Giáo án Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 5

I. Mục tiêu

A. Tập đọc

+ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

 - Chú ý các từ dễ phát âm sai do phương ngữ : loạt đạn, hạ lệnh, nứa tép, leo lên

 - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời ccs nhân vật ( chú lính nhỏ, viên tướng, thầy giáo )

+ Rèn kĩ năng đọc - hiểu :

 - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài ( nứa tép, ô quả trám, thủ lĩnh, hoa mười giờ, nghiêm giọng, quả quyết )

 - Hiểu cốt truyện và điều câu chuyện muốn nói với em : Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi. Người dám nhận lỗi và sửa lỗi là người dũng cảm

B. Kể chuyện

+ Rèn kĩ năng nói : dựa vào trí nhớ và các tranh minh hoạ trong SGK, kể lại được câu chuyện

+ Rèn kĩ năng nghe : Chăm chú theo dõi bạn kể, nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn

II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ truyện trong SGK

 HS : SGK

 

doc12 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®äc hay
+ 2 HS ®äc c¶ bµi
- HS tr¶ lêi
- §äc ph©n vai theo nhãm
- C¸c nhãm thi ®äc ph©n vai
- B×nh chän nhãm ®äc hay
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt giê häc, khen tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc tèt
	- VÒ nhµ luyÖn ®äc tiÕp
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Ho¹t ®éng lµm s¹ch ®Ñp tr­êng líp ( T1 )
I. Môc tiªu
	- HS cã ý thøc lµm vÖ sinh vµ gi÷ vÖ sinh lµ s¹ch tr­êng líp
	- Cã thãi quen gi÷ vÖ sinh chung
II. TiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
+ GV nªu yªu cÇu giê häc
+ GV ph©n c«ng HS lao ®éng
- QuÐt m¹ng nhÖn
- QuÐt líp, ®æ r¸c
- Lau b¶ng, lau bµn ghÕ
- Kª l¹i bµn ghÕ
+ GV khen nh÷ng HS lµm tèt
- Khi ®· vÖ sinh s¹ch råi muèn gi÷ tr­êng líp lu«n s¹ch ®Ñp ta ph¶i lµm g× ?
- CÇn gi÷ vÖ sinh chung ®Ó thÓ hiÖn lµ ng­êi thêi ®¹i míi
- HS thùc hiÖn theo sù ph©n c«ng cña GV
- Kh«ng vøt r¸c vµ kh¹c nhæ bõa b·i
III. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt giê häc
	- Nhí gi÷ vÖ sinh chung 
Thø ba ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2006
ChÝnh t¶ ( Nghe - viÕt )
Ng­êi lÝnh dòng c¶m
I. Môc tiªu
+ RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶ :
	- Nghe - viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n trong bµi Ng­êi lÝnh dòng c¶m
	- ViÕt ®óng vµ nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu hoÆc vÇn dÔ lÉn : n/l
+ ¤n b¶ng ch÷
	- BiÕt ®iÒn ®óng 9 ch÷ vµ tªn ch÷ vµo « trèng trong b¶ng ( häc thªm tªn nh÷ng ch÷ do hai ch÷ c¸i ghÐp l¹i : ng, ngh, ph, nh )
	- Häc thuéc lßng tªn 9 ch÷ trong b¶ng
II. §å dïng
	GV : B¶ng phô viÕt ND BT2, b¶ng phô kÎ BT3
	HS : VBT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. KiÓm tra bµi cò
- GV ®äc : loay hoay, giã xo¸y, nhÉn n¹i, n©ng niu
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
2. HD HS nghe - viÕt
a. HD HS chuÈn bÞ
- §o¹n v¨n nµy kÓ chuyÖn g× ?
- §o¹n v¨n trªn cã mÊy c©u ?
- Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n d­îc viÕt hoa ?
- Lêi c¸c nh©n vËt ®­îc ®¸nh dÊu b»ng nh÷ng dÊu g× ?
+ ViÕt : qu¶ quyÕt, v­ên tr­êng, viªn t­íng, s÷ng l¹i, kho¸t tay...
b. GV ®äc bµi viÕt
c. ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm 5, 7 bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS
3. HD HS lµm BT chÝnh t¶
* Bµi tËp 2 ( lùa chän )
- §äc yªu cÇu BT 
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 3
- §äc yªu cÇu BT
- GV khuyÕn khÝch HS HTL t¹i líp
- 2 HS lªn b¶ng, c¶ líp viÕt b¶ng con
- 2, 3 HS ®äc TL b¶ng 19 tªn ch÷ tuÇn 1, 3
- 1 HS ®äc ®o¹n v¨n trong bµi viÕt
- Líp häc tan. Chó lÝnh nhá rñ viªn t­íng ra v­ên söa hµng rµo, viªn t­êng kh«ng nghe. Chó nãi " Nh­ng nh­ vËy lµ hÌn " vµ qu¶ quyÕt b­íc vÒ phÝa v­ên tr­êng. C¸c b¹n nh×n chó ng¹c nhiªn, råi b­íc nhanh theo chó
- 6 c©u
- Nh÷ng ch÷ ®Çu c©u vµ tªn riªng
- DÊu hai chÊm, xuèng dßng, gh¹ch ®Çu dßng
+ HS viÕt b¶ng con
- HS viÕt bµi vµo vë
+ §iÒn vµo chç trèng l/n, en/eng
- 2 HS lªn b¶ng lµm, 
- C¶ líp lµm bµi vµo VBT
- 2, 3 HS ®äc kÕt qu¶ bµi lµm
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
+ ChÐp vµo vë nh÷ng ch÷ vµ tªn ch÷ cßn thiÕu trong b¶ng.
- C¶ líp lµm bµi vµo VBT
- 9 HS lªn b¶ng ®iÒn 9 ch÷ vµ tªn ch÷
- NhiÒu HS nh×n b¶ng ®äc 9 ch÷ vµ tªn ch÷
- 2, 3 HS ®äc thuéc lßng theo thø tù 28 tªn ch÷ ®· häc.
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- VÒ nhµ HTL 28 thø tù 28 tªn ch÷.
Thø t­ ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2006
TËp ®äc
Cuéc häp cña ch÷ viÕt
I. Môc tiªu
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :
	- Chó ý c¸c tõ ng÷ : chó lÝnh, lÊm tÊm, l¾c ®Çu, tõ nay, ......
	- Ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u : dÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu chÊm hái, dÊu chÊm than, dÊu hai chÊm ( ®Æc biÖt nghØ h¬i ë ®o¹n chÊm c©u sai ). §äc ®óng c¸c kiÓu c©u ( c©u kÓ, c©u hái, c©u c¶m )
	- §äc ph©n biÖt lêi dÉn chuyÖn vµ lêi nh©n vËt
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc - hiÓu :
	- HS hiÓu ND bµi. TÇm quan träng cña dÊu chÊm nãi riªng vµ c©u nãi chung. §Æt dÊu c©u sai lµm sai lÖch ND, khiÕn c©u vµ ®o¹n v¨n rÊt buån c­êi
	- HiÓu c¸ch tæ chøc mét cuéc häp ( lµ yªu cÇu chÝnh )
II. §å dïng
	GV : Tranh minh ho¹ bµi T§
	HS : SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. KiÓm tra bµi cò
- §äc thuéc lßng bµi th¬ : Mïa thu cña em
- Tr¶ lêi c©u hái vÒ ND bµi ®äc trong SGK
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV giíi thiÖu 
2. LuyÖn ®äc
a. GV ®äc bµi, chó ý c¸ch ®äc
b. HD HS luyÖn ®äc, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
* §äc tõng c©u
- KÕt hîp t×m tõ khã ®äc
* §äc tõng ®o¹n tr­íc líp
+ GV chia bµi thµnh 4 ®o¹n
. §1 : Tõ ®Çu .... lÊm tÊm må h«i
. §2 : TiÕp ........ trªn tr¸n lÊm tÊm må h«i
. §3 : TiÕp ......Èu thÕ nhØ !
. §4 : cßn l¹i
- GV nh¾c HS ®äc ®óng c¸c kiÓu c©u, ng¾t nghØ h¬i ®óng
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm
* Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
3. HD HS t×m hiÓu bµi
- C¸c ch÷ c¸i vµ dÊu c©u häp bµn viÖc g× ?
- Cuéc häp ®Ò ra c¸ch g× gióp b¹n Hoµng?
4. LuyÖn ®äc l¹i
- 3 HS ®äc thuéc lßng
- HS tr¶ lêi
- NhËn xÐt b¹n
- HS theo doc SGK, ®äc thÇm
+ HS nèi nhau ®äc tõng c©u
- LuyÖn ®äc tõ khã
+ HS nèi nhau ®äc tõng ®o¹n trong bµi 
+ HS ®äc theo nhãm ®«i
- NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm
- 4 HS tiÕp nèi nhau ®äc 4 ®o¹n
- NhËn xÐt b¹n ®äc
- 1 HS ®äc toµn bµi
+ 1 HS ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 1
- Bn viÖc gióp ®ì b¹n Hoµng, b¹n nµy kh«ng biÕt dïng dÊu chÊm c©u nªn ®· viÕt nh÷ng c©u v¨n rÊt k× quÆc
+ 1 HS ®äc thµnh tiÕng c¸c ®o¹n cßn l¹i
- Giao cho anh dÊu chÊm yªu cÇu Hoµng ®äc l¹i c©u v¨n mçi khi Hoµng ®Þnh chÊm c©u
+ 1 HS ®äc yªu cÇu 3
- HS chia thµnh nhãm nhá, trao ®æi t×m nh÷ng c©u trong bµi thÓ hiÖn ®óng diÔn biÕn cña cuéc häp
- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
- Líp nhËn xÐt
+ HS chia nhãm ®äc ph©n vai
- c¶ líp b×nh chän b¹n vµ nhãm ®äc hay
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- Nhí vai trß cña dÊu chÊm c©u, vÒ nhµ ®äc l¹i bµi v¨n
LuyÖn tõ vµ c©u
So s¸nh
I. Môc tiªu
	- HS n¾m ®­îc mét kiÓu so s¸nh míi : so s¸nh h¬n kÐm
	- N¾m c¸c tõ so s¸nh cã ý nghÜa so s¸nh h¬n kÐm. BiÕt c¸ch thªm c¸c tõ so s¸nh vµo c¸c c©u ch­a cã tõ so s¸nh
II. §å dïng
	GV : B¶ng phô viÕt 3 khæ th¬ BT1, BT3
	HS : VBT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. KiÓm tra bµi cò
- KiÓm tra BT2, 3 tiÕt LT&C tuÇn 4
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
2. HD lµm BT
* Bµi tËp 1
- §äc yªu cÇu BT1 
- GV treo b¶ng phô
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS
* Bµi tËp 2
- §äc yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 3
- §äc yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS
* Bµi tËp 4
- §äc yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt
- 2, 3 HS lµm miÖng
- NhËn xÐt b¹n
- T×m h×nh ¶nh so ¸nh trong c¸c khæ th¬
- 3 HS lªn b¶ng lµm ( gh¹ch d­íi nh÷ng h×nh ¶nh ®­îc so s¸nh víi nhau )
- C¶ líp lµm bµi vµo VBT
- §æi vë nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
a) Ch¸u khoÎ h¬n «ng nhiÒu
¤ng lµ buæi trêi chiÒu
Ch¸u lµ ngµy r¹ng s¸ng
b) Tr¨ng khuya s¸ng h¬n ®Ìn
c) Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia
Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con
MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi
+ Ghi l¹i c¸c tõ so s¸nh trong c¸c khæ th¬ trªn
- 3 em lªn b¶ng gh¹ch ch©n c¸c tõ so s¸nh trong mçi khæ th¬
- HS lµm bµi vµo VBT
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
. h¬n, lµ, lµ, h¬n, ch¼ng b»ng, lµ
+ T×m nh÷ng sù vËt ®­îc so s¸nh víi nhau trong c¸c khæ th¬
- 1 HS lªn b¶ng, líp lµm bµi vµo VBT
Qu¶ dõa - ®µn lîn con n»m trªn cao
Tµu dõa - chiÕc l­îc ch¶i vµo m©y xanh
- §æi vë, nhËn xÐt bµi b¹n
+ T×m c¸c tõ so s¸nh cã thÓ thªm vµo nh÷ng c©u ch­a cã tõ so s¸nh trong BT3
- 2 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vë
C¸c tõ lµ : nh­ lµ, nh­, lµ, tùa, tùa nh­,...
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- VÒ nhµ «n bµi võa häc : so s¸nh ngang b»ng, so s¸nh h¬n kÐm, c¸c tõ so s¸nh
Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2006
TËp viÕt
¤n ch÷ hoa C ( tiÕp theo )
I/ Môc tiªu
+ Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa C ( ch ) th«ng qua BT øng dông
	- ViÕt tªn riªng ( Chu V¨n An ) b»ng ch÷ cì nhá
	- ViÕt c©u øng dông ( Chim kh«n kªu tiÕng r¶nh rang / Ng­êi kh«n ¨n nãi dÞu dµng dÔ nghe ) b»ng ch÷ cì nhá.
II. §å dïng
	GV : Ch÷ mÉu Ch viÕt hoa, Tªn riªng Chu V¨n An vµ c©u tôc ng÷
	HS : Vë TV
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chhñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. KiÓm tra bµi cò
- ViÕt : Cöu Long, C«ng
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
2. HD HS viÕt trªn b¶ng con
a LuyÖn viÕt ch÷ hoa
- T×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi ?
- GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷
b LuyÖn viÕt tõ øng dông
- §äc tõ øng dông
- GV giíi thiªu : Chu V¨n An lµ mét nhµ gi¸o næi tiÕng ®êi TrÇn ......
c LuyÖn viÕt c©u øng dông
- HS ®äc c©u øng dông
- GV gióp HS hiÓu lêi khuyªn c©u tôc ng÷
3. HD viÕt vµo vë TV
- GV nªu yªu cÇu cña giê viÕt
- GV QS, uèn n¾n HS viÕt cho ®óng
4. ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm bµi, nhËn xÐt bµi viÕt cña HS
- 2 HS lªn b¶ng, c¶ líp viÕt b¶ng con
- NhËn xÐt b¹n viÕt
- Ch, V, A, N.
- HS QS
- HS tËp viÕt Ch, V, A trªn b¶ng con
- NhËn xÐt b¹n viÕt
- Chu V¨n An
- HS tËp viÕt Chu V¨n An trªn b¶ng con
- NhËn xÐt b¹n viÕt
 Chim kh«n kªu tiÕng r¶nh rang
 Ng­êi kh«n ¨n nãi dÞu dµng dÔ nghe
- HS tËp viÕt b¶ng con : Chim, Ng­êi
- HS viÕt bµi
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- VÒ nhµ häc thuéc c©u øng dông
 TËp lµm v¨n
TËp tæ chøc cuéc häp
I. Môc tiªu
+ HS biÕt tæ chøc cuéc häp tæ :
- X¸c ®Þnh ®­îc râ néi dung cuéc häp
- Tæ chøc cuéc häp theo ®óng tr×nh tù ®· häc
II. §å dïng
	GV : B¶ng líp ghi gîi ý ND cuéc häp, tr×nh tù 5 b­íc vÒ ND cuéc häp
	HS : SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. KiÓm tra bµi cò
- Lµm l¹i BT1, 2 tiÕt TLV tuÇn 4
- KÓ l¹i chuyÖn D¹i g× mµ ®æi
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV giíi thiÖu
2. HD lµm BT
a. GV gióp HS x¸c ®Þnh yªu cÇu BT
- §äc yªu cÇu vµ gîi ý ND cuéc häp
- Bµi cuéc häp cña ch÷ viÕt ®· cho c¸c em biÕt : §Ó tæ chøc tèt mét cuéc häp, c¸c em ph¶i chó ý nh÷ng g× ?
+ GV chèt l¹i :
- Ph¶i x¸c ®Þnh râ ND häp bµn vÒ vÊn ®Ò g× 
- Ph¶i n¾m ®­îc tr×nh tù tæ chøc cuéc häp
- Nh¾c l¹i tr×nh tù tæ chøc cuéc häp
b. Tõng tæ lµm viÖc
- GV theo dâi gióp ®ì
c. C¸c tæ thi tæ chøc cuéc häp tr­íc líp
- 2 HS lªn b¶ng
- HS kÓ l¹i chuyÖn
- 1 HS ®äc, c¶ líp ®äc thÇm
- HS ph¸t biÓu
+ Nªu môc ®Ých cuéc häp Nªu t×nh h×nh cña líp Nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh h×nh ®ã Nªu c¸ch gi¶i quyÕt 
Giao viÖc cho mäi ng­êi
+ HS lµm viÖc theo tæ
- Tõng tæ thi tæ chøc cuéc häp
- B×nh chän tæ häp hiÖu qu¶ nhÊt
IV. Cñng cè, dÆn dß
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc
	- Khen ngîi c¸ nh©n vµ tæ lµm tèt bµi t

File đính kèm:

  • docTuan 5.doc
Giáo án liên quan