Giáo án Tin học 5 - Tuần 15 đến 35

I. Mục tiêu:

- Häc sinh biÕt c¸ch sö dông vµ gâ c¸c dÊu nèi, dÊu luyÕn.

- BiÕt c¸ch ghi tªn b¶n nh¹c, tªn t¸c gi¶, tùa ®Ò.

- ¤n tËp tæng hîp nh÷ng kiÕn thøc vÒ nh¹c lÝ vµ sö dông Encore trong häc nh¹c.

- Häc sinh ghi lêi bµi h¸t (di chuyÓn lêi bµi h¸t, viÕt lêi thø hai cña bµi h¸t)

- NhËn biÕt thanh Graphics vµ c¸ch hiÓn thÞ thanh Graphics.

- ThÝch thó, tß mß, ham mª häc tËp.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: SGK, Giáo án và máy tính.

- Học sinh: SGK, vở ghi, kiến thức cũ, kiến thức tìm hiểu trước bài mới.

III. Tiến trình bài học:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Bài mới

- Giới thiệu bài:

- Nội dung chương trình dạy:

 

doc70 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tin học 5 - Tuần 15 đến 35, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ổn định lớp
- Lắng nghe.
2'
40'
2. Kiểm tra:
*Hoạt động 1: Phát kiểm tra
 - Ra đề cho học sinh.
 - Giải đáp thắc mắc.
*Hoạt động 2: Kiểm tra
 - Tính giờ làm bài.
 - Quan sát.
 - Yêu cầu học sinh lưu bài.
- Xem lướt qua đề, có gì không rõ thì hỏi.
- Thực hành.
1'
3. Củng cố - dặn dò:
 - Về nhà chuẩn bị bài tiếp theo.
- Lắng nghe.
ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC
Thời gian làm bài 40 phút
Câu 1: Em hãy thực hành trình bày đoạn văn bản sau:
CON RỒNG CHÁU TIÊN
Họ Hồng Bàng thuở các Vua Hùng, được khởi đầu từ vua Kinh Dương Vương trong buổi sơ khai dựng nước Việt Nam.
Lạc Long Quân, con trai của Kinh Dương Vương và Long Nữ (con gái của Long Vương), là người có sức mạnh phi thường, được vua cha cho cai quản vùng Lĩnh Nam, có công trừ yêu, diệt quỷ dữ và dạy dân biết trồng lúa, giã gạo, nấu cơm, biết dùng gỗ làm nhà
Câu 2: Em hãy lập và trình bày một bảng ghi những số điện thoai cần thiết sau:
113: Gọi cứu hoả
115: Gọi cấp cứu
116: Hỏi số điện thoại
100117: Hỏi giờ
100118: Tự thử chuông
119: Báo sửa điện thoại
Tuần 24	Ngày dạy:  /  / 
Tiết
Chương VI: THẾ GIỚI LOGO CỦA EM
Bài 1: TIẾP TỤC VỚI CÂU LỆNH LẶP (Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Ôn tập lệnh lặp REPEAT.
- HS nhận dạng, cách viết và tác dụng của câu lệnh WAIT.
- Tinh thần ham học hỏi, tích cực trong học tập.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Phòng máy, giáo án, SGK.
Học sinh: SGK, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
1' 
4'
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy nêu lại ý nghĩa của các câu lệnh: FD, RT, CS?
- Nhận xét, cho điểm.
- Nêu đáp án.
2'
10'
20'
3. Bài mới:
*Giới thiệu bài: Tiếp tục với câu lệnh lặp
*Hoạt động1: Ôn lại câu lệnh lặp
- §äc yªu cÇu
- Quan s¸t Gv thùc hµnh mÉu 2 ®o¹n c©u lÖnh trªn.
- So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña 2 c©u lÖnh nµy?
Bµi 2: 
- §äc yªu cÇu
- Sè 6 trong c©u lÖnh REPEAT 6 [FD 50 RT 60?
Bµi 3
- §äc yªu cÇu
- Sè Wait 60 trong c©u lÖnh?
- Gv thùc hµnh mÉu vµ häc sinh quan s¸t
- Cho HS thực hành.
*Hoạt động: Thực hành
T1
- H·y thªm c©u lÖnh Wait vµo chç thÝch hîp?
- Em h·y thùc hiÖn c¸c dßng lÖnh sau:
Repeat 4 [FD 40 WAIT 120 RT 90 WAIT 120] 
LT 90 PU
PD FD 
- Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh cßn l¹i.
- PU lµ g×? 
- PD lµ g×?
T2
- H·y thªm c©u lÖnh Wait vµo chç thÝch hîp
- Thực hành viết các câu lệnh trên để khắc sâu kiến thức.
- Chép bài.
- Thực hành.
- Gièng nhau lµ ®Òu t¹o ra ®­îc 1 h×nh lôc gi¸c FD 50 RT 60; nh­ng ë c©u lÖnh thø 2 ta sö sông c©u lªnh lÆp REPEAT.
- SÏ lÆp 6 lÇn FD 50 RT 60.
- Khi thùc hiÖn tiÕn vÒ phÝa tr­íc 50 b­íc rïa sÏ t¹m dõng 1 gi©y råi thùc hiÖn quay ph¶i 60 ®é råi t¹m dõng trong 1gi©y.
- Quan sát.
- Thực hành theo nhóm đôi.
- Repeat 4 [FD 40 WAIT 120 RT 90 WAIT 120].
- Lµ Rïa Nhấc bót kh«ng vÏ n÷a.
- H¹ bót Rïa tiÕp tôc vÏ.
- H¹ bót Rïa tiÕp tôc vÏ.
- Thực hành theo nhóm đôi.
3'
4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá và dặn dò tiết học
- Yêu cầu HS ghi nhớ các câu lệnh.
- Khuyến khích HS về nhà thực hành với phần mềm.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
Tuần 24	Ngày dạy: ... / ... / ......
Tiết
Bài 1: TIẾP TỤC VỚI CÂU LỆNH LẶP (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Ôn tập lệnh lặp REPEAT.
- HS nhận dạng, cách viết và tác dụng của câu lệnh lặp lồng nhau
- Nhận thức được yếu tố hướng và yếu tố độ lớn trong câu lệnh của rùa.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Phòng máy, giáo án, SGK.
Học sinh: SGK, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1'
3'
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy nhắc lại ý nghĩa các lệnh FD, RT, CS?
- Nhận xét, cho điểm.
- Nêu ý nghĩa.
2'
15'
16'
3. Bài mới:
 *Giới thiệu bài: Tiếp tục với câu lệnh lặp (tiếp)
*Hoạt động 1: Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau
- §Ó t¹o ra c¸c h×nh lång nhau t¹o lªn nh÷ng h×nh nh­ kh¨n thªu 
Rïa ®æi h­íng tr­íc mçi lÇn
 vÏ l¹i ngò gi¸c (RT 72)
- NÕu kh«ng sö dông c©u lÖnh lång nhau th× mçi lÇn t¹o chØ cho ®­îc kÕt qu¶ lµ h×nh lôc gi¸c rêi nhau.
Rïa ®æi vÞ trÝ tr­íc mçi lÇn vÏ l¹i ngò gi¸c 
(LT 90 PU FD 60 RT 90 PD)
- Quan s¸t c©u lÖnh sau:
C©u lÖnh 1
REPEAT 5 [REPEAT 6 [FD 30 RT 60] RT 72] 
 hoÆc c©u lÖnh 
 REPEAT 8 [REPEAT 6 [FD 30 RT 60] RT 45] 
- Trong 2 dßng lÖnh trªn Rïa thùc hiÖn mÊy lÇn Repeat?
- ThÕ nµo lµ c©u lÖnh lÆp lång nhau?
- Trong lªnh Repeat ®Çu tiªn REPEAT 5, REPEAT 8 nghÜa lµ rïa thùc hiÖn nh­ thÕ nµo? Quan s¸t kÕt qu¶
- Khi nµo th× dïng gãc quay lín?
REPEAT 5 [...] RT 72 vµ ng­îc l¹i
REPEAT 8 [] RT 45
*Hoạt động 2: Thực hành
- Thùc hµnh 2 c©u lÖnh trªn vµ cho kÕt qu¶.
- Yªu cÇu
+ Chän l¹i mµu vÏ vµ nÐt 
+ Dïng PU vµ PD ®Ó thÊy ®­îc 2 kÕt qu¶ trªn mµn h×nh.
- Thùc hµnh víi sè lÇn lÆp lín h¬n VD: lÆp 30 lÇn vµ quay víi gãc RT lµ 12vµ cho kÕt qu¶.
- HD và những lệnh cho HS.
- Chiếu vài bài thực hành để HS nhận xét.
- Chép bài.
- Quan s¸t
- L¾ng nghe 
- Quan s¸t
- L¾ng nghe vµ quan s¸t
- Quan sát.
- Rùa thực hiện 2 lần lệnh REPEAT.
- Câu lệnh lặp lồng nhau là thực hiện 2 lần lệnh REPEAT.
- Rïa thùc hiÖn 5 hoÆc 8 lÇn h×nh lôc gi¸c REPEAT 6 [FD 30 RT 60] ®Ó t¹o ra ®­îc chiÕc kh¨n thªu víi sè lÇn lÆp lµ 5 hoÆc 8, mçi lÇn vÏ xong 1 h×nh lôc gi¸c rïa l¹i quay 1 gãc lµ 72 hÆc 45 ®é
- Khi sè lÇn lÆp lµ nhá 
- Thực hành theo nhóm đôi.
4'
4. Củng cố- dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá và dặn dò tiết học
- Yêu cầu HS ghi nhớ các câu lệnh.
- Khuyến khích HS về nhà thực hành với phần mềm.
- Lắng nghe.
Tuần 25	Ngày dạy: ... / ... / ......
Tiết
BÀI 2: THỦ TỤC TRONG LOGO (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được khái niệm thủ tục trong đời sống Tõ ®ã cã mèi liªn hÖ trùc quan ®Ó dÔ tiÕp thu kh¸i niÖn thñ tôc trong LOGO.
- Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo
- S¬ bé n¾m ®­îc ý nghÜa cña thñ tôc: thñ tôc lµ tËp hîp c¸c lÖnh trong mét tªn míi ®Ó tiÖn sö dông. Thñ tôc lµ mét ch­¬ng tr×nh con
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Phòng máy, giáo án, SGK.
Học sinh: SGK, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
10’
10’
10’
4’
Hoạt động 1: ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:
Gv yêu cầu HS nhắc lại các câu lệnh: FD, RT, CS
Hoạt động 2
1. Thñ tôc lµ g×?
Mét buæi s¸ng thøc d¹y c¸c em th­êng b¾t ®Çu b»ng thøc d¹y, GÊp ch¨n mµn. Röa mÆt, ®¸nh r¨ng, ¨n s¸ng, mÆc ®ång phôc vµ ®i häc. Nh­ vËy chóng ta ®· hoµn thµnh c«ng viÖc cña mét buæi ®i häc.
Thñ tôc ®i häc kÕt thóc 
- VËy thñ tôc lµ g×?
Bµi tËp: H·y ®iÒn vµo chç trèng cho ®óng nghÜa
Thñ tôc lµ mét d·y c¸c thao t¸c ®­îc thùc hiÖn theo thø tù ®Ó hoµn thµnh mét c«ng viÖc nµo ®ã. 
Thùc hµnh
Yªu cÇu
- Khëi ®éng phÇn mÒm
- Thao t¸c trong thñ tôc vÏ gãc vu«ng
- Gv thùc hµnh mÉu
+ FD 100 Rïa vÏ c¹nh thø nhÊt cña gãc vu«ng
+ RT 90 Rïa ®æi h­íng, chuÈn bÞ vÏ tiÕp
+ FD 100 Rïa vÏ c¹nh th­ hai cña gãc vu«ng
KÕt thóc thñ tôc
=> Nh­ vËy Rïa thùc hiÖn 3 c«ng viÖc ®Ó vÏ ®­îc gãc vu«ng.
VËy néi dung cña thñ tôc cã mÊy phÇn
2. Néi dung cña mét thñ tôc trong Logo
Quan s¸t dßng lÖnh sau ®©y t¹o lªn thñ tôc
To vegocvuong
 FD 100 
 RT 90 
 FD100 
end 
TT
C©u lÖnh
ý nghÜa
C¸ch gäi
1
To vegocvuong
To lµ b¾t ®Çu cña mäi thñ tôc
Sau To lµ tªn thñ tôc (vegocvuong)
§Çu thñ tôc
2
 FD 100 
 RT 90 
 FD100 
C¸c c©u lÖnh
Th©n thñ tôc
3
end
end lµ kÕt thóc mäi thñ tôc
§u«i thñ tôc
 Cú pháp
- To tên thủ tục (Tên thủ tục không phân biệt chữ hoa và chữ thường)
- Lệnh
- End 
VD: Thñ tôc vÏ tam gi¸c trong Logo
C¸ch 1
C¸ch 2
To Tamgiac1
 FD 100 RT 120
 FD 100 RT 120
 FD 100 RT 120
end
To Tamgiac3
 REPEAT 3 [FD 100 RT 120]
End
3. Hoạt động 3
GV nhận xét, đánh giá và dặn dò tiết học.
Yêu cầu HS ghi nhớ các câu lệnh.
Khuyến khích HS về nhà thực hành với phần mềm.
L¾ng nghe
Nêu khái niệm.
Hs lµm bµi tËp vµo s¸ch
Quan s¸t
L¾ng nghe
L¾ng nghe
Quan s¸t
L¾ng nghe
§äc chó ý
LÊy VD vµ gi¶i thÝch
Lắng nghe.
Tuần 25	Ngày dạy: ... / ... / ......
Tiết
BÀI 2: THỦ TỤC TRONG LOGO (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo
- Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục, thủ tục là một chương trình con.
- Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học.
- Ham học hỏi, lấy kết quả thực hành làm niềm vui. 
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Phòng máy, giáo án, SGK.
Học sinh: SGK, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
1' 
4’
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- Trong Logo, thủ tục có mấy phần, đó là phần gi?
- Nhận xét, cho điểm.
- Nêu đáp án.
2’
10’
20’
3. Bài mới:
*Giới thiệu bài: Thủ tục trong Logo (Tiếp theo)
*Hoạt động1: Cách viết một thủ tục trong Logo
- Thực hành mẫu các bước thực hiện để viết một thủ tục trong Logo:
+ Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh;
+ Gõ edit “tenthutuc rồi nhấn phím Enter.
+ Di chuyển con trỏ đến cuối phần tên thủ tục và nhấn Enter để gõ câu lệnh.
+ Gõ câu lệnh trong thân thủ tục.
+ Chọn File à Save and Exit.
- Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện.
*Hoạt động2: Thực hành
- Cho HS thực hành viết các thủ tục trong bài T1, T2, T3, SGK trang 105.
- HD những HS chưa thực hành được.
- Nhắc những lỗi thường gặp.
- Chiếu 3 kết quả thực hành.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Chép bài.
- Chú ý quan sát.
- Thực hành.
- Nhận xét.
3/
4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá và dặn dò tiết học
- Yêu cầu HS ghi nhớ cách viết một thủ tục trong Logo.
- Khuyến khích HS về nhà thực hành với phần mềm.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
Tuần 26	Ngày dạy: ... / ... / ......
Tiết
BÀI 3: THỦ TỤC TRONG LOGO (Tiếp)
I. Mục tiêu:
- Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo
- Nắm được ý nghĩa của thủ tục, thủ tục là một chương trình con.
- Biết cách để lưu một thủ tục trong Logo.
- Ham học hỏi, lấy kết quả thực hành làm niềm vui. 
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Phòng máy, giáo án, SGK.
Học sinh: SGK, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
1' 
4’
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo?
- Nhận xét, cho điểm.
- Thực hành.
2’
20’
10’
3. Bài mới:
*Giới thiệu bài: Thủ tục trong Logo (Tiếp theo)
*Hoạt động1: Thực hiện một thủ tục trong Logo
- Thực hành viết một thủ tục vẽ

File đính kèm:

  • docGiao an lop 5.doc
Giáo án liên quan