Giáo án lớp 4 - Tuần 7

I - Mục đích- Yêu cầu

- Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn phù hợp với nội dung.

- Hiểu nội dung: Tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ; mơ ước của anh về tương lai đẹp đẽ của các em và của đất nước (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

 - Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước cho HS.

- KNS: Xácđđịnh giá trị; Đảm nhận trách nhiệm (xác đđịnh nhiệm vụ của bản thân)

II - Chuẩn bị

 - GV: Tranh minh hoạ nội dung bài học.

 Tranh ảnh về một số thành tựu kinh tế xã hội của nước ta những năm gần đây.

III - Các hoạt động dạy – học

 

doc42 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 7, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Yeõu caàu
	- ẹoùc raứnh maùch moọt ủoaùn kũch; bửụực ủaàu bieỏt ủoùc lụứi nhaõn vaọt vụựi gioùng hoàn nhieõn.	- Hieồu noọi dung: ệụực mụ cuỷa caực baùn nhoỷ veà moọt cuoọc soỏng ủaày ủuỷ, haùnh phuực, coự nhửừng phaựt minh ủoọc ủaựo cuỷa treỷ em (traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi 1, 2, 3, 4 trong SGK).
 II - Chuaồn bũ
 GV : - Tranh minh hoaù noọi dung baứi hoùc.
 - Baỷng phuù vieỏt nhửừng caõu, ủoaùn caàn luyeọn ủoùc.
 III - Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1 – Khụỷi ủoọng
2 - Kieồm tra baứi cuừ : Trung thu ủoọc laọp
- Yeõu cầu HS ủoùc tửứng ủoạn, sau đủoự traỷ lụứi caõu hoỷi đủoạn đủọc.
- Nhận xeựt, cho đủiểm từng HS.
3 - Daùy baứi mụựi
a - Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi 
b - Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón luyeọn ủoùc.
- Choỏt yự, ghi baỷng:
+ Maứn 1:
@ ẹ1: 5 doứng ủaàu
@ ẹ2: 8 doứng tieỏp theo
@ ẹ3 : 7 doứng coứn laùi
+ Maứn 2:
@ ẹ1: 6 doứng ủaàu
@ ẹ2: 6 doứng tieỏp theo
@ ẹ3: 5 doứng coứn laùi
- GV laộng nghe vaứ dửứng laùi gụùi yự sửỷa khi HS phaựt aõm sai, ngaột hụi khoõng hụùp lyự ụỷ cuùm tửứ hoaởc caõu , …
- HDHS phõn tớch, luyện đọc từ khú, từ đọc sai.
- HDHS ủoùc ủuựng nhửừng caõu hoỷi, caõu caỷm, ngaột gioùng roừ raứng ủeồ phaõn bieọt teõn nhaõn vaọt vaứ lụứi noựi cuỷa nhaõn vaọt
- ẹoùc dieón caỷm vụỷ kũch.
- Giaỷi nghúa theõm tửứ khoự.
c – Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi.
* Maứn 1: Trong coõng xửụỷng xanh.
1 - Tin- tin vaứ Mi-tin ủeỏn ủaõu vaứ gaởp nhửừng ai?
- Vỡ sao nụi ủoự coự teõn laứ Vửụng quoỏc Tửụng Lai?
2 - Caực baùn nhoỷ ụỷ coõng xửụỷng xanh saựng cheỏ ra nhửừng gỡ?
- Caực phaựt minh aỏy theồ hieọn nhửừng ửụực mụ gỡ cuỷa con ngửụứi?
- Vụỷ kũch cho chuựng ta bieỏt ủieàu gỡ veà ửụực mụ cuỷa caực baùn nhoỷ?
GDHS: luoõn phaỷi coự nhửừng ửụực mụ vaứ coỏ gaộng hoùc taọp, reứn luyeọn, vửụùt qua moùi khoự khaờn ủeồ ủaùt ủửụùc ửụực mụ.
d - Hoaùt ủoọng 4 : ẹoùc dieón caỷm 
- GV ủoùc dieón caỷm vụỷ kũch: gioùng cuỷa Tin-tin, Mi-tin luoõn ngaùc nhieõn, haựo hửực; gioùng cuỷa caực em beự tửù haứo, tửù tin.
- Cho HS ủoùc theo caựch phaõn vai.
- Toồ chửực thi ủoùc dieón caỷm.
- Nhaọn xeựt, bỡnh choùn baùn ủoùc hay.
4 - Cuỷng coỏ – Daởn doứ
- Nờu nội dung bài học
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ: Neỏu chuựng mỡnh coự pheựp laù.
- 3 HS ủoùc tửứng ủoaùn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Nhận xeựt.
- 1 HS khaự, gioỷi ủoùc toaứn baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- Chia ủoaùn
- HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn lần 1.
- Luyện đọc từ khú
- Lắng nghe
- Luyeọn ủoùc theo caởp
- HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn laàn 2
- 2 HS ủoùc toaứn vụỷ kũch (1HS ủoùc 1maứn)
- Lắng nghe
- ẹoùc thaàm phaàn chuự giaỷi.
- Trả lời cỏ nhõn
Hai baùn nhoỷ ủeỏn Vửụng quoỏc Tửụng lai, troứ chuyeọn vụựi nhửừng baùn nhoỷ saộp ra ủụứi.
- Vỡ nhửừng ngửụứi soỏng trong Vửụng quoỏc naứy hieọn nay vaón chửa ra ủụứi, chửa ủửụùc sinh ra trong theỏ giụựi hieọn taùi cuỷa chuựng ta.
- Vỡ caực baùn nhoỷ chửa ra ủụứi – ủang soỏng trong Vửụng quoỏc Tửụng Lai – oõm hoaứi baừo, ửụực mụ khi naứo ra ủụứi, caực baùn seừ laứm nhieàu ủieàu kỡ laù chửa tửứng thaỏy treõn traựi ủaỏt.
- Thảo luận cặp
Caực baùn saựng cheỏ ra :
+ Vaọt laứm cho con ngửụứi haùnh phuực.
+ Ba mửụi vũ thuoỏc trửụứng sinh.
+ Moọt loaùi aựnh saựng kỡ laù. Moọy caựi maựy bieỏt bay, bieỏt doứ tỡm nhửừng kho baựu coứn giaỏu kớn treõn maởt traờng.
- ẹửụùc soỏng haùnh phuực, soỏng laõu, soỏng trong moõi trửụứng traứn ủaày aựnh saựng, chinh phuùc ủửụùc maởt traờng.
- ệụực mụ cuỷa caực baùn nhoỷ veà moọt cuoọc soỏng ủaày ủuỷ, haùnh phuực, coự nhửừng phaựt minh ủoọc ủaựo cuỷa treỷ em 
- Laộng nghe.
- ẹoùc dieón caỷm theo caựch phaõn vai.
- Thi ủoùc dieón caỷm.
- Nhaọn xeựt, bỡnh choùn baùn ủoùc hay.
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
..Moõn: Toaựn
Tieỏt 33
TÍNH CHAÁT GIAO HOAÙN CUÛA PHEÙP COÄNG
I.MUẽC TIEÂU: 
 - Biết tớnh chất giao hoaựn của pheựp cộng 
 - Bước ủầu biết sử dụng tớnh chất giao hoaựn của pheựp cộng trong thực haứnh tớnh 
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
 - Baỷng phuù hoaởc baờng giaỏy keỷ saỹn baỷng soỏ coự noọi dung nhử SGK/42, BC.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1.OÅn ủũnh:
2.Kieồm tra baứi cuừ: 
- GV goùi HS leõn baỷng chửừa baứi taọp 4
- Goùi HS neõu mieọng baứi taọp 4
- GV nhaọn xeựt chung.
3.Baứi mụựi : 
a.Giụựi thieọu baứi:
b. Tỡm hieồu baứi:
* Giụựi thieọu tớnh chaỏt giao hoaựn cuỷa pheựp coọng: 
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu phaàn vớ duù
- GV treo baỷng nhử SGK coọt 2, 3, 4 chửa vieỏt soỏ.
- Neỏu a= 20 vaứ b = 30 haừy tớnh giaự trũcuỷa a+b vaứ b+a roài so saựnh hai toồng naứy.
- GV nhaọn xeựt.
- Thaỷo luaọn nhoựm ủoõi
Vụựi a= 350 vaứ b =20
- Vụựi a = 1 208 vaứ b = 2 764
Hoỷi: Giaự trũ cuỷa a+b vaứ b+a nhử theỏ naứo?
+ Khi ủoồi choó caực soỏ haùng trong moọt toồng thỡ toồng ra sao?
- GV choỏt yự tớnh chaỏt giao hoaựn trong pheựp coọng. 
- GV yeõu caàu HS ủoùc laùi keỏt luaọn trong SGK.
c.Luyeọn taọp, thửùc haứnh :
* Baứi 1: SGK/43: Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
- Cho HS laứm baứi vaứo baỷng con vụựi 3 baứi taọp a, b, c
- Trong baứi taọp 1 ta vaọn duùng tớnh chaỏt naứo cuỷa pheựp coọng?
* Baứi 2: SGK/43: Hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi.
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu.
- Yeõu caàu: Thaỷo luaọn nhoựm ủeồ vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm.
Hoỷi: Trong baứi taọp 2 ta vaọn duùng tớnh chaỏt gỡ trong pheựp coọng?
- GV nhaọn xeựt chung.
4.Cuỷng coỏ 
- Neõu tớnh chaỏt giao hoaựn cuỷa pheựp coọng?
5. Daởn doứ:
 - Veà nhaứ hoùc thuoọc tớnh chaỏt giao hoaựn vaứ vaọn duùng nhuaàn nhuyeón qua caực baứi taọp
- Chuaồn bũ baứi : Bieồu thửực coự chửựa ba chửừ soỏ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-1 HS leõn baỷng laứm baứi, HS dửụựi lụựp theo doừi, nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn.
- Laàn lửụùt 4 HS neõu mieọng baứi taọp 4
- HS nhaọn xeựt.
- 1 HS ủoùc 
- Caỷ lụựp cuứng quan saựt.
- 1 HS neõu.
- Baùn nhaọn xeựt.
- Nhoựm ủoõi thaỷo luaọn.
- Laàn lửụùt ủaùi dieọn nhoựm neõu.
- 2 HS leõn baỷng gaộn soỏ vaứo coọt thửự ba vaứ coọt thửự tử
- HS neõu.
… Khoõng thay ủoồi.
- Caỷ lụựp cuứng theo doừi
- 1 HS ủoùc
- Caỷ lụựp thửùc hieọn vaứo baỷng con, 2 HS thửùc hieọn ụỷ baỷng lụựp 
a) 379 + 468 = 847
b) 2876 + 6509= 9385
c) 76 + 4268= 4344
- HS neõu: tớnh chaỏt giao hoaựn.
- 1 HS ủoùc yeõu caàu.
- Nhoựm ủoõi thaỷo luaọn 
- Laàn lửụùt 6 HS neõu mieọng.
a) 48 + 12 = 12 + 48
65 + 297 = 297 + 65
177+89=89+177
b) m + n = n + m
84 + 0 = 0 + 84
a + 0 = 0 + a = a
- HS neõu.
- HS neõu.
- HS laộng nghe veà nhaứ thửùc hieọn.
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Moõn: Taọp laứm vaờn
Tieỏt 13
LUYEÄN TAÄP XAÂY DệẽNG ẹOAẽN VAấN KEÅ CHUYEÄN
I. MUẽC TIEÂU: 
 Dửùa vaứo hieồu bieỏt veà ủoaùn vaờn ủaừ hoùc, bửụực ủaàu bieỏt hoaứn chổnh moọt ủoaùn vaờn cuỷa caõu chuyeọn Vaứo ngheà goàm nhieàu ủoaùn (ủaừ cho saỹn coỏt truyeọn).
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
 -Tranh minh hoaù truyeọn Ba lửụừi rỡu cuỷa tieỏt trửụực.
 -Tranh minh hoaù truyeọn Vaứo ngheà trang SGK/73.
 -Phieỏu ghi saỹn noọi dung tửứng ủoaùn, coự phaàn … ủeồ HS vieỏt, moói phieỏu ghi moọt ủoaùn.
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC:
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
A. OÅn ủũnh :
B. Kieồm tra baứi cuừ :
- Goùi 3 HS leõn baỷng moói HS keồ 1 bửực tranh truyeọn Ba lửụừi rỡu.
- Goùi 1 HS keồ toaứn truyeọn.
- Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
C. Baứi mụựi:
 1. Giụựi thieọu baứi:
 2. Hửụựng daón laứm baứi taọp:
 Baứi 1: Hoaùt ủoọng caỷ lụựp.
- Goùi HS ủoùc coỏt truyeọn.
- Yeõu caàu HS ủoùc thaàm vaứ neõu sửù vieọc chớnh trong coỏt truyeọn treõn. 
GV choỏt laùi: Trong coỏt truyeọn treõn moói laàn xuoỏng doứng ủaựnh daỏu moọt sửù vieọc: 
+ ẹoaùn 1: Va-li-a ửụực mụ trụỷ thaứnh dieón vieõn xieỏc bieồu dieón tieỏt muùc phi ngửùa ủaựnh ủaứn.
+ ẹoaùn 2: Va-li-a xin hoùc ngheà ụỷ raùp xieỏc vaứ ủửụùc giao vieọc queựt doùn chuoàng ngửùa.
+ ẹoaùn 3: Va-li-a ủaừ giửừ chuoàng ngửùa saùch seừ vaứ laứm quen vụựi chuự ngửùa dieón.
+ ẹoaùn 4: Va-li-a ủaừ trụỷ thaứnh 1 dieón vieõn gioỷi nhử em haống mong ửụực.
- Goùi HS ủoùc laùi caực sửù vieọc chớnh.
 Baứi 2: Hoaùt ủoọng caự nhaõn
- Goùi 4 HS ủoùc tieỏp noỏi 4 ủoaùn chửa hoaứn chổnh cuỷa truyeọn Vaứo ngheà.
- Phaựt phieỏu vaứ buựt daù cho 4 em, moói em ửựng vụựi moọt ủoaùn.
- Nhaộc HS: Choùn vieỏt ủoaùn naứo em phaỷi ủoùc kú coỏt truyeọn cuỷa ủoaùn ủoự ủeồ hoaứn chổnh ủoaùn ủuựng vụựi coỏt truyeọn cho saỹn. 
- Yeõu caàu HS ủoùc caực ủoaùn vaờn ủaừ hoaứn chổnh. 
- GV nhaọn xeựt.
D. Cuỷng coỏ: 
- Giaựo duùc HS yeõu thớch xaõy dửùng ủoaùn vaờn keồ chuyeọn.
E. Daởn doứ:
- Yeõu caàu HS veà nhaứ moói em xem laùi ủoaùn vaờn ủaừ vieỏt vaứ hoaứn chổnh theõm moọt ủoaùn vaờn nửừa. vaứ chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp phaựt trieồn caõu chuyeọn
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS leõn baỷng thửùc hieọn theo yeõu caàu.
-3 HS ủoùc thaứnh tieỏng.
- ẹoùc thaàm, tieỏp noỏi nhau traỷ lụứi caõu hoỷi.
- 1 HS ủoùc thaứnh tieỏng.
- 4 HS tieỏp noỏi nhau ủoùc thaứnh tieỏng.
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm laùi 4 ủoaùn vaờn, tửù lửùa choùn ủeồ vieỏt vaứo vụỷ moọt ủoaùn vaờn hoaứn chổnh.
- 4 HS laứm baứi treõn phieỏu daựn leõn baỷn

File đính kèm:

  • docTUAN 7.doc