Giáo án lớp 2 - Tuần 4

I. Mục tiêu:

 1.Kiến thức: -Hiểu nội dung bài :Không nên nghịch ác với bạn gái ,cần đối xử tốt

 với các bạn gái ( trả lời được các câu hỏi trong SGK) .

 2.Kỹ năng : -Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm dấu phẩy, giữa các cụm từ, bước đầu

 biết đọc rõ lời nhân vật trong bài .

3.Thái độ : - Giáo dục HS cần đối xử tốt với bạn gái.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh SGK. Bảng phụ viết sẵn những câu, đoạn văn cần đọc đúng.

- HS: SGK

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc29 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạn thẳng 
- OP, ON
- Bắt đầu từ P có 1 đoạn thẳng
- PN
- HS nêu miệng.
 Tất cả có số đoạn thẳng là:
 3 + 2 + 1 = 6
- Khoanh vào chữ D
4.Củng cố:
- BTTN: Một đàn vịt có 28 con đứng trờn bờ và 39 con bơi dưới ao . Hỏi đàn vịt có tất cả bao nhiêu con?
A. 57 con B. 65 con C. 67 con 
5.Dặn dò:
-Về nhà học thuộc bảng cộng 9 
- HS chọn đáp án đúng ( C)
- HS lắng nghe
LUYỆN TOÁN ( Tiết )
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
I. Mục tiêu:
 1.Kiến thức : -Biết thực hiện phép cộng dạng 9 +5,thuộc bảng 9 cộng với một số.
 -Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5 ; 
 49+25 .
 2.Kỹ năng : - Biết thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong 
 phạm vi 20. Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng .
3.Thái độ : -Giáo dục HS có ý thức tự giác làm bài và học bài .
II. Đồ dùng dạy - học:
 - GV : SBT
 - HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ôn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
3.1. Giới thiệu bài: Dùng lời
3.2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1 : Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng là (trang 11)
- Tổ chức cho HS làm bài
- Kiểm tra, NX chốt KQ đúng.
- Củng cố ND bài tập.
Bài 2 (trang 11)>, <, =
- HD HS làm bài
- Nhận xét chốt lại bài làm đúng
Bài 3 Giải toán (trang 11) 
- HD HS làm bài
- Kiểm tra nhận xét .
Bài 4: Số (trang 11)
- Cho HS đọc bài
- HD HS tìm số hình vuông, số hình tam giác.
- Nhận xét chốt lại bài làm đúng
4. Củng cố:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét tiết học.
5. Dặn dò :
- Về ôn lại bài.
- Lớp trưởng báo cáo.
49 và 27 29 và 63 39 và 54 89 và 5
- Nêu yêu cầu
- Làm bài vào bảng con
- Nêu yêu cầu
- Làm bài vào vở , 1 số em thực hiện trên bảng nhóm.
- Nêu yêu cầu
- Làm bài vở
- 2 HS đọc bài làm
- Nêu yêu cầu
- Làm bài vào vở
- Lắng nghe.
- Nhận nhiệm vụ.
TẬP VIẾT ( Tiết 4)
 CHỮ HOA C
I. Mục tiêu:
 1.Kiến thức : -Viết đúng chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng : Chia (1dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ), Chia ngọt sẻ bùi( 3 lần ).
 2.Kỹ năng :-Rèn kĩ năng viết đúng đẹp.
 3. Thái độ :- HS có ý thức tự giác viết bài đúng mẫu ,trình bày bài sạch sẽ .
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mẫu chữ cái viết hoa C đặt trong khung chữ.
HS: bảng con
III.Các hoạt động dạy:
 Hoạt động của thầy 
1.Ôn định tổ chức: 
2.Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động của trò 
- Viết chữ B – Bạn
- Cả lớp viết bảng con.
- Nhắc câu ứng dụng đã viết ở giờ trước ?
- Viết chữ ứng dụng: Bạn
- Bạn bè sum họp
- Cả lớp viết bảng con.
3. Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
3.2 Hướng dẫn viết chữ hoa.
a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ C
- GV giới thiệu chữ mẫu
- HS quan sát
- Chữ C cao mấy li ?
- 5 li
- Gồm mấy nét là những nét nào ?
- HS nêu các nét 
- GV hướng dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu
-HS quan sát mẫu.
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
b. HS viết bảng con
- HS viết chữ C 2 lượt
-Viết cụm từ ứng dụng:
Giới thiệu cụm từ ứng dụng:
- HS đọc cụm từ ứng dụng
- Em hiểu cụm từ trên như thế nào ?
GVgiảng từ ;đùm bọc lẫn nhau.
Quan sát bảng phụ nhận xét:
- HS quan sát nhận xét.
- Các chữ cao 1 li là những chữ nào?
+ Các chữ cao 1 li: 
- Chữ cao 2,5 li là những chữ nào?
+ Các chữ cao 2,5 li
- Chữ nào có độ cao 1,25 li ?
+ Các chữ cao 1,25 li
- Chữ nào có độ cao 1,5 li ?
+ Các chữ cao 1,5 li
- Nêu vị trí của các dấu thanh ?
- GV viết mẫu chữ: 
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- Cả lớp viết bảng con chữ: Chia
 Hướng dẫn HS viết vở:
- HS viết 
- GV uốn nắn tư thế ngồi viết cho HS
Chấm, chữa bài:
- GV chấm 5 bài nhận xét.
-HS bầu chọn bài viết đẹp.
4.Củng cố:
Tuyên dương bài viết đẹp trước lớp 
Vì sao bạn viết được đẹp ?
5.Dặn dò:
Về nhà luyện viết bài ở nhà.
-HS lắng nghe.
ĐẠO ĐỨC (Tiết4)
 BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI
I. Mục tiêu:
 1.Kiến thức : -Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi .
 -Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi.
2.Kỹ năng: -Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.
3.Thái độ:- Giáo dục HS có ý thức khi mắc lỗi dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.
 II Đồ dùng dạy học:
 - GV: Tranh VBT,phiếu học tập
 - HS: VBT
III.Các hoạt động dạy học:	
 HĐ của thầy 
 HĐ của trò 
1.Ôn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bãi cũ:
- Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì?
- Mau tiến bộ và được mọi người yêu quý.
 3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài: 
3.2 Phát triển bài:
Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống
- GV chia nhóm cho HS và phát phiếu giao việc
- HS thảo luận nhóm 4 ghi vào phiếu 
Tình huống1: Lan đang trách Tuấn
"Sao bạn hẹn rủ mình cùng đi học mà lại đi một mình"
- Tuấn xin lỗi bạn vì không giữ đúng lời hứa và giải thích lí do.
- Em sẽ làm gì nếu em là Tuấn ?
Tình huống 2: Nhà cửa đang bừa bãi chưa dọn dẹp. Bà mẹ đang hỏi Châu "Con đã dọn dẹp nhà cho mẹ chưa" em sẽ làm gì nếu em là Châu ?
- Châu cần xin lỗi mẹ và dọn dẹp nhà cửa.
-Tình huống3: Tuyết mếu máo cần quyển sách "Bắt đền Trường đấy, làm rách sách tờ rồi "nếu là Trường em sẽ làm gì ?
- Trường cần xin lỗi bạn và dán lại sách cho bạn.
T×nh huèng 4: Xu©n quªn kh«ng lµm bµi tËp s¸ng nay ®Õn líp c¸c b¹n KT bµi ë nhµ. Em sÏ lµm g× nÕu em lµ Xu©n.
- Xu©n nhËn lçi víi c« gi¸o víi c¸c b¹n vµ lµm bµi tËp ë nhµ.
-§ai diÖn tõng nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
 -Nhãm kh¸c bá sung.
*KÕt luËn: Khi cã lçi, biÕt nhËn vµ söa 
lçi gióp em tiÕn bé
Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
- Chia nhãm vµ ph¸t phiÕu giao viÖc
- Mêi mét sè em lªn kÓ nh÷ng tr­êng 
hîp m¾c lçi vµ söa lçi
- Khen nh÷ng em biÕt nhËn lçi vµ söa lçi.
4..Cñng cè :
- Gi¸o dôc HS khi m¾c lçi cÇn biÕt nhËn lçi vµ söa lçi míi mau tiÕn bé 	HS l¾ng nghe.
5. DÆn dß :
VÒ nhµ xem l¹i bµi häc biÕt ¸p dông vµo trong cuéc sèng hµng ngµy khi cã lçi ,vµ biÕt söa lçi.
-HS lµm bµi theo nhãm 
 - C¸c nhãm tiÕn hµnh tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm.
- C¶ líp nhËn xÐt.
- HS l¾ng nghe
 Ngày soạn : 19 / 9/ 2012
 Ngày giảng thứ năm: 21/ 9 / 2012
LUYỆN TỪ CÂU ( Tiết 4)
 TỪ CHỈ SỰ VẬT. TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM 
I. Mục tiêu:	
 1.Kiến thức: -Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1).
 Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian (BT2 ). Bước đầu biết ngắt 
 đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý (BT3).
2.Kỹ năng :- Biết vận dụng kiến thức đã học để viết một đoạn văn ngắn thành các 
 câu trọn ý .
3.Thái độ :- Giáo dục HS có ý thức tự giác nghiêm túc học tập . 
 II. Đồ dùng dạy học:
GV:Bảng lớp kẻ sẵn bảng phân loại từ chỉ sự vật ở bài tập 1.
HS: VBT
III. Các hoạt động dạy học:
 HĐ của thầy 
 HĐ của trò 
1. Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
- 1 em đặt câu: Ai (cái gì )
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm 
- 1 em thùc hiÖn
3. Bài mới: 
3.1.Giíi thiÖu bµi: 
3.2-H­íng dÉn lµm bµi tËp:
Bµi tËp 1:T×m c¸c tõ theo mÉu trong b¶ng (miÖng)
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi
- H­íng dÉn HS ®iÒn tõ ®óng néi dung tõng cét theo mÉu. 
- GV nhËn xÐt, söa sai cho HS
-Yªu cÇu HS ®Æt 1c©u víi tõ bµn.
- HS ch÷a bµi 
 - ChØ ng­êi :häc sinh ,c«ng nh©n.
- §å vËt: bµn ,ghÕ....
- Con vËt: chã mÌo,....
- C ©y cèi: xoan ,cam....
-2, 3 HS ®Æt c©u
Bµi 2: §Æt c©u hái vµ TLCH.
VÒ: Ngµy, th¸ng, n¨m 
+ §äc yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- 2 em ®äc c©u mÉu.
- TuÇn, ngµy trong tuÇn 
- HS thùc hµnh hái theo nhãm ®«i
- H«m nay lµ ngµy bao nhiªu ?
- Ngµy 29
- Th¸ng nµy lµ th¸ng mÊy ?
- Th¸ng 9
- Mét n¨m cã bao nhiªu th¸ng ?
- 1 n¨m cã 12 th¸ng
- Mét th¸ng cã mÊy tuÇn ?
- Cã 4 tuÇn
- Mét tuÇn cã mÊy ngµy ?
- Cã 7 ngµy
- Ngµy sinh nhËt cña b¹n lµ ?
- ChÞ b¹n sinh vµo n¨m nµo ?
- B¹n thÝch th¸ng nµo nhÊt ?
- TiÕt thñ c«ng líp m×nh häc vµo ngµy thø mÊy…
- GV nhËn xÐt vµ söa sai cho HS
- Ngµy thø t­
- §¹i diÖn c¸c nhãm nªu ý kiÕn nhãm kh¸c bæ sung.
Bµi 3:(ViÕt )
- §äc yªu cÇu cña bµi v¨n.
- GV gióp häc sinh n¾m ®­îc yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm bµi vµo vë
+ Trêi m­a to. Hoµ quªn mang ¸o m­a. Lan rñ b¹n ®i chung ¸o m­a víi m×nh. §«i b¹n vui vÎ ra vÒ.
-ViÕt hoa ch÷ ®Çu c©u, tªn riªng, cuèi mçi c©u ®Æt dÊu chÊm.
4. Củng cố:
-T×m thªm c¸c tõ chØ ng­êi, con vËt, ®å vËt, c©y cèi.
-HS t×m ë ngoµi bµi 
5.DÆn dß: 
-VÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi tËp ®· häc 
TOÁN( Tiết 19 )
 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ : 8 + 5
I. Mục tiêu:
 1.Kiến thức: -Biết cách thực hiện phép cộng dạng 8+5,lập được bảng cộng 8 với 
 một số .Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng 
 2.Kỹ năng:- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng .
 3.Thái độ :- Giáo dục HS có ý thức tự giác làm bài học bài .
II. Đồ dùng dạy học:
GV: 20 que tính.
HS: bảng con, 20 que tính.
III. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
1.Ôn định tổ chức: 
2.Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng
- Nhận xét nêu cách đặt tính.
49 + 36
 89 + 9
 - GV gọi HS làm bài trên bảng – nhận xét ghi điểm 
3. Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài :
3.2 Phát triển bài : 
 Giới thiệu phép cộng 8+5:
- Có 8 que tính thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ?
- HS thao tác que tính– nêu
GV hướng dẫn HS đặt tính, tính .
- HS theo dõi ,nhắc lại 
- Hướng dẫn HS lập bảng 8 cộng với một số.GV ghi bảng lớp 
- Lập bảng cộng 8
- Đọc 
8+3=11	8+7=15
8+4=12	8+8=16
8+5=13	8+9=17
8+6=14
3.3Thực hành.
Bài 1: Tính nhẩm.( miêng)
- 1 HS đọc yêu cầu.
- GV theo dõi – nhận xét 
- HS làm bài trong SGK
Bài 2:Tính
- Nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 
- Cả lớp làm bảng con.
- GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng
Bài tập củng cố về kiến thức nào?
*Bài 3: Tính nhẩm Bài 4: 
- Em nào làm xong bài 4 làm tiếp bài 3
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Nhận xét – tuyên dương HS làm đúng , nhanh
- HS đọc yêu cầu 
-1em lên bảng làm bài.
-Lớp làm bài ở vở.
- GV nhận xét, chốt ý đúng 
Bài tập củng cố về kiến thức nào?	
 Bài giải 
Cả hai bạn có số tem là 8+7=15(tem)
 Đáp số :15 tem
4.Củng cố:
- BTTN: Tâm có 8 viên bi. Mai có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi ?
A. 13viên bi . B.14viên bi. C.15viên bi.
:5. DÆn dß:
- VÒ nhµ lµm bµi ë VBT vµ häc thuéc b¶ng céng 8
- HS chọn đáp án đúng ( C)
- HS lắng nghe.
LUYỆN TOÁN ( Tiết ) 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 1.Kiến thức: -Biết cách thực hiện phép cộng dạng 8+5,lập được bảng cộng 8 với 
 một số 

File đính kèm:

  • docTUẦN 4-HUYỀN.doc
Giáo án liên quan