Giáo án lớp 2 - Tuần 19 trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt

I. Mục đích - Yêu cầu:

- Biết : khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại của rơi cho người mất.

- Biết : trả lại của rơi cho người mất là thật thà, được mọi người quý trọng.

- Quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.

* Kĩ năng xỏc định giỏ trị bản thõn (Giỏ trị của sự thật thà ).

II. Đồ dùng học tập:

Tranh

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: (35P)

 

doc21 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 19 trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
Hs đọc phộp nhõn :hai nhõn năm bằng mười.
Học sinh lờn bảng làm ,lớp làm bảng con.
5+5+5=15
5 x 3 = 15
a/ 4+4+4+4+4=20 	4x5=20
b/ 9+9+9=27	 9x3=27
c/10+10+10+10+10=50	10x5=50
--------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tử ngày 26 tháng 12 năm 2012
TAÄP ẹOẽC(Tiết57)
THệ TRUNG THU
I. Mục tiêu :
 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài, đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí.
 - Hiểu ND : Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam. (trả lời được các câu hỏi và học thuộc đoạn thơ trong bài.)
II. ẹồ dùng dạy học :
Tranh minh hoùa baứi taọp ủoùc
III. Các hoạt động dạy học chủ yêu (38p)
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
- Goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng ủeồ kieồm tra baứi :Chuyện bốn mựa.
2. Dạy- học bài mới:
2.1.Giụựi thieọu baứi
2.2.Luyeọn ủoùc
- GV ủoùc maóu laàn 1.
- Gv cho hoùc sinh noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu trửụực lụựp.
- Yeõu caàu hoùc sinh noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi voứng 2.
-- Yeõu caàu hoùc sinh chia nhoựm vaứ luyeọn ủoùc trong nhoựm cuỷa mỡnh.
a) Thi ủoùc
- Toồ chửực cho caực nhoựm thi ủoùc ủoàng thanh, ủoùc caự nhaõn.
- Nhaọn xeựt, cho ủieồm.
b)Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh
- Yeõu caàu hoùc sinh caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh ủoaùn 3,4.
2.3. Tỡm hieồu baứi
- GV neõu caõu hoỷi sgk.
2.4. Hoùc thuoọc loứng
3. Cuỷng coỏ , daởn doứ.
-Hoỷi: Baực Hoà raỏt yeõu quyự thieỏu nhi, vaọy coứn tỡnh caỷm cuỷa thieỏu nhi ủoỏi vụựi baực hoà ra sao.?
-GV cho caực em haựt Ai yeõu Baực Hoà Chớ Minh cuỷa nhaùc sú Phong Nhaừ.
- Nhaọn xeựt giụứ hoùc vaứ daởn doứ hoùc sinh chuaồn bũ giụứ sau
- Hs 1 ủoùc caỷ baứi traỷ lụứi caõu hoỷi 1.
- Hs 2 ủoùc caỷ baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 4.
- Nghe GV ủoùc maóu laàn 1, 
- Noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi theo daừy baứn. Moói em ủoùc 1 caõu. ẹoùc tửứ ủaàu cho ủeỏn heỏt baứi.
- ẹoùc baứi noỏi tieỏp theo ủoaùn.
- 4 hoùc sinh thaứnh moọt nhoựm. Laàn lửụùt tửứng Hs ủoùc baứi trửụực nhoựm. Caực baùn trong nhoựm nghe vaứ chổnh sửỷa loói cho nhau.
- Caực nhoựm cửỷ caự nhaõn thi ủoùc caự nhaõn, caực nhoựm thi ủoùc noỏi tieỏp ủoùc ủoàng thanh moọt ủoaùn trong baứi.
- Hs suy nghú traỷ lụứi.
- Hoùc thuoọc loứng baứi thụ sau ủoự thi ủoùc thuoọc loứng.
-Thieỏu nhi cuừng raỏt yeõu quyự Baực Hoà.
- HS hỏt 
--------------------------------------------
Thủ công (T19) 
CAẫT, GAÁP, TRANG TRÍ THIEÁP CHUÙC MệỉNG (T1)
I/MUẽC TIEÂU
- Hoùc sinh bieỏt caột, gaỏp, trang trớ thieỏp chuực mửứng
- Caột, gaỏp, trang trớ thieỏp chuực mửứng theo kớch thước tuỳ chọỏnTang trớ cú thể đơn giản.
GD hoùc sinh: Chuyeõn caàn, chaờm chổ, say meõ moõn hoùc
II/ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
 - Moọt soỏ maóu thieỏp chuực mửứng.Quy trỡnh caột,gaỏp trang trớ thieỏp chuực mửứng
 - Giaỏy maứu,keựo,buựt maứu,buựt chỡ,thửụực keỷ 
III/HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Kieồm tra baứi cuừ:
-Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS
- Nhaọn xeựt baứi cuừ. 
2 Baứi mụựi :
-Giụựi thieọu baứi. Ghi ủeà 
a/ Gv học sinh quan sỏt nhận xột.
Gắn vật mẫu lờn bảng.
Gv nờu cõu hỏi để hs nhận xột.
b/ Gv hướng dẫn mẫu .
* Bửụực 1: Caột gaỏp thieỏp chuực mửứng
 +Caột tụứ giaỏy traộng hoaởc giaỏy thuỷ coõng hỡnh chửừ nhaọt coự chieàu daứi 20 oõ, roọng 15 oõ
 + Gaỏp ủoõi tụứ giaỏy theo chieàu roọng ủửụùc hỡnh thieỏp chuực mửứng coự kớch thửụực roọng10 oõ, daứi15 oõ
* Bửụực 2: Trang trớ thieỏp chuực mửứng
 +HS thửùc haứnh caột, gaỏp, trang trớ thieỏp chuực mửứng ,cú thể vẽ hoa ,lỏ, viết chữ…
* HS thửùc haứnh caột, gaỏp trang trớ thieỏp chuực mửứng
-GV quan saựt caỷ lụựp laứm giuựp ủụừ HS 
 -Nhaọn xeựt
3.Cuỷng coỏ: 
Neõu caực bửụực caột, gaỏp, trang trớ thieỏp chuực mửứng ?
-Thieỏp chuực mửứng duứng ủeồ laứm gỡ?
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
HS laộng nghe. Ghi ủeà baứi
Học sinh quan sỏt ,nhận xột.
Học sinh chỳ ý theo dừi.
+1 HS leõn laứm maóu.
Học sinh nhắc lại cỏc bước gấp và trang trớ .
-Chuự yự caựch trang trớ
-Gom giaỏy vuùn
-------------------------------------------------------------
Toán(t93))
THệỉA SOÁ – TÍCH 
I. Muùc tieõu
 - Biết thừa số, tích.
 - Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại.
 - Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. 
 II. Chuaồn bũ
SGK
III. Caực hoaùt ủoọng dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1.Ổn định
2. Bài cũ: Pheựp nhaõn
4 + 4 = ; 4 x 2 = ; 6 + 6 ; 6 x 2 =
Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
3. Baứi mụựi Giụựi thieọu: Thửứa soỏ – Tớch.
v Hoaùt ủoọng 1: Nhaọn bieỏt teõn goùi thaứnh phaàn vaứ keỏt quaỷ cuỷa pheựp nhaõn. 
GV vieỏt 2 x 5 = 10 leõn baỷng GV neõu : Trong pheựp nhaõn hai nhaõn naờm baống mửụứi , ( chổ vaứo 2 ) goùi laứ thửứa soỏ ( gaộn taỏm bỡa “ thửứa soỏ ” ngay dửụựi ,5 cuừng goùi laứ thửứa soỏ ( laứm ửụng tửù nhử vụựi 2 ) , 10 goùi laứ tớch ( gaộn taỏm bỡa “ tớch ” ngay dửụựi 10. Chổ vaứo tửứng soỏ 2, 5, 10 
Lửu yự : 2 x 5 = 10 , 10 laứ tớch 2 x 5 cuừng goùi laứ tớch , nhử vaọy ta seừ coự : 
Thửứa soỏ thửứa soỏ 
 2 x 5 = 10 
 Tớch Tớch 
* Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh.
Baứi 1:
- GV hửụựng daón HS chuyeồn toồng thaứnh tớch roài tớnh tớch baống caựch tớnh toồng tửụng ửựng . 
Mẫu: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = , cho HS ủoùc roài vieỏt thaứnh tớch ( 3 ủửụùc laỏy 5 laàn neõn vieỏt 3 x 5 sau daỏu = ) . 
 GV vieỏt baỷng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 ; 3 x 5 = 15 
Baứi 2: GV hửụựng daón HS chuyeồn tớch thaứnh toồng caực soỏ haùng baống nhau roài tớnh tớch ủoự theo maóu 
6 x 2 = 6 + 6 = 12 vaọy 6 x 2 = 12 
Lửu yự : Trong quaự trỡnh chửừa baứi neõn cho HS ủoùc pheựp nhaõn vaứ neõu teõn goùi tửứng thaứnh phaàn ( thửứa soỏ ) vaứ keỏt quaỷ ( tớch ) cuỷa pheựp nhaõn 
Baứi 3: - Troứ chụi: Ai nhanh seừ thaộng.
- GV hửụựng daón HS laứm baứi roài chửừa baứi . 
- Nhaọn xeựt – Tuyeõn dửụng.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Chuaồn bũ: Baỷng nhaõn 2.
- Haựt
- Hoùc sinh thửùc hieọn. Baùn nhaọn xeựt. 
 HS ủoùc ( hai nhaõn naờm baống mửụứi ) 
 -neõu teõn cuỷa tửứng thaứnh phaàn(thửứa soỏ ) vaứ keỏt quaỷ ( tớch ) cuỷa pheựp tớnh 
- Hoùc sinh quan saựt. Hoùc sinh ủoùc. 
- Hoùc sinh làm bảng con.
Phaàn b , c laứm tửụng tửù
b/ 3x4 Học sinh làm bài vào vở.
 4x3
- HS tớnh nhaồm caực toồng tửụng ửựng 
- Chia 2 daừy thi ủua.
---------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu (t19)
 Tệỉ NGệế VEÀ CAÙC MUỉA
ẹAậT VAỉ TRAÛ LễỉI CAÂU HOÛI KHI NAỉO?
I. Muùc tieõu:
 - Biết gọi tên các tháng trong năm (BT1). Xếp được các ý theo lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm (BT2).
 - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào (BT3).
II. Chuaồn bũ GV: Bảng nhúm 
 HS: Vụỷ baứi taọp.
III. Caực hoaùt ủoọng
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Ổn định
2. Bài mới.Giụựi thieọu: *
Bài tập1: Hửụựng daón laứm baứi taọp.
GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp 1.
Yờu cầu HS nờu tờn từng mựa.
GV ghi teõn muứa leõn phớa treõn tửứng coọt teõn thaựng.
*Caựch chia muứa nhử treõn chổ laứ caựch chia theo lũch. Treõn thửùc teỏ, thụứi tieỏt moói vuứng 1 khaực. VD: ụỷ mieàn Nam nửụực ta chổ coự 2 muứa laứ muứa mửa (tửứ thaựng 5 à thaựng 10) vaứ muứa khoõ (tửứ thaựng 11 à thaựng 4 naờm sau).
Bài tập 2.
-GV nhaộc HS: Moói yự a, b, c, d, e noựi veà ủieàu hay cuỷa moói muứa. Caực em haừy xeỏp moói yự ủoự vaứo baỷng cho ủuựng lụứi baứ ẹaỏt.
-GV phaựt bảng nhúm vieỏt noọi dung baứi taọp cho 3, 
-GV nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng.
Bài tập 3.
GV cho tửứng caởp HS thửùc haứnh hoỷi – ủaựp: 1 em neõu caõu hoỷi – em kia traỷ lụứi.
GV khuyeỏn khớch HS traỷ lụứi chớnh xaực, theo nhieàu caựch khaực nhau.
-GV nhaọn xeựt.
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Chuaồn bũ bài sau.
- Haựt
- HS trao ủoồi trong nhoựm, thửùc hieọn yeõu caàu cuỷa baứi taọp.
Mựựa xuõn-Mựa hạ -Mựa thu –Mựa đụng
- HS lắng nghe
Học sinh đọc y/c bài.
- 4 HS laứm baứi. - 1 HS ủoùc thaứnh tieỏng baứi taọp 2. Caỷ lụựp ủoùc thaàm laùi.
Học sinh nờu yờu cầu.
- HS 1: Khi naứo HS ủửụùc nghổ heứ?
- HS 2: ẹaàu thaựng saựu, HS ủửụùc nghổ heứ.
- HS 1: Khi naứo HS tửùu trửụứng
- HS 2: Cuoỏi thaựng taựm HS tửùu trửụứng
- HS 1: Meù thửụứng khen em khi naứo?
- HS 2:Meù thửụứng khen em khi em chaờm hoùc.
- HS 1: ễÛ trửụứng em vui nhaỏt khi naứo?
- HS 2: ễÛ trửụứng em vui nhaỏt khi ủửụùc ủieồm 10.
---------------------------------------------------------------------
Thứ naờm ngày 27 tháng 12 năm 2012
Tập Viết (T19)
Chữ hoa : p
I. Muùc tieõu:
 - Viết đúng chữ hoa P (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) ; chữ và câu ứng dụng : Phong ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn.
II. Chuaồn bũ:
GV: Chửừ maóu P . Baỷng phuù vieỏt chửừ cụừ nhoỷ.
HS: Baỷng, vụỷ
III. Caực hoaùt ủoọng:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) 
Yeõu caàu vieỏt: ễ 
GV nhaọn xeựt, cho ủieồm.
3. Baứi mụựi Giụựi thieọu: (1’)
 Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón vieỏt chửừ caựi hoa
Gaộn maóu chửừ P
Chửừ P cao maỏy li? 
Goàm maỏy ủửụứng keỷ ngang?
Vieỏt bụỷi maỏy neựt ?...
GV vieỏt maóu keỏt hụùp nhaộc laùi caựch vieỏt.
GV yeõu caàu HS vieỏt 2, 3 lửụùt.
GV nhaọn xeựt uoỏn naộn.
 Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt caõu ửựng duùng.
Giụựi thieọu caõu: Phong cảnh hấp dẫn.
Quan saựt vaứ nhaọn xeựt:
Neõu ủoọ cao caực chửừ caựi.
Caựch ủaởt daỏu thanh ụỷ caực chửừ.
Caực chửừ vieỏt caựch nhau khoaỷng chửứng naứo?
GV vieỏt maóu chửừ: Phong 
HS vieỏt baỷng con
* Vieỏt: : Phong 
- GV nhaọn xeựt vaứ uoỏn naộn.
 Hoaùt ủoọng 3: Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
 - GV neõu yeõu caàu vieỏt.
GV theo doừi, giuựp ủụừ HS yeỏu keựm.
Chaỏm, chửừa baứi.
GV nhaọn xeựt chung.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Nhaộc HS hoaứn thaứnh noỏt baứi vieỏt.
Chuaồn bũ: Chửừ hoa Q
- Haựt
- 2 HS vieỏt baỷng lụựp. Caỷ lụựp vieỏt baỷng con.
- HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt chửừ P.
- 5 li
- 6 ủửụứng keỷ ngang.
- 2 neựt..
- HS quan saựt
HS vieỏt baỷng con chửừ P
- HS quan saựt.
- HS taọp vieỏt treõn baỷng con
- Vụỷ Taọp vieỏt
-----------------------------------------------
Chính tả (tieỏt 38 )
THệ TRUNG THU
I.Mục tiờu
- Nghe – viết

File đính kèm:

  • docTuan 19.doc
Giáo án liên quan