Giáo án môn Lịch sử lớp 9 - Bài 24 đến bài 27

I.MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thực dân thế kỷ XIX

Nguyên nhân và tiến trình xâm lược Việt Nam của TB Pháp

- Diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859

- Chiến sự ở Gia Định 1859

 - Cuộc kháng chiến anh dũng của ND Việt Nam chống xâm lược Pháp nổ ra ngay từ những ngày đầu tiên

 2. Kĩ năng:

 Rèn luyện cho HS kỹ năng quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ, các tư liệu lịch sử, văn học để minh hoạ

 3.Tư tưởng:

 - Thấy rõ bản chất tham, tàn bạo, hiếu chiến của CNTD

 - Tinh thần bất khuất, kiên cường chống ngoại xâm của ND ta trong những ngày

đầu chống Pháp xâm lược

 II CHUẨN BỊ

- Bản đồ Đông Nam á trước sự xâm lăng của tư bản Phương Tây

- Bản đồ chiến sự Đà Nẵng và Gia Định

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc19 trang | Chia sẻ: giathuc10 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Lịch sử lớp 9 - Bài 24 đến bài 27, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV:cung caáp moät soá noäi dung trong hieäp öôùc 1874(baûng phuï)
H.Nhaän xeùt vaø so saùnh hieäp öôùc 1874 vôùi hieäp öôùc 1862?
GV:phaân tích hieäp öôùc
H.Vì sao trieàu Nguyeãn kí hieäp öôùc 1874? Haäu quaû?
+Xuaát phaùt töø yù thöùc baûo veä quyeàn lôïi cuûa giai caáp vaø doøng hoï,trieàu ñình Hueá tröôït daøitreân con ñöôøng ñi ñeán ñaàu haøng hoaøn toaøn.Chuû quyeàn daân toäc bò xaâm phaïm nhieàu hôn,taïo ñieàu kieän ñeå Phaùp thöïc hieän caùc aâm möu xaâm löôïc tieáp theo.
HS trả lời
HS đọc
HS:Söû duïng ñoaïn 1 phaàn chöõ in nhoû trong SGK trang 120 traû lôøi.
HS trả lời
HS trả lời
HS:Nam Kì ñaõ ñöôïc cuûng coá,trieàu ñình Hueá suy yeáu,baïc nhöôïc.
HS trả lời
HS quan sát
-HS thaûo luaän nhoùm 3 phuùt 
HS ñoïc phaàn chöõ in nhoû SGK trang 120
HS nêu nhận xét
HS quan sát
HS thuật trên lược đồ
HS nêu
HS trả lời
HS nhận xét
HS trả lời
I.Thöïc daân Phaùp ñaùnh Baéc Kì laàn thöù nhaát.Cuoäc khaùng chieán ôû Hà Nội vaø caùc tænh ñoàng baèng baéc kì.
1.Tình hình Vieät Nam tröôùc khi Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì.
-Phaùp thieát laäp boä maùy thoáng trò, tieán haønh boùc loät nhaân daân Nam Kì, chuaån bò ñaùnh chieám Baéc Kì.
-Trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ thi haønh chính saùch ñoái noäi,ñoái ngoaïi loãi thôøi.
-Nhaân daân noåi daäy ñaáu tranh khaép nôi.
2.Thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baêc Kì laàn thöù nhaát(1873)
a.Dieãn bieán:
-Cuoái 1872 chuaån bò ñaùnh chieám Baéc Kì.
- 20/11/1873 Phaùp noå suùng ñaùnh Haø Noäi.
b.Keát quaû:
-Phaùp chieám moät soá tænh Baéc Kì.
c.Nguyeân nhaân thaát baïi:
-Triều đình baïc nhöôïc, chính saùch quaân söï baûo thuû, naëng veà thöông thuyeát.
3.Khaùng chieán ôû Haø Noäi vaø caùc tænh ñoàng baèng Baéc Kì(1873-1874)
-Traän Caàu Giaáy ngaøy 21/12/1873 Gaùc-ni-eâ cuøng nhieàu binh línhbò gieát taïi traän,laøm cho Phaùp hoang mang,nhaân daân ta phaán khôûi,haêng haùi ñaùnh giaëc
- 15/3/1874 trieàu ñình Hueá kí hieäp öôùc Giaùp Tuaát thöøa nhaän 6 tænh Nam Kì thuoäc Phaùp,ñoåi laïi Phaùp ruùt khoûi Baéc Kì.
	4.Củng cố, dặn dò:
	-Chæ baûn ñoà Phaùp ñaùnh chieám Baéc kì laàn I vaø traän Caàu Giaáy?
	-So saùnh noäi dung hieäp öôùc 1862 vôùi hieäp öôùc 1874? Nhaän xeùt veà thaùi ñoä cuûa trieàu ñình nhaø Nguyễn.
	5. Hướng dẫn tự học:
	- Học bài theo câu hỏi cuối bài, mục
	- Chuẩn bị bài tiếp theo
**********
PHÒNG GD & ĐT CAO LỘC NGÀY SOẠN: 22/01/2012
TRƯỜNG THCS THANH LOÀ NGÀY GIẢNG:
TIẾT: 39
BAØI 25: KHAÙNG CHIEÁN LAN ROÄNG RA TOAØN QUOÁC
(1873 -1884)
( Tiếp) 
	I.MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
 - Tại sao năm 1882 thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai.
	Nội dung của hiệp ước Hác Măng 1883 và hiệp ước với Patơ rốt 1884
	- Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng , triều đình mang nặng tư tưởng “ chủ hoà”, không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.
	2. Kĩ năng:
	Sử dụng bản đồ tường thuật các trận đánh bằng bản đồ.
	3.Tư tưởng:
	Giáo dục học sinh lòng yêu nước, trân trọng những chiến tích đánh giặc của cha ông, tôn kính những anh hùng dân tộc hy sinh căm ghét bọn thực dân cướp nước và triều định phong kiến đầu hàng.
	II.CHUẨN BỊ:
	- Bản đồ hành chính Việt Nam 
	- Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai
	 III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Ổn định lớp
	2. Kiểm tra bài cũ
	? Nêu nội dung cơ bản của điều ước Giáp Tuất 1874?
	3 . Bài mới :
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của hs
Nội dung
- Yêu cầu H đọc SGK mục 1.
? Vì sao thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần I (1873) mà mãi gần 10 năm sau(1882) chúng mới đánh Bắc Kỳ lần II?
 ? Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần II trong hoàn cảnh nước ta thế nào?
? Em biết gì về tình hình nước Pháp đầu thập kỷ 80?
? Cho biết nguyên cớ trực tiếp thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần II?
- G dùng bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần II để minh hoạ.
? Thực dân Pháp đánh thành Hà Nội như thế nào ? 
? Nêu một số hiểu biết của em về Hoàng Diệu ?
? Quân ta đã làm gì?
? Sau khi thành Hà Nội thất thủ, thái độ của triều đình Huế như thế nào?
? Em có nhận xét gì về thái độ và hành động của triều đình Huế ?
? Hậu quả ra sao? 
? Âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp khi đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất và lần hai có gì giống và khác nhau?
? Phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần II như thế nào?
? Phong trào kháng chiến của nhân dân các tỉnh Bắc Kỳ phối hợp với quân triều đình đánh pháp như thế nào?
? Em có nhận xét gì về phong trào kháng Pháp của nhân dân Bắc Kỳ ?
? Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy lần II? ( G gọi H khá trình bày bằng bản đồ)
? Sau chiến thắng Cầu Giấy lần II, tình hình ta, địch như thế nào?
? Thực dân Pháp đã hành động ra sao?
? Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi RiviE bị giết tại trận cầu Giấy lần II?
- G dùng bản đồ kinh thành Huế giới thiệu địa danh Thuận An và Huế
? Hãy trình bày cuộc tấn công của thực dân Pháp vào Thuận An?
? Thái độ và hành động của triều đình Huế ra sao?
G giải thích thêm về hiệp ước Hác Măng.
? Nội dung cơ bản của điều ước Hác Măng?
? Điều ước Hác Măng dẫn đến hậu quả gì?
? Trước thái độ phản kháng của nhân dân, thực dân Pháp đối phó như thế nào?
? Tại sao hiệp ước Patơrốt được ký kết?
? Cho biết nội dung cơ bản của điều ước Patơrốt?
? Hậu quả?
HS đọc
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời theo hiểu biết
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
- Đốt nhà " Cản địch 
- Không bán lương thực cho pháp
- Đào hào, đắp luỹ
+ Phong trào kháng chiến
- Đắp đập, cắm kè trên sông hồng
- Làm hầm chống cạm bẫy 
- Quân dân Bắc Ninh, Sơn Tây kéo về áp sát địch trong thành Hà Nội
HS nêu nhận xét
HS trả lời
HS trình bày
HS trả lời
HS nêu
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
II. Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai . Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882 - 1884
1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ II (1882)
 a. Hoàn cảnh
+ Trong nước
- Sau điều ước 1874 dân chúng cả nước phản đối mạnh mẽ
- Nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ
- Kinh tế: Suy kiệt
- Giặc cướp nổi khắp nơi.
- Triều đình khước từ mọi cải cách Duy Tân
- Tình hình đất nước rối loạn 
+ Thực dân Pháp
- Nước Pháp đang chuyển nhanh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
- Nhu cầu xâm lược chiếm thuộc địa là thiết yếu => chúng quyết tâm đánh bắc kỳ lần II
b. Diễn biến
+ Nguyên cớ trực tiếp: Thực dân Pháp lấy cớ nhà Nguyễn vi phạm điều ước 1874 và còn tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh.
+ Diễn biến: 
- 25-4-1882 Rivie gửi tối hậu thư đòi tổng đốc Hoàng Diệu nộp khí giới và nộp thành vô điều kiện, ngay sau đó tấn công thành Hà Nội
- Quân ta chống trả quyết liệt. Đến trưa thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu tự tử
- Triều đình Huế lúng túng vội vàng cầu cứu nhà Thanh và cử người ra Hà Nội thương thuyết với Pháp.
- Quân Thanh ồ ạt kéo vào nước ta 
- Pháp nhanh chóng chiếm Hòn Gai, Nam Định và một số nơi khác ở Bắc Kỳ.
2. Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến.
- Thực hiện chiến thuật “ Vườn không nhà trống ”, đánh giặc bằng mọi thứ vũ khí 
- Ngày 19-5-1883 chiến thắng Cầu Giấy lần thứ II . Ri-vi-e bị giết 
- Pháp định rút chạy, triều đình chủ trương thương lượng 
- Pháp đánh thẳng vào Thuận An
 Buộc triều đình Huế đầu hàng.
- Vì tham vọng của Pháp, chúng quyết tâm chiếm toàn bộ nước ta
3. Hiệp ước PaTơ Nốt nhà nước phong kiến việt nam sụp đổ(1884)
a. Thực dân Pháp tấn công Thuận An
- Chiều 8-8-1883 thực dân pháp tấn công Thuận An
- Triều đình xin đình chiến và chấp nhận ký điều ước Hác Măng 
b. Điều ước Hác Măng 
+ Nội dung: 
- Triều đình chính thức nhận quyền bảo hộ của Pháp, thu hẹp địa giới(chỉ ở miền Trung)
- Quyền ngoại giao của Đại Nam do Pháp nắm.
- Triều đình phải rút quân từ Bắc Kỳ về Trung Kỳ.
+ Hậu quả: 
- Phong trào kháng chiến của nhân dân lên mạnh 
- Phe chủ chiến trong triều hình thành 
Tấn công các căn cứ kháng chiến còn lại
c. Hiệp ước Patơnốt(6-6-1884)
- Pháp muốn xoa dịu tình hình 
- Chấm dứt vai trò nhà Thanh ở Bắc Kỳ
- Nhà Nguyễn chính thức đầu hàng thực dân Pháp về mặt pháp lý 
+ Nội dung:
- Căn bản giống điều ước Hác Măng 
- Sửa đổi địa giới trung kỳ
- Nhà Nguyễn chính thức đầu hàng thực dân Pháp
-> VN trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến
	4. Củng cố
	Nêu hoàn cảnh, nội dung và hậu quả của hiệp ước Pa-tơ-nốt ?
 	G hướng dẫn HS hình thành bảng kiến thức sau:
 Hiệp ước Hác-măng
 Hiệp ước Pa-tơ-nốt
Hoàn
cảnh
Ngày 18-8-1883 Pháp tấn công Thuận An . Ngày 20-8-1883 đổ bộ lên vùng này , Triều đình chấp nhận ký hiệp ước Hác-măng ( 25-8-1883 )
- Pháp đánh chiếm nhiều tỉnh Bắc Kỳ .Xoa dịu tình hình 
- Chấm dứt vai trò của nhà Thanh . Đẩy quân Thanh về nước 
- Ngày 6-6-1884 ký hiệp ước Pa-tơ-nốt 
Nội dung
- Triều đình thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp
- Thu hẹp địa giới quản lí của triều đình ( chỉ ở miền Trung ) 
- Quyền ngoại giao của Đại Nam do Pháp nắm
- Triều đình phải rút quân từ Bắc Kỳ về Trung Kỳ 
- Triều đình thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp 
- Quyền ngoại giao của Đại Nam do Pháp nắm 
- Trả Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình thuận cho triều đình quản lí 
- Triều đình phải rút quân từ Bắc kỳ về Trung Kỳ 
Hậu quả
- Phong trào kháng lên mạnh 
- Phe chủ chiến trong triều hình thành 
- Nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp 
- Nước ta là nước thuộc địa nửa phong kiến 
	5. Hướng dẫn tự học:
	- Học bài 
	- Trả lời câu hỏi: Tại sao nói từ 1858 đến 1884 là quá trình triều đình nguyễn đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?
	- Nghiên cứu trước bài 26
	- Tìm hiểu thông tin về vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương
*********
PHÒNG GD&ĐT CAO LỘC NGÀY SOẠN: 31/01/2012
TRƯỜNG THCS THANH LOÀ NGÀY GIẢNG: 07/02/2012
Tiết 40. 
Bài 26
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX.
	I.MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Nguyên nhân và diễn biến vụ biến kinh thành Huế 5-7-1885 đó là sự kiện mở đầu của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối XIX 
	- Những nét khái quát nhất của phong trào Cần Vương giai đoạn đầu từ 1858-1888
	- Vai trò của các văn thân sỹ phu yêu nước tro

File đính kèm:

  • docgiao an su 8 tuan 2021222324.doc
Giáo án liên quan