Giáo án lớp 4 - Tuần 6

I/ Mục tiêu :

- Biết đọc với giọng kể chậm rãi, tình cảm, bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện.

- Hiểu nội dung : Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca thể hiện trong tình yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực và sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II/ Đồ dùng dạy học :

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK-Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc .

III/Các hoạt động dạy học :

 

doc49 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 6, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u chuyeän vaø neâu ñöôïc noäi dung chính cuûa truyeän.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Moät soá truyeän vieát veà loøng töï troïng
- Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi
 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1/ KTBC: Goïi 1 hs leân baûng keå moät caâu chuyeän maø em ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà tính trung thöïc
-Nhaän xeùt ,chaám ñieåm
2/ Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi:
b. Tìm hieåu ñeà baøi:
- Goïi hs ñoïc ñeà vaø phaân tích ñeà
- Gaïch chaân nhöõng töø ngöõ quan troïng baèng phaán maøu: Loøng töï troïng, ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc phaàn gôïi yù.
- Theá naøo laø loøng töï troïng?
- Em ñaõ ñoïc nhöõng caâu chuyeän naøo noùi veà loøng töï troïng?
- Em ñoïc nhöõng caâu chuyeän ñoù ôû ñaâu?
- Goïi hs neâu caâu chuyeän cuûa mình.
- Treo gôïi yù 3 leân baûng, goïi hs ñoïc
c. Keå chuyeän trong nhoùm:
- Caùc em haõy keå cho nhau nghe trong nhoùm 4, trao ñoåi vôùi nhau veà noäi dung caâu chuyeän. 
- GV gôïi yù ñeå hs hoûi laãn nhau
- Baây giôø caùc em seõ thi keå, caùc baïn ñaùnh giaù caâu chuyeän cuûa baïn mình qua caùc tieâu chí sau: (ñính caùc tieâu chí ñaùnh giaù leân baûng) goïi 1 hs ñoïc.)
- Goïi hs laàn löôït thi nhau keå
- GV ghi nhanh teân truyeän, xuaát xöù, yù nghóa, gioïng keå, traû lôøi/ñaët caâu hoûi cuûa töøng hs vaøo töøng coät treân baûng
- Goïi hs nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu.
- Cho ñieåm, bình choïn baïn coù caâu chuyeän hay nhaát, baïn keå haáp daãn nhaát.
- Tuyeân döông cho hs vöøa ñaït giaûi
3/ Cuûng coá, daën doø:
- Veà nhaø keå nhöõng caâu chuyeän maø em nghe caùc baïn keå cho ngöôøi thaân nghe. Xem tröôùc caùc böùc tranh minh hoaï truyeän Lôøi theà öôùc döôùi traêng vaø gôïi yù döôùi tranh ñeå chuaån bò baøi sau
Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 1 hs leân baûng keå
- 1 hs ñoïc ñeà 
- 1 hs phaân tích ñeà baèng caùch neâu nhöõng töø ngöõ quan troïng trong ñeà.
- 4 hs noái tieáp nhau ñoïc to tröôùc lôùp
- Töï troïng laø töï toân troïng baûn thaân mình, giöõ gìn phaåm giaù, khoâng ñeå ai coi thöôøng mình.
+ Truyeän keå veà caäu beù Nen-li trong caâu chuyeän Buoåi hoïc theå duïc, caäu beù quyeát taâm vöôn leân khoâng chòu thua keùm baïn beø.Truyeän keå veà Mai An Tieâm trong truyeän coå tích Söï tích quaû döa haáu. Chaøng Mai An Tieâm soáng baèng ngheà cuûa mình khoâng döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc.
- Em ñoïc trong truyeän coå tích VN, Truyeän ñoïc lôùp 4, SGK TV 4,...
- HS noái tieáp nhau neâu 
 - 2 hs ñoïc
- HS keå trong nhoùm 4
- HS keå hoûi:
+ Trong caâu chuyeän mình keå baïn thích nhaân vaät naøo? Vì sao?
+ Chi tieát naøo trong truyeän baïn cho laø hay nhaát?
+ Caâu chuyeän mình keå muoán noùi vôùi moïi ngöôøi ñieàu gì?
- HS nghe keå hoûi:
+ Caäu thaáy nhaân vaät chính coù ñöùc tính gì ñaùng quyù?
+ Qua caäu chuyeän, baïn muoán noùi vôùi moïi ngöôøi ñieàu gì?
- 1 hs ñoïc to caùc tieâu chí:
+ Noäi dung caâu chuyeän ñuùng chuû ñeà: 4ñ
+ Caâu chuyeän ngoaøi SGK 1 ñ
+ Caùch keå: hay, haáp daãn, ñieäu boä, cöû chæ:3 ñ
+ Neâu ñuùng yù nghóa cuûa truyeän: 2 ñ
+ Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi cuûa baïn hoaëc ñaët ñöôïc caâu hoûi cho baïn.: 1ñ
- Hs laàn löôït thi nhau keå, hs khaùc laéng nghe ñeå hoûi laïi baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi cuûa baïn.
- Nhaän xeùt baïn keå
- Bình choïn baïn keå hay, coù caâu chuyeän hay.
- Laéng nghe, ghi nhôù.
**************************************************
Toán
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Vieát, ñoïc, so saùnh ñöôïc caùc soá töï nhieân; neâu ñöôïc giaù trò cuûa chöõ soá trong moät soá.
- Chuyeån ñoåi ñöôïc ñôn vò ño khoái löôïng, thôøi gian
- Ñoïc ñöôïc thoâng tin treân bieåu ñoà coät.
- Tìm ñöôïc soá trung bình coäng.
-*HS làm BT1.
II. Các hoạt động dạy học:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1/ KTBC:
 - GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập của tiết 27.
 - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
2/Bài mới:
*/ Giôùi thieäu baøi: 
*/ HD luyeän taäp:
 Baøi 1: Goïi hs ñoïc y/c
 - GV yêu cầu HS tự làm các bài tập, sau đó chữa bài .
Baøi 2: (Giảm tải) 
- Goïi hs traû lôøi laàn löôït caùc caâu hoûi
* Baøi 3:( Dành cho HSG)
 Goïi HS ñoïc ñeà toaùn.
- Y/c hs töï laøm baøi
 Toùm taét
Ngaøy ñaàu: 120 m
Ngaøy thöù hai: 1/2 ngaøy ñaàu
Ngaøy thöù ba:Gaáp ñoâi ngaøyñaàu
Trung bình moãi ngaøy:... m?
- Chaám 10 taäp
3/ Cuûng coá, daën doø:
- Nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa hs
- Veà nhaø oân taäp caùc kieán thöùc trong chöông I
- Baøi sau: Pheùp coäng
Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.
- Laéng nghe
- 1 hs ñoïc y/c
- HS làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra và chấm điểm cho nhau.
Đáp án
1. 5 điểm (mỗi ý khoanh đúng được 1 điểm)
a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:
A. 505050 B. 5050050 C. 5005050 D. 50 050050
b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548762 là:
A.80000 B. 8000 C. 800 D. 8 
c) Số lớn nhất trong các số 684257, 684275, 684752, 684725 là:
A. 684257 B. 684275 C. 684752 D. 684725
d) 4 tấn 85 kg = … kg
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 485 B. 4850 C.4085 D. 4058
đ) 2 phút 10 giây = … giây
Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 30 B. 210 C. 130 D. 70
- HS laàn löôït traû lôøi:
a) Hieàn ñaõ ñoïc ñöôïc 33 quyeån saùch
b) Hoøa ñaõ ñoïc ñöôïc 40 quyeån saùch
c) Soá quyeån saùch Hoøa ñoïc ñöôïc nhieàu hôn Thuïc laø: 40 - 25 = 15 (quyeån)
d) Trung ñoïc ít hôn Thöïc quyeån.
e) Baïn Hoøa ñoïc ñöôïc nhieàu saùch nhaát 
g) Baïn Trung ñoïc ñöôïc ít saùch nhaát
h) Trung bình moãi baïn ñoïc ñöôc:
 (33 + 40 + 22) : 4 = 30 (quyeån saùch)
- HS nhaän xeùt sau caâu traû lôøi cuûa baïn.
- 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp
- 1 hs leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû
 Baøi giaûi
 Soá meùt vaûi ngaøy thöù hai cöûa haøng baùn:
 120 : 2 = 60 (m)
 Soá meùt vaûi ngaøy thöù ba cöûa haøng baùn laø:
 120 x 2 = 240 (m)
 Trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc:
 (120 + 60 + 240 ) : 3 = 140 (m)
 Ñaùp soá: 140 m
- HS ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
TËp ®äc
CHÒ EM TOÂI
I/ Muïc tiêu:
Ñoïc troâi chaûy, raønh maïch . Bieát ñoïc vôùi gioïng keå nheï nhaøng, böôùc ñaàu dieãn taû ñöôïc noäi dung caâu chuyeän.
Hieåu yù nghóa: Khuyeân hoïc sinh khoâng noùi doái vì ñoù laø moät tính xaáu laøm maát loøng tin, söï troïng cuûa moïi ngöôøi doái vôùi mình. ( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK).
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
-Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc
- Bảng phụ.
 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1./ KTBC: 
- Goïi 2 hs leân baûng ñoïc vaø TLCH
+ Caâu chuyeän cho thaáy An-ñraây- ca laø moät caäu beù nhö theá naøo ?
+ Noäi dung truyeän noùi leân ñieàu gì?
Nhaän xeùt, chaám ñieåm
2./ Daïy-hoïc baøi môùi:
a . Giôùi thieäu baøi: Coù 1 caâu chuyeän coù teân Noùi doái haïi thaân keå veà moät chuù beù chaên cöøu thích noùi doái treâu ñuøa moïi ngöôøi, cuoái cuøng gaëp naïn chaúng ai ñeán cöùu, luùc ñoù caäu môùi tænh ngoä. Truyeän Chò em toâi maø caùc em hoïc hoâm nay cuõng keå veà moät coâ chò hay noùi doái. Ai ñaõ giuùp coâ söûa ñoåi tính xaáu naøy. Caùc em cuøng tìm hieåu.
b. Luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi:
b1 Luyeän ñoïc:
- GV chia đoạn
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi.
- Lần 1: Söûa loãi phaùt aâm cho hs
- Lần 2 + giaûi nghóa caùc töø: taëc löôõi, yeân vò, im nhö phoãng, cuoàng phong, raùng.
- Y/c HS luyeän ñoïc nhoùm ñoâi
- Goïi 2 hs ñoïc caû baøi
- Gv ñoïc dieãn caûm
b2Tìm hieåu baøi:
 - Y/c hs ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø TLCH:
+ Coâ chò xin pheùp ba ñi ñaâu?
+ Coâ beù coù ñi hoïc nhoùm thaät khoâng? Em ñoaùn xem coâ ñi ñaâu?
+ Coâ noùi doái ba nhö vaäy ñaõ nhieàu laàn chöa?
+Vì sao coâ laïi noùi doái ñöôïc nhieàu laàn nhö vaäy?
+ Vì sao moãi laàn noùi doái, coâ chò laïi thaáy aân haän?
- Y/c hs ñoïc thaàm ñoaïn 2 vaø TLCH: 
+ Coâ em ñaõ laøm gì ñeå chò minh thoâi noùi doái?
+ Coâ chò nghó ba seõ laøm gì khi bieát mình hay noùi doái?
+ Thaùi ñoä cuûa ngöôøi cha luùc ñoù theá naøo?
- Y/c hs ñoïc thaàm ñoaïn 3 vaø TLCH:
+ Vì sao caùch laøm cuûa coâ em giuùp chò tænh ngoä?
+ Coâ chò ñaõ thay ñoåi theá naøo?
c. Ñoïc dieãn caûm:
- Goïi 3 hs ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi
- Y.c caû lôùp theo doõi tìm ra caùch ñoïc ñuùng.
- Gv ñoïc maãu
- Y/c hs ñoïc trong nhoùm 4 (phaân theo vai)
- Toå chöùc thi ñoïc dieãn caûm
- Thi ñoïc dieãn caûm caù nhaân.
- Tuyeân döông caù nhaân, nhoùm ñoïc hay.
- Noäi dung baøi noùi leân ñieàu gì?
3/ Cuûng coá, daën doø:
 - Qua caâu chuyeän em ruùt ra baøi hoïc gì cho mình?
- Em haõy ñaët teân khaùc cho truyeän theo tính caùch cuûa moãi nhaân vaät?
- Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe
- Baøi sau: Trung thu ñoäc laäp
Nhaän xeùt tieát hoïc
 - 2 hs leân baûng ñoïc
+ An-ñraây-ca raát coù yù thöùc, traùch nhieäm veà vieäc laøm cuûa mình.
+ An-ñraây-ca raát trung thöïc, caäu ñaõ nhaän loãi vôùi meï vaø raát nghieâm khaéc vôùi baûn thaân veà loãi laàm cuûa mình.
+ Noãi daèn vaët cuûa An-ñraây-ca theå hieän tình caûm yeâu thöông vaø yù thöùc traùch nhieäm vôùi ngöôøi thaân, loøng töï troïng, söï nghieâm khaéc vôùi loãi laàm cuûa baûn thaân.
- Laéng nghe
+ Ñoaïn 1: Daét xe ra cöûa...taëc löôõi cho qua
+ Ñoaïn 2: Cho ñeán moät hoâm...neân ngöôøi
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi
- HS laàn löôït ñoïc theo trình töï từng đoạn.
- HS luyeän phaùt aâm: söõng sôø, im nhö phoãng, taëc löôõi.
- HS đọcû phaàn chuù giaûi
- HS ñoïc trong nhoùm ñoâi
- 2 hs ñoïc to tröôùc lôùp
- Laéng nghe
- HS ñoïc thaàm ñoaïn 1
+ xin pheùp ba ñi hoïc nhoùm
+ Coâ khoâng ñi hoïc nhoùm maø ñi chôi vôùi baïn beø, ñi xem phim, ñeán nhaø baïn,...
+ Noùi doái ba raát nhieàu laàn ñeán noãi khoâng bieát laàn naøy laø laàn thöù maáy.
+ Vì baáy laâu nay ba vaãn tin coâ
+ Vì coâ thöông ba, bieát mình ñaõ phuï loøng tin cuûa ba nhöng vaãn taëc löôõi vì coâ ñaõ quen noùi doái.
- HS ñoïc thaàm ñoaïn 2
+ Coâ baét chöôùc chò cuõng noùi doái ba ñi taäp vaên ngheä ñeå ñi xem phim, laïi ñi löôùt qua maët chò vôùi baïn. Coâ chò thaáy em noùi doái ñi taäp vaên ngheä ñeå ñi xem phimthì töùc giaän boû veà.
+ Khi coâ chò maéng thì coâ thuûng thaúng traû lôøi, l

File đính kèm:

  • docGIAO AN L4 TUAN 6.doc
Giáo án liên quan