Giáo án Mẫu giáo Lớp Lá - Đề tài: Vỗ tay theo lêi ca, Cháu yêu cô thợ dệt, Nghe hát: Màu áo chú bộ đội

ổn định tổ chức

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trũ chơi: Đồ rê mí.

Hỏi trẻ:Tuần trước các con đó tham dự chương trỡnh đồ rê mí ở chủ đề gỡ?

Cô giới thiệu chủ đề đồ rê mí của tuần này: Chủ đề nghề nghiệp.

- Hỏi trẻ về 1 số nghề trẻ biết. -> Cho trẻ đi về chỗ ngồi.

Cho trẻ xem hỡnh ảnh cụ thợ dệt.

Cụ núi: Cú 1 bài hỏt rất hay ca ngợi cỏc cụ thợ dệt.

Đó là bài hát gì ? -> Cô và trẻ hát lại bài hát 1 lần.

* Hoạt động 1 : Dạy trẻ hát và vỗ tay theo lời của bài hát :“ Chỏu yờu cụ thợ dệt ”

- Cô và trẻ hát 1 lần theo đàn.

 + Các con vừa hát bài gì ? do ai sáng tác?

 + Bài hát :“ Chỏu yờu cụ thợ dệt ” với giai điệu vui tươi, hồn nhiên thể hiện tình cảm của các em đối với cô thợ dệt được nhạc sỹ Thu Hiền sáng tác để tặng cho các bạn nhỏ đấy.

Và yờu cầu của cuộc thi hụm nay là cỏc con phải hỏt và vỗ tay theo lời ca của bai hỏt: Chỏu yờu cụ thợ dệt.

Để hát và vỗ tay theo lời ca của bài hát được thỡ cỏc con hóy nghe cụ hướng dẫn nhé.

 - Vỗ tay theo lời ca là : cứ 1 lời ca của bài hát là một tiếng vỗ tay. nghĩa là các con hát vào từ nào thì các con vỗ tay vào từ đó.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 16/02/2022 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mẫu giáo Lớp Lá - Đề tài: Vỗ tay theo lêi ca, Cháu yêu cô thợ dệt, Nghe hát: Màu áo chú bộ đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gi¸o ¸n
Chñ ®Ò : Nghề nghiệp
Ho¹t ®éng Ph¸t triÓn thÈm mü 
NDC : Vç tay theo lêi ca – Cháu yêu cô thợ dệt
NDKH: Nghe h¸t – Màu áo chú bộ đội
§é tuæi : 5-6 tuæi
I. Môc ®Ých – yªu cÇu:
- TrÎ biÕt vç tay theo lêi ca bµi h¸t :“ Cháu yêu cô thợ dệt ” nh¹c vµ lêi: Thu Hiền. TrÎ h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý cô thợ dệt. 
- Chó ý nghe c« h¸t, hiÓu néi dung bµi h¸t “Màu áo chú bộ đội”.
- TrÎ biÕt h­ëng øng theo c« h¸t, c¶m nhËn ®­îc t×nh c¶m yªu th­¬ng dµnh cho các chú bộ đội.
- Qua bµi h¸t gãp phÇn gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m yªu th­¬ng, biÕt quÝ träng các nghề trong xã hội.
II. ChuÈn bÞ :
- §µn
- §Üa cã lêi vµ h×nh ¶nh minh häa néi dung bµi h¸t: “Màu áo chú bộ đội”,“ Cháu yêu cô thợ dệt ”
- M¸y chiÕu, m¸y tÝnh
- X¾c x«, ph¸ch tre.
- NDTH : PTNT: Đếm số trẻ lên hát
III. Tæ chøc thùc hiÖn
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
* æn ®Þnh tæ chøc
- C« tổ chức cho trẻ chơi trò chơi : Đồ rê mí.
Hỏi trẻ : Tuần trước các con đã tham dự chương trình đồ rê mí ở chủ đề gì?
Cô giới thiệu chủ đề đồ rê mí của tuần này : Chủ đề nghề nghiệp.
- Hỏi trẻ về 1 số nghề trẻ biết. -> Cho trÎ ®i vÒ chç ngåi.
Cho trẻ xem hình ảnh cô thợ dệt.
Cô nói: Có 1 bài hát rất hay ca ngợi các cô thợ dệt. 
§ã lµ bµi h¸t g× ? -> C« vµ trÎ h¸t l¹i bµi h¸t 1 lÇn.
* Ho¹t ®éng 1 : D¹y trÎ h¸t vµ vç tay theo lêi cña bµi h¸t :“ Cháu yêu cô thợ dệt ”
- C« vµ trÎ h¸t 1 lÇn theo ®µn.
 + C¸c con võa h¸t bµi g× ? do ai s¸ng t¸c?
 + Bµi h¸t :“ Cháu yêu cô thợ dệt ” víi giai ®iÖu vui t­¬i, hån nhiªn thÓ hiÖn t×nh c¶m cña các em đối với cô thợ dệt ®­îc nh¹c sü Thu Hiền s¸ng t¸c ®Ó tÆng cho c¸c b¹n nhá ®Êy.
Và yêu cầu của cuộc thi hôm nay là các con phải hát và vỗ tay theo lời ca của bai hát: Cháu yêu cô thợ dệt.
§Ó h¸t vµ vç tay theo lêi ca cña bµi h¸t được thì các con hãy nghe cô hướng dẫn nhé. 
 - Vç tay theo lêi ca lµ : cø 1 lêi ca cña bµi h¸t lµ mét tiÕng vç tay. nghÜa lµ c¸c con h¸t vµo tõ nµo th× c¸c con vç tay vµo tõ ®ã.
 + C« lµm mÉu : võa h¸t vµ vç tay cho trÎ nghe ( kh«ng cã ®µn).
-> Hái l¹i trÎ : vç tay theo lêi ca lµ vç nh­ thÕ nµo?
 + Lµm mÉu lÇn 2 kÕt hîp cã ®µn.
- TrÎ thùc hiÖn :
 + C¶ líp h¸t vµ vç tay : 2 lÇn
 + Tæ ( 3 tæ )
 + Nhãm c¸c b¹n trai, c¸c b¹n g¸i.
 + Nhãm ( 3 nhãm kÕt hîp sö dông dông cô ©m nh¹c : ph¸ch tre, x¾c x«)
 + C¸ nh©n. ( 2 trÎ )
 + C¶ líp : 1 lÇn. 
=> C« chó ý rÌn kü n¨ng vç tay theo lêi ca cho trÎ.
 C¸c con ¹ “Khi ch¸u v©ng lêi, ch¸u biÕt bµ vui”. VËy ®Ó bµ cña chóng m×nh lu«n vui vÎ, c¸c con ph¶i lµm g×?
 Ngoµi bµ ra trong gia ®×nh c¸c con cßn cã nh÷ng ai n÷a?
( c¶ líp cïng kÓ ).
* Ho¹t ®éng 2 : Nghe h¸t “Bµn tay mÑ”.
 Mäi ng­êi sèng trong gia ®×nh nh­ thÕ nµo víi nhau?
 TÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh sèng ph¶i yªu th­¬ng nhau, vµ quan t©m ch¨m sãc nhau. vµ v× c¸c con cßn nhá cho nªn c¸c con sÏ nhËn ®­îc rÊt nhiÒu sù quan t©m ch¨m sãc cña ng­êi lín, ®Æc biÖt lµ sù ch¨m sãc cña mÑ. 
+ C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1.
 C« võa h¸t cho c¸c con nghe bµi “Bµn tay mÑ” cña nh¹c sü Bïi §×nh Th¶o. 
+ H¸t lÇn 2 kÕt hîp ®éng t¸c minh häa.
 - C« võa h¸t bµi g× ?
 - C¸c con thÊy giai ®iÖu cña bµi h¸t nh­ thÕ nµo ?
Víi giai ®iÖu m­ît mµ, tha thiÕt bµi h¸t nãi vÒ t×nh yªu th­¬ng, sù quan t©m ch¨m sãc cña ng­êi mÑ dµnh cho con tõ b÷a ¨n ®Õn giÊc ngñ mong cho c¸c con kh«n lín .v× bµi h¸t hay nªn ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi yªu thÝch vµ rÊt nhiÒu ca sü còng h¸t bµi h¸t nµy ®Êy. C« mêi c¸c con h·y cïng l¾ng nghe nhÐ.
+ LÇn 3 : Cho trÎ nghe b¨ng kÕt hîp xem h×nh ¶nh. 
* Gi¸o dôc trÎ :
 C¸c con ¹, h«m nay chóng m×nh ®· ®­îc h¸t vµ ®­îc nghe bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m cña nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh ®èi nhau. ¤ng bµ, bè mÑ lu«n yªu th­¬ng c¸c con v× vËy c¸c con ph¶i thËt ngoan ngo·n, biÕt v©ng lêi vµ kÝnh träng ng­êi lín. Ch¨m ngoan, häc giái ®Ó lµm vui lßng «ng bµ, cha mÑ nhÐ.
* Vµ b©y giê c« sÏ th­ëng cho c¸c con mét buæi ®i ch¬i ®Õn th¨m bµ nhµ b¹n Lan chóng m×nh cã thÝch kh«ng.
- TrÎ ®i vµ h¸t bµi : :“ Cháu yêu cô thợ dệt ”
- TrÎ l¹i gÇn c« vµ chó ý l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn
- B¹n TÝch Chu
- trÎ chó ý l¾ng nghe vµ quan s¸t.
- Bµi h¸t Ch¸u yªu bµ
- C¶ líp h¸t cïng c«.
- TrÎ tr¶ lêi c©u hái.
- Chó ý quan s¸t c« lµm mÉu.
- 1 trÎ tr¶ lêi.
- TrÎ thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña c«.
- lÇn l­ît tõng tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t biÓu diÔn.
- Ngoan ngo·n, biÕt v©ng lêi, yªu th­¬ng, quan t©m ch¨m sãc bµ, lÊy t¨m cho bµ...
- Yªu th­¬ng, quan t©m, ch¨m sãc nhau.
- Chó ý nghe c« h¸t.
- Bµi : Bµn tay mÑ
- Chó ý quan s¸t vµ l¾ng nghe.
- Chó ý quan s¸t vµ l¾ng nghe.
- TrÎ ®i h¸t cïng c«.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mau_giao_lop_la_de_tai_vo_tay_theo_lei_ca_chau_yeu_c.doc