Giáo án tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 34

I.MụC TIÊU

1 :Đọc :

? HS đọc đúng, nhanh được cả bài “ Anh hùng biển cả ”.

? Luyện đọc đúng các từ: thật nhanh, săn lùng, bờ biển, nhảy dù

? Ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy

2. Ôn các vần ân, uân

? Tìm được tiếng trong bài có vần ân, uân

? Tìm được tiếng ngoài bài có vần ân, uân

? Nói câu chứa tiếng có vần ân, uân

3. Hiểu :

? Hiểu được các từ ngữ trong bài

? Hiểu được nội dung bài: Cá heo là sinh vật thông minh, là bạn của con người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển

4. HS chủ động nói theo đề tài: Hỏi nhau về cá heo

II. Đồ DùNG DạY HọC

? Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk

? bộ chữ, bảng phụ,

III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC

 

doc17 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
 Bµi : 	VIÕT CH÷ Sè : 5, 6, 7, 8, 9
I. MôC TI£U
HS viÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c sè 5, 6, 7, 8, 9
ViÕt ®óng vµ ®Ñp c¸c vÇn o¨t, o¨c; c¸c tõ ng÷: nhän ho¾t, ngoÆc tay
ViÕt theo ch÷ th­êng, cì võa, ®óng cì ch÷ vµ ®Òu nÐt. 
II. §å DïNG D¹Y - HäC
B¶ng phô viÕt s½n mÉu c¸c ch÷ sè : 5, 6, 7, 8, 9
C¸c vÇn o¨t, o¨c ; c¸c tõ : nhän ho¾t, ngoÆc tay ë b¶ng phô
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Bµi cò
4 HS lªn b¶ng viÕt: ©n, u©n, th©n thiÕt, hu©n ch­¬ng
GV chÊm bµi ë nhµ cña mét sè HS. NhËn xÐt, cho ®iÓm
HS lªn b¶ng viÕt. C¸c b¹n kh¸c theo dâi
Bµi míi
Giíi thiÖu bµi
HD viÕt ch÷ sè 5
HD HS viÕt vÇn vµ tõ øng dông
HD HS viÕt bµi vµo vë
Trong tiÕt tËp viÕt h«m nay chóng ta sÏ tËp viÕt c¸c ch÷ sè 5, 6, 7, 8, 9 vµ c¸c vÇn o¨t, o¨c, nhän ho¾t, ngoÆc tay
GV giíi thiÖu ch÷ sè 5 vµ hái
Ch÷ sè 5 gåm nh÷ng nÐt nµo?
GV võa viÕt ch÷ sè 5 võa gi¶ng quy tr×nh viÕt 
Cho HS viÕt ch÷ sè 5 vµo b¶ng con, 
GV uèn n¾n söa sai cho HS
C¸c ch÷ sè 6, 7, 8, 9 tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn
GV treo b¶ng phô viÕt s½n c¸c tõ øng dông 
Ph©n tÝch tiÕng cã vÇn o¨t, o¨c, nhän ho¾t, ngoÆc tay
GV cho HS nh¾c l¹i c¸ch nèi nÐt gi÷a c¸c ch÷ c¸i trong mét ch÷
Cho HS viÕt b¶ng con
- Cho HS nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi viÕt 
Quan s¸t HS viÕt vµ uèn n¾n HS sai
GV thu vë chÊm bµi
HS quan s¸t ch÷ mÉu vµ nhËn xÐt
Chó ý l¾ng nghe ®Ó n¾m quy tr×nh viÕt ch÷ sè 5
3 – 5 HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt
HS viÕt vµo kh«ng trung ch÷ sè 5
HS viÕt vµo b¶ng con ch÷ sè 5
HS ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dông trªn b¶ng phô
C¶ líp ®ång thanh
HS luyÖn viÕt b¶ng con
HS viÕt bµi vµo vë
ViÕt ch÷ sè : 5, 6, 7, 8, 9
ViÕt vÇn vµ tõ øng dông
Cñng cè dÆn dß
Khen mét sè em viÕt ®Ñp vµ tiÕn bé
VÒ nhµ t×m tiÕng cã vÇn o¨t, o¨c vµ viÕt vµo vë
HD HS viÕt phÇn B ë nhµ
HS l¾ng nghe ®Ó vÒ nhµ viÕt bµi
 CHÝNH T¶: tiÕt 23
Bµi : 	ß ... ã ... O
I. MôC TI£U
HS nghe, viÕt ®óng vµ ®Ñp 13 dßng th¬ ®Çu cña bµi “ ß ... ã ... o ”
Tr×nh bµy ®óng c¸ch viÕt th¬ tù do
Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn ®óng vÇn o¨t hoÆc o¨c. §iÒn ng hoÆc ngh
RÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng cù li, tèc ®é, c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp 
II. §å DïNG D¹Y – HäC
GV: b¶ng phô chÐp s½n bµi : ß ... ã ... o
HS: vë, bé ch÷ HVTH
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC 
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Bµi cò
HS lªn b¶ng viÕt c©u: Chó c¸ heo ë BiÓn §en ®· lËp chiÕn c«ng g×?
ChÊm vë cña mét sè em ph¶i viÕt l¹i bµi cña tiÕt tr­íc
NhËn xÐt cho ®iÓm
HS lªn b¶ng viÕt , d­íi líp viÕt b¶ng con vµ theo dâi nhËn xÐt b¹n
Bµi míi
Giíi thiÖu bµi
HD HS viÕt chÝnh t¶
ViÕt bµi vµo vë
HD HS lµm bµi tËp chÝnh t¶
Giíi thiÖu bµi viÕt : “ ß ... ã ... o ”
GV treo b¶ng phô bµi: ß ... ã ... o
Cho HS ®äc thÇm bµi viÕt
Cho HS t×m tiÕng khã viÕt 
ViÕt b¶ng con ch÷ khã viÕt
GV kiÓm tra lçi, söa lçi
- GV ®äc cho HS viÕt bµi vµo vë chÝnh t¶
- Khi viÕt ta cÇn ngåi nh­ thÕ nµo?
GV h­íng dÉn HS c¸ch viÕt bµi: 
GV ®äc l¹i bµi cho HS so¸t lçi
GV thu vë chÊm, nhËn xÐt
- Cho 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 2
- GV treo b¶ng phô viÕt s½n bµi tËp
HS thi ®ua lµm nhanh bµi
- 1 HS nªu yªu cÇu bµi 3
- C¸ch lµm nh­ bµi 2
HS ®äc thÇm bµi vµ nªu c¸c ch÷ khã viÕt
HS ph©n tÝch vµ viÕt b¶ng
- HS viÕt bµi vµo vë
- HS ®æi vë söa bµi
- §iÒn o¨t hay o¨c
- HS lµm vµo vë bµi tËp
- §iÒn ng hay ngh
HS lµm bµi vµo vë bµi tËp
Cñng cè dÆn dß
- Khen mét sè em viÕt ®Ñp, Ýt lçi, cã tiÕn bé
DÆn HS nhí c¸c quy t¾c chÝnh t¶ võa viÕt
VÒ nhµ chÐp l¹i bµi viÕt
Ai viÕt sai nhiÒu lçi vÒ nhµ viÕt l¹i, chó ý söa lçi sai
HS l¾ng nghe c« dÆn dß
	Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2004
TËp ®äc: tiÕt 69, 70
 Bµi 	KH¤NG N£N PH¸ Tæ CHIM
I.MôC TI£U
1 :§äc :
HS ®äc ®óng, nhanh ®­îc c¶ bµi “ Kh«ng nªn ph¸ tæ chim”. 
LuyÖn ®äc ®óng c¸c tõ: cµnh c©y, chÝch choÌ, chim non, bay l­în
Ng¾t nghØ h¬i ®óng dÊu phÈy, dÊu chÊm
2. ¤n c¸c vÇn ich, uych
T×m ®­îc tiÕng cã vÇn ich trong bµi
T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ich, uych
3. HiÓu :
HiÓu ®­îc c¸c tõ ng÷ trong bµi
HiÓu ®­îc néi dung bµi: Chim gióp Ých cho con ng­êi. Kh«ng nªn ph¸ tæ chim, b¾t chim non
4. HS chñ ®éng nãi theo ®Ò tµi: B¹n ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ c¸c loµi chim
II. §å DïNG D¹Y HäC
Tranh minh ho¹ phÇn tËp ®äc vµ phÇn luyÖn nãi trong sgk
bé ch÷, b¶ng phô, 
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña HS
Bµi cò
HS ®äc bµi “ß ...ã ...o ” vµ tr¶ lêi c©u hái trong sgk
TiÕng gµ ®· lµm cho c¶nh vËt xung quanh ra sao?
HS lªn b¶ng viÕt : trøng cuèc, uèn c©u
GV nhËn xÐt cho ®iÓm
HS ®äc bµi , líp theo dâi kiÓm tra, nhËn xÐt b¹n
Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) H­íng dÉn HS luyÖn ®äc
HD HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng tõ
LuyÖn ®äc c©u
LuyÖn ®äc ®o¹n bµi
c) ¤n c¸c vÇn ich, uych
TiÕt 1
GV giíi thiÖu tranh vµ hái:Bøc tranh vÏ c¶nh g×?
 Sau ®ã giíi thiÖu bµi tËp ®äc h«m nay ta häc lµ bµi 
“ Kh«ng nªn ph¸ tæ chim ”
- GV ®äc mÉu lÇn 1
GV ghi c¸c tõ : cµnh c©y, chÝch choÌ, chim non, bay l­în lªn b¶ng vµ cho HS ®äc 
HS ph©n tÝch c¸c tiÕng khã : chÝch choÌ, bay l­în
Trong bµi nµy, nh÷ng tõ nµo em ch­a hiÓu?
GV kÕt hîp gi¶ng tõ: 
LuyÖn ®äc tõng c©u theo h×nh thøc nèi tiÕp
Mçi c©u 2 HS ®äc
3 HS ®äc mét ®o¹n
HS ®äc c¶ bµi
Cho HS thi ®äc gi÷a c¸c tæ víi nhau. Mçi tæ cö 3 
HS ®äc vµ 1 HS lµm gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm 
GV nhËn xÐt c«ng bè ®iÓm thi gi÷a c¸c tæ
T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ich
T×m tiÕng ngoµi bµi cã chøa vÇn ich, uych
Líp ®ång thanh c¸c tõ míi võa t×m ®­îc
NhËn xÐt tiÕt häc 
3 ®Õn 5 HS ®äc tõ khã
C¶ líp ®ång thanh
HS ghÐp ch÷ khã
HS gi¶i nghÜa c¸c tõ vµ nh¾c l¹i nghÜa c¸c tõ
HS luyÖn ®äc c©u
HS thi ®äc theo tæ
HS thi t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ich hoÆc uych
T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn ®äc
LuyÖn nãi: 
B¹n ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ c¸c loµi chim
TiÕt 2
HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau
Trªn cµnh c©y cã con g×?
ThÊy em b¾t chim non, chÞ khuyªn em thÕ nµo?
Nghe lêi chÞ, b¹n nhá ®· lµm g×?
Cho vµi em ®äc l¹i toµn bµi 
GV nhËn xÐt cho ®iÓm
 1 HS nªu yªu cÇu phÇn luyÖn nãi
GV chia HS thµnh c¸c nhãm , cho HS quan s¸t bøc tranh vµ kÓ víi nhau , em ®· lµm g× 
 ®Ó b¶o vÖ c¸c loµi vËt
C¶ líp nghe c¸c nhãm tr×nh bµy
Líp theo dâi nhËn xÐt
NhËn xÐt phÇn luyÖn nãi
HS tr¶ lêi c©u hái
HS luyÖn nãi 
Cñng cè dÆn dß
H«m nay häc bµi g×?
Cho HS ®äc l¹i toµn bµi 
V× sao chóng ta kh«ng nªn ph¸ tæ chim
ChuÈn bÞ bµi “ S¸ng nay.”
NhËn xÐt tiÕt häc, khen nh÷ng HS cã tiÕn bé
HS l¾ng nghe
KÓ chuyÖn: tiÕt 12
Bµi : 	Sù TÝCH D¦A HÊU
I. MôC TI£U
HS nhí ®­îc néi dung c©u chuyÖn, dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c©u hái cña GV kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n vµ c¶ c©u chuyÖn
BiÕt thÓ hiÖn giäng kÓ l«i cuèn ng­êi nghe
HiÓu ®­îc ý nghÜa c©u chuyÖn: ChÝnh hai bµn tay ch¨m chØ cÇn cï ®· mang l¹i h¹nh phóc cho vî chång An Tiªm. Hä ®· chiÕn th¾ng trë vÒ cïng víi gièng d­a quý
II. §å DïNG D¹Y- HäC
Tranh minh ho¹ c©u chuyÖn “ Sù tÝch d­a hÊu” vµ c©u hái gîi ý
Tranh vÏ qu¶ d­a hÊu
III. HO¹T §éNG D¹Y – HäC
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña HS
Bµi cò
Cho 4 HS nèi tiÕp nhau kÓ 4 ®o¹n cña c©u chuyÖn: hai tiÕng k× l¹
HS nèi tiÕp nhau kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn
-HS nªu ý nghÜa c©u chuyÖn
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm
HS l¾ng nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt b¹n
Bµi míi 
Giíi thiÖu bµi
GV kÓ chuyÖn
HS kÓ chuyÖn tõng ®o¹n 
HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn
T×m hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn
GV giíi thiÖu chuyÖn: Sù tÝch d­a hÊu
- GV kÓ chuyÖn lÇn 1: kÓ toµn bé c©u chuyÖn
- Chó ý : Giäng kÓ chËm r·i, nhÊn giäng c¸c chi tiÕt t¶ sù ghen ghÐt, næi giËn, ®µy, ®¶o hoang
- GV kÓ lÇn 2 kÕt hîp chØ tranh ®Ó HS nhí chi tiÕt c©u chuyÖn
- Cho HS tËp kÓ tõng ®o¹n theo tranh
Tranh 1: GV treo tranh vµ hái:
Trong b÷a tiÖc, An Tiªm nãi g×?
ChuyÖn g× x¶y ra khiÕn vî chång An Tiªm bÞ ®µy ra ®¶o hoang?
	HS kÓ l¹i bøc tranh 1
	Gäi HS nhËn xÐt
Tranh 2: tiÕn hµnh nh­ tranh 1
An Tiªm nãi g× víi vî?
Gia ®×nh An Tiªm lµm g× ë ®¶o?
	Thi kÓ l¹i tranh 2
Tranh 3:
Nhê ®©u, vî chång cã ®­îc gièng d­a quý?
Qu¶ d­a ®ã cã ®Æc ®iÓm g×?
Tíi mïa hä thu ho¹ch thÕ nµo?
HS kÓ l¹i tranh 3
Tranh 4 :
V× sao nhµ vua cho ®ãn vî chång An Tiªm trë vÒ?
	HS kÓ l¹i tranh 4
- HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn
- Cho HS ph©n vai ho¸ trang ®Ó kÓ
Líp nhËn xÐt c¸c nhãm kÓ
V× sao An Tiªm ®­îc vua ®ãn vÒ cung? ( V× An Tiªm ch¨m chØ, cÇn cï )
GV chèt l¹i ý nghÜa
HS l¾ng nghe
HS l¾ng nghe c« kÓ vµ theo dâi tranh
HS kÓ chuyÖn theo nhãm
Nhãm 1 kÓ tranh 1
C¸c b¹n kh¸c nhËn xÐt. Néi dung ®óng kh«ng? ThiÕu hay thõa? KÓ cã diÔn c¶m kh«ng
Nhãm 2 kÓ tranh 2
Nhãm 3 kÓ tranh 3
Nhãm 4 kÓ tranh 4
§¹i diÖn nhãm ph©n vai ®Ó kÓ chuyÖn
HS tù nªu theo suy nghÜ cña m×nh
Cñng cè dÆn dß
H«m nay ta kÓ chuyÖn g×?
Qua c©u chuyÖn, c¸c em häc tËp ë An Tiªm ®øc tÝnh g×?
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho gia ®×nh nghe, chuÈn bÞ cho tiÕt kÓ sau
Ph¶i biÕt lÔ phÐp, lÞch sù
TO¸N:tiÕt 133
 Bµi: 	¤N TËP C¸C Sè §ÕN 100 ( tiÕp )
I. MôC TI£U 
Gióp HS cñng cè vÒ ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100
T×m sè liÒn tr­íc, liÒn sau cña mét sè
Thùc hiÖn phÐp céng, trõ ( kh«ng nhí ) c¸c sè cã 2 ch÷ sè
Gi¶i to¸n cã lêi v¨n
II. §å DïNG
§å dïng phôc vô luyÖn tËp
§å dïng trß ch¬i cñng cè
III. HO¹T §éNG D¹Y HäC
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña HS
Bµi cò
HS ®øng t¹i chç ®äc c¸c sè tõ 21 ®Õn 33. Tõ 45 ®Õn 64, tõ 69 ®Õn 80 vµ tõ 89 ®Õn 100 
Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi cña b¹n
GV nhËn xÐt cho ®iÓm
HS d­íi líp theo dâi, nhËn xÐt
Bµi míi
Giíi thiÖu bµi
LuyÖn tËp
Bµi 1
Bµi 2
Bµi 3
Bµi 4
Bµi 5
GV giíi thiÖu bµi “ ¤n c¸c sè ®Õn 100” ( tiÕp )
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp trong sgk
HS nªu yªu cÇu bµi 1
HS lµm bµi vµ söa bµi
HS nªu yªu cÇu bµi 2
HS lµm bµi vµ söa bµi
L­u ý ph©n biÖt sè liÒn tr­íc víi sè liÒn sau
HS nªu yªu cÇu bµi 3
HS lµm bµi vµ söa bµi
HS nªu yªu cÇu bµi 4
HS lµm bµi vµ söa bµi
L­u ý c¸c em ®Æt th¼ng hµng, th¼ng cét
HS ®äc ®Ò to¸n, viÕt tãm t¾t vµ tù gi¶i bµi to¸n
HS lµm bµi vµ söa bµi
- ViÕt c¸c sè t­¬ng øng c¸ch ®äc sè
HS lµm bµi c¸ nh©n
- ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng
HS ®æi vë ®Ó söa bµi
- Khoanh trãn sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt
HS ®æi vë söa bµi
- §Æt tÝnh råi tÝnh
HS ®æi vë söa bµi
HS gi¶i to¸n cã lêi v¨n
Cñng cè dÆn dß
H«m nay häc bµi g×?
Cho 

File đính kèm:

  • docTuan34.doc
Giáo án liên quan