Giáo án Ngữ văn 8 - Kỳ II - Tiết 128, 129

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định.

- Các hành động nói.

- Cách thực hiện hành động nói bằng các kiểu câu khác nhau.

2. Kĩ năng

- sử dụng các kiểu câu phù hợp với hành động nói để thực hiện những mục đích giao tiếp khác nhau.

- Lựa chọn trật tự từ phù hợp để tạo câu có sắc thái khác nhau trong giao tiếp và làm văn.

3.Thái độ

 Có ý thức vận dụng các kĩ năng sử dụng câu trong quá trình tạo lập văn bản và trong giao tiếp.

II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

 

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 - Kỳ II - Tiết 128, 129, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 31
TiÕt 128 + 129: ¤n tËp phÇn TiÕng viÖt häc k× II
I. Môc tiªu cÇn ®¹t
1. KiÕn thøc
- C¸c kiÓu c©u nghi vÊn, cÇu khiÕn, c¶m th¸n, trÇn thuËt, phñ ®Þnh.
- C¸c hµnh ®éng nãi.
- C¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi b»ng c¸c kiÓu c©u kh¸c nhau.
2. KÜ n¨ng
- sö dông c¸c kiÓu c©u phï hîp víi hµnh ®éng nãi ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc ®Ých giao tiÕp kh¸c nhau.
- Lùa chän trËt tù tõ phï hîp ®Ó t¹o c©u cã s¾c th¸i kh¸c nhau trong giao tiÕp vµ lµm v¨n.
3.Th¸i ®é
 Cã ý thøc vËn dông c¸c kÜ n¨ng sö dông c©u trong qu¸ tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n vµ trong giao tiÕp.
II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi
1. KÜ n¨ng tù x¸c ®Þnh gi¸ trÞ
2. KÜ n¨ng hîp t¸c.
3. KÜ n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc
4. KÜ n¨ng giao tiÕp.
5. kÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian
III. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: b¶ng phô
2. Häc sinh: ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk.
IV. Ph­¬ng ph¸p/ KÜ thuËt d¹y häc
Ph©n tÝch ng«n ng÷, nªu vÊn ®Ò ( §éng n·o, ®Æt c©u hái) Th¶o luËn( chia nhãm, giao nhiÖm vô)
V. c¸c b­íc lªn líp
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
2. KiÓm tra ®Çu giê ( kh«ng kiÓm tra giµnh cho giê «n tËp)
3. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng
* Khëi ®éng ( 1’) 
GV nªu môc tiªu cña tiÕt «n tËp.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
T/g
N«i dung
H§1. h­íng dÉn häc sinh «n tËp
* Môc tiªu
- C¸c kiÓu c©u nghi vÊn, cÇu khiÕn, c¶m th¸n, trÇn thuËt, phñ ®Þnh.
- C¸c hµnh ®éng nãi.
- C¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi b»ng c¸c kiÓu c©u kh¸c nhau.
H. H·y cho biÕt c¸c kiÓu c©u em ®· häc ë häck× II ? c«ng dông cña chóng?
 HS tr¶ lêi -> GV chèt
H. HS ®äc vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp
- häc sinh thùc hiÖn ho¹t ®éng nhãm, b¸o c¸o, nhËn xÐt
- GV ch÷a
HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi 2
 HS ho¹t ®éng c¸ nh©n - > b¸o c¸o
 HS nhËn xÐt -> GV ch÷a
HS ®äc vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu
 HS lµm bµi -> HS nhËn xÐt 
 GV söa
HS ®äc vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi 4
 HS ho¹t ®éng c¸ nh©n
 HS lµm- > C¸c b¹n nhËn xÐt
 GV ch÷a
H Cã mÊy c¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi ?
HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
 HS lµm bµi tËp -> HS b¸o c¸o
 GV ch÷a
HS ®äc x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp 3
 HS ho¹t ®éng ®éc lËp
 HS gi¶i bµi tËp-> HS nhËn xÐt 
 GV ch÷a
H . Nªu t¸c dông cña viÖc s¾p xÕp lùa chän tõ trong c©u?
HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp
 HS ho¹t ®éng c¸ nh©n-> HS nhËn xÐt -> GV söa 
41’
I. C¸c kiÓu c©u
1. lÝ thuyÕt:
 C¸c kiÓu c©u: trÇn thuËt, nghi vÊn, cÇu khiÕn, c¶m th¸n.
2. LuyÖn t©p:
Bµi 1: X¸c ®Þnh kiÓu c©u
C©u1: c©u trÇn thuËt ghÐp, vÕ tr­íc cã d¹ng c©u phñ ®Þnh
C©u2: c©u trÇn thuËt ®¬n.
C©u 3: TrÇn thuËt ghÐp, vÕ sau cã d¹ng phñ ®Þnh
Bµi 2: chuyÓn c©u 2 ë bµi 1 thµnh c©u nghi vÊn.
 LiÖu c¸i b¶n chÊt tèt cña ng­êi ta cã bÞ nh÷ng lo l¾ng , buån ®au Ých kØ che lÊp mÊt kh«ng ? ( hái theo m« h×nh: LiÖu… cã …kh«ng)
 Nh÷ng g× cã thÓ che lÊp mÊt c¸i b¶n tÝnh tèt cña ng­êi ta? ( Hái theo kiÓu c©u chñ ®éng)
Bµi 3: ®Æt c©u c¶m th¸n cã chøa tõ vui , buån , ®Ñp…
 - Chao «i buån !
 - «i, buån qu¸ !
 - NghØ hÌ, vui ¬i lµ vui !
- Tr­êng m×nh ®Ñp qu¸ ®i th«i !
Bµi 4:X¸c ®Þnh kiÓu c©u vµ nhËn biÕt c¸ch dïng 
 a/ C©u trÇn thuËt lµ c¸c c©u: 1, 3, 6, c©u cÇu khiÕn lµ c©u 4, c©u nghi vÊn lµ c¸c c©u 2, 5, 7
 b/ C©u nghi vÊn dïng ®Ó hái lµ c©u7
 c/ C¸c c©u nghi vÊn 2, 5lµ nh÷ng c©u kh«ng ®­îc dïng ®Ó hái
II. Hµnh ®éng nãi
1. LÝ thuyÕt :
 Cã 2 c¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi:
 +dïng trùc tiÕp
 + dïng gi¸n tiÕp
2. LuyÖn tËp
Bµi1 +2 :nhËn diÖn hµnh ®éng nãi
 - C©u1:thùc hiÖn hµnh ®éngkÓ (thuéc kiÓu tr×nh bµy) -> c©u TT-> dïng trùc tiÕp
 - C©u2: hµnh ®éng béc lé c¶m xóc -> c©u hái-> dïng gi¸n tiÕp 
 - C©u 3: hµnh ®éng nhËn ®Þnh (thuéc kiÓu tr×nh bµy)
 - C©u4: hµnh ®éng ®Ò nghÞ (kiÓu ®iÒu khiÓn)
Bµi 3
a/ hµnh ®éng cam kÕt kh«ng ®ua xe tr¸i phÐp ,kiÓu c©u trÇn thuËt, dïng trùc tiÕp 
- Em cam kÕt kh«ng tham gia ®ua xe tr¸i phÐp.
 -b/ hµnh ®éng høa, kiÓu c©u trÇn thuËt , dïng trùc tiÕp :
 - Em høa sÏ ®i häc ®óng giê.
III. Lùa chän trËt tù tõ trong c©u 
1. LÝ thuyÕt 
 Cã nhiÒu c¸ch s¾p xÕp trËt tù tõ trong c©u, mçi c©u ®em l¹i hiÖu diÔn ®¹t riªng.
2. Bµi tËp
Bµi 1+2: thay ®æi trËt tù tõ
1/- Rãn rÐn, chÞ DËu b­ng mét b¸t ch¸o lín ®Õn chç chång n»m .
-B­ng mét b¸t ch¸o lín ®Õn chç chång n»m, chÞ dËu rãn rÐn.
 2/ Anh dËu ho¶ng qu¸, véi ®Ó b¸t ch¸o xuèng ph¶n vµ l¨n ®ïng ra ®ã, kh«ng nãi ®­îc c©u g×.
4.Cñng cè ( 1’)
GV hÖ thèng l¹i bµi theo néi dung «n tËp
5. H­íng dÉn häc tËp( 1’)
- VÒ nhµ tiÕp tôc «n tËp theo néi dung ®· «n tËp trªn líp.
- TiÕt sau kiÓm tra tiÕng viÖt

File đính kèm:

  • doctiet 128,129.doc
Giáo án liên quan