Giáo án môn Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 1 - Bài: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu

Tuần 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU THÊU

I. Mục tiêu

 HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản. những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dung để cắt, khâu, thêu.

 Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vẽ nút chỉ.

 Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.

II. Đồ dùng dạy học

 Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu.

 Một số mẫu vải và chỉ khâu, chỉ thêu các màu.

 Kim khâu, kim thêu các cỡ.

 

doc29 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 1 - Bài: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
III.Các hoạt động dạy chủ yếu:
ND-KT-tg
Hoạt động Dạy
Hoạt động học
1.Bài cũ: 
1-2’
2.Bài mới: Giới thiệu bài:
HĐ1:GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu
6’
HĐ2:GV h­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt
20’
3.Cñng cè dÆn dß:
3’’
GV kiÓm tra dông cô HS
GV nhËn xÐt
GV giíi thiÖu mÉu kh©u ghÐp hai mÐp v¶I b»ng mòi kh©u th­êng vµ h­íng dÉn HS quan s¸t ®Ó nªu nhËn xÐt (®­êng kh©u c¸ch ®Òu nhau.mÆt ph¶i cñ hai m¶nh v¶i óp nhau. §­êng kh©u ë mÆt tr¸i cö hai m¶nh v¶i) .
- Giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm cã ®­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i, yªu cÇu HS nªu øng dông cña kh©u ghÐp hai mÐp v¶i.
GV kÕt luËn vÒ ®Æc ®iÓm ®­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i vµ øng dông cña nã: Kh©u ghÐp hai mÐp v¶i®­îc øng dông nhiÒu trong kh©u, may c¸c s¶n phÈm. §­êng ghÐp cã thÓ lµ ®­êng cong nh­ ®­êng r¸p cö ay ¸o, cæ ¸o, cã thÓ lµ ®­êng th¼ng nh­ ®­êng kh©u tói ®ùng, kh©u ¸o gèi,
-GV h­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt
--GV h­íng dÉn HS quan s¸t h×nh 1,2,3(SGK)®Ó nªu c¸c b­íc kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng.
- ®Æt c©u hái yªu cÇu HS dùa vµo quan s¸t h×nh 1(SGK)®Ó nªu c¸ch v¹ch dÊu ®­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i.
? Dùa vµo h×nh 1,em h·y nªu c¸ch v¹ch dÊu ®­êng kh©u.
GV chèt: B­íc 1:V¹ch dÊu ®­êng kh©u.
B­íc 2:Kh©u l­îc
B­íc 3:Kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng.
Gäi HS lªn b¶ng thùc hiÖn thao t¸c v¹ch dÊu trªn v¶i.chó ý v¹ch ®©u trªn mÆt tr¸i cña mét m¶nh v¶i.
- h­íng dÉn HS quan s¸t h×nh 2,3(SGK)®Ó nªu c¸ch kh©u l­îc, kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
Yªu cÇu HS nh×n SGK nªu kh©u l­îc hai mÐp v¶i
Yªu cÇu HS nªu kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng
? Dùa vµo h×nh 3a,em h·y cho biÕt kh©u ghÐp hai mÐp v¶i ®­îc thùc hiÖn ë mÆt tr¸i hay mÆt ph¶i cña hai m¶nh v¶i.
?Dùa vµo h×nh 3b,em h·y nªu c¸ch kh©u l¹i mòi vµ nót chØ cuèi ®­êng kh©u (®· ®­îc häc ë bµi 3)
GV h­íng dÉn mét sè l­u ý sau:
+v¹ch dÊu trªn mÆt tr¸i cña mét m¶nh v¶i.
Ðp mÆt ph¶i cñ hai m¶nh v¶i vµo nhau vµ xÕp cho hai m¶nh v¶i b»ng nhau råi míi kh©u l­îc.
+Sau mçi lÇn rót kim, kÐo chØ ,cÇn vuèt c¸c mòi kh©u theo chiÒu tõ ph¶i sang tr¸i cho ®­êng kh©u thËt th¼ng råi míi kh©u c¸c mòi kh©u tiÕp theo.
GV nhËn xÐt
Sù chuÈn bÞ cña HS ,tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.
VN xem bµi tuÇn sau(tiÕt 2)
HS ®ua dông cô ®Ó kiÓm tra
HS nhËn xÐt
HS quan s¸t
HS theo dâi
HS nghe
HS theo dâi
HS quan s¸t
HS tr¶ lêi
HS nhËn xÐt –Bæ sung
HS quan s¸t thù hiÖn c¸c thao t¸c
HS quan s¸t
HS tr¶ lêi
HS nhËn xÐt
HS nghe
HS nghe
HS theo dâi
HS l­u ý 
HS nghe
VN chuÈn bÞ dông cô 
KĨ THUẬT
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (Tiết 2)
I.MỤC TIÊU :
- Vận dụng kiến thức đã học thực hiện các thao tác khâu thường trên vải.
- Học sinh thực hành hoàn chỉnh khâu thường trên vải.
- Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.
II.CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : mẫu khâu thường.
- Học sinh : mảnh vải kích thước 20 x 30 cm, kim, chỉ, phấn.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
24’
7’
2’
A.KTBC : Kiểm tra vật liệu.
B.Bài mới : 1.Giới thiệu bài :
2.Hoạt động 3 : Hs thực hành khâu thường
3.Hoạt động 4 : Đánh giá kết quả học tập của hs
4.Củng cố dặn dò
- Yªu cÇu häc sinh chuÈn bÞ vËt liÖu kh©u
- Nªu môc tiªu, yªu cÇu cña tiÕt häc: Kh©u th­êng
- Yªu cÇu hs thùc hiÖn : 
+ Nh¾c l¹i kÜ thuËt kh©u th­êng.
+ Thùc hiÖn vµi mòi kh©u th­êng trªn giÊy=>nhËn xÐt.
+ Nªu c¸c b­íc kh©u th­êng :
 1.V¹ch dÊu ®­êng kh©u.	 
2.Kh©u c¸c mòi kh©u th­êng theo ®­êng dÊu
- HdÉn c¸ch kÕt thóc ®­êng kh©u :
 1.Kh©u l¹i mòi ë mÆt ph¶i ®­êng kh©u.
 2.Nót chØ ë mÆt tr¸i ®­êng kh©u.
- Nªu yªu cÇu thùc hµnh vµ cho hs thùc hµnh trªn v¶i : kh©u c¸c mòi kh©u th­êng tõ ®Çu ®Õn cuèi ®­êng v¹ch dÊu =>theo dâi, h­íng dÉn gióp ®ì HS lóng tóng.
- Cho hs tr­ng bµy s¶n phÈm.
- Nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ :
 1. §­êng v¹ch dÊu th¼ng vµ c¸ch ®Òu c¹nh dµi cña m¶nh v¶i.
 2. C¸c mòi kh©u t­¬ng ®èi ®Òu nhau, kh«ng bÞ dóm vµ th¼ng theo ®­êng v¹ch dÊu.
 3.Hoµn thµnh ®óng thêi gian qui ®Þnh.
- Cho hs tù ®¸nh gi¸.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña hs.
- L­u ý häc sinh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mòi kh©u
- NhËn xÐt dÆn dß: Thùc hiÖn l¹i thao t¸c ®· thùc hµnh vµ chuÈn bi vËt liÖu cho tiÕt sau.
- HS chuÈn bÞ
- L¾ng nghe
- Nªu ghi nhí.
- Thùc hiÖn trªn giÊy, nhËn xÐt b¹n thùc hiÖn.
- Nªu c¸c b­íc kh©u th­êng.
- Theo dâi gi¸o viªn h­íng dÉn kÕt thóc ®­êng kh©u.
- C¸ nh©n thùc hµnh trªn v¶i.
- Tr­ng bµy s¶n phÈm.
- Theo dâi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸.
- Tù ®¸nh gi¸.
- Theo dâi.
KĨ THUẬT
KHÂU ĐỘT MAU(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
	- Biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau.
	- Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu.
	- Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- Mẫu đường khâu đột mau. Tranh qui trình (sgk).
	- Vải, kim, chỉ, kéo, thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4-5’
3-4’
15’
7-9’
2-3’
1. KTBC
2. Bài mới.
HĐ1: Quan sát, nhận xét mẫu
HĐ2: Hướng dẫn
HĐ3: Tập khâu
3. Củng cố
? Nêu cách khâu gthép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài.
- Giới thiệu mẫu đường khâu đột mau, yêu cầu Hs quan sát, nêu đặc điểm về đường khâu.
- Gợi ý cho hs rút ra khái niệm khâu đột mau.
Hs nắm đặc điểm đường khâu 
đột mau.
- Hướng dẫn hs quan sát qui trình sgk, nêu các bước.
- Yêu cầu Hs nêu cách khâu các mũi đột mau.
- Hướng dẫn Hs thao tác bắt đầu khâu.
- Gọi Hs lên thao tác những mũi khâu tiếp theo và nút chỉ cuối cùng.
- Lưu ý Hs 1 số điểm khi khâu.
- Gọi Hs đọc ghi nhớ.
Hs nắm các thao tác kĩ thuật.
- Tổ chức Hs tập khâu trên giấy.
- Nhận xét.
Hs bước đầu biết khâu các
 mũi khâu đột mau.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn Hs chuẩn bị cho tiết 2
- TLCH
- Quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm
- TLCH
- Quan sát, nêu qui trình
- Quan sát, TLCH.
- Quan sát, theo dõi.
- 2 Hs lên thao tác.
- Nghe.
- Đọc ghi nhớ sgk.
- Thực hành.
- Nhận xét sản phẩm trên giấy.
- Nghe
 KĨ THUẬT
KHÂU ĐỘT MAU (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
	- Biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau.
2.Kĩ năng:
	- Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu.
	- Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.
3.Thái độ:
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- Một đường khâu đột mau. Tranh qui trình (sgk).
	- Vải, kim, chỉ, kéo, thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
4’
15’
12’
3’
1. KTBC:
2. Bài mới.
HĐ1: Quan sat, nhận xét mẫu
HĐ2: Hướng dẫn
HĐ3: Tập khâu
3. Củng cố dặn dò
? Nêu cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài.
- Giới thiệu mẫu đường khâu đột mau, yêu cầu Hs quan sát, nêu đặc điểm về đường khâu.
- Gợi ý cho hs rút ra khái niệm khâu đột mau.
Hs nắmđặc điểm đường khâu đột mau.
- Hướng dẫn hs quan sát qui trình sgk, nêu các bước.
- Yêu cầu Hs nêu cách khâu các mũi đột mau.
- Hướng dẫn Hs thao tác bắt đầu khâu.
- Gọi Hs lên thao tác những mũi khâu tiếp theo và nút chỉ cuối cùng.
- Lưu ý Hs 1 số điểm khi khâu.
- Gọi Hs đọc ghi nhớ.
-Hs nắm các thao tác kĩ thuật.
- Tổ chức Hs tập khâu trên giấy.
- Nhận xét.
-Hs bướcđầu biết khâu các
 mũi khâu đột mau.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn Hs chuẩn bị cho tiết 2
- TLCH
- Quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm
- TLCH
- Quan sát, nêu qui trình
- Quan sát, TLCH.
- Quan sát, theo dõi.
- 2 Hs lên thao tác.
- Nghe.
- Đọc ghi nhớ sgk.
- Thực hành.
- Nhận xét sản phẩm trên giấy.
- Nghe
KĨ THUẬT
KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP
VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA (T1)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:- Biết thực hành khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
- Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa, các mũi khâu tương đối đều nhau.
 2.Kĩ năng: -HS bình thường khâu được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Đường khâu có thể bị dúm
 - HS khéo tay: Khâu viền được được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu đều nhau. Đường khâu ít bị dúm.
 3.Thái độ: -Giáo dục Hs tính cẩn thận tỉ mỉ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột
- Một số sản phẩm có đường khâu gấp mép vải.
- HS : Mảnh vải kích thước 20cm x30cm, kim khâu, chỉ màu, phấn màu, thước kẻ.
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC:
Nội dung
Hoạt động GV
Hoạt động HS
4'
20-22'
8-10'
3'
A/ KTBC:
B/ Bài mới
1. Hướng dẫn học sinh thực hành 
2. Đánh giá sản phẩm 
C/ Củng cố - dặn dò:
- Gọi HS nêu cách thực hiện các thao tác gấp mép vải
- YC HS thực hiện thao tác gấp mép vải và khâu viền
- Nhận xét, chốt cách khâu:
+ Bước 1: Gấp mép vải
+ Bước 2: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS (Vật liệu, dụng cụ thực hành )
- Nêu các YC của sản phẩm: 
+ Gấp mép vải theo đường dấu
+ Khâu lược được đường gấp mép vải.
+ Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
- HD HS thực hành 
- Lưu ý HS một số điểm:
+ Kẻ hai đường thẳng cách đều ở mặt trái vải, gâp mép vải lần 1 theo đường dấu thứ nhất; miết kĩ đường gấp sau đó gấp mép vải lần 2.
+ Khâu lược đường gấp mép vải.
+ Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
- Theo dõi, giúp đỡ HS, uốn nắn những thao tác HS làm chưa đúng, lúng túng.
- YC HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV nêu YC, tiêu chí đánh giá 
+ Gấp được mép vải. Đường gấp mép vải tương đối thẳng, phẳng, đúng kĩ thuật.
+ Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
+ Mũi khâu tương đối đều, thẳng, không bị dúm.
+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
- Gọi HS tham gia đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học thực hành sản phẩm theo hai mức
+ Hoàn thành 
+ Chưa hoàn thành 
- HS hoàn thành sản phẩm sớm, đường khâu đúng kĩ thuật, đẹp được đánh giá hoàn thành tốt A+
- Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập của HS, kết quả thực hành của HS
- HD HS chuẩn bị bài sau
- 2 HS nêu
- 2 HS thực hành
- Theo dõi
- Đưa dụng cụ thực hành lên bàn.
- Theo dõi
- Thực hành theo N2
- Trình bày sản phẩm theo N4
- Quan sát, dựa vào tiêu chí tham gia đánh giá.
- Theo dõi
- Lắng nghe 
 TUẦN 11: KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI 
 BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT 

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_ki_thuat_lop_4_tuan_1_bai_vat_lieu_dung_cu_cat_k.doc
Giáo án liên quan