Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 1 đến 7 - Năm học 2014-2015

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS

Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lược về máy tính xưa và nay

1. Máy tính xưa và nay:

- Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm 1945, có tên là ENIAC, nặng gần 27 tấn, chiếm diện tích gần 167m2 (H2- trang 5)

- Máy tính ngày nay nặng khoảng 15kg, chiếm diện tích 1/2 m2.

- Máy tính ngày nay nhỏ gọn hơn, tiêu tốn ít điện hơn, rẻ hơn.

2. Các bộ phận của máy tính làm gì?

- Nêu nhiệm vụ của từng bộ phận của máy tính?

- Nhận xét

- Bộ phận nào của máy tính quan trọng nhất?

Hoạt động 2: Bài tập:

-Tính tổng của 15, 21 thông tin vào là gì, thông tin ra là gì?

- Nghe, quan sát.

- Ghi bài.

+ Bàn phím, chuột: đưa thông tin vào để máy tính xử lí.

+ Phần thân: Thực hiện quá trình xử lí.

+Màn hình: Đưa thông tin ra sau khi xử lí.

- Nghe rút kinh nghiệm.

 + Phần thân.

+Thông tin vào là: 15, 21, dấu(+)

+ Thông tin ra là: kết quả của phép tính(=36)

IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:

- Khái quát sự phát triển của máy tính, và nhiệm vụ của từng bộ phận máy tính.

 

doc14 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 21/01/2021 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 1 đến 7 - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ơn...
2. Các bộ phận của máy tính làm gì?
- Nêu nhiệm vụ của từng bộ phận của máy tính?
- Nhận xét
- Bộ phận nào của máy tính quan trọng nhất?
Hoạt động 2: Bài tập:
-Tính tổng của 15, 21 thông tin vào là gì, thông tin ra là gì?
- Nghe, quan sát.
- Ghi bài.
+ Bàn phím, chuột: đưa thông tin vào để máy tính xử lí.
+ Phần thân: Thực hiện quá trình xử lí.
+Màn hình: Đưa thông tin ra sau khi xử lí.
- Nghe rút kinh nghiệm.
 + Phần thân.
+Thông tin vào là: 15, 21, dấu(+)
+ Thông tin ra là: kết quả của phép tính(=36)
IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 
Khái quát sự phát triển của máy tính, và nhiệm vụ của từng bộ phận máy tính.
 - Về nhà làm bài tập B4 đến B7(Trang 8 SGK) và đọc trước bài 
	“Chương trình máy tính được lưu ở đâu? ”
Tuần 2:
	Thø 2 ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2014
	Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ĐƯỢC LƯU Ở ĐÂU?
I.MỤC TIÊU: 
 Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
- Biết được dữ liệu máy tính được lưu ở đâu, và lưu nhờ những bộ phận nào.
- Sử dụng được một số thiết bị lưu trữ..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, phần thân máy tính.
 - HS: SGK, vở
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
- Khi làm việc với máy tính các em có thể lưu kết quả để dùng lại. Chẳng hạn như những bức tranh em vẽ, bài văn em soạn để sau mở ra xem, chỉnh sửa, in.
- Lắng nghe
Hoạt động 1: Giới thiệu về các thiết bị lưu trữ
1. Đĩa cứng:
- Để lưu các kết quả trên người ta dùng các thiết bị lưu trữ dưới đây.
- Dùng để lưu trữ những dữ liệu và thông tin quan trọng. Là thiết bị lưu trữ quan trọng nhất. Nó được lắp đặt cố định trong phần thân.
2. Đĩa mềm, đĩa CD, và các thiết bị nhớ Flash:
- Để thuận tiện cho việc trao đổi và di chuyển thông tin dễ dàng người ta sử dụng các 
thiết bị lưu trữ: đĩa mềm, đĩa CD và các thiết bị nhớ flash.
- Các thiết bị này có thể tháo lắp ra khỏi máy tính 1 cách dễ dàng.
Hoạt động 2:*Thực hành:
- T1: Quan sát máy tính để bàn tìm vị trí của ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD.
T2: Quan sát đĩa CD, mặt trên mặt dưới, cách đưa đĩa vào ổ.
T3: Quan sát để nhận biết khe cắm của thiết bị nhớ flash.
- Nghe - ghi
- Nghe - ghi
- Nghe + ghi vào vở.
- Quan sát + thực hành.
- Đọc bài đọc thêm trang 12
IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
Khái quát lại các thiết bị lưu trữ của máy tính, nhấn mạnh thiết bị lưu trữ quan trọng nhất là đĩa cứng và cách sử dùng các thiết bị lưu trữ.
¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë ch­¬ng 1.
Thø 5 ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2014
	Thùc hµnh
BËt m¸y tÝnh 
Quan s¸t m¸y tÝnh. TËp lµm quen víi c¸c thiÕt bÞ l­u tr÷.
Quan s¸t xem gi¸o viªn sö dông thiÕt bÞ l­u tr÷ nh­ thÕ nµo?
Thùc hµnh sö dông thiÕt bÞ l­u tr÷ theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn
T¾t m¸y tÝnh
Start -> Turn Off Computer -> Turn Off
Tuần 3:
Thø 2 ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2014
Chương I:	EM TẬP VẼ
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT.
I.MỤC TIÊU: 
Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
Nhớ lại các thao tác vẽ cơ bản ở quyển 1.
Vận dụng để vẽ các hình khó hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, m¸y tÝnh
HS: SGK, vở, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Hoạt động 1: Củng cố về cách tô màu và cách vẽ đường thẳng, đường cong
1. Mµu vÏ
2. Mµu nÒn
3. C¸c « mµu
1.Tô màu:
Màu vẽ
Màu nền
Các ô màu
2.Vẽ đường thẳng
Hỏi: Em chọn màu vẽ bằng cách nháy chuột nào? Ở đâu?
Hỏi: Em chọn màu nền bằng cách nào?
Hỏi: Để vẽ đường thẳng ta dùng công cụ nào? Nêu cách vẽ?
 Hoạt động 2: Thực hành
T1: Vẽ tam giác, tô màu đỏ cho tam giác, và lưu lại với tên tamgiac.bmp
Cách vẽ:
+ Vẽ tam giác.
+ Tô màu đỏ cho tam giác.
+ Lưu vào File/Save. Đặt tên tamgiac.bmp
- Làm mẫu.
Hỏi: Để vẽ đường cong ta sử dụng công cụ nào? Nêu cách vẽ.
T2: Vẽ lọ hoa
Cách vẽ: Sử dụng công cụ vẽ đường cong.
- Làm mẫu.
T3: Vẽ và tô màu chiếc quạt hình 17 (trang 16)
Cách làm: Sử dụng công cụ vẽ đường cong, đường thẳng, tô màu.
- Làm mẫu.
- Giới thiệu bài đọc thêm “Mở tệp hình vẽ”
- Trả lời câu hỏi.
- Nháy nút chuột trái để chọn màu vẽ (nút 1-Hình 1).
- Trả lời câu hỏi.
 Nháy chuột phải để chọn màu nền (nút 2- Hình 1)
- Quan sát hình 13 (trang 14 SGK).
- Trả lời câu hỏi.
 - Cách vẽ:
+ Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ.
+ Chọn màu vẽ.
+ Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát + thực hành.
 Quan sát hình 14 (trang 15).
- Trả lời câu hỏi.
- Cách vẽ: 
+ Chọn công cụ để vẽ đường cong.
+ Chọn màu vẽ, nét vẽ.
+Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối.
+ Nhấn giữ kéo chuột trái để uốn cong đoạn thẳng.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát + thực hành.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát + Thực hành.
IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
 - Nhắc lại cách tô màu, vẽ đường thẳng, đường cong.
- Đọc trước bài “Vẽ hình chữ nhật, hình vuông”.	
TuÇn 4:
 Thø 2 ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2014
Bµi 2: vÏ h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng
I. MôC TI£U: Sau khi häc xong bµi nµy c¸c em cã kh¶ n¨ng:
- BiÕt c¸ch vÏ 3 d¹ng h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.
- BiÕt ¸p dông ®Ó vÏ c¸c h×nh cã sö dông h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, m¸y tÝnh.
HS: SGK, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1:VÏ h×nh ch÷ nhËt
- C¸ch vÏ hình chữ nhật.
+ Chän c«ng cô hình chữ nhật trong hép c«ng cô.
+ Chän kiÓu h×nh ch÷ nhËt cÇn vÏ (H23).
+ KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm b¾t ®Çu ®Õn ®iÓm kÕt thóc
Hoạt động 2: Thực hành
T1:VÏ mét phong b× th­ ( h×nh 26)
C¸ch vÏ:
+ Chän c«ng h×nh ch÷ nhËt
+ Chän kiÓu h×nh ch÷ nhËt
( cã ®­êng biªn vµ t« mµu bªn trong, kiÓu thø 2).
+ VÏ h×nh ch÷ nhËt.
+ Dïng công cô ®­êng th¼ng vÏ c¸c nÐt cßn l¹i.
- Lµm mÉu
T2:VÏ chiÕc tñ l¹nh theo mÉu 
(h×nh 27 trang 19 SGK).
- C¸ch vÏ: 
+ Chän c«ng h×nh ch÷ nhËt
+ Chän kiÓu h×nh ch÷ nhËt
 ( cã ®­êng biªn vµ t« mµu bªn trong, kiÓu thø 2)
+ Dïng dông cô ®­êng th¼ng vÏ c¸c nÐt cßn l¹i.
- Lµm mÉu.
* Cách vẽ hình vuông:
+ Để vẽ hình vuông, em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột. Chú ý thả nú chuột trước khi thả phím Shift.
()(Tiết 2)
2. C¸c kiÓu vÏ h×nh ch÷ nhËt
3. H×nh ch÷ nhËt trßn gãc
- Cã 3 kiÓu vÏ h×nh ch÷ nhËt
( h×nh 28- trang 20)
* Thùc hµnh
T3,4: VÏ h×nh 32 (Trang 21 SGK)
- C¸ch vÏ: 
+Dùng công cô h×nh ch÷ nhËt cã bo trßn gãc ®Ó vÏ.
+ vÏ cÇn tivi, vÏ quai cÆp.
+Tô màu cho cặp và ti vi.
- Lµm mÉu.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe + ghi chép vào vở.
- Ghi, Q/s¸t SGK
- Nghe
- Quan sát + thực hành.
- Q/s¸t + thùc hµnh
- Chú ý lắng nghe.
- Quan + thực hành.
- Nghe + ghi chép vào vở.
- Nghe + Quan sát SGK.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan và thực hành.
IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
 - Nh¾c l¹i c¸ch vÏ h×nh ch÷ nhËt, hình vuông.
 - §äc bµi ®äc thªm “ L­u h×nh vÏ cña em”.
 - §äc tr­íc bµi “Sao chÐp h×nh”.
Tuần 5:
Thø 2 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2014
Bài 3 : SAO CHÉP HÌNH.
I, MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
Sử dụng thành thạo cách chọn, di chuyển hình vẽ.
Biết sao chép 1 hiình thành nhiều hình.
II. ĐỒ DÙNG:
 - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, 	máy tính.
 - HS: SGK, vở, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Nhắc lại cách chọn 1 phần hình vẽ:
 Bài 1: Em hãy chỉ ra các công cụ chọn một phần hình vẽ? (Trang 23 SGK).
Bài 2: Đánh dấu vào các thao tác đúng để chọn một phần hình vẽ.
2. Sao chép hình:
- Cách sao chép.
+ Chọn hình vẽ cần sao chép.
+ Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới ví trí mới.
+ Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết thúc.
* Thực hành:
T1: Vẽ một hình tròn sau đó sao chép thành 4 hình có kích thước bằng nhau. 
3. Sử dụng biểu tượng “ trong suốt”
- Làm mẫu.
- Sau khi sao chép hình sau sẽ đè lên hình trước (hình trước sẽ bị mất đi, nếu ta để các hình cạnh nhau) để các hình trước đó không mất đi ta nhấn chuột vào biểu tượng trong suốt (hình 37- Trang 25) trước khi sao chép.
- Làm mẫu: Vẽ hình tròn rồi sao chép.
(Tiết 2)
* Thực hành:
- T2: Vẽ hình quả táo và sao chép thành 2 quả táo.(hình 42 – trang 27)
- Cách vẽ: 
+ Dùng công cụ vẽ đường cong và đổ màu.
+ Sử dụng công cụ sao chép.
- Trả lời câu hỏi.
+ Hình ở vị trí 2 và 9.
- Trả lời câu hỏi.
+ Ý 1,2 đúng.
- Nghe+ ghi
- Quan sát + thực hành.
- Quan sát + thực hành.
- Quan sát + thực hành.
IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
 - Nhắc lại cách sao chép 1 hình thành nhiều hình.
 - Đọc trước bài “Vẽ e-líp, hình tròn”
Tuần 6:
Thø 2 ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2014
Bài 4 : VẼ HÌNH E- LÍP, HÌNH TRÒN.
I, MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
Biết cách vẽ hình e-lip, hình tròn.
Vận dụng vào vẽ một số hình đơn 
	giản.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 	- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, 	máy tính.
- HS: SGK, vở, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Vẽ e-lip, hình tròn:
* Cách vẽ hình e-lip:
+ Chọn công cụ 	trong
hộp công cụ.
+ Nháy chuột để chọn một phần kiểu vẽ hình e-lip ở phía dưới hộp công cụ.
+ Kéo thả chuột theo hướng chéo tới khi được hình em muốn rồi thả chuột.
* Cách vẽ hình tròn:
+ Để vẽ hình tròn em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột. Chú ý thả nút chuột trước khi thả phím Shift.
2. Các kiểu vẽ hình 
 e-lip:
- Có 3 kiểu vẽ hình e-lip giống như khi vẽ hình chữ nhật (hình 48 trang 29 SGK).
*Luyện tập:
T1: Sử dụng công cụ hình e-lip vẽ hình minh hoạ hệ mặt trời(hình 49 trang 29 SGK).
- Cách vẽ: 
Dùng công cụ e-lip vẽ 3 hình e-lip và 4 hình tròn.
- Làm mẫu.
(Tiết 2)
*Thực hành:
T2: Dùng công cụ hình e-lip và công cụ đã học để vẽ hình 50 (trang 30 SGK).
-Cách vẽ: 
+ Dùng công cụ e-lip vẽ hình 1. 
+ Dùng công cụ sao chép để sao chép hình 1 thành hình 2, hình 2 thành hình 3, hình 3 thành hình 4.
- Làm mẫu cho hs quan sát.
T3: Vẽ lọ hoa và hoa hình 51(trang 31 SGK).
- Cách vẽ: 
+ Dùng công cụ đường cong và e-lip để vẽ.
+ Thực hiện sao chép hình 1 thành thành hình 2, hình 2 thành hình 3.
- Làm mẫu.
T4: Vẽ hình 52 trang 31 SGK.
- Cách vẽ:
+ Dùng công cụ hình e-lip để vẽ đường tròn.
+ Dùng công cụ đường cong để vẽ gọng kính.
+ Thực hiện sao chép hình 1 thành hình 2, hình 2 thành hìn

File đính kèm:

  • doctin 4.doc
Giáo án liên quan