Giáo án lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 3

I- Yêu cầu : - Củng cố những kiến thức đã học về danh từ , động từ , tính từ .Đặt câu có danh từ ,động từ và tính từ .

 - Biết dùng từ điền vào chỗ trống cho phù hợp .

 - Rèn luyện viết văn kể về công việc đơn giản đã làm .

II- Lên lớp :GV ghi đề bài lên bảng và hướng dẫn học sinh làm bài .

Câu 1 : Tìm danh từ , động từ , tính từ trong đoạn thơ sau :

 Em vẽ làng xóm

 Tre xanh , lúa xanh

 Sông máng lượn quanh

 Một màu xanh mát

 Trời mây bát ngát

 Xanh ngắt bầu trời .

 

doc36 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 3, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2T)
I/Yờu cầu :- Rốn cho hs kỹ năng về đọc , viết , xếp thứ tự cỏc số cú đến 6 chữ số, so sỏnh cỏc số cú nhiều chữ số phõn biệt hàng và lớp trong số.
II/Chuẩn bị: 
	Soạn đề bài.
III/Lờn lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
Bài 1 (4/8vbt): Viết tiếp vào chỗ chấm. Gv nờu đề
a)Số tỏm nghỡn tỏm trăm linh hai viết là……..
b)Số hai trăm nghỡn bốn trăm mười bảy viết là ………
c)Số chớn trăm linh năm nghỡn ba trăm linh tỏm viết là……………..
d)Số một trăm nghỡn khụng trăm mười một viết là…
Bài 2(1/11vbt) Điền dấu > , < , = .Thớch hợp vào dấu chấm . Gv nờu đề
687653 …… 98978 ; 493701……. 654702 
687653……. 687599 ; 700000…… 69999
857432……. 857432 ; 857000 …… 856999
Cho hs nờu cỏch so sỏnh rối thực hiện 
Bài 3 (3/11vbt) Đưa bảng phụ
Cho HS làm nhúm đụi , ghi chữ cỏi chọn vào bảng con 
Dóy số được viết theo thứ tự từ bộ đến lớn :
89124 ; 89259 ; 89194 ; 89295
98194 ; 89124 ; 89295 ; 89259
89295 ; 89259 ; 89124 ; 89194
89124 ; 89194 ; 89259 ; 89295
GV kiểm tra , nhận xột sửa sai
Bài 4 Tỡm X 
a/. X + 9546 = 17892 b/. X – 2163 = 5467 
c/. 8 x X = 2720 d/. 3524 - X = 978
-Đỏp ỏn lần lượt là : 8346 ; 7630 ; 340 ; 2546 
GV kiểm tra , nhận xột sửa sai
Bài 5 : Bài toỏn
 Một trường học cú số học sinh nữ là 217 HS , số HS nam nhiều hơn học sinh nữ là 58 HS . Hỏi toàn trường cú bao nhiờu học sinh ?
3/nhận xột tiết học
HS dựng VBT thực hiện
Hs làm bảng con
-Đọc đề bài , thực hiện nhúm đụi vào bảng con .
-Lắng nghe.
-Làm vào vở .4 em lờn bảng .
-Tỡm hiểu , phõn tớch đề rồi giải vào vở .
-Lắng nghe.
Tiếng Việt : Ôn tập (2T)
I.Yeõu caàu :
	-Giuựp hoùc sinh vieỏt ủuựng caực tieỏng coự vaàn “ ch ” ; “ L ”
	-Cuỷừng coỏ veà caỏu taùo cuỷa tieỏng, tác dụng của dấu 2 chấm
II.Chuaồn bũ :
	Soaùn ủeà baứi , baỷng phuù.
III.Leõn lụựp :
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1/OÅn ủũnh :
2/Luyeọn taọp : 
GV ghi ủeà
 Baứi 1 : ẹieàn aõm ủaàu & vaàn vaứo caực doứng thụ sau :
 ẹoàng chieõm phaỷ naộng . . eõn khoõng
 Caựnh coứ daón gioự qua thung . . uựa vaứng
 Gioự n…. tieỏng haựt . . . oựi . . . ang
 …ong …anh lửụừi haựi …ieỏm ngang chaõn trụứi.
 Ghi ủieồm ủoọng vieõn cho HS ủieàn ủuựng
Baứi 2 : Tỡm 3 tieỏng 
 a)Coự vaàn “an” b)coự vaàn “ ang ”
Baứi 3 : ẹaởt 2 caõu coự tửứ “ choựi chang ”
 Goùi HS neõu mieọng, caỷ lụựp nhaọn xeựt, GV keỏt luaọn.
Baứi 4 : Tỡm 3 tieỏng coự ủuỷ caực boọ phaọn. 3 tieỏng khoõng coự aõm ủaàu.
Baứi 5 : ẹaởt caõu vụựi tửứ “ nhaõn taỉi ” “ nhaõn ủửực”
-Goùi HS giaỷi nghúa tửứ.ủaởt caõu mieọng. Thửùc hieọn vụỷ .
-GV chaỏm vụỷ , nhaọn xeựt.
 Baứi 6 : Neõu taực duùng cuỷa daỏu hai chaỏm trong khoồ thụ sau : ẹaàu ủuoõi laứ theỏ naứy : 
 Toõi vaứ Tu Huự ủang bay doùc moọt con soõng lụựn . Chụùt Tuự Huự goùi toõi : “Kỡa , hai caựi truù choỏng trụứi ”
 GV gụùi yự : toồ chửực cho neõu laùi taực duùng cuỷa daỏu hai chaỏm . HS boồ sung yự cho nhau
3/GV chaỏm baứi. Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh.
-Hoùc sinh laứm mieọng tửứng doứng , sau ủoự caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ.
-Hoùc sinh laứm nhoựm ủoõi, tửứng caõu.
-Laàn lửụùt toồ chửực hs neõu KQ
-Laứm caự nhaõn vaứo vụỷ
-2-3 HS giaỷi nghúa, ủaởt caõu mieọng , HS khaực nhaọn xeựt. Thửùc hieọn caỷ lụựp vaứo vụỷ.
-Traỷ lụứi caõu hoỷi gụùi yự , boồ sung cho nhau ủeồ hoaứn thieọn caõu traỷ lụứi.
-thửùc hieọn caự nhaõn laứm vaứo vụỷ.
-Laộng nghe
Thể dục : BAỉI 3 QUAY PHAÛI, QUAY TRAÙI, DAỉN HAỉNG, DOÀN HAỉNG 
 TROỉ CHễI “THI XEÁP HAỉNG NHANH”
I.Muùc tieõu :
 -Cuỷng coỏ naõng cao kú thuaọt: Quay phaỷi, quay traựi, daứn haứng, doàn haứng. Yeõu caàu daứn haứng, doàn haứng nhanh, traọt tửù, ủoọng taực quay phaỷi, quay traựi ủuựng kyừ thuaọt, ủeàu, ủeùp, ủuựng vụựi khaồu leọnh. 
 -Troứ chụi: “Thi xeỏp haứng nhanh”. Yeõu caàu HS bieỏt chụi ủuựng luaọt, traọt tửù nhanh nheùn, haứo hửựng trong khi chụi. 
II.Địa ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm : Treõn saõn trửụứng .Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn. 
Phửụng tieọn : Chuaồn bũ 1 coứi. 
 III.Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp :
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 .Phaàn mụỷ ủaàu: 
 -Taọp hụùp lụựp , phoồ bieỏn noọi dung: Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc. 
-Khụỷi ủoọng: ẹửựng taùi choó haựt vaứ voó tay, giaọm chaõn taùi choó ủeỏm theo nhũp 1-2 , 1-2 
 -Troứ chụi: “Tỡm ngửụứi chổ huy”. 
2. Phaàn cụ baỷn:
 a) ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ 
 -OÂn quay phaỷi , quay traựi , daứn haứng , doàn haứng 
 + GV ủieàu khieồn cho HS taọp, coự nhaọn xeựt sửỷa chửừa nhửừng sai soựt cho HS 
 + Chia toồ taọp luyeọn do toồ trửụỷng ủieàu khieồn, GV quan saựt nhaọn xeựt sửỷa chửừa nhửừng sai soựt cho HS caực toồ .
 + Taọp hụùp lụựp sau ủoự cho caực toồ thi ủua trỡnh dieón noọi dung ủoọi hỡnh ủoọi nguừ. GV cuứng HS quan saựt, nhaọn xeựt, ủaựnh giaự. GV sửỷa chửừa nhửừng sai soựt bieồu dửụng caực toồ thi ủua taọp toỏt. 
 +GV ủieàu khieồn cho caỷ lụựp taọp laùi ủeồ cuỷng coỏ .
 b) Troứ chụi : “Thi xeỏp haứng nhanh” 
 -GV neõu teõn troứ chụi
 -GV giaỷi thớch caựch chụi vaứ phoồ bieỏn luaọt chụi: HS ủửựng khoõng thaứnh hai haứng. GV coự theồ ra khaồu leọnh cho HS xeỏp haứng doùc hoaởc haứng ngang moọt caựch nhanh choỏng vaứ thaỳng haứng. 
 -Cho moọt toồ HS chụi thửỷ, sau ủoự caỷ lụựp chụi thửỷ 
 -Toồ chửực cho HS chụi chớnh thửực coự thi ủua. 
 GV quan saựt, nhaọn xeựt tuyeõn dửụng ủoọi thaộng cuoọc. 
3. Phaàn keỏt thuực: 
 -Cho HS laứm ủoọng taực thaỷ loỷng.
 -GV cuứng hoùc sinh heọ thoỏng baứi hoùc. 
 -GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc vaứ giao baựi taọp veà nhaứ.
 -GV hoõ giaỷi taựn. 
6 – 10 phuựt
1 – 2 phuựt 
1 – 2 phuựt
2 – 3 phuựt
18 – 22 phuựt
10 – 12 phuựt 
1 – 2 laàn 
2 – 3 phuựt
1 – 2 laàn
2 laàn 
6 – 8 phuựt 
1 – 2 laàn
2 – 3 laàn 
4 – 6 phuựt 
2 – 3 phuựt
1 – 2 phuựt
1 – 2 phuựt
Nhaọn lụựp 
====
====
====
====
 5GV
-HS ủửựng theo ủoọi hỡnh 4 haứng ngang nghe giụựi thieọu.
========== 
==========
========== 
==========
 5GV
-Hoùc sinh 4 toồ chia thaứnh 4 nhoựm ụỷ vũ trớ khaực nhau ủeồ luyeọn taọp.
] ]
5GV
 ] ]
==========
==========
==========
==========
 5GV
==========5
=
=
=
=
=
=
5
-ẹoọi hỡnh hoài túnh vaứ keỏt thuực. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hoõ “khoeỷ”.
 Toán: Ôn tập (2T)
I/Yờu cầu
	Rốn cho hs kỹ năng về đọc số cú nhiều chữ số , Đặt tớnh rồi tớnh , tỡm X trong phộp tớnh , tớnh giỏ trị biểu thức và giải toỏn cú lời văn .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn đề bài.
III/Lờn lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
Bài 1 : Đọc số : 358965 ; 900503
Bài 2 : Đặt tớnh rồi tớnh :
7068 + 142 ; 9498 – 799 ; 2079 x 7 ; 85680 : 8 
Bài 3 : Tỡm X trong cỏc phộp tớnh .
x-82150 = 1795 63148 : x = 7
* X là gỡ trong phộp tớnh ? Cho biết cỏch tỡm X trong từng phộp tớnh ? Vậy X bằng gỡ ? 
*Gọi HS khỏc nhận xột . GV kết luận .
Bài 4 : Tớnh giỏ trị biểu thức :
a) 2520 : 96 x 3 - 68 b) 2804 - 56 x 3 + 171
*Muốn tớnh giỏ trị biểu thức ta làm như thế nào ?
Bài 5 : Bài toỏn 
 Một cửa hàng bỏn vải , cú số vải hoa là 1214 một và gấp 4 lần vải xanh . Hỏi cửa hàng cú tất cả bao nhiờu một vải ? 
( Đỏp số : 1605 một )
3/nhận xột tiết học : -Dặn dũ .
-Thực hiện nhúm hai em .đọc cho nhau nghe .
- Nờu lại cỏch đặt tinh , rồi tớnh .
-5-6 em trả lời .
-Lắng nghe , bổ sung .
-Lắng nghe rồi giải .
-2-3 em trả lời bổ sung nhau.
Thực hiện giải vào vở.
-2 em đọc đề , thảo luận nhúm đụi tỡm hiểu đề , đại diện 1 nhúm nờu cả lớp theo dừi , nhận xột rồi giải vào vở, 1 em lờn bảng giải .
-Nhận xột 
-Lắng nghe .
Tiếng Việt : luyện viết bài 1
1. Mục tiêu 
HS viết đúng cỡ chữ.
HS viết đẹp, đúng tốc độ.
2. Hoạt động :
Giáo viên hướng dẫn các viết.
HS viết, GV kiểm tra, uốn nắn cho những em viết sai.
3. Củng cố dặn dò : Nhận xét tiết học
 Thể dục: Bài 4 ẹOÄNG TAÙC QUAY SAU 
 TROỉ CHễI “NHAÛY ẹUÙNG, NHAÛY NHANH”
I.Muùc tieõu :
 -Cuỷng coỏ vaứ naõng cao kú thuaọt: Quay phaỷi, quay traựi, ủi ủeàu. Yeõu caàu ủoọng taực ủeàu ủuựng vụựi khaồu hieọu. 
 -Hoùc kú thuaọt ủoọng taực quay sau. Yeõu caàu nhaọn bieỏt ủuựng hửụựng xoay ngửụứi, laứm quen vụựi ủoọng taực quay sau. 
 -Troứ chụi: “Nhaỷy ủuựng, nhaỷy nhanh” Yeõu caàu HS chụi ủuựng luaọt, nhanh nheùn, haứo hửựng, traọt tửù trong khi chụi. 
II.ẹaởc ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm : Treõn saõn trửụứng.Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn. 
Phửụng tieọn : Chuaồn bũ 1 coứi vaứ keỷ saỹn saõn chụi troứ chụi. 
 III.Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp :
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 . Phaàn mụỷ ủaàu:
 -Taọp hụùp lụựp, oồn ủũnh: ẹieồm danh. 
 -GV phoồ bieỏn noọi dung: Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc, chaỏn chổnh ủoọi nguừ, trang phuùc taọp luyeọn. 
 -Khụỷi ủoọng: ẹửựng taùi choó haựt vaứ voó tay. 
 -Troứ chụi: “Dieọt caực con vaọt coự haùi”.
2. Phaàn cụ baỷn :
 a) ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ:
 - OÂn quay phaỷi, quay traựi, ủi ủeàu. 
 * GV ủieàu khieồn caỷ lụựp taọp. 
 * Chia toồ taọp luyeọn do toồ trửụỷng ủieàu khieồn, GV quan saựt sửỷa chửừa sai soựt cho HS caực toồ. 
 -Hoùc kyừ thuaọt ủoọng taực quay sau: 
 * GV laứm maóu ủoọng taực: Laàn 1 laứm chaọm. 
 * Laàn 2 vửứa laứm vửứa giaỷng giaỷi yeỏu lúnh ủoọng taực: 
TTCB : ẹửựng nghieõm 
Khaồu leọnh : ẹaống sau …. Quay. 
ẹoọng taực : Khi dửựt leọnh giửừ nguyeõn tử theỏ thaõn treõn, ủoàng thụứi duứng goựt chaõn phaỷi vaứ nửỷa bửụực baứn chaõn traựi laứm truù quay qua phaỷi ra sau. Khi quay troùng taõm troùng taõm cụ theồ doàn vaứo chaõn phaỷi, quay xong nhanh choựng thu chaõn traựi veà saựt chaõn phaỷi thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. 
 * Goùi 3 HS taọp laứm thửỷ, GV nhaọn xeựt sửỷa chửừa sai soựt cho HS. 
 * Cho caỷ lụựp taọp theo khaồu leọnh cuỷa GV. 
 * Chia toồ cho HS luyeọn taọp, GV nhaọn xeựt sửỷa chửừa sai soựt cho HS. 
 d) Troứ chụi : “ Nhaỷy ủuựng , nhaỷy nhanh”. 
 -GV taọp hụùp HS theo ủoọi hỡnh chụi. 
 -Neõu teõn troứ chụi. 
 -GV giaỷi thớch caựch chụi vaứ phoồ bieỏn luaọt chụi. 
 -GV cho moọt nhoựm HS laứm maóu caựch nhaỷy, roài cho moọt toồ chụi thửỷ .
 -Toồ chửực cho caỷ lụựp chụi. 
 -Toồ chửực cho HS thi ủua chụi. 
 -GV quan saựt, nhaọn xeựt, bieồu dửụng ủoọi thaộng cu

File đính kèm:

  • docTuan1- tuan3.doc
Giáo án liên quan