Giáo án lớp 4 - Tuần 31 năm 2011

I.Mục tiêu :

- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ và tên tiếng nước ngoài : Ăng - co - vát ; Cam - pu - chia );Các chữ số La Mã

-Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Ăng - co – vá,t một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam - pu - chia .

-Hiểu nghĩa các từ ngữ : kiến trúc , điêu khắc , thốt nốt , kì thú , muỗm , thâm nghiêm .

II. Đồ dùng dạy học:

-Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc .

-Tranh ảnh minh hoạ chụp đền Ăng - co - vát ( phóng to nếu có).

-Bản đồ thế giới chỉ đất nước Cam - pu - chia.

-Quả địa cầu.

III. Hoạt động trên lớp:

 

doc33 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 31 năm 2011, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài cũ : 
- Giới thiệu bài mới.
2- Phát triển bài.
Hoạt động 1: Thực hành.
Bài tập 1:
Củng cố về kĩ thuật tính cộng, trừ (đặt tính, thực hiện phép tính)
Bài tập 2:
Khi chữa bài, yêu cầu HS nêu lại quy tắc tìm “một số hạng chưa biết”, “số bị trừ chưa biết”
Bài tập 3:
- Củng cố tính chất của phép cộng, trừ; đồng thời củng cố về biểu thức có chứa chữ.
- Khi chữa bài, GV yêu cầu HS phát biểu lại các tính chất của phép cộng, trừ tương ứng.
Bài tập 4:
Yêu cầu HS vận dụng tính chất giao hoán &kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.
Chú ý: Nên khuyến khích HS tính nhẩm, nêu bằng lời tính chất được vận dụng ở từng bước.
Bài tập 5(HS nhóm A làm)
Yêu cầu HS đọc đề toán & tự làm
3.Củng cố- dặn dò:
-GV hệ thống lại nội dung bài
-Chuẩn bị bài: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tt)
-Làm bài còn lại trong SGK
TẬP LÀM VĂN 
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT .
I – MỤC TIÊU:
- Nhận biết được đoạn văn và ý chính của từng đoạn trong bài văn tả con chuồn chuồn nước (BT1).
- Biết sắp xếp các câu cho trước thành 1 đoạn văn (BT2).
- Bước đầu viết được một đoạn văn có câu mở đầu cho sẵn (BT3).
*-Tìm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu
 -Đảm nhận trách nhiệm
II- Tiến trình dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài mới.
2. Kết nối.
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập .
Bài tập 1:HS đọc kĩ bài Con chuồn chuồn nước trong SGK, xác định các đoạn văn trong bài. Tìm ý chính của từng đoạn. 
-HS phát biểu ý kiến. 
-GV chốt lại:
Đoạn 1: từ đầu đến như còn đang phân vân. 
(Tả ngoại hình của chú chuồn chuồn nước lúc đậu một chỗ)
Đoạn 2: Còn lại
(Tả chú chuồn chuồn nước lúc tung cánh bay, kết hợp tả cảnh đẹp của thiên nhiên theo cánh bay của chuồn chuồn)
Bài tập 2: 
HS đọc yêu cầu bài tập, làm việc cá nhân, xác định thứ tự đúng cảu các câu văn để tạo thành đoạn văn hợp lí. 
HS phát biểu ý kiến. 
GV chốt lại: thứ tự b, a, c. 
3. Luyện tập: 
GV nhắc HS:
Mỗi em phải viết một đoạn văn có câu mở đoạn cho sẵn Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp.
HS viết dựa vào gợi ý trong SGK.
Một số HS đọc đoạn văn viết. 
GV nhận xét, sửa chữa. 
4. Củng cố-dặn dò:
GV hệ thống lại nội dung bài.
Nhận xét chung tiết học.
Chuẩn bị cho tiết học sau. 
...............................................
ÑÒA LÍ
THAØNH PHOÁ ÑAØ NAÜNG
I.MUÏC TIEÂU :
 Hoïc xong baøi nay, HS bieát:
 -Döïa vaøo baûn ñoà VN xaùc ñònh vaø neâu ñöôïc vò trí Ñaø Naüng.
 -Giaûi thích ñöôïc vì sao Ñaø Naüng vöøa laø TP caûng vöø laø TP du lòch.
II.ÑOÀ DÙNG DAÏY HOÏC:
 -Baûn ñoà haønh chính VN.
 -Moät soá aûnh veà TP Ñaø Naüng.
III.HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP :
2.KTBC : 
 -Tìm vò trí TP Hueá treân baûn ñoà haønh chính VN.
 -Vì sao Hueá ñöôïc goïi laø TP du lòch?
 -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa
 b.Phaùt trieån baøi : 
 GV ñeà nghò HS quan saùt löôïc ñoà hình 1 cuûa baøi 24 vaø neâu teân TP ôû phía nam cuûa ñeøo Haûi Vaân roài chuyeån yù vaøo baøi sau khi HS neâu ñöôïc teân Ñaø Naüng.
 1/.Ñaø Naüng- TP caûng :
 *Hoaït ñoäng nhoùm: 
 -GV yeâu caàu töøng HS quan saùt löôïc ñoà vaø neâu ñöôïc: 
 +Ñaø Naüng naèm ôû vò trí naøo?
 +Giaûi thích vì sao Ñaø Naüng laø ñaàu moái giao thoâng lôùn ôû duyeân haûi mieàn Trung?
 -GV yeâu caàu HS quan saùt hình 1 cuûa baøi ñeå neâu caùc ñaàu moái giao thoâng coù ôû Ñaø Naüng?
 -GV nhaän xeùt vaø ruùt ra keát luaän: Ñaø Naüng laø ñaàu moái giao thoâng lôùn ôû duyeân haûi mieàn Trung vì TP laø nôi ñeán vaø nôi xuaát phaùt cuûa nhieàu tuyeán ñöôøng giao thoâng: ñöôøng saét, boä, thuûy, haøng khoâng.
 2/.Ñaø Naüng- Trung taâm coâng nghieäp :
 *Hoaït ñoäng nhoùm: 
 -GV cho caùc nhoùm döïa vaøo baûng keâ teân caùc maët haøng chuyeân chôû baèng ñöôøng bieån ñeå traû lôøi caâu hoûi sau:
 +Em haõy keå teân moät soá loaïi haøng hoùa ñöôïc ñöa ñeán Ñaø Naüng vaø haøng töø Ñaø Naüng ñöa ñi caùc nôi khaùc baèng taøu bieån.
 GV yeâu caàu HS lieân heä vôùi nhöõng kieán thöùc baøi 25 veà hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân … ñeå neâu ñöôïc lí do Ñaø Naüng saûn xuaát ñöôïc moät soá maët haøng vöøa cung caáp cho ñòa phöông, vöøa cung caáp cho caùc tænh khaùc hoaëc xuaát khaåu.
 -GV giaûi thích: haøng töø nôi khaùc ñöôïc ñöa ñeán ÑN chuû yeáu laø saûn phaåm cuûa ngaønh coâng nghieäp vaø haøng do ÑN laøm ra ñöôïc chôû ñi caùc ñòa phöông trong caû nöôùc hoaëc xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi chuû yeáu laø nguyeân vaät lieäu, cheá bieán thuûy haûi saûn.
 3/.Ñaø Naüng- Dòa ñieåm du lòch :
 * Hoaït ñoäng caù nhaân hoaëc töøng caëp: 
 -GV yeâu caàu HS tìm treân hình 1 vaø cho bieát nhöõng nôi naøo cuûa ÑN thu huùt khaùch du lòch, nhöõng ñieåm ñoù thöôøng naèm ôû ñaâu?
 -Cho HS ñoïc ñoaïn vaên trong SGK ñeå boå sung theâm moät soá ñòa ñieåm du lòch khaùc nhö Nguõ haønh sôn, Baûo taøng Chaêm. Ñeà nghò HS keå theâm nhöõng ñòa ñieåm khaùc maø HS bieát.
4.Cuûng coá : 
 -2 HS ñoïc baøi trong khung.
 -Giaûi thích lí do ÑN vöøa laø TP caûng, vöøa laø TP du lòch.
5.Toång keát - Daën doø:
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi: “Bieån, Ñaûo vaø Quaàn ñaûo”
-------- cc õ dd --------
Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2010.
 Toán:
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
- Củng cố về phân số, các dạng toán đã học.
- Rèn cho hs kỹ năng tính toán nhanh, chính xác.
II.Hoạt động dạy học: 
1. Bài cũ: 2 Hs lên bảng làm - lớp làm vào giấy nháp: Tính: 8 + 7;
- Gv nhận xét - Ghi điểm. 6 12
a.Giới thiệu bài: Gv giới thiệu ghi đề
b.Giảng bài: Gv cho Hs luyện tập từng bài ở vở 5ly, sau đó Gv cùng Hs chữa bài
Bài 1:1 Hs nêu yêu cầu: Tính giá trị của biểu thức:
 a. 4+ 31 b. 8 - 7 c. 3 x 5
 5 8 36 9 9 7
- Lớp làm vào vở bài tập - Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu..
- 3Hs lên bảng làm. 
- Gọi Hs nhận xét bài làm của bạn - Gv tuyên dương, ghi điểm. 
Bài 2: 1 Hs nêu yêu cầu: Năm nay Nga ít hơn tuổi mẹ là 40 tuổi và bằng 8 tuổi mẹ. Hỏi năm 
 10
nay Nga và mẹ bao nhiêu tuổi?
 - Gv hướng dẫn Hs làm bài.
 - 1 Hs lên bảng làm - Lớp làm vào vở.
- Gọi Hs nhận xét bài làm của bạn.
- Gv ghi điểm tuyên dương.
Bài 3: 1 Hs đọc đề: Hợp tác xã có 54 con bò và có số trâu bằng 1 số ngựa. Hỏi hợp tác xã đó có mấy con trâu và bò? 7
 - Gv hướng dẫn Hs làm bài.
- 1 Hs lên bảng giải - lớp làm vào vở. 
- Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu.
- Gọi Hs nhận xét bài làm của bạn - Gv tuyên dương, ghi điểm.
- Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu.
- 1 Hs lên bảng chữa bài.
- Gv nhận xét - tuyên dương, ghi điểm.
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học.
- Về nhà luyện giải thêm một số bài có dạng đã học.
 Tập làm văn:
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
- Củng cố cho Hs về Luyện tập miêu tả con vật nuôi trong nhà.
- Củng cố kỷ năng xây dựng bài văn miêu tả con vật.
II.Hoạt động dạy học: 
1. Ổn định: Hát
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài : Gv giới thiệu ghi đề
b.Giảng bài: * Hướng dẫn Hs luyện tập : làm bài tập ở vở bài tập.
Bài 1:-Hs đọc yêu cầu: Một bạn đã viết được một số đoạn văn tả con lợn nuôi trong nhà sau đây. Em hãy giúp bạn sắp xếp các đoạn cho thành bài văn có kết cấu chặt chẽ.
a.Ngày ba bữa, bà cho lợn ăn. Lần nào bưng cám đến trước củă chuồng bà đều nói: " Ăn no, ngủ khoẻ. Bà cho cám nhiều!" Như hiểu ý bà, chú lợn dừng ngay tiếng rít đinh tai nhức óc rồi sục mõm vào máng, táp lấy, táp để. Cám vàng, rau xanh, bí đỏ toe toét, tèm lem khắp mặt. Đứng nhìn chú ăn, trên môi bà em thoáng nở nụ cười.
b.Phía sau là đôi mông ninh nính thịt, chiếc đuôi bé tí ở chót vắt vẻo vài sợi lông, luôn ngó ngoáy. Bốn chân của chú có móng cứng. Hai chi trước nhỏ thon, hai chi sau mập mạp, nung núc giống chân em bé " xổ sữa".
c. Khuôn mặt chú có dáng vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu. Hai tai to như hai lá trầu, luôn vểnh đứng. Cái trán ngắn chủn ngủn. Đôi mắt ti hí lúc nào cũng như nửa thức nửa ngủ. Còn đôi má thì ninh ních, núng nính, thịt ơi là thịt. Cái mõm thuồn thuỗn, lúc nào cũng chu ra, phô đầy cả răng nhỏ, răng to, trông khá dữ dội. Chiếc mũi tẹt màu hồng nhạt, lúc nào cũng khịt khịt như người bị cảm cúm.
d. Bà ngoại em nuôi nhiều súc vật: nào chó mèo, nào gà lợn. Chó, mèo, gà ngày đêm quẩn quanh trong mảnh sân rợp nắng. Còn chú lợn riêng chiếm cả cái chuồng xây bằng gạch, nằm bề thế sát cạnh bờ ao rau muống.
e. Thân hình chú dài. Bộ lông vừa trắng vừa đen loang lổ. Lưng lợn chẳng giống lưng bò, lưng ngựa. Nó võng xuống. Có lẽ vì vậy lưng chú mới mang nổi cái bụng lúc nào cũng lặc lè, đong đưa xệ sát mặt đất. Một vệt lông vừa dài vừa cứng dựng đứng chạy suốt chiều dài của lưng. 
g. Nhớ lại hồi mới mua về, chú lợn còi cọc, chỉ bằng chiếc bình thuỷ, đã thế lại còn nhút nhát. Khi có người tới gần, chú lập tức ép mình sát vách chuồng, mắt lấm la lấm lét, sợ sệt. Ấy vậy mà chỉ sau hai tháng, được bà em chăm sóc, bây giờ trông chú chững chạc như "thanh niên": tráng kiện. Chú đã to gấp rưỡi cái thùng gánh nước.
h. Nuôi lợn khá cực nhọc vất vả, nhất là những ngày mưa to, gió lớn. Do đó hằng ngày, em thường giúp bà cầm vòi nước cọ chuồng và tắm cho lợn. Chú lợn đối với em như người bạn gần gũi, thân quen.
- 1 Hs nhắc lại đề.
- Hs đọc từng đoạn văn, trao đổi với bạn các nội dung chính của mỗi đoạn.
- Hs phát biểu ý kiến - Cả lớp và giáo viên nhận xét.
 - Hs làm vào vở - Gv theo dõi giúp đỡ.
-1 số Hs đọc bài làm của mình - gv và cả lớp nhận xét tuyên dương..
đáp án:d – a – g – c – e – b – h.
3.Nhận xét - dặn dò:
- Gv nhận xét chung giờ học.
- Về nhà luyện viết lại đoạn chưa đạt yêu cầu.
 Luyện từ và câu:
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
- Củng cố cho Hs mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm, giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị.
- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, biết dùng các từ ngữ phù hợp với các tình huống để đảm bảo tính lịch sự của lời yêu cầu, đề nghị.
II.Hoạt động dạy học: 
1. Ổn định: kiểm tra sự chuẩn bị của Hs.
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài : Gv giới thiệu ghi đề
b.Giảng bài: Gv cho Hs luyện tập từng bài ở vở ôly, sau đó Gv cùng Hs chữa bài
Bài 1: 1 Hs đọc đề: Đặt câu với mỗi từ: du lịch, du ngoạn, du học.
- 3 Hs lên bảng làm bài.
- Gv theo dõi , giúp đỡ Hs yếu.
- Gv cùng cả lớp chữa bài, ghi điểm.
- Tháng trước, cả nhà mình có một chuyến du lịch xuyên Việt khá thú vị.
- Chúng t

File đính kèm:

  • docTUẦN 31.doc