Giáo án môn Công nghệ Lớp 11 - Bài: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

-Về kiến thức:

 Phát biểu được các khái niệm về máy tự động, người máy công nghiệp và dây chuyền tự động.

 Kể tên được các biện pháp phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.

-Về kỹ năng:

-Về thái độ:

 Có ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất và chế tạo cơ khí.

II.CHUẨN BỊ:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 11 - Bài: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Bài: 19 
Trường: THPT TX SaĐéc 	 Năm học: 2011-2012
Môn học: Công Nghệ	 Lớp:11
Bài dạy: TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ Ngày dạy: 06/02/2012
Số tiết: 1
 I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
-Về kiến thức: 
 Phát biểu được các khái niệm về máy tự động, người máy công nghiệp và dây chuyền tự động.
 Kể tên được các biện pháp phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.
-Về kỹ năng:
-Về thái độ:
 Có ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất và chế tạo cơ khí.
II.CHUẨN BỊ:
Noäi dung:
- GV: Nghieân cöùu kó noäi dung baøi 19 trang 89 SGK, ñoïc caùc taøi lieäu coù noäi dung lieân quan tôùi baøi giaûng, soaïn giaùo aùn, laäp keá hoaïch giaûng daïy. 
- HS: ñoïc tröôùc noäi dung baøi 19 trang 89 SGK, tìm hieåu ghi laïi caùc noäi dung khoù. 
 Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Tranh veõ : hình 19.3 trong SGK.
Phöông Phaùp:
-Sử duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà, keát hôïp vôùi phöông phaùp thuyeát trình, phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc.
III.PHÂN PHỐI GIẢNG DẠY:
1.Ổn định lớp: (1 phút) Kieåm tra só soá, taùc phong neà neáp taùc phong cuûa hoïc sinh.
2.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 
 -GV: (đặt câu hỏi) Vì sao phải lập quy trình công nghệ trong chế tạo cơ khí?
 -HS: Trả lời.
 -GV: Keát luaän
 +Taïo ra söï thoáng nhaát khi saûn xuaát haøng loaït caùc saûn phaåm cô khí.
 +Laø tieàn ñeà trong vieäc töï ñoäng hoaù trong saûn xuaát cô khí.
 +Trong toå chöùc saûn xuaát taïo söï chuyeân moân hoaù cao.
3. Đặt vấn đề: (1 phút)
Ñeå taïo ra naêng suaát vaø saûn phaåm coù chaát löôïng cao, ngaøy nay vôùi söï hoã trôï cuûa khoa hoïc kó thuaät vaø caùc loaïi maùy moùc töï ñoäng ñaõ taïo ra saûn phaåm cô khí coù ñoä chính xaùc cao. Ñeå hieåu roõ veà töï ñoäng hoaù trong cheá taïo cô khí caùc em hoïc baøi 19.
4.Giảng bài mới:
Thời gian
(Phút)
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú
23ph
Hoạt động1: Tìm hiểu về máy tự động, người máy công nghiệp và dây chuyền tự động.
I. Maùy töï ñoäng, ngöôøi maùy coâng nghieäp vaø daây chuyeàn töï ñoäng 
1. Maùy töï ñoäng
a. Khaùi nieäm: Maùy töï ñoäng laø maùy hoaøn thaønh moät nhieäm vuï naøo ñoù theo moät chöông trình ñònh tröôùc maø khoâng coù söï tham gia tröïc tieáp cuûa con ngöôøi.
b. Phaân loại:
* Maùy töï ñoäng cöùng: ñieàu khieån baèng cô khí nhôø cô caáu cam.
+Öu ñieåm: taïo naêng suaát cao so vôùi maùy thoâng thöôøng.
+Nhöôïc ñieåm: khi thay ñoåi chi tieát caàn gia coâng phaûi thay ñoåi cam ñieàu khieånàmaát nhieàu thôøi gian thay ñoåi, thieát keá, cheá taïo cam, ñieàu chænh maùy.
* Maùy töï ñoäng meàm: deã daøng thay ñoåi ñöôïc chöông trình hoaït ñoäng khi gia coâng caùc chi tieát khaùc nhau. VD maùy tieän ñieàu khieån soá NC (Numeri cal Control); maùy CNC(Computerzed Numeri cal Control), maùy tiện điều khieån soá ñöôïc maùy tính hoaù.
2. Ngöôøi maùy coâng nghieäp
a. Khaùi nieäm
-Laø thieát bò hoaït ñoäng ña chöùc naêng hoaït ñoäng theo chöông trình nhaèm phuïc vuï töï ñoäng hoaù quaù trình saûn xuaát .
-Ñaëc ñieåm: Coù khaû naêng thay ñoåi chuyeån ñoäng, söû lyù thoâng tin
b. Coâng duïng cuûa roâ boát
-Duøng trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát coâng nghieäp.
-Thay theá con ngöôøi laøm vieäc ôû nhöõng moâi tröôøng ñoäc haïi, nguy hieåm, thaùm hieåm trong haàm, loø.
3. Daây chuyeàn töï ñoäng
a. ÑN: daây chuyeàn töï ñoäng laø toå hôïp maùy vaø thieát bò töï ñoäng ñöôïpc saép seáp theo moät traät töï xaùc ñònh ñeå thöïc hieän caùc coâng vieäc khaùc nhau ñeå hoaøn thaønh moät saûn phaåm.
b. Coâng duïng
-Thay theá con ngöôøi trong saûn xuaát.
-Thao taùc kó thuaät chính xaùc.
-Naêng suaát lao ñoäng cao.
-Haï giaù thaønh saûn phaåm.
c. Nguyeân lyù laøm vieäc
- Phoâi ñöa leân baêng taûi.
- Roâboát 1, 2, 3 laép phoâi leân maùy tieän 1, 2, 3 vaø thaùo chi tieát khi gia coâng xong ñaët leân baêng taûi.
* Đặt câu hỏi:
1.Trong saûn xuaát hieän nay ñeàu tuaân theo moät quy trình coâng ngheä.Quy trình coâng ngheä do maùy taïo ra hay con ngöôøi taïo ra?
- Nhận xét câu trả lời của Học Sinh và kết luận:
Khi gia coâng caùc saûn phaåm cô khí, quy trình coâng ngheä naøy ñöôïc maùy cô khí thöïc hieän dưới daïng chöông trình ñònh saün, luùc ñoù khoâng coù sự tham gia tröïc tieáp cuûa con ngöôøi.
2. Döïa vaøo ñaâu ñeå phaân loaïi maùy töï ñoäng?
3.Thế nào là máy tự động cứng?
4. Thế nào là máy tự động mềm?
5. Em hãy nhận xét ưu, nhược điểm của máy tự động mềm?
- Trong saûn xuaát hieän nay nhieàu khaâu trong quaù trình saûn xuaát, vò trí cuûa con ngöôøi ñöôïc thay theá bôûi maùy töï ñoäng, quaù trình saûn xuaát ñoù laø töï ñoäng hoaù, nhôø ñoù maø naêng suaát lao ñoäng cao.
6. Thế nào là người máy công nghiệp?(Robot công nghiệp).
7. Hãy kể tên một số loại Robot công nghiệp mà em biết?
* Trả lời các câu hỏi.
- Trả lời.
-Lắng nghe và ghi chép.
- Đọc sách giáo khoa trả lời:
Dựa vào chương trình hoạt động của máy: có 2 loại máy tự động cứng và máy tự động mềm.
-Trả lời.
-Trả lời.
-Đọc sách giáo khoa và trả lời.
-Lắng nghe và ghi chép nội dung.
-Trả lời câu hỏi.
-Suy nghĩ và trả lời.
10ph
Hoạt động2: Tìm hiểu các biện pháp phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.
4. Tìm hieåu oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát cô khí
a. Nguyeân nhaân:
-Caùc chaát thaûi trong quaù trình saûn xuaát cô khí khoâng qua xöû lí thaûi ra moâi tröôøng.
-YÙ thöùc cuûa con ngöôøi ñoái vôùi moâi tröôøng keùm, laøm oâ nhieãm nguoài nöôùc, ñaát ñai.
b. Keát luaän: Traùch nhieäm của caùc nhaø saûn xuaát cô khí, moãi ngöôøi coâng nhaân cô khí phaûi coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng.
5. Caùc bieän phaùp ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng trong saûn xuaát cô khí 
a. Khaùi nieäm: Phaùt trieån beàn vöõng laø:
-Caùch phaùt trieån nhaèm thoaû maõn caùc yeâu caàu hieän taïi.
-Khoâng aûnh höôûng tôùi caùc nhu caàu cuûa heä thoáng töông lai.
-Phaùt trieån heäi thoáng saûn xuaát xanh – saïch.
b. Bieän phaùp
-Söû duïng coâng ngheä cao trong saûn xuaát, giaûm chi phí naêng löôïng, tieát kieäm nguyeân vaät lieäu.
-Xöû lí chaát thải trong saûn xuaát cô khí tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng.
-Giaùo duïc yù thöùc baûo veä moâi tröôøng cho moïi ngöôøi.
8. Hãy nêu các nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường?
9. Phát triển bền vững trong chế tạo cơ khí là gì?
10. Có những biện pháp nào để phát triển bền vững trong chế tạo cơ khí?
11. Ngoài các biện pháp trên còn có biện pháp nao khác?
-Trả lời:
+ Caùc chaát thaûi trong quaù trình saûn
xuaát cô khí khoâng qua xöû lí thaûi ra moâi tröôøng.
+ YÙ thöùc cuûa con ngöôøi ñoái vôùi moâi tröôøng keùm.
-Đọc phần khái niệm trong sách giáo khoa và trả lời.
-Trả lời câu hỏi.
-Suy nghĩ và trả lời.
IV.Củng cố: (4 phút)
Qua noäi dung baøi hoïc caùc em caàn naém caùc noäi dung sau:
- Theá naøo laø ngöôøi maùy coâng nghieäp (roâboát coâng nghieäp)?
- Lôïi ích cuûa maùy töï ñoäng vaø daây chuyeàn töï ñoäng?
- Coù nhöõng bieän phaùp naøo ñeå phaùt trieån beàn vöõng trong cheá taïo cô khí laø gì?
V.Dặn dò: (1phút)
- Caùc em veà nhaø hoïc baøi cuõ, ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong sgk vaø xem qua noäi dung baøi môùi baøi 20 “ khaùi quaùt veà ñoäng cô ñoát trong”.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_11_bai_tu_dong_hoa_trong_che_tao_c.doc