Giáo an lớp 5 - Tuần 17 năm 2011 - 2012

I. Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm bài văn.

- Hiểu ý nghĩa bài văn : Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Tranh cây và quả thảo quả (nếu có).

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

 

 

doc28 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo an lớp 5 - Tuần 17 năm 2011 - 2012, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tìm hiểu bài.
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Sử dụng tranh minh hoạ và thông tin khác.
Hoạt động 2: Luyện đọc- Tìm hiểu bài
 Luyện đọc
* Mục tiêu: Ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát.
* Tiến hành:
- Gọi 1 HS khá đọc ba bài ca dao.
- 1 HS khá đọc ba bài ca dao.
- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng bài ca dao.
- HS luyện đọc nối tiếp từng bài ca dao.
- Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- HS đọc đúng kết hợp giải nghĩa từ.
- Gọi HS luyện đọc theo cặp.
- HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- 1 HS đọc cả bài.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS chú ý theo SGK.
 Tìm hiểu bài 
* Mục tiêu: 
- Hiểu ý nghĩa của các bài ca dao : Lao động vất vả trên ruộng đồng của người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* Tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc từng bài và trả lời câu hỏi trong SGK/ 169.
- HS đọc từng bài và trả lời câu hỏi trong SGK/ 169.
Hoạt động 3: Nội dung bài
- GV chốt ý, rút ra ý nghĩa của các bài ca dao.
- HS ghi ý chính của bài vào vở.
Hoạt động 4: Học thuộc lòng
* Mục tiêu: Thuộc lòng 2 – 3 bài ca dao.
* Tiến hành:
- GV yêu cầu HS tự nhẩm học thuộc lòng.
- HS nhẩm học thuộc lòng 2 – 3 bài ca dao.
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.
- HS xung phong thi đọc.
- GV nhận xét.
4. Củng cố; dặn dò:
- 1 HS nhắc lại nội dung ba bài ca dao. 
- GV nhận xét tiết học. 
Toán
GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI
I. Mục tiêu:
Bước đầu biết dùng máy tính bỏ túi để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, chuyển một số phân số thành số thập phân.
II. Đồ dùng dạy học:
Máy tính bỏ túi cho các nhóm nhỏ (nếu mỗi HS không có đủ 1 máy tính).
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS chuẩn bị máy tính bỏ túi.
3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
Hoạt động 2: HS làm quen với máy tính bỏ túi
Yêu cầu HS quan sát máy tính, trả lời các câu hỏi sau :
- Em thấy trên máy tính có những gì ?
- Em thấy ghi gì trên các phím ?
- Em hãy ấn phím ON/C và phím OFF rồi nêu nhận xét.
GV nói : Chúng ta sẽ tìm hiểu dần về các phím khác
HS các nhóm quan sát máy tính trả lời câu hỏi của GV : 
- Màn hình, các phím.
- HS kể từng tên.
- HS thực hiện và nêu nhận xét.
:
Hoạt động 3: Thực hiện các phép tính
- GV ghi một phép tính cộng lên bảng.
Tính : 25,3 + 7,09
GV đọc cho HS ấn lần lượt các phím cần thiết.
- Tương tự với 3 phép tính : trừ, nhân, chia.
Hoạt động 4: Hướng dẫn thực hành
Bài 1:
- GV cho HS tự làm bài.
- GV yêu cầu HS nêu các phím bấm để thực hiện phép tính.
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc đề toán.
- GV gọi 1 HS nêu cách sử dụng máy tính
 bỏ túi để chuyển phân số thành số thập phân.
- GV cho HS làm rồi nêu kết quả.
Bài 3:
- Yêu cầu HS tự viết rồi đọc biểu thức trước lớp.
- Yêu cầu HS nêu giá trị của biểu thức.
HS thực hiện trên máy như sau :
2
5
3
+
7
0
9
=
°
°
- HS thực hiện trên máy tính các phép tính : trừ, nhân, chia còn lại.
- HS thao tác trên máy tính và viết kết quả phép tính vào nháp.
- HS trình bày kết quả trước lớp.
- 1 HS đọc đề toán.
- HS nêu các phím
3
:
4
=
- HS viết và nêu biểu thức :
4,5 x 6 - 7 =
- HS bấm máy tính để tìm giá trị của biểu thức rồi nêu trước lớp.
4. Củng cố; dặn dò:
- GV tổng kết tiết học. Dặn HS chuẩn bị trước bài học sau.
- GV nhận xét tiết học
- Học sinh chú ý lắng nghe.
Tập làm văn
ÔN TẬP VỀ VIẾT ĐƠN
I. Mục tiêu:
- Biết điền đúng nội dung vào một lá đơn in sẵn (BT1).
- Viết được đơn xin học môn tự chọn Ngoại ngữ (hoặc Tin học) đúng thể thức, đủ nội dung cần thiết.
II. Các KNS cơ bản được giáo dục:
- Ra quyết định/ giải quyết vấn đề.
- Hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành biên bản vụ việc.
III. Đồ dùng dạy học:
Vở BT Tiếng Việt 5, tập 1 (có in sẵn mẫu đơn). 
IV. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS đọc lại biên bản Cụ Ún trốn viện. 
1 HS đọc lại biên bản Cụ Ún trốn viện.
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 1. 
* Mục tiêu: Biết điền đúng nội dung vào một lá đơn in sẵn. 
* Tiến hành: 
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- HS viết đơn vào mẫu ở VBT.
- Gọi HS trình bày kết quả làm việc.
- HS đọc đơn đã viết xong.
- GV và HS nhận xét.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập 2. 
* Mục tiêu: Viết được đơn xin học môn tự chọn Ngoại ngữ (hoặc Tin học) đúng thể thức, đủ nội dung cần thiết.
* Tiến hành: 
Bài 2
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- Cho HS làm bài vào vở bài tập. 
- HS làm bài cá nhân vào VBT.
- Gọi HS trình bày kết quả làm việc.
- HS đọc lá đơn đã hoàn thành.
- 3 HS lần lượt thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá.
4. Củng cố; dặn dò:
- Cho HS nhắc lại nội dung chính của đơn
Khoa học
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI
(Đề: Trường ra)
Kó thuaät
THÖÙC AÊN NUOÂI GAØ (Tieát 1)
I. Mục tiêu:
- Neâu ñöôïc teân vaø bieát taùc duïng chuû yeáu cuûa moät soá loaïi thöùc aên thöôøng duøng ñeå nuoâi gaø.
- Bieát lieân heä thöïc teá ñeå neâu teân vaø taùc duïng chuû yeáu cuûa moät soá thöùc aên ñöôïc söû duïng nuoâi gaø ôû gia ñình hoaëc ñòa phöông (neáu coù).
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh aûnh minh hoaï moät soá loaïi thöùc aên chuû yeáu.
- Moät soá maãu thöùc aên (luùa, ngoâ, ....).
 - Phieáu hoïc taäp.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Vì sao gaø gi ñöôïc nuoâi nhieàu ôû nöôùc ta ?
- 1 HS traû lôøi.
- Haõy keå teân vaø neâu ñaëc ñieåm gioáng gaø ñöôïc nuoâi ôû nhaø em ?
- 1 HS traû lôøi.
- GV nhaän xeùt.
3. Bài mới: 
a. Giôùi thieäu baøi: 
GV neâu muïc ñích, yeâu caàu tieát hoïc.
b. Hoaït ñoäng 1 : Keå teân cuûa thöùc aên nuoâi gaø.
* Muïc tieâu : Neâu ñöôïc teân moät soá loaïi thöùc aên thöôøng duøng ñeå nuoâi gaø.
* Tieán haønh : 
- Ñoäng vaät caàn nhöõng yeáu toá naøo ñeå toàn taïi ?
- HS ñoïc muïc 1 SGK ñeå trình naøy.
- Caùc chaát dinh döôõng cung caáp cho gaø ñöôïc laáy töø ñaâu ?
- Moät soá HS traû lôøi.
- Yeâu caàu HS keå teân caùc loaïi thöùc aên nuoâi gaø, GV ghi toùm taét vaøo baûng sau :
- HS ñoïc SGK, keát hôïp vôùi söï hieåu bieát ñeå neâu.
Nhoùm thöùc aên
Teân thöùc aên
1. Cung caáp chaát ñaïm
2. Cung caáp boät ñöôøng
3. Cung caáp khoaùng
4. Cung caáp vi-ta-min
5. Thöùc aên toång hôïp
- Yeâu caàu HS trình baøy.
- HS laàn löôïc keå teân theo yeâu caàu treân.
- GV nhaän xeùt, keát luaän hoaït ñoäng 1, cho HS xem moät soá maãu thöùc aên.
c. Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu taùc duïng cuûa thöùc aên nuoâi gaø.
* Muïc tieâu : Bieát taùc duïng chuû yeáu cuûa moät soá loaïi thöùc aên thöôøng duøng ñeå nuoâi gaø.
* Tieán haønh :
- GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc nhoùm thöùc aên cho gaø.
- HS nhaéc laïi 5 nhoùm thöùc aên nuoâi gaø ôû phaàn treân.
- Yeâu chia nhoùm yeâu, phaùt phieáu hoïc taäp yeâu caàu caùc nhoùm laøm vieäc.
- Caùc nhoùm laøm vieäc hoaøn thaønh yeâu caàu cuûa GV.
Nhoùm thöùc aên
Taùc duïng
1. Cung caáp chaát ñaïm
2. Cung caáp boät ñöôøng
3. Cung caáp khoaùng
4. Cung caáp vi-ta-min
5. Thöùc aên toång hôïp
- Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy.
- Caùc nhoùm trình baøy keát quaû.
- GV nhaän xeùt, toång keát hoaït ñoäng 
4. Củng cố; dặn dò:
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën HS chuaån bò tieát sau.
Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Đạo đức
HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi.
- Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người.
- Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.
- Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy giáo, cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường, của gia đình, của cộng đồng.
II. Đồ dùng dạy học:
	Phieáu hoïc taäp caù nhaân cho hoaït ñoäng 3, tieát 2. 
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- HS laøm laïi baøi taäp 1.
- HS laøm laïi baøi taäp 4.
- Neâu ghi nhôù cuûa baøi 8.
- HS neâu.
- GV nhaän xeùt. 
3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động2: Laøm baøi taäp 3, SGK. 
 * Muïc tieâu: HS bieát nhaän xeùt moät soá haønh vi, vieäc laøm coù lieân quan ñeán vieäc hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. 
 * Caùch tieán haønh: 
- GV yeâu caàu töøng caëp HS ngoài caïnh nhau cuøng thaûo luaän baøi taäp 3.
- HS thaûo luaän 4 phuùt .
- GV neâu töøng noäi dung ñeå HS trình baøy keát quaû tröôùc lôùp. 
- Moät soá HS trình baøy ; nhöõng HS khaùc coù theå neâu yù kieán boå sung.
- GV keát luaän.
Hoạt động3: Xöû lí tình huoáng (Baøi taäp 4, SGK).
 *Muïc tieâu: HS bieát xöû lí moät soá tình huoáng lieân quan ñeán vieäc hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. 
* Caùch tieán haønh:
- GV giao nhieäm vuï cho 4 nhoùm HS thaûo luaän laøm BT4.
- 4 nhoùm HS laøm vieäc.
- GV môøi ñaïi dieän töøng nhoùm leân trình baøy.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm leân trình baøy. Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- GV ruùt ra keát luaän.
Hoạt động 4: Laøm baøi taäp 5, SGK. 
* Muïc tieâu: HS bieát xaây döïng keá hoaïch hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh trong caùc coâng vieäc haèng ngaøy. 
 * Caùch tieán haønh:
- GV yeâu caàu HS töï laøm BT 5; sau ñoù trao ñoåi vôùi baïn ngoài beân caïnh. 
- HS laøm baøi taäp vaø trao ñoåi vôùi baïn.
- GV môøi moät soá em trình baøy döï kieán cuûa mình.
- HS trình baøy döï kieán cuûa mình. Caùc baïn khaùc coù theå goùp yù cho baïn.
- GV nhaän xeùt veà nhöõng döï kieán cuûa HS.
4. Củng cố; dặn dò:
- Goïi HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. 
- Chuaån bò baøi hoïc sau.
- GV nhận xét tiết học
- HS chú ý lắng nghe
Luyện từ và câu
ÔN TẬP VỀ CÂU
I. Mục tiêu:
- Tìm được 1 câ

File đính kèm:

  • docTUAN 17.doc
Giáo án liên quan