Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài 22: Cuộc khẩn hoảng ở Đàng Trong - Nguyễn Thị Ái

Tình hình Đàng Trong

 trước thế kỉ XVI:

- Đất hoang còn nhiều,

- Xóm làng và cư dân thưa thớt.

2. Các chúa Nguyễn tổ chức

khai hoang.

-> Đọc thông tin SGK.

-> Thảo luận nhóm.

 

pptx39 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài 22: Cuộc khẩn hoảng ở Đàng Trong - Nguyễn Thị Ái, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC 	TÂN TẠO 
Giáo sinh thực hiện: NGUYỄN THỊ ÁI 
Môn: Lịch sử 
Bài cũ 
1. Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, Nước ta lâm vào thời kỳ bị chia cắt ? 
2. Nêu hậu quả của cuộc xung đột giữa nhà Trịnh và nhà Nguyễn? 
NƯỚC ĐẠI VIỆT CUỐI THẾ KỈ XVI 
NƯỚC ĐẠI VIỆT CUỐI THẾ KỈ XVIII 
SÔNG GIANH 
(QUẢNG BÌNH ) 
SÔNG GIANH 
(QUẢNG BÌNH ) 
Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
1 . Tình hình Đàng Trong trước thế kỉ XVI: 
- Đất hoang còn nhiều, 
- Xóm làng và cư dân thưa thớt. 
SÔNG GIANH 
(QUẢNG BÌNH ) 
Tình hình Đàng Trong 
 trước thế kỉ XVI: 
- Đất hoang còn nhiều, 
- Xóm làng và cư dân thưa thớt. 
2. Các chúa Nguyễn tổ chức 
khai hoang . 
-> Đọc thông tin SGK. 
-> Thảo luận nhóm . 
1 . Lực lượng nào là chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong? 
 A. Nông dân . 
 B. Quân lính . 
C. Tất cả các lực lượng trên . 
2. Các chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? 
 A. Dựng nhà cho dân khẩn hoang. 
B. Cấp hạt giống cho dân gieo trồng. 
 C. Cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang. 
3 . Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu? 
 A. Họ đến vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 
 B. Họ đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
 C. Họ đến tất cả những nơi trên để khẩn hoang. 
4. Người đi khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến? 
 A. Lập làng, lập ấp mới, vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,... 
 B. Vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,.... 
 C. Lập làng, lập ấp mới. 
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: 
PHIẾU THẢO LUẬN 
Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
SÔNG GIANH 
(QUẢNG BÌNH )Ô 
Tình hình Đàng Trong 
 trước thế kỉ XVI: 
- Đất hoang còn nhiều, 
- Xóm làng và cư dân thưa thớt. 
2. Các chúa Nguyễn tổ chức 
khai hoang . 
-> Đọc thông tin SGK. 
-> Thảo luận nhóm . 
Cuối thế kỉ XVI , các chúa Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất . 
Nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình vào Nam khẩn hoang lập làng, lập ấp . 
1. Lực lượng nào là chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong? 
 A. Nông dân. 
 B. Quân lính. 
C. Tất cả các lực lượng trên. 
Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang . 
2. Các chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? 
 A. Dựng nhà cho dân khẩn hoang. 
B. Cấp hạt giống cho dân gieo trồng. 
 C. Cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang. 
Đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào Nam . Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng Sông Cửu Long ngày nay. 
CUỐI THẾ KỈ XVII 
CUỐI THẾ KỈ XVIII 
SÔNG GIANH 
(QUẢNG BÌNH ) Ô 
NƯỚC ĐẠI VIỆT CUỐI THẾ KỈ XVI 
PHÚ YÊN 
KHÁNH HÒA 
NAM TRUNG BỘ 
TÂY NGUYÊN 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
3. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu? 
 A. Họ đến vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 
 B. Họ đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
 C. Họ đến tất cả những nơi trên để khẩn hoang. 
Đi đến đâu họ lập làng, lập ấp đến đó. Họ vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, ... tạo nên những xóm làng đông đúc, trù phú. 
4. Người đi khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến? 
 A. Lập làng, lập ấp mới, vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,... 
 B. Vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,.... 
 C. Lập làng, lập ấp mới. 
- Löïc löôïng chuû yeáu trong cuoäc khaån hoang Ñaøng Trong 
laø noâng daân, quaân lính. 
- Nhöõng ngöôøi ñi khai hoang ñöôïc caáp löông thöïc trong 
nöûa naêm vaø moät soá noâng cuï cho vieäc khaån hoang. 
- Hoï ñi ñeán vuøng Phuù Yeân, Khaùnh Hoøa, ñeán Nam Trung 
Boä, Taây Nguyeân, hoï ñeán caû ñoàng baèng soâng Cöûu Long. 
- Hoï laäp laøng , laäp aáp môùi vaø vôõ ñaát ñeå troàng troït, chaên 
nuoâi, buoân baùn  
Cuoäc khaån hoang ở Ñaøng Trong 
1 . Tình hình Đàng Trong trước thế kỉ XVI. 
2. Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang . 
PHÚ YÊN 
KHÁNH HÒA 
NAM TRUNG BỘ 
TÂY NGUYÊN 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
1 
2 
3 
PHÚ YÊN 
KHÁNH HÒA 
NAM TRUNG BỘ 
TÂY NGUYÊN 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
4 
5 
Dựa vào lược đồ, em hãy mô tả cuộc hành trình của đoàn người khẩn hoang vào phía Nam. 
PHÚ YÊN 
KHÁNH HÒA 
NAM TRUNG BỘ 
TÂY NGUYÊN 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
Lµng xãm míi 
§oµn ng­êi 
khÈn hoang 
Chó gi¶i 
Qu¶ng Nam 
Phó Yªn 
Kh¸nh Hoµ 
T©y Nguyªn 
§B S«ng Cöu Long 
Qu¸ tr×nh khÈn hoang ë §µng Trong. 
Hoµn thµnh b¶ng so s¸nh sau: 
Tiêu chí so sánh 
T×nh h×nh Đ µng t rong 
Tr ư ­íc khÈn hoang 
Sau khÈn hoang 
Giới hạn diện tích đất 
Tình trạng sử dụng 
Làng xóm, dân cư 
Dân tộc 
Chæ tính töø soâng Gianh ñeán heát vuøng Quaûng Nam. 
Môû roäng ñeán heát vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. 
Hoang hoùa nhieàu. 
Ñaát hoang giaûm, ñaát ñöôïc söû duïng taêng. 
Laøng xoùm, daân cö thöa thôùt. 
Coù theâm laøng xoùm vaø ngaøy caøng truø phuù. 
Thứ hai, ngày 29 tháng 2 năm 2016 
Lịch sử 
TRƯỚC KHẨN HOANG 
SAU KHẨN HOANG 
1 . Tình hình Đàng Trong trước thế kỉ XVI. 
Chủ yếu là người Kinh (Việt ) 
Có thêm người Chăm, Khơ-me và các dân tộc Tây Nguyên. 
3. Kết quả của việc khẩn hoang ở Đàng Trong. 
2. Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang. 
Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
Chăm 
Khơ-me 
Xơ-đăng, Gia-rai, Ê-đê... 
Kinh 
Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
1 . Tình hình Đàng Trong trước thế kỉ XVI. 
Thứ hai, ngày 29 tháng 2 năm 2016 
Lịch sử 
2 . Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang ở Đàng Trong . 
3. K ết quả của cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong. 
 Cuoäc khaån hoang ñaõ laøm cho bôø coõi ñaát nöôùc ñöôïc mở rộng. Dieän tích ñaát noâng nghieäp taêng, saûn xuaát noâng nghieäp phaùt trieån, ñôøi soáng nhaân daân aám no hôn. Các dân tộc sống đoàn kết và tạo nên nền văn hóa thống nhất, nhiều bản sắc . 
Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
3. Kết quả của cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong: 
Dựa vào bảng so sánh, trình bày lại kết quả của cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong? 
Tiêu chí so sánh 
Tình hình Đàng Trong 
Trước khẩn hoang 
Sau khẩn hoang 
Giớ i hạn diện tích 
Tình trạng sử dụng đất 
Làng xóm, dân cư 
Dân tộc 
Chæ tính töø soâng Gianh ñeán heát vuøng Quaûng Nam. 
Môû roäng ñeán heát vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. 
Hoang hoùa nhieàu. 
Ñaát hoang giaûm, ñaát ñöôïc söû duïng taêng. 
Laøng xoùm, daân cö thöa thôùt. 
Coù theâm laøng xoùm vaø ngaøy caøng truø phuù. 
Chủ yếu là người Kinh (Việt ) 
Có thêm người Chăm, Khơ-me và các dân tộc Tây Nguyên. 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
PHÚ YÊN 
KHÁNH HÒA 
NAM TRUNG BỘ 
TÂY NGUYÊN 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
Chăm 
Khơ-me 
Xơ-đăng, Gia-rai, Ê-đê... 
Kinh 
Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
1 . Tình hình Đàng Trong trước thế kỉ XVI. 
2. Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang ở Đàng Trong. . 
3. Kết quả của cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong. 
GHI NHỚ: 
	 Từ cuối thế kỉ XVI, công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong được xúc tiến mạnh mẽ. 
	 Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt. 
Củng cố 
1. Cuộc khẩn hoang của Đàng Trong được xúc tiến bắt đầu từ khi nào ? 
a. 	Thế kỉ XIV 
b. 	Thế kỉ XV 
c. 	Thế kỉ XVI 
2. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu ? 
b. Đồng bằng sông cửu Long 
a. 	Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 
c. 	Cả a và b. 
3. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong mang lại kết quả gì : 
a. 	Diện tích đất mở rộng. 
b. 	Mở rộng diện tích canh tác, xóm làng phát triển, nền văn hóa thống nhất. 
c. 	Xóm làng phát triển. 
4. Ai là người chủ trương cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong vào cuối thế kỉ XVI : 
a. 	Các chúa Nguyễn. 
b. 	Họ Trịnh. 
c. 	Nhà Lê. 
 X¸c ®Þnh ®óng – sai trong nh÷ng ®¸p ¸n d­íi ®©y: 
 T¸c dông cña cuéc khÈn hoang lµ: 
A. 
DiÖn tÝch ®Êt được më réng, ®êi sèng 
 nh©n d©n được Êm no h¬n. 
C¸c chóa NguyÔn cã ®ñ cña c¶i ®Ó cèng n¹p. 
B. 
Lµng xãm thªm ®«ng ®óc 
vµ ngµy cµng trï phó. 
C. 
X©m chiÕm ®Êt ®ai cña c¸c d©n téc kh¸c. 
D. 
T¹o ®­îc tinh thÇn ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc; t¹o 
được nÒn v¨n ho¸ VN thèng nhÊt cã nhiÒu b¶n s¾c. 
E. 
Bê câi ®Êt nước được b¶o ®¶m b×nh yªn. 
G. 
Đóng 
sai 
®óng 
®óng 
®óng 
sai 
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
- Về nhà các em học thuộc phần ghi nhớ trong SGK trang 56. 
- Xem trước bài:THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI - XVII 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_5_bai_22_cuoc_khan_hoang_o_dang_trong.pptx
Giáo án liên quan