñieàu sai khi noùi veà glucozô:
glucozô coù nhieàu trong quaû chín ñaëc bieät laø nho 	
glucozô tham gia pöù traùng göông gioáng andehyt
glucozô theå hieän tính chaát cuûa poliancol 
glucozô coù theå thuyû phaân ñöôïc
Cho sô ñoà bieán hoaù sau:
Quang hôïp
Leân men
Thuyû phaân
X 	Y	Z + V 
X, Y, Z, V laøn löôït laø:
A- glucozô, tinh boät, röôïu etylic, khí CO2 	B- tinh boät, saccarozô, axit axetic, khí CO2
C- tinh boät, glucozô, röôïu etylic , khí CO2 	D- tinh boät, glucozô, axit axetic, khí CO2
Gluxit naøo sau ñaây khoâng khöû ñöôïc Cu(OH)2 trong mt bazô:
A- fructozô 	B- saccarozô 	C- mantozô 	D- glucozô
Ñun noùng dd chöùa 27 gam glucozô vôùi baïc oxit trong dd amoniac, giaû söû hieäu saáut pöù laø 75% thaáy baïc kim loaïi taùch ra. Khoái löôïng baïc kim loaïi taùch ra laø:
A- 24.3 gam 	B- 32.4 gam 	C- 16.2 gam 	D- 21.6 gam
Cho glucozô leân men thaønh röôïu etylic, toaøn boä khí sinh ra trong quaù trình naøy ñöôïc haáp thuï vaøo dd nöôùc voâi trong dö taïo ra 50 gam keát tuûa, bieát hieäu suaát quaù trình leân men ñaït 80%. Vaäy khoái löôïng glucozô caàn duøng laø:
A- 33.7 gam 	B- 56.25 gam 	C- 20 gam 	D- 42.5 gam
Cho 3 chaát: glucozô, axit axetic, glixerin. Ñeå phaân bieät 3 chaát treân chæ caàn duøng 2 hoaù chaát laø:
A- quyø tím, Na 	B- dd Na2CO3, Na
C- dd NaHCO3, dd AgNO3 	D- Ag2O/NH3, quyø tím
Tô ñöôïc saûn xuaát töø xenlulozô laø:
A- tô taèm 	B- tô nilon-6,6 	C- tô capron 	D- tô visco
Cho caùc chaát:X glucozô; Y saccarozô; Z tinh boät; T glixerin; H xenlulozô. Nhöõng chaát bò thuyû phaân laø:
A- X, Z, H 	B- X, T, Y 	C- Y, T, H 	D- Y, Z, H
Töø glucozô ñieàu cheá cao su buna theo sô ñoà sau:
Glucozô ® röôïu etylic ® butadien-1,3 ® cao su buna
	Hieäu suaát quaù trình ñieàu cheá laø 75%, muoán thu ñöôïc 32.4 kg cao su thì khoái löôïng glucozô caàn duøng laø:
	A- 144 kg 	B- 108 kg 	C- 81 kg 	D- 96 kg
 34) Cho chuoãi phaûn öùng sau: 
 3
2
1
khí cacbonic	 tinh boät 	 glucozô 	röôïu etylic
Haõy choïn caâu ñuùng:
phaûn öùng (1) laø phaûn öùng quang hôïp, phaûn öùng (2) laø phaûn öùng leân men, phaûn öùng (3) laø phaûn öùng thuyû phaân
phaûn öùng (1) laø phaûn öùng quang hôïp, phaûn öùng (2) laø phaûn öùng thuyû phaân, phaûn öùng (3) laø phaûn öùng leân men
phaûn öùng (1) laø phaûn öùng thuyû phaân, phaûn öùng (2) laø phaûn öùng quang hôïp, phaûn öùng (3) laø phaûn öùng leân men
phaûn öùng (1) laø phaûn öùng leân men, phaûn öùng (2) laø phaûn öùng quang hôïp, phaûn öùng (3) laø phaûn öùng leân men	
 35) Tô visco thuoäc loaïi:
	A- tô thieân nhieân coù nguoàn goác thöïc vaät 	B- tô toång hôïp
	C- tô thieân nhieân coù nguoàn goác ñoäng vaät 	D- tô nhaân taïo
36) Dựa vào tính chất nào sau đây, ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n.
 A. Tinh bột và xen lulozơ khi bị đốt cháy đều cho tỉ lệ mol 
 B. Tinh bột và xen lulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.
 C. Tinh bột và xen lulozơ đều không tan trong nước.
 D. Thuỷ phân tinh bột và xen lulozơ đến tận cùng trong môi trường axit đều thu được glucozơ C6H12O6.
37) Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 400 thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.
A. 3194,4 ml C. 2875,0 ml
B. 2785,0 ml D. 2300,0 ml
38) Cho 8,55 gam cacbohidrat A tác dụng với dung dịch HCl, rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 hình thành 10,8 gam Ag kết tủa. A có thể là chất nào trong các chất sau:
A. Glucozơ C. Saccarozơ	B. Fructozơ D. Xenlulozơ
39) Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?
A. Dung dịch AgNO3 trong NH3	B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
C. Dung dịch nước brom	D. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc
40) Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn 96o là 0,807g/mL 
 A. 4,7 lít	 B. 4,5 lít
 C. 4,3 lít	 D. 4,1 lít
CHÖÔNG 3 : AMIN- AMINOAXIT- PROTEIN
	 &
KIẾN THỨC CƠ BẢN : 
AMIN
I/ CẤU TRÚC- DANH PHÁP- ĐỒNG PHÂN:
 §Amin: khi thay thế nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta được hợp chất amin
 § Bậc amin = số gốc hidrocacbon liên kết với N 
 —Amin ñôn chöùc baäc 1 : R-NH2
 — Amin ñôn chöùc baäc 2 : R – NH – R1
 — Amin ñôn chöùc baäc 3 : R – N – R1
 R2
 § Amin béo: nguyên tử N liên kết với gốc hidrocacbon mạch hở
 § Amin thơm : Nguyên tử N liên kết trực tiếp với vòng thơm
 1/ Công thức chung- đặc điểm cấu tạo:
 -Coâng thöùc toång quaùt cuûa amin : CxHyNt vôùi y 2x + 2 +t
 Vôùi : x,y,t > 0; nguyeân ;neáu y leû t leû vaø ngöôïc laïi.
 - Coâng thöùc toång quaùt cuûa amin ñôn chöùc : CxHyN
 —Coâng thöùc cuûa amin no, ñôn chöùc, maïch hôû : CnH2n+3N (n 1)
 — Amin đơn chức thơm, nhánh no, một vòng benzen : CnH2n – 5N (n 6)	
Tên gốc hidrocacbon + amin
 2/ Danh pháp : 
 Tên gốc –chức : 
 Tên thay thế : Tên gốc hidrocacbon – tên mạch cacbon- số chỉ vị trí - amin
 Ghi chú : * C6H5NH2 có tên thường là Anilin
 * Nhóm – NH2 còn gọi là nhóm thế amino
 II/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
 Metylamin,đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, độc ,tan nhiều trong nước. Các amin có phân tử khối cao hơn là chất lỏng hoặc chất rắn, nhiệt độ sôi tăng dần và độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối
 Anilin là chất lỏng, không màu rất độc, ít tan trong nước
II/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
 1/ Tính bazo:
 §Trong nước : các amin mạch hở ( metylamin, propylamin)tạo môi trường bazo yếu làm quì tím hóa xanh 
 CH3NH2 + H2O [CH3NH3]+ + OH- 	
 Anilin và các amin thơm khác phản ứng rất kém với nước nên không làm đổi màu quì tím
 Lực bazo : CH3- NH2 > NH3 > C6H5NH2	
 § Amin + axit tạo muối tan trong nước 
 CH3NH2 + HCl CH3NH3Cl ( metyl amoniclorua)
 C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl ( phenylamoniclorua)
 CH3NH2 + H- COOH H-COONH3-CH3 ( metylamonifomat)
2/ Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin: 
Anilin tạo kết tủa trắng với ddBr2
 NH2 NH2
 + 3Br2 ® Br Br + 3HBr
 Br
C6H5NH2 C6H2 Br 3NH2(2,4,6 tribromanilin)
 Phản ứng này dùng nhận biết Anilin
 KIẾN THỨC BỔ SUNG:
SO SAÙNH TÍNH BAZO CUÛA AMIN
- Tính bazô cuûa amin laø do ñoâi e töï do coøn laïi treân nguyeân töû nitô cuûa amin töông ñoâí linh ñoäng
Bieán thieân bazô phuï thuoäc vaøo goác R
 ­ R ñaåy electron tính bazo amin taêng
 ­R ruùt electron tính bazo amin giaûm
 C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH	
- Amin baäc 2 coù tính bazo maïnh hôn amin baäc 1 vaø hôn caû amin baäc 3
 Vd : (CH3)3N < CH3NH2 < (CH3)2NH
 Löu yù : ­ R ñaåy electron : goác hidrocacbon no CH3 - < CH3-CH2 - < (CH3)2CH - < (CH3)3C – 
 Vd : NH3 < CH3NH2 < C2H5-NH2
 ­ R ruùt electron : R coù chöùa lieân keát pi hay halogen 
 CH2=CH - < C6H5 - < HC C- < halogen<-NO2
 Vd: (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3
 C6H5 – NH – C(CH3)3 < C6H5- NH – CH3 < C6H5 – NH – CH2-CH3
NHẬN BIẾT- TÁCH AMIN: 
- Nhaän bieát amin : chæ thò quì tím, phenolphtalein, HNO2
- Nhaän bieát anilin : ddbrom do taïo keát tuûa traéng
- Taùch amin : RNH2 + HCl RNH3Cl
 Taùi taïo amin : RNH3Cl + NaOH RNH2 + NaCl + H2O
PHẢN ỨNG CHÁY CỦA AMIN: 
 CxHyNt + (x+y/4) O2 x CO2 + y/2 H2O + t/2 N2
 Số mol oxi cần : nO2 = nCO2 + ½ nH2O
PHĂN ỨNG VỚI DUNG DỊCH AXIT:
Amin baäc 1 ñôn chöùc : RNH2 + HCl RNH3Cl 
 Amin ña chöùc : R(NH2)n + HCl R(NH3Cl)n
 Döïa vaøo tæ leä mol : amin coù n chöùc 
 mHCl = mmuối - mamin
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Caâu 1 : Coù 4 hoùa chaát : metylamin (1), phenylamin (2), ñiphenylamin (3), ñimetylamin (4). Thöù töï taêng daàn löïc bazô laø :
 A. (4) < (1) < (2) < (3).	B. (2) < (3) < (1) < (4).	
 C. (2) < (3) < (1) < (4).	D. (3) < (2) < (1) < (4).
Caâu 2 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng :
	A. Khi thay H trong hiñrocacbon baèng nhoùm NH2 ta thu ñöôïc amin.
	B. Amino axit laø hôïp chaát höõu cô ña chöùc coù 2 nhoùm NH2 vaø COOH.
	C. Khi thay H trong phaân töû NH3 baèng goác hiñrocacbon ta thu ñöôïc amin.
 CH3 – N – CH2CH3
	CH3
	D. Khi thay H trong phaân töû H2O baèng goác hiñrocacbon ta thu ñöôïc ancol.
Caâu 3 : Hôïp chaát 	 coù teân ñuùng laø
	A. Trimetylmetanamin.	B. Ñimetyletanamin.	 C. N-Ñimetyletanamin. D. N,N-ñimetyletanamin.
Caâu 4 : Hôïp chaát CH3 – NH – CH2CH3	coù teân ñuùng laø
	A. ñimetylamin. B. etylmetylamin.	 C. N-etylmetanamin.	 D. ñimetylmetanamin.
Caâu 5 : Coù theå nhaän bieát loï ñöïng dung dòch CH3NH2 baèng caùch
	A. Ngöûi muøi.	B. Theâm vaøi gioït H2SO4.	C. Quì tím.	D. Theâm vaøi gioït NaOH.
Caâu 6 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C3H9N coù soá ñoàng phaân amin laø 
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Caâu 7 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C4H11N coù soá ñoàng phaân amin baäc 2 laø 
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Caâu 8 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C5H13N coù soá ñoàng phaân amin baäc 3 laø 
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Caâu 9 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C7H9N coù soá ñoàng phaân amin chöùa voøng benzen laø 
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Caâu 11 : Chaát naøo co

File đính kèm:

  • docTRON BO CAU HOI HOC KI I HOT.doc
Giáo án liên quan