Giáo án lớp 4 - Tuần 13

I - Mục đích- Yêu cầu

 - Đọc đúng tên riêng nước ngoài (Xi-ôn-cốp-xki); biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời dẫn câu chuyện.

 - Hiểu ND: ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, đã thực hiện thành công mơ ước tìm đường lên các vì sao .

 - HS phải có tính cần cù, vượt khó.

 - KNS: Xác đđịnh giá trị, tự nhận thức bản thaân, đđặt mục tiêu, quản lí thời gian.

II - Chuẩn bị

 - GV : - Tranh ảnh về khinh khí cầu, tên lửa con tàu vũ trụ

 - Bảng phụ viết những câu cần luyện đọc.

III - Các hoạt động dạy – học

 

 

doc39 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 13, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỷa vieọc vieỏt chửừ xaỏu. ẹoaùn keỏt ủoùc vụựi gioùng caỷm hửựng ngụùi ca, saỷng khoaựi.
+ Gioùng baứ cuù khaồn khoaỷn khi nhụứ baứ cuù vieỏt ủụn. 
+ Gioùng Cao Baự Quaựt vui veỷ, xụỷi lụỷi khi nhaọn lụứi giuựp baứ laừo.
- HS ủoùc dieón caỷm noỏi tieỏp tửứng ủoaùn trửụực lụựp.
- Thi ủoùc dieón caỷm.
- Nhaọn xeựt , bỡnh choùn HS ủoùc hay.
4 - Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
- Caõu chuyeọn khuyeõn caực em ủieàu gỡ?
- GDHS: phaỷi kieõn trỡ reứn luyeọn thỡ nhaỏt ủũnh seừ thaứnh coõng, luyeọn vieỏt chửừ haứng ngaứy ủeồ chửừ vieỏt ủeùp hụn, kieõn trỡ trong hoùc taọp
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Chuaồn bũ: Chuự ẹaỏt Nung.
- 3 HS ủoùc tửứng ủoaùn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Nhận xeựt.
- 1 HS khaự, gioỷi ủoùc toaứn baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm
- Chia ủoaùn
- HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn laàn 1.
- Luyeọn ủoùc từ
- Luyện đọc cõu
- Luyeọn ủoùc theo caởp
- HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn laàn 2 
- 1 HS ủoùc toaứn baứi
- Laộng nghe
- ẹoùc thaàm phaàn chuự giaỷi.
- Trả lời cỏ nhõn
Vỡ chửừ vieỏt của ụng raỏt xaỏu
- Trả lời cỏ nhõn
 Cao Baự Quaựt vieỏt hoọ baứ cuù laự ủụn, nhửng quan khoõng ủoùc ủửụùc chửừ vieỏt treõn laự ủụn neõn ủuoồi baứ cuù veà, khoõng giaỷi ủửụùc noói oan cho baứ cuù.
- Trả lời cỏ nhõn
Saựng saựng, oõng caàm que vaùch leõn coọt nhaứ luyeọn caựch vieỏt neựt “soồ thaỳng “. Moói toỏi, vieỏt xong mửụứi trang saựch mụựi ủi nguỷ; mửụùn nhửừng cuoỏn saựch chửừ vieỏt ủeùp laứm maóu; luyeọn vieỏt lieõn tuùc trong nhieàu naờm.
- Thaỷo luaọn cặp
+ Mụỷ baứi: Tửứ ủaàu -> thaày cho ủieồm keựm: Giụựi thieọu taọt vieỏt chửừ xaỏu cuỷa Cao Baự Quaựt khi ủi hoùc. 
+ Thaõn baứi: Tửứ “Moọt hoõm . . . khaực nhau”: Cao Baự Quaựt aõn haọn vỡ taọt xaỏu cuỷa mỡnh ủaừ laứm hoỷng vieọc cuỷa baứ cuù haứng xoựm neõn quyeỏt taõm luyeọn chửừ vieỏt. 
+ Keỏt baứi: ẹoaùn coứn laùi: Cao Baự Quaựt ủaừ thaứnh coõng, noồi danh laứ ngửụứi vaờn hay chửừ toỏt.
- Ca ngụùi tớnh kieõn trỡ, quyeỏt taõm sửỷa chửừ vieỏt xaỏu ủeồ trụỷ thaứnh ngửụứi vieỏt chửừ ủeùp cuỷa Cao Baự Quaựt.
- Nhaộc laùi
- Lắng nghe.
- HS ủoùc dieón caỷm noỏi tieỏp tửứng ủoaùn trửụực lụựp.
- Thi ủoùc dieón caỷm.
- Nhaọn xeựt, bỡnh choùn baùn ủoùc hay.
- Kieõn trỡ luyeọn vieỏt, nhaỏt ủũnh chửừ seừ ủeùp.
- Quyeỏt taõm sửỷa moọt thoựi quen xaỏu, theỏ naứo cuừng sửỷa ủửụùc. 
- Kieõn trỡ laứm moọt vieọc gỡ ủoự, nhaỏt ủũnh seừ thaứnh coõng.
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 Thửự tử, ngaứy 6 thaựng 11 naờm 2013
Moõn: Toaựn
Tieỏt 63
NHAÂN VễÙI SOÁ COÙ BA CHệế SOÁ (tieỏp theo)
I.MUẽC TIEÂU :
 - Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp nhaõn vụựi soỏ coự 3 chửừ soỏ (trửụứng hụùp coự chửừ soỏ haứng chuùc laứ 0). 
 - AÙp duùng pheựp nhaõnvụựi soỏ coự 3 chửừ soỏ ủeồ giaỷi caực baứi toaựn coự lieõn quan.
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- SGK toaựn lụựp 4, baỷng con
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1.OÅn ủũnh:
2.Kieồm tra baứi cuừ: 
- Kieồm tra caỷ lụựp pheựp nhaõn : 518 x 214 ; 
715 x 425.
- GV chửừa baứi nhaọn xeựt.
3.Baứi mụựi :
a. Giụựi thieọu baứi 
* Giụựi thieọu caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh
- GV vieỏt leõn baỷng pheựp nhaõn 258 x 203 
- Yeõu caàu HS thửùc hieọn ủaởt tớnh ủeồ tớnh. 
- Yeõu caàu HS nhaọn xeựt tớch rieõng thửự 2 cuỷa pheựp nhaõn.
- GV hửụựng daón HS caựch vieỏt goùn laùi
 258
 x 203
 774
 1516 
 152374
- Caực em caàn lửu yự khi vieỏt tớch rieõng thửự ba 1516 phaỷi luứi sang traựi hai coọt so vụựi tớch rieõng thửự nhaỏt. 
- Cho HS thửùc hieọn ủaởt tớnh vaứ tớnh laùi pheựp nhaõn 258 x 203 theo caựch vieỏt goùn.
c. Luyeọn taọp , thửùc haứnh 
* Baứi 1 : SGK/73 : Hoaùt ủoọng caự nhaõn:
- Goùi HS neõu yeõu caàu ủeà baứi
- Yeõu caàu caỷ lụựp laứm baứi vaứo baỷng con
- Giaỷi thớch caựch nhaõn vụựi soỏ coự 3 chửừ soỏ vụựi chửừ soỏ haứng chuùc laứ 0?
- GV nhaọn xeựt chung.
* Baứi 2 : SGK/73 : Hoaùt ủoọng ủoõi
- Goùi HS neõu yeõu caàu.
- Yeõu caàu tớnh, ghi ủuựng sai vaứo oõ troỏng vaứ giaỷi thớch. 
- GV nhaọn xeựt chung.
4.Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Neõu caựch nhaõn vụựi soỏ 3 chửừ soỏ trửụứng hụùp coự chửừ soỏ 0 ụỷ haứng chuùc?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Veà nhaứ laứm baứi taọp vaứ chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp
- Caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con, 2 HS leõn baỷng laứm.
- 1 HS leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp laứm baứi vaứo baỷng con. 
 258
 x 203 
 774
 000
 516
 52374
 - Tớch rieõng thửự hai goàm 3 chửừ soỏ 0.
- Thửùc hieọn laùi
- Caỷ lụựp thửùc hieọn ụỷ baỷng con
 523 563 1309
 x 305 x 308 x 202
 2615 4504 2618
 1569 1689 2618
 159515 173404 264418
- HS traỷ lụứi: ễÛ tớch rieõng thửự 3 luứi sang traựi 2 coọt so vụựi tớch rieõng thửự nhaỏt.
- 1 HS neõu.
- Caỷ lụựp tớnh nhaựp roài ghi keỏt quaỷ ủuựng, sai vaứo SGK
- Trỡnh baứy vaứ giaỷi thớch caựch choùn.
+ Hai caựch thửùc hieọn ủaõàu laứ sai, caựch thửùc hieọn thửự ba laứ ủuựng. 
+ Hai caựch thửùc hieọn ủaàu tieõn sai vỡ 912 laứ tớch rieõng thửự ba, phaỷi vieỏt luứi veà beõn traựi 2 coọt so vụựi tớch rieõng thửự nhaỏt nhửng caựch 1 laùi vieỏt thaỳng coọt vụựi tớch rieõng thửự nhaỏt, caựch 2 chổ vieỏt luứi 1 coọt. 
- Caựch thửùc hieọn thửự ba laứ ủuựng vỡ ủaừ nhaõn ủuựng, vieỏt ủuựng vũ trớ cuỷa caực tớch rieõng. 
- HS neõu.
- HS caỷ lụựp laộng nghe veà nhaứ thửùc hieọn.
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Thửự tử, ngaứy 6 thaựng 11 naờm 2013
Moõn: Taọp laứm vaờn
Tieỏt 25
TRAÛ BAỉI VAấN KEÅ CHUYEÄN
I. MUẽC TIEÂU: 
 Bieỏt ruựt kinh nghieọm veà baứi TLV keồ chuyeọn (ủuựng yự, boỏ cuùc roừ, duứng tửứ, ủaởt caõu vaứ vieỏt ủuựng chớnh taỷ,…); tửù sửỷa ủửụùc caực loói ủaừ maộc trong baứi vieỏt theo sửù hửụựng daón cuỷa GV.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
- Baỷng phuù ghi saỹn noọt soỏ loói veà: Chớnh taỷ, caựch duứng tửứ, caựch dieón ủaùt, ngửừ phaựp caàn chửừa chung cho caỷ lụựp.
III CAÙC HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP:
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
A. OÅn ủũnh :
B. Kieồm tra baứi cuừ :
- Kieồm tra taọp vụỷ cuỷa HS.
C. Baứi mụựi:
1. Giụựi thieọu baứi: 
2. Traỷ baứi:
- Traỷ baứi cho HS.
-Yeõu caàu HS ủoùc laùi baứi cuỷa mỡnh.
- Nhaọn xeựt keỏt quaỷ laứm baứi cuỷa HS.
* ệu ủieồm:
- ẹa soỏ caực em laứm ủuựng yeõu caàu ủeà baứi. Baứi vaờn laứm ủuỷ 3 phaàn: mụỷ baứi, thaõn baứi vaứ keỏt baứi. Lụứi keồ haỏp daón, sinh ủoọng, coự sửù lieõn keỏt giửừa caực phaàn; mụỷ baứi, thaõn baứi, keỏt baứi hay. Trỡnh baứy roừ raứng, saùch, chửừ vieỏt ủeùp 
* Khuyeỏt ủieồm
- Beõn caùnh ủoự coự moọt soỏ em vieỏt chửa ủuỷ 3 phaàn cuỷa baứi vaờn, saộp xeỏp yự coứn loọn xoọn, trỡnh baứy caồu thaỷ, chửừ vieỏt coứn xaỏu.
- Toồng keỏt ủieồm 
 3. Hửụựng daón HS chửừa baứi:
a/ Loói chớnh taỷ :
- GV ghi moọt soỏ loói veà chớnh taỷ maứ nhieàu em maộc phaỷi.
b/ Loói duứng tửứ :
- GV ghi moọt soỏ loói veà duứng tửứ, maứ nhieàu HS maộc phaỷi leõn baỷng sau ủoự goùi HS leõn baỷng chửừa baứi.
c/ Loói veà yự, caõu vaứ lieõn keỏt caõu.
- GV ghi moọt soỏ loói veà yự, caõu, lieõn keỏt caõu maứ nhieàu HS maộc phaỷi leõn baỷng sau ủoự goùi HS leõn baỷng chửừa baứi.
- Goùi HS boồ sung, nhaọn xeựt.
- ẹoùc nhửừng ủoaùn vaờn hay.
- GV goùi HS ủoùc nhửừng ủoaùn vaờn hay cuỷa caực baùn trong lụựp hay nhửừng baứi GV sửu taàm ủửụùc cuỷa caực naờm trửụực.
- Sau moói baứi, goùi HS nhaọn xeựt.
3. Hửụựng daón vieỏt laùi moọt ủoaùn vaờn:
- Gụùi yự HS vieỏt laùi ủoaùn vaờn khi:
+ ẹoaùn vaờn coự nhieàu loói chớnh taỷ.
+ ẹoaùn vaờn luỷng cuỷng, dieón ủaùt chửa roừ yự.
+ ẹoaùn vaờn duứng tửứ chửa hay.
+ ẹoaùn vaờn vieỏt ủụn giaỷn, caõu vaờn cuùt.
+ Mụỷ baứi trửùc tieỏp vieỏt laùi thaứnh mụỷ baứi giaựn tieỏp.
+ Keỏt baứi khoõng mụỷ roọng vieỏt thaứnh keỏt baứi mụỷ roọng.
- Goùi HS ủoùc caực ủoaùn vaờn ủaừ vieỏt laùi.
- Nhaọn xeựt tửứng ủoaùn vaờn cuỷa HS ủeồ giuựp HS hieồu caực em caàn vieỏt caồn thaọn vỡ khaỷ naờng cuỷa em naứo cuừng vieỏt ủửụùc vaờn hay.
D. Cuỷng coỏ- Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn HS vieỏt chửa ủaùt veà nhaứ vieỏt laùi vaứ noọp vaứo tieỏt sau.
- Chuaồn bũ baứi: OÂn taọp vaờn keồ chuyeọn
- Caỷ lụựp.
- Nhaọn baứi vaứ ủoùc laùi.
- HS quan saựt.
- HS sửỷa caực tửứ vaứo baỷng con 
- HS noỏi tieỏp nhau chửừa baứi 
- HS noỏi tieỏp nhau chửừa baứi.
+ ẹoùc lụứi nhaọn xeựt cuỷa GV.
+ ẹoùc caực loói sai trong baứi, vieỏt vaứ chửừa vaứo vụỷ.
+ ẹoồi vụỷ ủeồ baùn beõn caùnh kieồm tra laùi.
- ẹoùc loói vaứ chửừa baứi.
- Boồ sung, nhaọn xeựt.
- ẹoùc baứi.
- Nhaọn xeựt, tỡm yự hay.
- HS vieỏt laùi vaứo vụỷ baứi taọp.
- HS laộng nghe veà nhaứ thửùc hieọn.
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Thứ ba ngày 5 thỏng 11 năm 2013
Mụn: Lịch sử
Tiết: 13
CUỘC

File đính kèm:

  • docTUAN 13.doc
Giáo án liên quan