Giáo án lớp 3 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 23, 24

I- MỤC TIÊU:

Sau bài học, học sinh biết:

- Mô tả sự đa dạng về màu sắc, hình dáng và độ lớn của lá cây.

- Nêu đặc điểm chung cấu tạo ngoài của lá cây.

- Phân loại các lá cây sưu tầm được.

II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Thầy:- Hình vẽ SGK trang 86,87. Giấy khổ Ao và băng keo.

- Trò:- Sưu tầm các loại lácây khác nhau.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 

doc8 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 23, 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. TuÇn 23
Tù nhiªn x· héi.
L¸ c©y.
I- Mơc tiªu:
Sau bµi häc, häc sinh biÕt:
- M« t¶ sù ®a d¹ng vỊ mµu s¾c, h×nh d¸ng vµ ®é lín cđa l¸ c©y.
- Nªu ®Ỉc ®iĨm chung cÊu t¹o ngoµi cđa l¸ c©y.
- Ph©n lo¹i c¸c l¸ c©y s­u tÇm ®­ỵc.
II- §å dïng d¹y- häc: 
- ThÇy:- H×nh vÏ SGK trang 86,87. GiÊy khỉ Ao vµ b¨ng keo.
- Trß:- S­u tÇm c¸c lo¹i l¸c©y kh¸c nhau.
III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy.
Ho¹t ®éng cđa trß.
1.Tỉ chøc:
2.KiĨm tra:
- Nªu Ých lỵi cđa 1 sè rƠ c©y?
- NhËn xÐt
3.Bµi míi:
 Ho¹t ®éng 2 Th¶o luËn nhãm.
*Mơc tiªu:BiÕt m« t¶ sù ®a d¹ng vỊ mÇu s¾c, h×nh d¹ng vµ ®é lín cđa l¸ c©y. Nªu ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm chung vỊ cÊu t¹o cđa l¸ c©y.
*C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Lµm viƯc theo cỈp:
Yªu cÇu: QS h×nh trang 86,87, kÕt hỵp l¸ c©y mang ®Õn th¶o luËn:
Mµu s¾c, h×nh d¹ng, kÝch th­íc cđa nh÷ng l¸ c©y.
ChØ cuèng l¸, phiÕn l¸ cđa 1 sè l¸ c©y s­u tÇm ®­ỵc.
B­íc2: Lµm viƯc c¶ líp:
KÕt luËn: L¸ c©y th­êng cã mÇu xanh lơc, 1sè l¸ c©y cã mÇu ®á hoỈcvµng. L¸ c©y cã nhiỊu h×nh d¹ng vµ ®é lín kh¸c nhau. Mçi l¸ th­êng cã cuèng l¸ vµ phiÕn l¸,trªn phiÕn l¸cã ng©n.
Ho¹t ®éng 2 Lµm viƯc víi viƯc thËt:
*Mơc tiªu:Ph©n lo¹i c¸c l¸ c©y s­u tÇm ®­ỵc.
*C¸ch tiÕn hµnh:
Chia nhãm.
Ph¸t giÊy.
Giao viƯc:XÕp l¸ c©y theo tõng nhã cã kÝch th­íc, h×nh d¹ng t­¬ng tù nh­ nhau ®Ýnh vµo giÊy.
4- Cđng cè- DỈn dß:
-Nªu ®Ỉc diĨm chung vỊ cÊu t¹o ngoµi cđa l¸ c©y?
- VỊ häc bµi.
Nh¾c nhë h/s c«ng viƯc vỊ nhµ
- H¸t.
Vµi HS nªu Ých lỵi cđa l¸ c©y.
NhËn xÐt, nh¾c l¹i. 
L¾ng nghe
Hai b¹n trong bµn th¶o luËn chØ ra ®­ỵc mµu s¾c, h×nh d¹ng, kÝch th­íc cđa nh÷ng l¸ c©y.
ChØ ®­ỵc ®©u l¸ cuèng l¸, phiÕn l¸ cđa nh÷ng l¸ c©y mµ m×nh s­u tÇm ®­ỵc
- §¹i diƯn b¸o c¸o kÕt qu¶.
L¸ c©y th­êng cã mÇu xanh lơc, 1sè l¸ c©y cã mÇu ®á hoỈcvµng. L¸ c©y cã nhiỊu h×nh d¹ng vµ ®é lín kh¸c nhau. Mçi l¸ th­êng cã cuèng l¸ vµ phiÕn l¸,trªn phiÕn l¸ cã ng©n.
Lµm viƯc theo nhãm.
§¹i diƯn b¸o c¸o KQ.
HS nªu.
Tù nhiªn x· héi.
Kh¶ n¨ng kú diƯu cđa l¸ c©y.
I- Mơc tiªu:Sau bµi häc, häc sinh biÕt:
	-Nªu chøc n¨ng cđa l¸ c©y.
	- KĨ ra nh÷ng Ých lỵi cđa l¸ c©y.
II- §å dïng d¹y- häc: 
ThÇy:- H×nh vÏ SGK trang 88,89. GiÊy khỉ Ao vµ b¨ng 
Trß:- S­u tÇm c¸c lo¹i l¸c©y kh¸c nhau.
III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy.
Ho¹t ®éng cđa trß.
Tỉ chøc:
KiĨm tra:
-Nªu ®Ỉc ®iĨm chung vỊ cÊu t¹o ngoµi cđa l¸ c©y?
Bµi míi:
Ho¹t ®éng 2 Lµm viƯc víi SHK theo cỈp.
*Mơc tiªu:BiÕt chøc n¨ng cđa l¸ c©y.
*C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Lµm viƯc theo cỈp:
Yªu cÇu: QS h×nh trang 88, tù ®Ỉt ra c©u hái vµ tr¶ lêi c©u hái cđa nhau.VD:
-Tr«ng qu¸ tr×nh quang hỵp, l¸ c©y hÊp thơ khÝ g× vµ th¶i ra khÝ g×?
Qua tr×nh quang hỵp xÈy ra trong ®iỊu kiƯn nµo?
Tr«ng qua tr×nh h« hÊp, l¸ c©y hÊp thơ khÝ g× vµ th¶i ra khÝ g×?
Ngoµi chøc n¨ng quang hỵp c©y cßn cã chøc n¨ng g×?
B­íc2: Lµm viƯc c¶ líp:
KL: L¸ c©y cã 3 chøc n¨ng:
Quang hỵp.
H« hÊp.
Tho¸t h¬i n­íc.
Ho¹t ®éng 2Th¶o luËn nhãm.
Mơc tiªu:KĨ ra nh÷ng Ých lỵi cđa l¸ c©y.
C¸ch tiÕn hµnh:
Chia nhãm.
Ph¸t giÊy.
Giao viƯc:dùa vµo thùc tÕ vµ QS h×nh trang 89SGK nãi vỊ Ých lỵi cđa l¸ c©y?
4- Cđng cè- DỈn dß:
-Nªu Ých lỵi cđa l¸ c©y?
- VỊ häc bµi.
Nh¾c nhë h/s c«ng viƯc vỊ nhµ
- H¸t.
Vµi HS nªu 
L¾ng nghe.
Th¶o luËn.
- HS thi ®Ỉt ra c©u hái vµ chøc n¨ng cđa l¸ c©y.
Lµm viƯc theo nhãm.
§¹i diƯn b¸o c¸o KQ.
L¸ c©y cã Ých lỵi:
§Ĩ ¨n.
Lµm thuèc.
Gãi b¸nh.
Lµm nãn.
Lỵp nhµ...
HS nªu.
TuÇn 24
Tù nhiªn x· héi.
Hoa.
I- Mơc tiªu:Sau bµi häc, häc sinh biÕt:
QS so s¸nh ®Ĩ t×m ra sù kh¸c nhau vỊ mµu s¾c,mïi h­¬ng cđa 1 sè loµi hoa.
KĨ tªn 1 sè bé phËn th­êng cã cđa 1 b«ng hoa.
Ph©n lo¹i c¸c b«ng hoa s­u tÇm ®­ỵc.
Nªu ®­ỵcc¸ chøc n¨ng vµ Ých lỵi cđa c©y.
 II- §å dïng d¹y- häc ThÇy:- H×nh vÏ SGK trang 90, 91.
 - S­u tÇm c¸c lo¹i hoa kkh¸c nhau kh¸c nhau.
 Trß:- S­u tÇm c¸c lo¹i hoa kkh¸c nhau kh¸c nhau.
III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy.
Ho¹t ®éng cđa trß.
1-Tỉ chøc:
2-KiĨm tra:
Nªu Ých lỵi cđa 1 sè l¸ c©y?
3-Bµi míi:
Ho¹t ®éng 2 QS vµ th¶o luËn nhãm.
a-Mơc tiªu:BiÕt QS ®Ĩ t×m ra sù kh¸c nhau vỊ mÇu s¾c, mïi h­¬ng cđa 1 sè loµi hoa. KĨ tªn c¸c bé phËn th­êng cã cđa 1 b«ng hoa.
b-C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm
Yªu cÇu: QS h×nh trang 86,87, kÕt hỵp hoa mang ®Õn th¶o luËn:
Mµu s¾c, b«ng nµo cã mïi th¬m, b«ng nµo kh«ng cã mïi th¬m
ChØ cuèng hoa, c¸nh hoa, nhÞ hoa cđa 1 sè b«ng hoa s­u tÇm ®­ỵc.
B­íc2: Lµm viƯc c¶ líp:
*KL: C¸c loµi hao th­êng kh¸c nhau vỊ h×nhd¹ng, mµu s¾c vµ mïi h­¬ng. Mçi b«ng hao th­êng cã cuèng hoa, ®µi hoa, c¸nh hoa, nhÞ hoa.
Ho¹t ®éng 2 Lµm viƯc víi viƯc thËt:
a-Mơc tiªu:Ph©n lo¹i c¸c b«ng hoa s­u tÇm ®­ỵc.
b-C¸ch tiÕn hµnh:
Chia nhãm.
Ph¸t giÊy.
Giao viƯc:XÕp c¸c b«ng hoa s­u tÇm ®­ỵc theo tõng nhãm tuú theo tiªu chÝ ph©n lo¹i do nhãm ®Ỉt ra.VÏ thªm c¸c b«ng hoa bªn c¹nh nh÷ng b«ng hoa thËt.
Ho¹t ®éng 2 th¶o luËn
a-Mơc tiªu:Nªu ®­ỵc chøc n¨ng vµ Ých lỵi cđa hoa.
b-C¸ch tiÕn hµnh:
- Hoa cã chøc n¨ng g×?
- Hoa ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g×?
*KL: Hoa lµ c¬ quan sinh s¶n cđa c©y.
Hoa th­êng dïng ®Ĩ trang tÝ, lµm n­íc hoa...
4- Cđng cè- DỈn dß:
-Nªu chøc n¨ng vµ Ých lỵi cđa hoa.
- VỊ häc bµi.
Nh¾c nhë h/s c«ng viƯc vỊ nhµ
- H¸t.
- Vµi HS.
L¾ng nghe.
Th¶o luËn.
§¹i diƯn b¸o c¸o KQ.
C¸c loµi hao th­êng kh¸c nhau vỊ h×nhd¹ng, mµu s¾c vµ mïi h­¬ng. Mçi b«ng hao th­êng cã cuèng hoa, ®µi hoa, c¸nh hoa, nhÞ hoa.
Lµm viƯc theo nhãm.
§¹i diƯn b¸o c¸o KQ.
Lµ c¬ quan sinh s¶n cđa c©y.
Trang trÝ, lµm n­íc hoa...
- HS nªu.
Tù nhiªn x· héi.
Qu¶.
I- Mơc tiªu:Sau bµi häc, häc sinh biÕt:
QS so s¸nh ®Ĩ t×m ra sù kh¸c nhau vỊ mµu s¾c,h×nh d¹ng, ®é lín cđa 1 sè loµi qu¶.
KĨ tªn 1 sè bé phËn th­êng cã cđa 1 qu¶
Nªu ®­ỵcc¸ chøc n¨ng vµ Ých lỵi cđa qu¶.
 II- §å dïng d¹y- häc:
ThÇy:- H×nh vÏ SGK trang 92,93.
 - S­u tÇm c¸c lo¹i hoa kh¸c nhau kh¸c nhau, ¶nh chơp c¸c lo¹i qu¶.
Trß:- S­u tÇm ¶nh chơp c¸c lo¹i qu¶ kh¸c nhau.
III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy.
Ho¹t ®éng cđa trß.
1-Tỉ chøc:
2-KiĨm tra:
Nªu chøc n¨ng vµ Ých lỵi cđa hoa?
3-Bµi míi:
Ho¹t ®éng 2QS vµ th¶o luËn nhãm.
a-Mơc tiªu:BiÕt QS ®Ĩ t×m ra sù kh¸c nhau vỊ mÇu s¾c, h×nh d¹ng, ®é lín cđa 1 sè loµi qu¶. KĨ tªn c¸c bé phËn th­êng cã cđa 1 qu¶.
b-C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: QS h×nh SGK Th¶o luËn c©u hái:
ChØ, nãi tªn vµ m« t¶ mÇu s¾c, h×nh d¹ng, ®é lín cđa 1 sè loµi qu¶.
Trong c¸c lo¹i qu¶ ®ã,b¹n ®· ¨n lo¹i qu¶ nµo? Nãi vỊ mïi vÞ cđa qu¶ ®ã?
ChØ c¸c h×nh cđa bµi vµ nãi tªn tõng bé phËn cđa qu¶?
B­íc2: Lµm viƯc c¶ líp:
*KL: Cã nhiỊu lo¹i qu¶, chĩngkh¸c nhau vỊ h×nh d¹ng, ®é lín, mµu s¾c, mïi vÞ.Mçi qu¶ th­êng cã 3 phÇn: Vá,thÞt, h¹t. Mét sè qu¶ chØ cã vµ thÞt hoỈc vá vµ h¹t.
Ho¹t ®éng 2th¶o luËn
a-Mơc tiªu:Nªu ®­ỵc chøc n¨ng vµ Ých lỵi cđa qu¶.
b-C¸ch tiÕn hµnh:
Qu¶ ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g×?
H¹t cã chøc n¨ng g×?
*KL: Qu¶ th­êng dïng: ¨n, lµm møt, lµm rau, Ðp dÇu...
GỈp diỊn kiƯn thÝch hỵp h¹t mäc thµnh c©y, duy tr× gièng c©y.
4- Cđng cè- DỈn dß:
- Nªu chøc n¨ng vµ Ých lỵi cđa qu¶?
- VỊ häc bµi. Nh¾c nhë h/s c«ng viƯc vỊ nhµ
- H¸t.
Vµi HS.
L¾ng nghe.
Th¶o luËn.
§¹i diƯn b¸o c¸o KQ.
Cã nhiỊu lo¹i qu¶, chĩngkh¸c nhau vỊ h×nh d¹ng, ®é lín, mµu s¾c, mïi vÞ.Mçi qu¶ th­êng cã 3 phÇn: Vá,thÞt, h¹t. Mét sè qu¶ chØ cã vµ thÞt hoỈc vá vµ h¹t.
¡n.
Lµm møt.
Lµm rau.
Ðp dÇu...
- Mäc thµnh c©y, duy tr× gièng c©y.
- HS nªu.

File đính kèm:

  • docTNXH 23-24.Doc
Giáo án liên quan