Giáo án lớp 4 - Tuần 2

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (TT)

Nghe- viết: Mười năm cõng bạn đi học.

Các số có sáu chữ số

Trung thực trong học tập (TT)

MRVT: Nhân hậu- Đoàn kết

Luyện tập

Làm quen với bản đồ (TT)

 

doc29 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u chuyện bằng lời của em?
b. KC trong nhóm.
Giúp những nhóm còn yếu.
c.Thi KC trước lớp.
-Cùng lớp nhận xét, bình chọn người KC hay nhất, hiểu câu chuyện nhất.
*Nhận xét tiết học
Biểu dương những em học tốt.
2 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể và nêu ý nghóa caâu chuyện.
Quan sát tranh và lắng nghe.
-3 HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của đoạn thơ. 1 HS đọc toàn bài.
Cả lớp đọc thầm, lần lượt trả lời các câu hỏi để ghi nhớ nội dung mỗi đoạn.
+ Nghề mò cua bắt ốc.
+ Thả vào chum nước để nuôi.
+ Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đã nấu sẵn, ...
+ Thấy nàng tiên Ốc từ trong chum nước đi ra.
+ Bí mật đập vỡ vỏ ốc rồi ôm lấy nàng tiên.
+ Bà lão và nàng tiên Ốc sống hạnh phúc bên nhau, thương yêu nhau như 2 mẹ con.
-Em đóng vai kể lại cho người khác nghe, kể lại nội dung, không đọc thơ.
1 HS giỏi kể mẫu đoạn 1.
Kể từng khổ thơ trong nhóm, mỗi em kể 1 khổ thơ. Sau đó 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện. 
Rút ra ý nghĩa câu chuyện.
Vài nhóm thi kể chuyện, mỗi em kể một khổ thơ.
Một vài HS thi kể toàn bộ câu chuyện. Rút ra ý nghĩa câu chuyện.
Lớp nhận xét, bình chọn người KC hay nhất, hiểu câu chuyện nhất.
Nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện. 
Về nhà HTL phần ý nghĩa của câu chuyện. 
 RÚT KINH NGHIỆM
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 **************************************
TẬP LÀM VĂN 
 TIẾT 3
 KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT. 
I- MUÏC TIEÂU:
1. Giúp HS biết: Hành động của nhân vật thể hiện tính cách nhân vật.
2. Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để xây dựng nhân vật trong một bài văn cụ thể.
3. Reøn kó naêng laøm vaên cho hoïc sinh
II/ CHUAÅN BÒ:
 Một vài tờ giấy khổ to viết sẵn:
+ Các câu hỏi của phần nhận xét.
+ 9 câu văn ở phần luyện tập.
III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
AKiểmtrabài cũ: 3’
B.Baøi môùi
1.Giới thiệu
 bài 1’
2.Nhậnxét 
 16’ 
3.Ghi nhớ
 4’
4.Luyệntập 
 14’
5.Củng cố:
Dặn dò 3’
*Hỏi: Thế nào là kể chuyện?
GV Nhận xét.
 Gv nêu yêu cầu tieát hoïc 
- Đọc truyện.
Đọc diễn cảm bài văn. 
- Ghi tóm tắt hành động của cậu bé bị điểm không. (Giờ làm bài, nộp giấy trắng)
Nhận xét bài làm của HS, nhấn mạnh cho HS: cần ghi vắn tắt.
Nhận xét, kết luận.
- GV neâu caâu hoûi, hoïc sinh ruùt ghi nhôù.
Yeâu caàu 1 hoïc sinh ñoïc, lôùp ñoïc thaàm tìm hieåu caùch thöïc hieän.
- Goïi hoïc sinh keå laïi chuyeän theo daøn yù saép xeáp.
Nhận xét, kết luận.
GV daën HS
OÂn baøi, chuaån bò baøi 4
Nhận xét tiết học.
Tuyên dương những em học tốt.
1 HS đọc ghi nhớ tiết trước.
1 HS trả lời câu hỏi.
Hoïc sinh nghe.
2 HS đọc 2 lần toàn bài.
Trao đổi nhóm thực hiện yêu cầu 2,3.
1 HS giỏi lên bảng thực hiện maãu một ý của bài tập 2.
Làm việc theo nhóm.
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
Lớp nhân xét đúng/sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.
3,4 HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK. Vài HS nêu lại nội dung phần ghi nhớ.
1 HS đọc yêu cầu của bài tập.
Trao đổi theo cặp. Vài cặp làm trên bảng nhóm. 
Keå tröôùc lôùp.
Dán bài lên bảng và chữa bài. Lớp nhận xét.
-HS neâu laïi kieán thöùc troïng taâm.
HS nhắc lại ND bài
 RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ***************************
 TOAÙN TIẾT 8 
 HAØNG VAØ LÔÙP
I- MUÏC TIEÂU : Giuùp HS:
Bieát ñöôïc lôùp ñôn vò goàm ba haøng laø : ñôn vò, chuïc , traêm ; lôùp nghìn goàm ba haøng laø : nghìn , chuïc nghìn , traêm nghìn . 
Nhaän bieát ñöôïc vò trí cuûa töøng chöõ soá theo haøng vaø lôùp . 
Nhaän bieát ñöôïc giaù trò cuûa töøng soá theo vò trí cuûa noù ôû töøng haøng töøng lôùp . 
II- CHUẨN BỊ:
-Baûng keû saün caùc lôùp , haøng cuûa soá coù 6 chöõ soá nhö phaàn baøi hoïc SGK . GV keû saün baûng ôû phaàn ví duï ( ñeå troáng soá ôû caùc coät ).
III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
NỘI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1- Kieåm tra baøi cuõ:
 5’
2-Giới thiệu 
 bài 1’
3. Hình thành kiến thức: Lớp đơn vị , lớp nghìn 10’
4. Thực hành
Bài 1 ( sgk) 
 6’
Bài 2 (sgk )
 5’
Bài 3 ( sgk ) 
 5’
Bài 4 ( sgk ) 
 5’
5.Cuûng coá - Daën doø : 3’
-GV goïi 3 HS leân baûng đọc số:
 999875 ; 567890 ; 324678
-GV nhận xét cho điểm
- GV Neâu MÑ-YC baøi hoïc
-GV: haõy neâu teân caùc haøng ñaõ hoïc theo thöù töï nhoû ñeán lôùn ? 
-GV: Lôùp ñôn vò goàm maáy haøng, ñoù laø nhöõng haøng naøo ? 
+Lôùp Nghìn goàm maáy haøng, ñoù laø nhöõng haøng naøo ?
-GV vieát soá 321 vaøo coät soá vaø yeâu caàu HS ñoïc . 
-GV goïi 1 HS leân baûng vaø yeâu caàu : Haõy vieát caùc chöõ soá cuûa soá 321 vaøo caùc coät ghi haøng . 
-GV laøm töông töï vôùi caùc soá : 654000 , 654321
 GV yeâu caàu HS neâu noäi dung cuûa caùc coät trong baûng soá baøi taäp . 
+Haõy ñoïc soá ôû doøng thöù nhaát 
+Haõy vieát soá naêm möôi tö nghìn ba traêm möôøi hai . 
-Yeâu caàu neâu haøng, lôùp cuûa caùc soá.
-GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 
 Câu a : GV goïi 1 HS leân baûng vaø ñoïc cho HS vieát caùc soá trong baøi taäp 
 Câu b -GV yeâu caàu HS ñoïc baûng thoáng keâ trong baøi taäp 2b 
-GV vieát leân baûng soá 38753 vaø yeâu caàu HS ñoïc soá . 
-Neâu giaù trò cuûa chöõ soá 7 trong soá 38753 laø bao nhieâu ? 
-GV yeâu caàu HS laøm tieáp caùc phaàn coøn laïi 
-GV nhaän xeùt cho ñieåm . 
- GV vieát leân baûng soá 52314 vaø yeâu caàu phaân tích
-Haõy vieát soá 52314 thaønh toång caùc chuïc nghìn, nghìn , traêm , chuïc , ñôn vò.
 -GV laàn löôït ñoïc töøng soá trong baøi cho HS vieát 
-GV nhaän xeùt và sửa chữa 
 -Chuaån bò baøi : So saùnh caùc soá coù nhieàu chöõ soá 
 - Nhận xét tiết học
-3 HS leân baûng laøm . HS caû lôùp quan saùt nhaän xeùt . 
-Laéng nghe.
-HS neâu.
-Lôùp ñôn vò goàm ba haøng , ñoù laø haøng : ñôn vò, chuïc, traêm .
+Lôùp Nghìn goàm ba haøng, ñoù laø haøng: nghìn, chuïc nghìn, traêm nghìn
-Ba traêm hai möôi moát
- 1HS thực hiện.
-HS : soá 321 coù chöõ soá 1 vaøo haøng ñôn vò , chöõ soá 2 vaøo haøng chuïc , chöõ soá 3 vaøo haøng traêm .
-Thöïc hieän theo yeâu caàu . 
-HS ñoïc : naêm möôi tö nghìn ba traêm möôøi hai
-1 HS leân baûng vieát soá : 54312
-Soá 54312 coù chöõ soá 2 vaøo haøng ñôn vò , chöõ soá 1 vaøo haøng chuïc , chöõ soá 3 vaøo haøng traêm chöõ soá 4 vaøo haøng nghìn, chöõ soá 5 vaøo haøng chuïc nghìn.
-Thöïc hieän theo yeâu caàu . 
-1 HS ñoïc cho 1 HS khaùc vieát c aùc soá : 46307 , 56032 , 123517 , 305804 , 960783
-HS ñoïc : Ba möôi taùm nghìn baûy traêm naêm möôi ba. 
-Laø 700
-1 HS leân baûng laøm baøi , HS caû lôùp laøm baøi vaøo vở . 
-52314 goàm 5 chuïc nghìn, 2 nghìn, 3 traêm, 1 chuïc, 1 ñôn vò. 
-1 HS leân baûng vieát, HS caû lôùp laøm vaøo vở 
52314 = 50000 + 2000 + 300+ 10 + 4 
-1 HS leân baûng laøm, HS caû lôùp laøm vào vở 
HS nhắc lại ND bài
 RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 *******************************************
 KHOA HOÏC TIẾT 3 
 TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ NGÖÔØI
I - MUÏC TIEÂU:
 - Hiểu được vai trò của các cơ quan hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, tuần hoàn, hệ bài tiết trong quá trình trao đổi ở người.
- Biết được nếu 1 trong các cơ quan trên ngừng hoạt động thì cơ thể sẽ chết.
II- CHUẨN BỊ:
- Sơ đồ trao đổi chất ở người.
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1-Kieåm tra baøi cuõ: 5’
2.Giôùithieäu baøi: 1’
3.Phát triển các hoạt động:
*Hoạt động 1:Xác định các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người
 15’
*Ho¹t®éng2:
Mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan trong vieäcthöïchieän
 trao ñoåichaát.
13’
4.Củng cố- Dặn dò: 3’
-Keå ra nhöõng thöù cô theå laáy vaøo, thaûi ra trong quaù trình soáng?
-Neâu muïc tieâu, yù nghóa baøi hoïc.
GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp:
+ KÓ tªn nh÷ng dÊu hiÖu bªn ngoµi cña QTT§C vµ nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn QT ®ã?
+Vai trß cña c¬ quan tuÇn hoµn trong QTT§C x¶y ra ë bªn trong c¬ thÓ.
+ Yeâu caàu: Tr×nh bµy,nhËn xÐt bæ sung.
-- Lµm viÖc c¸ nh©n vôùi sô ñoà SGK
- §æi vë kiÓm tra lÉn nhau.
- Tr×nh bµy ,nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan.
GV keát luaän: Nhôø cô quan tuaàn hoaøn maø quaù trình trao ñoåi chaát ñöôïc thöïc hieän.
Cho HS nhắc lại nội dung bài.
Nhận xét tiết học.
Dặn chuẩn bị bài sau.
Hoïc sinh keå.
Hoïc sinh thaûo luaän, noùi leân chöùc naêng cuûa töøng cô quan.
Trao ñoåi khí, trao ñoåi thöùc aên, baøi tieát.
Tieâu hoùa-Hoâ haáp- Baøi tieát nöôùc tieåu.
Dieãn bieán xaûy ra trong cô theå coù 3 cô quan treân à Cô quan tuaàn hoaø
- Hoïc sinh trình baøy söï phoái hôïp giöõa caùc cô quan.
- Tìm töø coøn thieáu boå sung vaøo sô ñoà cho hoàn chænh.
Thöùc aên à Tieâu hoùa 
Khoâng khí à Hoâ haáp
è Tuaàn hoaøn ßà Taát caû caùc cô quan cô theåà Baøi tieát.
HS nghe
HS nhắc lại nội dung bài
 RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ************************************
 Thöù naêm ngaøy 13 thaùng 9 naêm 2012
TẬP ĐỌC TIẾT 4 : 
 TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
I-MỤC TIÊU:
 1. Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng, phù hợp với âm điệu, vần, nhịp của từng câu thơ lục bát. Đọc bài với giọng tự hào, trầm lắng.
2. Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước. Đó là câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quý báu của cha ông.
3. HTL bài thơ.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ nội dung bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn câu, khổ thơ cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
AKIỂMTRA BÀICŨ: 5’
B. BÀI MỚI
1. Giới thiệu bài: 1’
2.Luyện đọc:
 12’ 
3. Tìm hiểu bài 
 10’
4. Luyện đ

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 4 TUAN 2 ANH THU.doc
Giáo án liên quan