Giáo án lớp 3 - Tuần 27

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết các hàng chục nghìn, hàng nghìn,hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

- Biết viết và đọc các cố có 5 chữ số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa)

- Rèn kỹ năng giairtoans cho học sinh .

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Kẻ sẵn bảng số (SGK) lên bảng lớp

- Kẻ sẵn bảng phụ

III. CÁC HĐ DẠY - HỌC:

 

doc26 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1393 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 3 - Tuần 27, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o c¸o nµy cã g× kh¸c víi yªu cÇu cña b¸o c¸o ®· häc ë tiÕt TLV tuÇn 20?
- GV nh¾c häc sinh chó ý thay lêi “KÝnh göi …” trong mÉu b¸o c¸o b»ng lêi “KÝnh th­a …” (v× lµ b¸o c¸o miÖng)
- GV yªu cÇu c¸c nhãm thi tr×nh bµy b¸o c¸o tr­íc líp
- GV bæ sung, nhËn xÐt
- GV NX giê häc
- Tõng häc sinh lªn bèc th¨m (sau khi bèc th¨m, xem l¹i bµi kho¶ng 1, 2’)
- HS ®äc bµi + tr¶ lêi c©u hái
-HS nghe
- HS ®äc theo nhãm,tr¶ lêi c©u hái SGK
- 1HS ®äc 
- 2HS ®äc l¹i mÉu b¸o c¸o ®· häc ë tuÇn 20
- Ng­êi b¸o c¸o lµ chi ®éi tr­ëng
- Ng­êi nhËn b¸o c¸o lµ c« tæng phô tr¸ch
- Néi dung thi ®ua: X©y dùng §éi v÷ng m¹nh
- Néi dung b¸o c¸o: vÒ häc tËp, vÒ lao ®éng, thªm néi dung vÒ c«ng t¸c kh¸c
- C¸c tæ lµm viÖc theo c¸c b­íc sau:
+ Thèng nhÊt kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chi ®éi trong th¸ng qua
+ LÇn l­ît c¸c thµnh viªn trong tæ ®ãng vai chi ®éi tr­ëng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chi ®éi. C¶ tæ gãp ý nhanh cho tõng b¹n
§¹o ®øc
T«n träng th­ tõ vµ tµi s¶n cña ng­êi kh¸c (TiÕt 2)
I. Môc tiªu:
- Gióp HS hiÓu: ThÕ nµo lµ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c. V× sao cÇn t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c.
-Nªu ®­îc mét vµi biÓu hiÖn vÒ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c
- QuyÒn ®­îc t«n träng bÝ mËt riªng t­ cña trÎ em.
-BiÕt kh«ng ®­îc x©m ph¹m th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c
-Thùc hiÖn t«n träng th­ tõ, nhËt kÝ,s¸ch vë,®å dïng cña b¹n bÌ vµ mäi ng­êi
II.§å dïng d¹y häc
- PhiÕu giao viÖc
III- c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc:
-KÜ n¨ng tù träng 
-KÜ n¨ng lµm chñ b¶n th©n,kiªn ®Þnh, ra quyÕt ®Þnh
IV.C¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
-Tù nhñ
-Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
-Th¶o luËn nhãm
V.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Néi dung
H§ cña GV
H§ cña GV
1. Bµi cò:3’
2. Bµi míi:35’
*H§1: Gݬi thiÖu bµi
*H§2: NhËn xÐt hµnh vi
*H§3: §ãng vai
3. Cñng cè dÆn dß:2’
+ TiÕt tr­íc con häc bµi g× ?
+ Theo con, t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c lµ nh­ thÕ nµo ?
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc
* GV ph¸t phiÕu giao viÖc cã ghi c¸c t×nh huèng vµ yªu cÇu tõng cÆp HS th¶o luËn ®Ó nhËn xÐt xem hµnh vi nµo ®óng, hµnh vi nµo sai
- GV kÕt luËn vÒ tõng néi dung
T×nh huèng a, c: Sai.T×nh huèng b, d: §óng
* GV yªu cÇu c¸c nhãm HS thùc hiÖn trß ch¬i ®ãng vai theo 2 (c¸ch) t×nh huèng, trong ®ã 1 nöa sè nhãm theo t×nh huèng 1, nöa cßn l¹i theo t×nh huèng 2
TH1: B¹n em cã quyÓn truyÖn tranh míi ®Ó trong cÆp. Giê ra ch¬i, em muèn m­în xem nh­ng ch¼ng thÊy b¹n ®©u …
TH2: Giê ra ch¬i, ThÞnh ch¹y lµm r¬i mò. ThÊy vËy, mÊy b¹n liÒn lÊy mò lµm qu¶ bãng ®¸. NÕu cã mÆt ë ®ã, em sÏ lµm g× ?
- GV kÕt luËn:
Khen ngîi c¸c nhãm ®· thùc hiÖn tèt trß ch¬i ®ãng vai vµ khuyÕn khÝch c¸c em thùc hiÖn viÖc t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c
- GV kÕt luËn chung
-NX giê häc
- HS tù nªu-NX
- HS th¶o luËn theo nhãm ®«i
- tr×nh bµy -NX
-C¸c nhãm häc sinh th¶o luËn
- 1 sè nhãm tr×nh bµy trß ch¬i ®ãng vai theo c¸ch cña m×nh tr­íc líp
Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp
Tæ chøc ho¹t ®éng tËp thÓ mõng ngµy 26/3
I. Môc tiªu:
 - Häc sinh tho¶i m¸i sau mét ngµy häc c¨ng th¼ng. 
 - RÌn cho häc sinh cã tinh thÇn tù nhiªn khi biÓu diÔn.
III. C¸c H§ d¹y – häc:
 1. H¸t tËp thÓ: C¶ líp «n l¹i c¸c bµi h¸t vÒ ®oµn §éi.
 2. H¸t c¸ nh©n: H¸t c¸c bµi h¸t vÒ §éi.
 - Häc sinh lÊy tinh thÇn xung phong. Sau khi em ®ã h¸t xong cã quyÒn chØ ®Þnh b¹n kh¸c.
 - Cho häc sinh nhËn xÐt.
 - Gi¸o viªn chØnh söa uèn n¾n t­ thÕ biÓu diÔn cho häc sinh.
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai, biÓu d­¬ng c¸ nh©n biÓu diÔn hay .
 3. H¸t tèp ca :
 - Gäi mét sè nhãm lªn tr×nh diÔn bµi h¸t nãi vÒ §éi 
 - NhËn xÐt - Tuyªn d­¬ng nhãm biÓu diÔn hay.
 4. Tæng kÕt ®¸nh gi¸. 
 - NhËn xÐt giê häc.
 - Tuyªn d­¬ng häc sinh, nhãm h¸t hay.
TËp viÕt
on tËp gi÷a k× 2 (TiÕt 4)
I. Môc tiªu:
- TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm ®äc: Møc ®é yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh­ ë tiÕt 1
 -Đọc thêm bài “Ngày hội rừng xanh-Đi hội chùa Hương”
- Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi th¬ "Khãi chiÒu"(tèc ®é viÕt kho¶ng 65 ch÷/15 phót) kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi,tr×nh bµy s¹ch sÏ ®óng bµi th¬ lôc b¸t
II.§å dïng d¹y häc
PhiÕu ghi tªn tõng bµi tËp ®äc
III. C¸c H§ d¹y häc:
Néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
1. Bµi cò:3’
2. Bµi míi:35’
*H§1. Giíi thiÖu bµi:
*H§2. KiÓm tra tËp ®äc: (sè häc sinh cßn l¹i)
*H§3-Đọc thêm bài “Ngày hội rừng xanh-Đi hội chùa Hương”
*H§4. H­íng dÉn nghe - viÕt
3. Cñng cè dÆn dß:2’
- GV nªu môc ®Ých, yªu cÈu tiÕt häc
*Gäi häc sinh lªn bèc th¨m chän bµi tËp ®äc,®äc bµi
-GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n võa ®äc,HS tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi
*GV ®äc mÉu-HD ®äc
-Cho HS ®äc theo nhãm
-Gäi HS ®äc ,tr¶ lêi c©u hái SGK
* GV ®äc 1 lÇn bµi th¬ "Khãi chiÒu"
+ T×m nh÷ng c©u th¬ t¶ c¶nh khãi chiÒu ?
+ B¹n nhá trong bµi th¬ nãi g× víi khãi ?
- Y/c HS nªu c¸ch tr×nh bµy 1 bµi th¬ lôc b¸t?
- Y/c HS t×m nh÷ng tõ khã viÕt vµ viÕt b¶ng:chiÒu chiÒu,xanh rên,ch¨n tr©u,quanh quÈn
- GV ®äc cho häc sinh viÕt
-§äc so¸t lçi
- GV chÊm, ch÷a bµi-NX
- GV yªu cÇu c¶ líp vÒ nhµ ®äc l¹i nh÷ng bµi tËp ®äc cã yªu cÇu häc thuéc lßng trong SGK
-NX giê häc
- Tõng häc sinh lªn bèc th¨m (sau khi bèc th¨m, xem l¹i bµi kho¶ng 1, 2’)
-HS nghe
- HS ®äc theo nhãm,tr¶ lêi c©u hái SGK
-HS ®äc
- ChiÒu chiÒu…bay lªn
- Khãi ¬i, …cay m¾t bµ
- HS nªu vµ viÕt b¶ng
-HS viÕt -NX
- HS viÕt bµi
- HS so¸t lçi
To¸n
C¸c sè cã n¨m ch÷ sè (tiÕp)
I. Môc tiªu:
- BiÕt viÕt vµ ®äc c¸c sè cã 5 ch÷ sè víi tr­êng hîp ch÷ sè ngh×n, hµng tr¨m, hµng chôc, hµng ®¬n vÞ lµ 0 vµ hiÓu ®­îc ch÷ sè 0 cßn dïng ®Ó chØ kh«ng cã ®¬n vÞ nµo ë hµng ®ã cña sè cã 5 ch÷ sè
-BiÕt thø tù cña c¸c sè cã 5 ch÷ sè vµ ghÐp h×nh
II.§å dïng d¹y häc
- B¶ng sè nh­ phÇn bµi häc (SGK)
- 8 h×nh tam gi¸c vu«ng (mçi GV vµ HS ®Òu cã)
III. C¸c H§ d¹y häc:
Néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
1. Bµi cò:3’
-Gäi HS lªn b¶ng lµm.
§iÒn sè:
a) 33546, 33547, ... , 33551
b) 59642, ... , 59647
-NX - cho ®iÓm
-HS -NX
2. Bµi míi:35’
*H§1: Gݬi thiÖu bµi
-Gݬi thiÖu bµi-ghi b¶ng
*H§2: §äc viÕt sè cã 5 ch÷ sè (tr­êng hîp c¸c ch÷ sè hµng ngh×n, tr¨m, chôc, ®¬n vÞ lµ 0)
*Y/c HS ®äc phÇn bµi häc
+ Sè 30.000 cã mÊy chôc ngh×n, mÊy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ?
+ VËy ta viÕt sè nµy nh­ thÕ nµo?NX- söa sai
+ Ta ®äc sè nµy nh­ thÕ nµo?
- TiÕn hµnh t­¬ng tù ®Ó HS nªu c¸ch viÕt, c¸ch ®äc c¸c sè 32000, 32500, 32560, 32505, 32050, 30050, 30005 vµ hoµn thµnh b¶ng nh­ sau: (SGK)
- §äc
- 3 chôc ngh×n, 0 ngh×n, 0 tr¨m, 0 chôc, 0 ®¬n vÞ.
- 1 HS lªn b¶ng - líp viÕt nh¸p-NX
- HS ®äc
*H§3: LuyÖn tËp
Bµi 1: 
ViÕt sè
§äc sè
62300
S¸u m­¬i hai ngh×n ba tr¨m
58601
N¨m m­¬i t¸m ngh×n s¸u tr¨m linh mét 
42980
Bèn m­¬i hai ngh×n chÝn tr¨m t¸m m­¬i
70031
B¶y m­¬i ngh×n kh«ng tr¨m ba m­¬i mèt
60002
S¸u m­¬i ngh×n kh«ng tr¨m linh hai
* Bµi y/c g×?
- Y/c HS tù lµm,tr×nh bµy
- Nghe - NX
-HS ®äc
- HS ®äc – viÕt-NX
Bµi 2 a,b:
a.18301,18302,18303,18304,18305,
18306,18307 
b.32606,32607,32608,32609,30610,
32611,32612
* Y/c HS ®äc ®Ò to¸n
+ Sè liÒn tr­íc cña sè 18302 lµ sè nµo? Sè liÒn sau cña sè18301 
lµ sè nµo?
- GV giíi thiÖu: §©y lµ d·y c¸c sè tù nhiªn cã 5 ch÷ sè b¾t ®Çu tõ 18031, tÝnh tõ sè thø 2 trë ®i, mçi sè trong d·y nµy b»ng sè liÒn tr­íc nã thªm 1 ®¬n vÞ
-Cho HS lµm bµi phÇn a,b
- Y/c HS ®äc d·y sè vµ nªu qui luËt d·y sè
-HS ®äc 
-18301; 18302
-HS ®äc
- HS ®äc - nªu
Bµi 3 a,b: 
a.18000,19000,20000,21000,22000,
23000,24000
b.47000,47100,47200,47300,47400,
47500,47600
* Gäi HS ®äc vµ nªu y/c
+ D·y a (b) mçi sè b»ng sè ®øng ngay tr­íc nã thªm bao nhiªu?
- Y/c HS tù lµm,ch÷a- NX
+ D·y sè nµo lµ d·y trßn ngh×n?
 +D·y sè nµo lµ d·y trßn tr¨m?
- §äc
- Thªm 1000(thªm 100)
- 3 HS lµm b¶ng - ch÷a-NX
- HS nªu
Bµi 4:
* Tæ chøc thi xÕp gi÷a c¸c tæ trong thêi gian qui ®Þnh 2' –NX tuyªn d­¬ng
- Thi xÕp-NX
3. Cñng cè dÆn dß:2’
-NX giê häc
Thø tư ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2013
TËp ®äc
ÔN tËp gi÷a k× 2 (TiÕt 5)
I. Môc tiªu:
- TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm ®äc: Møc ®é yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh­ ë tiÕt 1
 -Đọc thêm bài “Chiếc máy bơm”
 - ¤n luyÖn viÕt b¸o c¸o: Dùa vµo b¸o c¸o miÖng ë tiÕt 3, dùa theo mÉu SGK,viÕt b¸o c¸o vÒ 1 trong 3 néi dung: vÒ häc tËp hoÆc vÒ lao ®éng, vÒ c«ng t¸c kh¸c.
II.§å dïng d¹y häc
- phiÕu ghi tªn bµi ®äc 
- 1 sè mÉu b¸o c¸o
III. C¸c H§ d¹y häc:
Néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
1. Bµi cò:3’
2. Bµi míi:35’
*H§1. Giíi thiÖu bµi:
*H§2. KiÓm tra ®äc (1/3 sè häc sinh)
*H§3-Đọc thêm bài “Chiếc máy bơm”
*H§4. Bµi tËp 2:
3. Cñng cè dÆn dß:2’
- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc
* GV yªu cÇu tõng häc sinh lªn bèc th¨m chän bµi 
- Sau khi bèc th¨m, xem l¹i trong SGK bµi võa chän kho¶ng 2 phót
- GV cho ®iÓm. NhËn xÐt
*GV ®äc mÉu-HD ®äc
-Cho HS ®äc theo nhãm
-Gäi HS ®äc ,tr¶ lêi c©u hái SGK
* Gäi HS ®äc yªu cÇu
- GV nh¾c c¸c em nhí néi dung b¸o c¸o ®· tr×nh bµy trong tiÕt 3, viÕt l¹i ®óng mÉu, ®ñ th«ng tin, râ rµng, tr×nh bµy ®Ñp
-Gäi HS ®äc b¸o c¸o- GV nhËn xÐt
-NX giê häc
- HS bèc th¨m - chuÈn bÞ bµi - ®äc bµi,tr¶ lêi c©u hái
-HS nghe
- HS ®äc theo nhãm,tr¶ lêi c©u hái SGK
- 1HS ®äc 
- HS viÕt b¸o c¸o vµo vë
- 5HS ®äc bµi viÕt-NX
Tù nhiªn x· héi
Chim
I. Môc tiªu:Häc sinh biÕt:
 -Nªu ®­îc Ých lîi cña chim ®èi víi con ng­êi 
- Quan s¸t h×nh vÏ hoÆc vËt thËt vµ chØ ®­îc c¸c bé phËn bªn ngoµi cña chim 
- Gi¶i thÝch t¹i sao kh«ng nªn s¨n b¾t, ph¸ tæ chim
II.§å dïng d¹y häc
- C¸c h×nh trong SGK
- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ c¸c loµi chim
III- c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc:
-KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin:Quan s¸t vµ so s¸nh ,®èi chiÕu ®Ó t×m ra ®Æc ®iÓm chung vÒ cÊu t¹o ngoµi cña c¬ thÓ con chim 
- KÜ n¨ng hîp t¸c:T×m kiÕm c¸c lùa chän,c¸c c¸ch lµm ®Ó tuyªn truyÒn,b¶o vÖ c¸c loµi chim,b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i
IV.C¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
-Th¶o luËn nhãm
-S­u tÇm vµ xö lÝ th«ng tin
-Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 
V.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
1. Bµi cò:3’
2. Bµi míi:35’
 Khëi ®éng:
*H§1: Gݬi thiÖu bµi
*H§2: C¸c bé phËn cña c¬ thÓ chim
*H§3: Sù phong phó, ®a d¹ng cña c¸c loµi chim ,Ých lîi cña chim
*H§4 Trß ch¬i Chim g×?
3. Cñng cè dÆn dß:2’
+KÓ tªn mét sè lo¹i c

File đính kèm:

  • doctuan27.doc
Giáo án liên quan